Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar i arbetet med BfL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar i arbetet med BfL"— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar i arbetet med BfL
Anders Jönsson

2 Om mig Leg. lärare Forskare med fokus på bedömning i
Professionsutbildningar (t. ex. lärar- och tandläkarutbildning) Grundskolans NO-undervisning.

3 Projekt Nationella prov i NO-ämnen för åk 6
VR-projekt ”Elever på gränsen” EU-projekt om bedömning av undersökande arbetssätt Bedömning av argumentation i NO Handledning av forskarstuderande: Bedömning av komplexa uppgifter i historia Bedömning av kommunikativ förmåga i tandläkarutbildningen.

4 Fem utmaningar Att motivera BFL Att implementera BFL
Att bedöma förmågor istället för innehåll Att hinna ge återkoppling Att involvera eleverna i bedömningen

5 Att motivera BFL Varför ska man arbeta med BFL?

6 Att motivera BFL Varför ska man arbeta med BFL?
För att det är tidsbesparande För att eleverna ska lära sig mer/bättre För att det står i Skollagen

7 Att motivera BFL Är BFL effektivt för elevernas lärande? Alltid!
Ja, om man följer Dylan Wiliam’s 5 strategier Det beror på HUR man arbetar med BFL

8 Att motivera BFL Vad är målet med BFL? Högpresterande elever
Skötsamma elever Autonoma elever

9 Att motivera BFL SRL BFL

10 Att motivera BFL Vad är formativ bedömning?
Information från bedömning ANVÄNDS för att stödja undervisning/lärande.

11 Att motivera BFL Vad är formativ bedömning?
Läraren bedömer elevernas prestationer och ger dem individuell återkoppling Läraren planerar sin kommande undervisning utifrån resultat på nationella prov Eleverna som inte blivit godkända på ett faktaprov i NO får göra om provet På vilket sätt bidrar den formativa bedömningen i dessa fall till målet med BFL?

12 Att motivera BFL Utgångspunkter för arbete med BFL:
Alla elever kan utvecklas och bli bättre Det måste finnas transparens i bedömningen Information från bedömningar måste användas för att stödja elevernas lärande Eleverna måste involveras i bedömningsprocessen

13 Att motivera BFL Autonoma elever

14 Fem utmaningar Att motivera BFL Att implementera BFL
Att bedöma förmågor istället för innehåll Att hinna ge återkoppling Att involvera eleverna i bedömningen

15 Att implementera BFL Utifrån flera studier om implementering:
NÄSTAN ALLA LÄRARE förändrar sin syn på undervisning och lärande MÅNGA LÄRARE förändrar sin undervisning och/eller sin bedömningspraktik NÅGRA LÄRARE implementerar BFL

16 Att implementera BFL Svårigheter: Fokus på isolerade tekniker
Prestationsorienterad undervisning Hög arbetsbelastning för läraren Ingen spridning

17 Att implementera BFL Lärare behöver: Kunskap
Tid och stöd (av skolledare och av varandra) Involvera eleverna i bedömningen Autonoma elever

18 Att implementera BFL Teacher Learning Communities

19 Att implementera BFL Sambedömning

20 Fem utmaningar Att motivera BFL Att implementera BFL
Att bedöma förmågor istället för innehåll Att hinna ge återkoppling Att involvera eleverna i bedömningen

21 Förmågor vs. innehåll Ipsativ bedömning – jämförelse med sig själv
Normrelaterad bedömning – jämförelse med andra ”Målrelaterad" bedömning – jämförelse med kunskapsnivåer

22 Förmågor vs. innehåll Olika former av ”målrelaterad” bedömning:
Poänggränser ”Dolda kriterier”/”tyst kunskap” Exempel på prestationer Beskrivningar av prestationsnivåer

23 Förmågor vs. innehåll Prestationsnivåer (”standards”):
”Content standards” ”Performance standards”

24 Förmågor vs. innehåll Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. (Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6, Biologi)

25 Förmågor vs. innehåll Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. (Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6, Biologi)

26 Förmågor vs. innehåll Fördelar med ”performance standards”:
Man nöjer sig inte med att eleverna kan återge kunskaper – de måste också kunna använda kunskaperna i funktionella sammanhang. Bedömningsunderlaget synliggörs Ger möjlighet till ”mastery”-undervisning

27 Förmågor vs. innehåll … framföra och bemöta åsikter …
Återkoppling Återkoppling Återkoppling Ökad förståelse för mål och kriterier Förbättrade prestationer

28 Förmågor vs. innehåll Svårigheter med ”performance standards”:
Att bedöma handling!

29 Förmågor vs. innehåll Problem:
Påverkan av kontext och irrelevanta faktorer Låg samstämmighet mellan lärare Tidskrävande

30 Förmågor vs. innehåll Utgå från tydliga kriterier och anvisningar
Gör bedömningar utifrån brett underlag SAMBEDÖMNING Bedöm systematisk utifrån kursplaner Dokumentera elevernas prestationer

31 Förmågor vs. innehåll Summering:
Att bedöma handling är svårt och kräver systematisk bedömning utifrån kriterier. Men ”performance standards” ger goda möjligheter för BFL.

