Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning-NSK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning-NSK"— Presentationens avskrift:

1 Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning-NSK

2 Kunskapsstyrning för landsting/region
Kunskaps-underlag Lättillgängliga underlag Beslutsstöd Sakkunnig-strukturer HTA Nationella programråd Mätsystem Utdata i realtid Fråga efter resultat Ersättnings- system Nationella mätsystem, ex satsning på kvalitetsregister Stöd till förbättring Kompetensstöd i förbättringsarbete Tid och forum Utvecklingsenheter Koncept och metoder Utbildning av utbildare/chefer MIKRO (Vårdteam/klinik) MESO (Landsting/region) MAKRO (Nationell nivå)

3 Målen för en utvecklad kunskapsstyrning
Kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård Snabbare och samma tillgång till nya effektiva läkemedel och metoder Effektivt resursutnyttjande Bättre samarbete och samordning nationellt, regionalt och lokalt

4 NSK bildades år 2008 som ett forum för…
Representanter för statliga myndigheter och huvudmän inom hälso- och sjukvården (via representanter från sjukvårdsregioner)

5 Medlemmar Sjukvårdsregionerna SKL Socialstyrelsen SBU TLV Läkemedelsverket Folkhälsomyndigheten (inkl smittskyddsinstitutet) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening

6 Uppdrag om samverkan Formell struktur
Val av områden för nationella kunskapsunderlag I arbetet med nationella kunskapsunderlag I arbetet med indikatorer för god vård/nationella register För större nytta av nationella kunskapsunderlag

7 …med syfte att bidra till en nationell samordning av kunskapsstyrning
Överenskommelse mellan myndighetschefer och nätverket för landstingsdirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer För kommunikation och förankring Beslut är inte formellt eller juridiskt bindande men bygger på förankring med förväntan om införande

8 NSK regiongrupp-samverkan mellan sjukvårdsregioner
Ledningsgrupp för nationella programråd och andra nationella uppdrag och kompetensgrupper Säkerställer de generella arbetsmodellerna för programområd och anger inriktning, bemanning och omfattningen av rådens arbete Bedömer behov av nya programråd Eventuellt ansvar för och deltagande i särskilda arbetsgrupper Bemanning av expertgrupper vid behov av medverkan från myndigheter

9 Landsting och regioner
Organisationskiss Nationella programråd Landsting och regioner Kontaktpersoner Tjänstemän Beslutsfattare Ledningsgrupp NSK regiongrupp Programråd Patientföreträdare Sjukvårdsregionala experter Vetenskap/akademi Kvalitetsregister Processledare Expert-grupper Metodstöd Processledare Administration Kommunikation Redaktion Hälsoekonomi Etik Statistik Kansli Multi-professionella

10 Programråd Program- områden
Administration Förbättrings-kunskap Kvalitetsregister Hälsodata, ÖJ Psykisk hälsa Hälsoekonomi E-hälsa Hjärta/kärl Stroke Mest sjuka äldre Processer som inte är sjukdoms-specifika Program- områden Patientsäkerhet Tumörsjukdomar Läkemedel FoUU Tillgänglighet Endokrina/ metabola sjukdomar Diabetes Myndigheter: Nationella riktlinjer & utvärderingar Lungsjukdomar Astma Hälsofrämjande/ sjukdomsföre-byggande åtgärder KOL

11 Syfte och mål Etableringen av nationella programområden syftar ytterst till att fler patienter får tillgång till bästa möjliga vård oavsett var i landet man bor (God vård – jämlik vård) Genom att samarbeta kring framtagande av gemensamma kunskapsunderlag, följa kvalitetsutvecklingen och ta initiativ till att förbättra vården kan även landstingens resurser nyttjas mer effektivt (God vård – kunskapsbaserad och säker vård, kostnadseffektivitet) Vi vill att vården ska förbättras, vi vill öka möjligheterna till samverkan, samla resurserna nationellt

12 Uppdrag Bättre dialog och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå Fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen Identifiera oönskade variationer, behov av nya/reviderade kunskapsunderlag samt behov av klinisk forskning Kartlägga goda exempel och befintliga kunskapsunderlag Utarbeta gemensamma nationella vårdprogram, beslutsunderlag och indikatorer som bygger på bästa tillgängliga kunskap Bidra till konsensusutlåtande där vetenskapligt stöd saknas Specifika uppdrag inom sitt område och dialogpartner

13 Principer för urval och prioriteringar
Etablering av programområden föreslås utgå från följande urvalskriterier; Folksjukdom (stora volymer) Tar stora samhällskostnader/resurser i anspråk Finns stora praxisskillnader/behov och möjligheter till kvalitetsutveckling

14 Nationell stödfunktion på SKL
bereda inför beslut om nya programråd, nomineringsförfaranden och expertprofiler samordna arbetet med programråd utforma och uppdatera processbeskrivningar för arbetet inom programråden stödja processledarna och överföra kunskap mellan programråd bistå med administrations- och kommunikationsstöd bevaka programrådens roll i, och samverka med, andra utvecklingsarbeten inom aktuella områden exempelvis inom läkemedels- och cancerområdet sammanställa material som tas fram inom programråden ansvara för att hålla NSK informerat och rapportera utvecklingen initiera och samordna programrådsgemensamma aktiviteter, utvärderingar och rapporter. Ersättning för övriga kompetenser/resurser till exempel hälsoekonomi, etiker, statistiker och patientföreträdare hanteras också centralt.


Ladda ner ppt "Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning-NSK"

Liknande presentationer


Google-annonser