Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelser mellan staten o SKL 2012. Cancerstrategin 2012 – insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin (uppdrag till SKL) Försöksverksamheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelser mellan staten o SKL 2012. Cancerstrategin 2012 – insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin (uppdrag till SKL) Försöksverksamheter."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelser mellan staten o SKL 2012

2 Cancerstrategin 2012 – insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin (uppdrag till SKL) Försöksverksamheter för en patientfokuserad och sammanhållen cancervård Telefonrådgivningstjänst om cancer för allmänheten Insatser för att minska tobaksrökningen Insatser för tidig upptäckt Internationella jämförelser Patientrapporterade mått i kvalitetsregister på cancerområdet Nationell nomenklatur för cytostatikabehandling Samordning för regionala cancercentrum Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården Nationell samordning för strukturerat införande av nya cancerläkemedel Screening för kolorektalcancer Nationella vårdprogram (Totalt 29 mnkr 2012)

3 Vissa ersättningar inom folkhälsoområdet hiv/aids Överenskommelsen avser en samlad strategi för samhällets insatser för att förebygga och minska konsekvenserna av hivinfektion och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Perspektivet är treårigt. 2012 är det sista året. Totalt 95 mnkr 2012 inom följande utvecklingsområden: Verksamheter av riksintresse (avser enbart storstadsområdena) Kunskap och kommunikation (kommunikationsinsatser av betydelse för mer än en huvudman). Avser framtagande och produktion av ett samlat material som svarar mot regionala behov Tidsbegränsade satsningar på gemensamt identifierade utvecklingsbehov (avser tidsbegränsade satsningar till personer med injektionsmissbruk, personer som köper och säljer sex samt utlandsresenärer)

4 Jämlik hälso- och sjukvård Syfte: Bidra till ökat nyttiggörande av öppna jämförelser och därmed bidra till en mer jämlik vård av högre kvalitet och effektivitet Öka kunskapen om hur man kan arbeta för en mer jämlik vård för särskilda grupper Omfattar åtta olika insatser: 1. Stärka landstingens strukturer för utveckling (uppdrag till SKL) 2. Landstingsanalyser av öppna jämförelser 2011 (SKL+landstingen) 3. Nationell samordning (nationellt stöd till landstingen avseende punkterna 1 och 2)

5 fortsättning jämlik hälso- och sjukvård 4. Förstudie om aktuella data ur kvalitetsregister (uppdrag SKL) 5. Förstudie sökbar hemsida för att redovisa resultat för medborgare (uppdrag SKL) 6. Förstudie om tillgången på data om hjälpmedel (uppdrag SKL) 7. Förstudie konsumenthemsida om hjälpmedel (uppdrag SKL) 8. Pilotarbete för att öka jämlikheten i första linjens vård inom utsatta bostadsområden) (Totalt 15 mnkr 2011 och 2012)

6 Fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård Överenskommelsen består av En nationell tillgänglighetssatsning som omfattar totalt 1 miljard kronor En särskild tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa som omfattar totalt 214 mnkr Den nationella tillgänglighetssatsningen Grundläggande krav: Svarsfrekvensen för rapportering till den nationella väntetidsdatabasen ska uppgå till minst 95% under årets alla månader Rapporteringen ska göras enligt de riktlinjer som SKL sätter upp för rapportering till den nationella väntetidsdatabasen

7 fortsättning nationell tillgänglighet Prestationsbaserad ersättning: 400 mnkr fördelas till de landsting som når målet att minst 70% av patienterna har väntat 60 dagar eller kortare på ett besök inom specialiserad vård 100 mnkr fördelas till de landsting som når målet att minst 80% har väntat 60 dagar eller kortare 400 mnkr fördelas till de landsting som når målet att minst 70% har väntat 60 dagar eller kortare på operation/åtg 100 mnkr fördelas till de landsting som når målet att minst 80% har väntat 60 dagar eller kortare

8 fortsättning den särskilda tillgänglighetssatsningen Den särskilda tillgänglighetssatsningen Grundläggande krav: Svarsfrekvensen för rapportering av faktisk väntetid till den nationella väntetidsdatabasen ska uppgå till minst 95% under årets alla månader Rapporteringen ska göras enligt SKL:s riktlinjer för rapportering av väntetider för barn med psykisk ohälsa Resultaten av den faktiska väntetiden ska publiceras löpande månatligen på webbplatsen

9 fortsättning den särskilda tillgänglighetssatsningen Prestationsbaserad ersättning: 107 mnkr fördelas till de landsting som når målet att minst 90% av barn och unga med beslut om en första bedömning inom BUP har fått en första bedömning inom 30 dagar 107 mnkr till de landsting som når målet minst 80% av barn och unga med beslut om fördjupad utredning eller behandling har påbörjat det nom 30 dagar