32 Fem utmaningar Att motivera BFL Att implementera BFL
Att bedöma förmågor istället för innehåll Att hinna ge återkoppling Att involvera eleverna i bedömningen

33 Baserat på 23 metastudier (totalt 1287 studier)
Återkoppling 0,40 0,15 0,73 Typical Teacher Effects Developmental Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS REVERSE Återkoppling = 0,73 Baserat på 23 metastudier (totalt 1287 studier) Från Hattie (2009): Visible learning

34 Återkoppling Svårigheter med återkoppling:
All återkoppling är inte lika bra. Det är tidskrävande att ge återkoppling. Många elever använder inte sin återkoppling.

35 Återkoppling Värderande Positiv/negativ Personlig Beskrivande
Specificerande/Konstruktiv Uppgiftsrelaterad t.ex. Black & Wiliam, 1998; Kluger & DeNisi, 1996; Tunstall & Gipps, 1996

36 Återkoppling Form av bedömning Antal Effekt Svag återkoppling 31 0,16
Endast återkoppling 48 0,23 Svag formativ bedömning 49 0,30 Medel formativ bedömning 41 0,33 Stark formativ bedömning 16 0,51 Från Nyquist (2003)

37 Återkoppling Återkoppling på olika nivå: Uppgiftsnivå Processnivå
t.ex. faktafel Processnivå t.ex. hur nästa uppgift ska bli bättre Metakognitiv nivå t.ex. hur ska jag hantera den feedback jag får Personlig nivå t.ex. ospecificerat beröm Från Hattie & Timperley (2007)

38 Återkoppling Effektiv återkoppling bör alltså:
Vara deskriptiv och utgå från det som eleven gjort – inte värderande och utgå från eleven som person. Innehålla information både om var eleven är (”feedback”), men också om hur eleven ska ta sig vidare (”feed forward”). Rikta sig även mot process- och metakognitiv nivå – inte enbart mot uppgiftsnivå.

39 Innebär detta att det finns ett recept på ”perfekt återkoppling”?

40 Återkoppling Återkoppling kan ges:
Muntligt, skriftligt, som video- eller ljudfil Direkt, efter kort/lång stund, efter flera veckor Som tillrättavisning, som råd eller som frågor Återkoppling kan vara: Positiv eller negativ Kort eller omfattande Personlig eller opersonlig Återkoppling kan ges av: Lärare, klasskamrater, en dator …etc…

41 …vilket är vanligare än man tror…
Återkoppling Men tänk om man ger eleverna nära nog ”perfekt återkoppling” – och så läser de inte den… …vilket är vanligare än man tror…

42 Återkoppling Royce Sadler (1989):
Återkoppling måste användas, annars är det bara information – inte återkoppling

43 Återkoppling Vad krävs för att eleverna ska använda sin återkoppling på ett konstruktivt sätt?

44 Återkoppling Informationen behöver vara användbar!
Elever använder sin återkoppling när de ges möjlighet att: Revidera en uppgift och lämna in igen Använda sin återkoppling i kommande uppgifter Vanliga hinder: Eleverna får återkoppling först när kursen /momentet är avslutad Återkopplingen ligger på fel nivå

45 Återkopplingen bör vara specifik, detaljerad och personlig – eller inte…
Elever föredrar: Mycket återkoppling. Specifik, detaljerad och personlig återkoppling. Positiv återkoppling. Vissa uppskattar även beröm. Betyg på sina uppgifter.

46 Återkopplingen bör vara specifik, detaljerad och personlig – eller inte…
Men: Omfattningen påverkar inte hur återkopplingen används. Eleverna riskerar dock missa viktiga saker till förmån för mer frekventa fel. Eleverna gör fler ändringar om återkopplingen talar om exakt hur de ska göra, men resultatet blir inte nödvändigtvis bättre. Positiv återkoppling leder ofta till färre ändringar. Betyg gör eleverna mindre benägna att ifrågasätta läraren, samt leder till ökat fokus på små, strategiska förändringar (dvs. högsta möjliga betyg med minsta möjliga insats).

47 Återkoppling Alla vet inte hur man gör
Många elever (kanske de flesta) har inga strategier för att hantera den återkoppling de får, utan uppger att de ”får arbeta hårdare” eller ”försöker hålla informationen i åtanke”. Vanliga hinder: Eleverna ges ingen träning i hur de kan använda den återkoppling de får.

