Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelseuppdraget enligt kommunallagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelseuppdraget enligt kommunallagen"— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelseuppdraget enligt kommunallagen 2015-01-27

2 Regionstyrelseuppdraget utifrån KL
VGR:s ansvarsområde RS roll Ledamöternas ansvar Regionstyrelseuppdraget

3 Ramen Västra Götalandsregionens ansvarsområden
Hälso- och sjukvård och tandvård Kollektivtrafik Tillväxt- och utveckling Kultur, turism, utbildning (frivilligt) Befogenheter i övrigt enligt kommunallagen

4 Kommunal kompetens Allmänintresse Lokaliseringsprincipen
Inte befatta sig med angelägenheter som ankommer på staten, en kommun eller någon annan Inte bedriva verksamhet med syfte att skapa vinst Självkostnadsprincipen Likställighetsprincipen Retroaktivitetsförbud

5 Regionstyrelsens roll
Styrs av Kommunallagen Fullmäktiges uppdrag och mål, framför allt genom reglementet Regionstyrelseuppdraget

6 RS roll enligt KL (6 kap) Leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter. Uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet samt över verksamhet som bedrivs i regionala bolag eller stiftelser och i kommunalförbund. Särskilt ansvar för att följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning. Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter. Regionstyrelseuppdraget

7 RS roll Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Verkställa fullmäktiges beslut och fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat till styrelsen. Själv eller genom ombud föra regionens talan i domstol (om ej ankommer på annan). Regionstyrelseuppdraget

8 Varje nämnds ansvar Varje nämnd ansvarar för att verksamheten följer mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ansvarar för intern kontroll. Ansvarar för verksamhet inom nämndens område som lämnats över till företag, stiftelse eller liknande. Regionstyrelseuppdraget

9 Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27

10 Delegering Styrelse/nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. Förbud mot delegering i vissa fall, t ex ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Delegering innebär att befogenheten att fatta beslut överlämnas – det delegerade beslutet fattas sedan på styrelsen/nämndens vägnar. Samtidigt innebär delegeringen att delegaten får det fulla ansvaret för handläggning och beslutsfattande i de ärenden som delegationen omfattar. Regionstyrelseuppdraget

11 Återkalla delegering Styrelse/nämnd har kvar sitt övergripande ansvar för beslutsfattandet och kan därför när som helst återkalla en lämnad delegering, antingen generellt eller i ett enskilt ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot har nämnden ingen omprövningsmöjlighet och kan i princip inte återta ett beslut som fattats med stöd av delegering. Den som delegerat beslutanderätten har inte rätt att gå in och påverka beslutsfattandet hos den eller dem som fått delegationen. Regionstyrelseuppdraget

12 Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27

13 Ledamöternas ansvar Regionstyrelseuppdraget

14 Ledamöternas ansvar I första hand VGR som juridisk person som ansvarar
Nämndens verksamhetsansvar – i grunden kollektivt Personligt ansvar, framför allt för ledande politiker, i vissa situationer Politiskt ansvar Revisionsansvar Skadeståndsansvar Straffansvar Regionstyrelseuppdraget

15 Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27

16 Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27

17 Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27

18 Jävsgrunder 1. Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv
2. Ställföreträdarjäv 3. Tillsynsjäv 4. Ombudsjäv 5. Delikatessjäv Från jäv skall bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse Regionstyrelseuppdraget

19 Vad gäller vid dubbla engagemang?
Jäv föreligger inte enbart pga dubbla engagemang, t ex vid handläggning av ärenden i styrelsen som rör ett regionägt aktiebolag där en ledamot i nämnden även sitter i styrelsen, eller pga att den som handlägger ett ärende i styrelsen tidigare deltagit i handläggningen av ärendet i annan nämnd. Behöver dock vara uppmärksam på om det finns andra skäl för jäv i sådana situationer, exempelvis om ledamoten själv eller närstående är berörd av beslut. Annorlunda vid ärenden som rör privata företag eller organisationer där VGR inte har avgörande inflytande, då ställföreträdarjäv uppkommer exempelvis om en ledamot i styrelsen är styrelseledamot eller har förtroendeuppdrag i det privata företaget eller organisationen.

20 Vad gör man om jäv kan föreligga?
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom ska självmant ge det till känna Försiktighetsprincip – det ska inte ens kunna misstänkas att en förtroendevald låter sig påverkas av ovidkommande önskemål i arbetet Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet Ersättare kallas in Regionstyrelseuppdraget

21 Prövningsmöjligheter
Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten.

22 Grunder för laglighetsprövning
Ett överklagat beslut skall upphävas, om Det inte har tillkommit i laga ordning Beslutet hänför sig till något som inte är en åtgärd för kommunen eller landstinget, Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller Beslutet strider mot lag eller annan författning. Förvaltningsrätten får inte besluta annat – bara upphäva!


Ladda ner ppt "Regionstyrelseuppdraget enligt kommunallagen"

Liknande presentationer


Google-annonser