10 Nationella kvalitetsregister för vård och omsorg 260 mnkr satsas 2012 och 320 mnkr de följande fyra åren Industrin är inte part i överenskommelsen Professionerna ansvarar även i fortsättningen för innehållet Registren styrs mot att använda nationellt fastlagda begrepp och tekniska standards En nationell styrgrupp tillsätts för att besluta om strategi och kriterier för nationellt stöd En operativ beslutsgrupp fattar de operativa besluten, t ex vilka register som ska erhålla nationellt stöd

11 fortsättning nationella kvalitetsregister Effektmål Vid utgången av 2013 ska 60% av registren ha en täckningsgrad på minst 80% 95% av registren ska presentera onlinedata till verksamheterna 100% av registren, som har en täckningsgrad på över 80%, ska ha öppen redovisning av resultatdata 60% av registren ska presentera resultatdata för patienterna 50% av verksamhetscheferna ska använda registren i sitt förbättringsarbete Antalet forskningsprojekt med stöd av registerdata ska ha ökat med 100%

12 fortsättning nationella kvalitetsregister Finansiering 2012-2016 (mnkr) Landsting/region Staten Summa 2012 80 180 260 2013 100 220 320 2014 100 220 320 2015 100 220 320 2016 100 220 320

13 Patientsäkerhetsarbetet 2012 675 mnkr avsätts 2012 för fortsatt patientsäkerhetsarbete 2012. Av dessa medel utbetalas 525 mnkr efter prestation Överenskommelsen 2012 bygger på överenskommelsen 2011 För att få del av de prestationsbaserade medlen måste vissa grundläggande krav uppfyllas. Grundläggande krav: Vårdgivarna ska ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse Varje huvudman ska ha tagit vissa steg för införande och användning av Nationell patientöversikt (NPÖ) Varje huvudman ska påbörja arbetet med att införa IT- stödet Infektionsverktyget genom att ha tagit väsentliga steg till en organisation för införandet på samtliga sjukhus Varje huvudman ska systematiskt ha arbetat med strukturerad journalgranskning på samtliga sjukhus

14 fortsättning patientsäkerhetsarbete Prestationsbaserad ersättning: 100 mnkr fördelas till de huvudmän som har upprättat handlingsplan eller planer med mål för patientsäkerhetskulturen och utifrån dessa påbörjat ett förbättringsarbete inom landstinget. 100 mnkr till de huvudmän som mäter följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler på minst 80% av alla avdelningar på alla sjukhus 100 mnkr till de huvudmän som har upprättat handlingsplan och utifrån denna påbörjat ett förbättringsarbete avseende förekomst av trycksår. 100 mnkr till de huvudmän som under 2012 verkar för ökad följsamhet till lokala behandlingsrekommendationer avseende vanliga infektioner i öppenvården

15 fortsättning patientsäkerhetsarbete 100 mnkr till de huvudmän som senast den 30/9 2012 mäter antalet överbeläggningar inom slutenvården enligt fastställda definitioner 25 mnkr till de huvudmän som i den Nationella patientenkäten för primärvården 2011 fick ett genomsnittligt värde på vissa frågor på minst 70 (Halland klarade inte detta 2010)

16 Rehabiliteringsgarantin 2012 Fortsatt stöd för personer med ångest, depression, stress eller en långvarig smärta i axlar, nacke och rygg att återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning Patienten ska ha möjlighet att, efter en medicinsk bedömning, få tillgång till kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Multimodal rehabilitering (MMR, sammansatta åtgärder genomförda av flera professioner) Totalt 1 miljard kronor har avsatts 2012. Av dessa medel ska 100 mnkr avsättas till forskning och utvärdering. Hallands del av miljarden utgör ca; 30 miljoner kronor. Huvudinriktningen är i Halland att den nära vården (Vårdvalsenheterna) i första hand ska tillförsäkra patienter denna typ av behandling och rehabilitering

17 forts. rehabgarantin och särskilda förändringar Ökade kvalitetskrav av behandlingar i överenskommelsen 2012 Multimodal rehabilitering MMR nivå 1 (primärvårdnivå) och nivå 2 (utökad kompetensnivå över primärvårdskrav). Endast genomförda behandlingar ersätts vilket kommer att innebära att antalet behandlingar som redovisas sannolikt kommer att minska under 2012 Prestationsersättning betalas ut till vårdenheterna för - Smärtbedömningar (för att säkerställa rätt insats) 2 000 kr - MMR 1, smärtbedömning+ rehabilitering25 000 kr - KBT-inriktad behandling (minst 9 behandlingar)12 000 kr Rehabgarantin omfattar också ett gemensamt utvecklingsarbete