48 Återkoppling Eleverna förstår inte ”språket”
Många studenter förstår inte vad läraren menar med sina kommentarer. Oroväckande ofta beror det på slarvig handstil, men eleverna vet många gånger inte vad vanliga uttryck (t.ex. ”analys” eller ”logisk slutsats”) innebär. Vanliga hinder: Eleverna får oftast bara tillgång till ord – inte exempel. Eleverna ges sällan möjlighet att diskutera sin återkoppling (eller bedömningskriterier).

49 Återkoppling Vad krävs för att eleverna ska använda sin återkoppling på ett konstruktivt sätt?

50 Återkoppling Vad krävs för att eleverna ska använda sin återkoppling på ett konstruktivt sätt? Inkludera användning av återkoppling i undervisningen. Engagera eleverna i återkopplingen. Släpp idén om att eleverna ska ha detaljerad och personlig återkoppling.

51 Återkoppling Summering:
Att ge effektiv återkoppling kan vara tidskrävande och många elever använder inte sin återkoppling. Men återkoppling kan ge stora positiva effekter på elevernas lärande om: Återkopplingen är uppgiftsrelaterad och framåtsyftande. Man får eleverna att använda sin återkoppling konstruktivt.

52 Återkoppling Summering:
Effektiv återkoppling behöver inte vara tidskrävande om: Eleverna engageras i återkopplingen. Man inte regelmässigt ger individuell återkoppling. Autonoma elever

53 Fem utmaningar Att motivera BFL Att implementera BFL
Att bedöma förmågor istället för innehåll Att hinna ge återkoppling Att involvera eleverna i bedömningen

54 Involvera eleverna Fördelar med att engagera eleverna i bedömningen:
Tidsbesparande för läraren Mycket effektivt för elevernas lärande Viktigt för att lära eleverna att kunna ta ansvar för sitt eget lärande.

55 Involvera eleverna Svårigheter med att engagera eleverna i bedömningen: Kräver övning och tar tid innan det ger utdelning Läraren måste lämna över ansvar/kontroll till eleverna Eleverna kan vara motvilliga

56 Involvera eleverna Kamratbedömning
Muntlig presentation, rollspel, utställning, etc.

57 Kamratbedömning Involvera eleverna Skriftliga presentationer

58 Involvera eleverna Kamratbedömning och samarbetsbedömning
Från Pryor & Crossouard (2010)

59 Involvera eleverna Kamratbedömning och samarbetsbedömning
Från Balan (2012)

60 Involvera eleverna Kamratbedömning och samarbetsbedömning
Viktiga förutsättningar: Lägg inte för stor vikt vid hur rätt elevernas bedömning/återkoppling är. Det viktiga är att de får motivera sin bedömning. Eleverna behöver förstå kriterierna, som de ska använda för att ge (och ta emot) återkoppling. Eleverna behöver träna sig på att ge och ta emot återkoppling. Kamratresponsen ska vara en integrerad del av undervisningen. Från Balan (2012)

61  Involvera eleverna Självbedömning
Frågor: Var är jag nu? Starka sidor, svaga sidor? Hur ska jag göra för att bli bättre…? Matris ————— ——— Kriterium 1 Mål ————— ——— Kriterium 2 Kriterium 3 Ex. 3 Ex. 1 Ex. 2

62 Involvera eleverna Självbedömning Matris Modell- Elevens svar lösning
————— ——— Elevens lösning Modell- svar (Återkoppling) Uppgift: Jämför din lösning med modellsvaret. Vilka likheter och skillnader hittar du? Hur skulle din lösning kunna förbättras? Utgå från jämförelsen.

63 Kortfattad återkoppling med kod eller minimatris
Självbedömning Involvera eleverna Matris ————— ——— Elevens lösning Kortfattad återkoppling med kod eller minimatris Uppgift: Identifiera styrkor och utvecklingsbehov i matris/kodbok. Gör en plan inför nästa uppgift.

64 Involvera eleverna Fördelar: Tidsbesparande för läraren
Mycket effektivt för elevernas lärande Viktigt för att lära eleverna att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Svårigheter: Kräver övning och tar tid innan det ger utdelning Läraren måste lämna över ansvar/kontroll till eleverna Eleverna kan vara motvilliga

65 Involvera eleverna Vad är målet med BFL? Högpresterande elever
Skötsamma elever Autonoma elever

66 Fem utmaningar Att motivera BFL Att implementera BFL
Att bedöma förmågor istället för innehåll Att hinna ge återkoppling Att involvera eleverna i bedömningen

67


Ladda ner ppt "Utmaningar i arbetet med BfL"

Liknande presentationer


Google-annonser