Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebygga fraktur – när, var hur? Anna Holmberg Bitr. överläkare Centrum för osteoporos och frakturprevention Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebygga fraktur – när, var hur? Anna Holmberg Bitr. överläkare Centrum för osteoporos och frakturprevention Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Förebygga fraktur – när, var hur? Anna Holmberg Bitr. överläkare Centrum för osteoporos och frakturprevention Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus

2 Disposition Osteoporos – en kort översikt Vårdprogram angående osteoporos och sekundär frakturpervention

3 Bone Mineral Density Age BMD Peak Bone Mass

4 Inom EU Antalet invånare över 65 år förväntas öka från 15 % år 1995 till 22 % år 2025 Den åldrande befolkningen Invånare över 80 år 21 miljoner (2.9%)

5 Högre mortalitet bland kvinnor med högst skattad biologisk ålder Fler frakturer bland kvinnor med högst skattad biologisk ålder Högsta tertilen Övriga kvinnor N=1044 kvinnor, 75 år Gerdhem et al 2004 Biologisk ålder -skörhet, fraktur och mortalitet Övriga kvinnor Högsta tertilen

6 FallriskKraft i falletSkelettstyrka Frakturrisk Patogenes för fragilitetsfrakturer Benmassa Mikrostruktur Benkvalitet Typ av fall Energiabsorption Yttre skydd Neuromuskulär funktion Risker i omgivningen Ålder

7 Indikationer för utredning Längdminskning > 5 cm Lågenergifraktur Ryggsmärtor i kombination med längdminskning Sjukdomar och tillstånd som medför ökad risk för osteoporos Ärftlighet för osteoporos

8 Riskfaktorer för osteoporos-fraktur Hög ålder Tidigare fraktur Osteoporos Höft- kotfraktur hos förälder Kortisonbehandling>3 månader Lågt BMI Låg fysisk aktivitet Rökning Falltendens Dålig syn Malnutrition Alkoholmissbruk Med flera STARKA RISKFAKTORER SVAGA RISKFAKTORER

9 Syftet med FRAX Att identifiera individer med mycket hög risk för fraktur Utgöra bas för ställningstagande till bentäthetsmätning Motivera patienter till att acceptera/avstå från behandling

10 10 WHO Fracture Risk Assessment Tool – FRAX http://www.shef.ac.uk/FRAX/

11 Nackdelar med FRAX Tar inte hänsyn till –typ av fraktur –antal frakturer –längd och mängd av kortisontillförsel –fallrisk –Hur mycket man röker eller dricker Inkluderar inte alla riskfaktorer Kan bara användas på individer >40 år

12 Generell prevention Adekvat kost, med bra kalcium och D- vitamin-innehåll Fysisk aktivitet Fallprevention Rökstopp

13 Varför förebygga frakturer? Samhällets totala kostnad för osteoporos och osteoporosfrakturer uppgår till mer än 3 miljarder per år Rätt behandling kan förhindra nästan hälften av alla osteoporosfrakturer * Endast 14% och 3% av alla sjukhusvårdade kvinnor och män som drabbats av osteoporosfraktur läkemedelsbehandlas** *Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar (2012), ** Öppna jämförelser 2013

14 Region Skåne Ca 8000 osteoporosfrakturer /år Handled2400 Höft2100 Kota1400 Axel1300 Bäcken 800 Antal osteoporosfrakturer i Skåne 2010

15 Patienter som är 75 år och äldre står för 70% av den totala kostnaden för osteoporosrelaterade frakturer 1 Kostnad för osteoporosfrakturer fördelat på ålder* 20% 36% 34% 75–8465–7450–6485+ * Populationen inkluderar både kvinnor och män 1.Ström et al., Arch Osteoporos 2011 6; 59–155.

16 16 Samhällsekonomiska kostnader Borgström et al. Osteoporos Int, 2006;17:637-50  Kostnad per patient under första året efter fraktur –Handledsfraktur 19 600 kr –Kotfraktur114 500 kr –Höftfraktur129 800 kr Fördelning av kostnader för höftfraktur, kostnadsandel ett år efter fraktur

17 Vad kostar ett års läkemedelsbehandling? Alendronat veckotablett; 316 kr/år Kalcipos D forte; 732 kr/år Totalt 1048 kr/år Priser från FASS 141015

18 Besparing vid halvering av frakturantal i Region Skåne Höftfraktur;130000 kr x 1050 st =136 500 000 kr Kotkompression; 115000 kr x 700 st = 80 500 000 kr Handledsfraktur; 20000 kr x 1200st = 24 000 000 kr Totalt 241 000 000 kr/ÅR !!!!!!