18 Sjukskrivningsmiljarden 2012 Syftet är att utveckla kvaliteten i sjukskrivningsprocessen. Huvudmännen kan få ta del av upp till en miljard. Utbetalningen är dels kopplad till konkreta åtgärder som ska genomföras dels till förändringar i sjukfrånvaron Olika överenskommelser kring sjukskrivningsmiljarden har gjorts sedan 2006 Åtagande 2012: Analysera könsuppdelad statistik och utveckla en mer jämställd och patientsäker sjukskrivningsprocess Analysera behovet och ta fram en handlingsplan för kompetenssatsningar inom försäkringsmedicinen Förbättra kvaliteten på läkarintygen Tillhandahålla fördjupade medicinska utredningar när Försäkringskassan begär detta Rörlig del 2012: Relaterat till förändring i sjukpenningdagar totalt 288 msek

19 forts. sjukskrivningsmiljarden inriktning i Halland Överenskommelsen 2012 är i huvudsak ett fortsättningsarbete av tidigare definierade arbetsområden av departementet och SKL. Jämställd sjukskrivningsprocess kan räknas som en mindre del av jämlik vård. Bland annat ska ett kvalitetsarbete som påbörjades av vårdenheterna 2011 följas upp under 2012. Ett nytt och utökat utbildningsprogram ska tas fram kring försäkringsmedicinska utbildningar för AT-, och ST-läkare och i förlängningen även andra intresserade och berörda läkare i Region Halland. Arbetet med att förbättra kvaliteten i läkarintyg fortsätter genom samverkansarbete med Försäkringskassan och Försäkringsmedicinskt nätverk. Region Halland tillhandahåller idag försäkringsmedicinska utredningar till Försäkringskassan efter behov. Tjänsterna är upphandlade av regionen. Vårdvalsenheterna erbjuds stimulansmedel för rehabsamordning och rehabiliteringsutveckling

20 ÖK om förbättringar inom den psykiatriska heldygnsvården Genomförda genombrottsprojekt på landets heldygnsenheter 2012 två ytterligare program, 35 team Avsluta kvarvarande program 867 msek för insatser inom psykiatri och psykisk ohälsa, varav 42,5 msek som prestationsrelaterade stimulansmedel – Kompetensutvecklingsplan – Delta i genombrottsarbetet – Registrering av tvångsåtgärder i pat register (PAR)

21 ÖK om utvecklingsinsatser för psykiatrin mha Nationella kvalitetsregistren 9 kvalitetsregister i drift idag mål att nat kval reg skall bli självklar del i uppföljningssystem Prestationsrelaterad del (18 msek) – Avsiktsförklaring – Uppfyllande av registerkrav – Uppföljning av täckningsgrad, resultat

22 Ök om handlingsprogram för att utveckla kunskapen om vården av unga med självskadebeteende Förstudie för at sammanställa aktuell kunskap 3-4 noder i landet samordna och ta på sig utvecklingsansvar

23 Ök om stärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- o beroendevården Utvecklingsarbetet ”Från kunskap till praktik ” Ö.k. vidgas att omfatta insatser för att stärka barn- och föräldraperspektivet

24 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 Överenskommelsens syfte är att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. För 2012 avsätts 1,1 miljarder kronor Grundläggande krav för medelstilldelning 2012: Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan. Det ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre med särskild fokus på en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Huvudmännen ska ha fattat beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i socialstyrelsens föreskrifter.

25 fortsättning sammanhållen vård och omsorg Stöd till långsiktigt förbättringsarbete Utvecklingsledare Ledningskraft Kvalitetssäkrad välfärd Försöksverksamhet kring sammanhållen vård o omsorg Stöd till förändrat arbete med kvalitetsregister Nationell samordning Prestation/resultatersättning Stöd God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

26 fortsättning sammanhållen vård och omsorg Prestationsersättning 2012: 50 mnkr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare, oavsett driftform, sammantaget registrerar 70% eller fler av dödsfallen i Svenska Palliativregistret (+ 20 om > 60% brytpunktssamtal ) 50 mnkr fördelas till de kommuner och landsting där samtliga relevanta verksamheter, oavsett driftform, har påbörjat registrering i Senior Alert 50 mnkr fördelas till landsting i relation till antalet personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning med registrering i SveDem via primärvården oavsett driftform 325 mnkr fördelas till de län som minskar indikatorerna Olämpliga läkemedel, Olämpliga läkemedelskombinationer och Läkemedel mot psykos i särskilda boenden för äldre med minst 10% i september 2012 jämfört med 2011 325 mnkr till de län som minskar indikatorerna Undvikbar slutenvård och Återinläggningar inom 30 dagar


Ladda ner ppt "Överenskommelser mellan staten o SKL 2012. Cancerstrategin 2012 – insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin (uppdrag till SKL) Försöksverksamheter."

Liknande presentationer


Google-annonser