19 ASBMR task force report on secondary fracture prevention Eisman J A et al. J of Bone and Mineral Research 2012, vol 27, no 10. Kostnadseffektiva system för sekundär frakturprevention (FP) Premiering för ”rätt” sekundär FP Ökad medvetenhet bland sjukvårdspersonal och patienter angående FP Ortopediska kliniker förbättrar fx-vård och inför FP Införande av Fracture Liaison Service Ökad medvetenhet om FP bland myndigheter

20 Hur? Fracture Liaison Service (FLS) = vårdkedja för frakturprevention Vårdprogram

21 Fracture liaison service: impact on susequent nonvertebral fracture incidence and mortality Huntjens K M et al. J of Bone and Joint Surgery Am; 2014 Feb 19; Vol.96 (4). 1412 fx-patienter med fx-prevention (FLS), 1910 fx-patienter utan fx-prevention Lägre mortalitetsrisk i FLS-gruppen under 2 år post-fx (HR: 0.65, CI 95% 0.53-0.79) Lägre fx-risk i FLS-gruppen efter 24 mån (HR: 0.44, CI 95% 0.25-0.79)

22 Optimizing fracture prevention: the fracture liaison service, an observational study Eekman D A et al; Osteoporosis Int (2014) 25:701-709 Fx-pat 50-90 år erbjöds FLS och DXA 51 % svarade Höft-fx pat svarade minst (29%), handleds- och fotledsfrakturer mest (båda >60%) 337 pat fick läkemedelsbehandling, 88% kvarstod efter 1 år, endast 2 % nya fx Non responders –38% ej intresserade (kände sig för gamla, polyfarmaci) –15.7% redan under utredning/behandling –11.5% Oförmåga att komma till mottagningen –5,2% döda

23 När? Optimalt före första fraktur – MEN svårt sålla fram högriskindividerna Frakturen –Gör riskindivid lätt att identifiera –Skapar kontaktyta för screening, information och prevention –Dubblar framtida frakturrisk –Motiverar pat till livsstilsförändring

24 Var? Alla med fraktur har kontakt med akuta sjukvårdsenheter vilket ger möjlighet till frakturriskbedömning Undantag – osteoporotiska kotkompressioner

25 Vårdprogram osteoporos - behandling efter lågenergifraktur Beata Dudarenko, Överläkare, Rehabiliterings- och geriatriskt centrum, Ängelholms sjukhus Karolina Engvall, Apotekare, Läkemedelsenheten, Region Skåne Anna Holmberg, Bitr. överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Karin Minnhagen, Distriktsläkare, Vårdscentralen Näsby, Kristianstad Kristina Åkesson, Professor, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus Maj Carlsson, Apotekare, Läkemedelsenheten, Region Skåne Sven Oredsson, medicinsk rådgivare, Avd. för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

26 Screening av frakturpatienter Alla över 45 år Alla lågenergifrakturer förutom hand-, finger-, fot-, tå- och skallfraktur Alla höftfrakturer oavsett ålder Både sjukhusvårdade patienter och patienter i öppenvård

27 Remiss med rekommendationer

28 Riskbedömning - screening Inneliggande patienter –Genomgång av journal –Ifyllande av riskbedömningsformulär –Personlig kontakt på avdelning – komplettering av anamnes och information till patienten –Initiering av ev. utredning –Utfärdande av behandlingsrekommendationer samt remiss till primärvård –Information till patient –Dokumentation i journal

29

30 Riskbedömning - screening Öppenvårdspatienter –Identifiering via diagnosregister –Brevutskick med screeningfrågor samt generell information om frakturprevention med avseende på rökning, kost, fysisk aktivitet, gånghjälpmedel mm –Erbjudande om bentäthetsmätning till potentiella högriskindivider –Utfärdande av behandlingsrekommendationer samt remiss till primärvården –Information till patient –Dokumentation i journal

31 Tre utrednings- och behandlingsmodeller Patienter med lång förväntad överlevnad (>3 år) och som kan tolerera och acceptera läkemedelsbehandling och andra preventiva åtgärder –DXA-mätning behövs innan beslut om behandling –DXA-mätning behövs inte innan beslut om behandling

32 Tre utrednings- och behandlingsmodeller Patienter med kort förväntad överlevnad (<2 år) eller som inte kan tolerera och acceptera läkemedelsbehandling –andra preventiva åtgärder än läkemedel sätts in

33 Tre utrednings- och behandlingsmodeller Patienter där sekundära orsaker till osteoporos måste utredas –Blodprover och ev. DXA-mätning utgör grund för behandlingsbeslut

34 Preventiva åtgärder Individuella rekommendationer förmedlas av frakturkoordinatorn via remiss till primärvården Specialfall omhändertas via osteoporos- mottagning ( Exv. Centrum för osteoporos och frakturprevention Ort klin SUS, Geriatriska mottagningen Ängelholm)

35 Standardtext för remiss till primärvården angående screenade frakturpatienter Patienten har vårdats på Ortopediska kliniken p g a osteoporosrelaterad fraktur Patienten har därför genomgått frakturriskscreening inklusive bentäthetsmätning Vi rekommenderar: 0 Anpassad fysisk aktivitet 0 Läkemedelsbehandling mot osteoporos: Peroral bisfosfonat 0 Kalcium-vitamin D tillskott 0 0 Kostrådgivning 0 Gånghjälpmedel 0 Rökstopp Tacksam för fortsatt handläggning samt remissvar med uppgift om ev. insatta läkemedel och/eller andra vidtagna åtgärder.

36 De som löper störst risk för att få fraktur De som har mest nytta av att undvika fraktur, dvs de som har störst risk för komplikationer och resttillstånd efter en fraktur Vilka individer bör behandlas med läkemedel för att minska frakturrisk?

37 Mål för vårdprogrammet Öka preventivt arbete –Följs via remissvar till slutenvården, Öppna jämförelser och samarbetsprojekt med ERC Syd Öka läkemedelsbehandling för högriskindivider –Ökning till 25% inom 2 år, och till 50% inom 4 år –Slutmålet 60-70% inom vissa åldersgrupper –Uppföljning via ”Öppna jämförelser”

38 Ansvarsfördelning Sjukhusvården –Identifiering och screening av frakturpatienter –Ev. kompletterande osteoporosutredning –Utfärdande av rekommendationer samt remiss till primärvården –Uppföljning via register Primärvården – Värdera och genomföra rekommendationer exv. läkemedelsbehandling Rökstopp Fysisk aktivitet Fallprevention –Klinisk uppföljning av insatta åtgärder

39 Resursåtgång Sjukhusvård –Frakturkoordinator –IT-support för data- program –Ökad DXA-användning Primärvård –Läkemedelsordination och uppföljning –Sjukgymnastik (FAR) –Arbetsterapeut – fallprevention –Dietist –Osteoporosskola

40 Vårdprogrammet publicerat december 2013 Implementering under 2014 Vårdgivarwebben - www.skane.se/vårdochriktlinjer www.skane.se/vårdochriktlinjer

41 På gång: Utbildning av frakturkoordinatorer - minst en i varje division Webbaserad utbildning för all vårdpersonal Föreläsningar Utveckling av IT-system, remissförfarande för frakturscreening Kartläggning, uppföljning och utvärdering av implementering via Epi-centrum Skåne/ERC Syd

42 Framtiden? FÄRRE FRAKTURER!!!!!!!!!!! Ökat preventivt arbete Ökad fysisk aktivitet Ökad användning av osteoporosläkemedel

43 Centrum för osteoporos och frakturprevention Skånes universitetssjukhus, Malmö Regionalt kompetenscentrum för osteoporos Implementering av vårdprogram Fortbildning av personal Datainsamling och bearbetning Multidiciplinär kompetens Osteoporosskolor Specialistmottagning Klinisk forskning


Ladda ner ppt "Förebygga fraktur – när, var hur? Anna Holmberg Bitr. överläkare Centrum för osteoporos och frakturprevention Ortopediska kliniken Skånes Universitetssjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser