Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg"— Presentationens avskrift:

1 Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg http://tankesmedjan.nu

2 Att synliggöra det synliga lärandet

3 Slutseminarium 11/2-2013 Program 1.Deltagare Tankesmedja 7 2.Inspirationslitteratur 3.Processen fram till slutseminarium 4.Begreppsgenomgång 5.Kartläggningsverktyg 6.Synliggöra lärandet för kollegor 7.Synliggöra lärandet för barn 8.Synliggöra lärandet för elever 9.Gruppdiskussioner 10.Sammanfattning muntligt av gruppdiskussioner

4 Deltagare Tankesmedja 7 Forskare och lärare från högskolan Thomas Småberg, Malmö Högskola Anders Eklöf, Högskolan i Kristianstad Lisbeth Amhag, Malmö Högskola Alli Klapp, Högskolan i Kristianstad Pia Thornberg, Högskolan i Kristianstad Yrkesverksamma från skolans värld Paulina Nyhlén, Lund stad Johan Krantz, Lund stad Joakim Sahlin, Kristianstad kommun Jessika Johansson Måsbäck, Lund öster Marie Nilsson, Lund öster Björn Persson, Svedala kommun Jenny Andersson, Svedala kommun Michael Rystad, Svedala kommun Lars-Ola Olsson, Örkelljunga kommun

5 Inspirationslitteratur Bedömning för lärande Christian Lundahl Norstedts, 2011 Lärande bedömning Anders Jönsson Gleerups, 2010 Kunskapsbedömning i skolan Skolverket, 2011

6 Processen OrienteringFördjupningDokumentation Formativ miljö Bedömning i förskolan Feedbackprocessen Kamratbedömning och självvärdering Kartläggning Formativ miljö Bedömning i förskolan Feedbackprocessen Kamratbedömning och självvärdering Kartläggning Feedback från Mittseminarium Hur kan vi med hjälp av bedömning synliggöra lärandet för barn, elever och lärare? Feedback från Mittseminarium Hur kan vi med hjälp av bedömning synliggöra lärandet för barn, elever och lärare? Synliggöra lärandet för: • Kollegorna • Barnen • Eleverna Begreppsgenomgång Forskarperspektiv Kartläggningsverktyg Synliggöra lärandet för: • Kollegorna • Barnen • Eleverna Begreppsgenomgång Forskarperspektiv Kartläggningsverktyg

7 Begreppsgenomgång Formativ bedömning • Mål för undervisningen tydliggörs • Information om var eleven befinner sig i förhållande till målet • Återkoppling till eleven som talar om hur eleven ska komma till målet • Mål för undervisningen tydliggörs • Information om var eleven befinner sig i förhållande till målet • Återkoppling till eleven som talar om hur eleven ska komma till målet Summativ bedömning • Bedömning som sammanfattar elevens kunskapsnivå i förhållande till ett kriterium Kamratbedömning • Mellansteg till självvärdering • Kan ge återkopplingen en annan karaktär än läraren skulle gett • Checklista, matris • Mellansteg till självvärdering • Kan ge återkopplingen en annan karaktär än läraren skulle gett • Checklista, matris Självbedömning • Bedöma sina egna arbete • Checklista • Matris • Bedöma sina egna arbete • Checklista • Matris Bedömning för lärande: BFL • Förhållningssätt till lärande och kunskap som syftar till att öka elevernas lärande och kunskapsutveckling • Synlighet, delaktighet och ansvar • Förhållningssätt till lärande och kunskap som syftar till att öka elevernas lärande och kunskapsutveckling • Synlighet, delaktighet och ansvar Feedback/respons • Uppgiftsnivå (knuten till uppgift) • Processnivå ( förmågorna) • Metakognitiv (Hur ger man sig själv och tar till sig feedback) • Snabb, saklig, konkret, exempel • Uppgiftsnivå (knuten till uppgift) • Processnivå ( förmågorna) • Metakognitiv (Hur ger man sig själv och tar till sig feedback) • Snabb, saklig, konkret, exempel

8 The black box 1)Att dela målen för lärandet med eleverna. 2) Klassrumssamtalet knutet till mål, synliggör lärandet 4) Självbedömning att eleverna äger sitt egna lärande Att förstå vilka mål vi arbetar mot 5) Kamratbedömning att aktivera eleverna som resurser för varandra. Lärande bedömning behöver ej göras av läraren. Undervisningen Bedömning/ Utveckling och lärande Lära dig att lära Att hjälpa och stötta varandra Fem nyckelstrategier för att öka elevens medvetenhet 3) Feed back som hjälper eleven framåt – forward

9 Kartläggningsverktyget Syfte Användas för att synliggöra det synliga lärandet. Ett stöd för att kunna prata om formativ bedömning i förskolan och undervisning i skolan. The black box Elever, lärare, ledning, resurser, föräldrar, stöd, nationella prov, kriterier och krav Ökad måluppfyllelse!

10 Kartläggningsverktyget Utgångspunkt Vad är kvalitet i undervisning – enligt forskning? 1)Tydliggöra mål och kunskapskrav 2)Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3)Återkoppling som för lärandet framåt 4)Aktivera eleverna som lärresurser för varandra 5)Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

11 Kartläggningsverktyget Utformning Fem strategier15 frågor kopplade till de fem strategierna Begränsat antal frågor - effektiva Två perspektiv Strategin belyses både ur personal- och barn/elev-perspektiv Skapa diskussion AnpassningarFör 5-åringar (förskola) och för elever i språkintroduktion används fem intervjufrågor. Viss anpassning av personalfrågor förskola <> skola

12 Kartläggningsverktyget Redovisning AnvändarvänligtSka vara diskussionsfrämjande Tydlig koppling mellan frågor och strategier Tydliggöra likheter/skillnader mellan personal och barn/elev Fokus på det väsentliga Sammanställningarna ska främja diskussionen kring den egna verksamheten. Motverka jämförelser mellan enheter

13 13 Synliggöra lärandet för kollegor

14 Varför arbeta med BFL Den nyzeeländske utbildnings- forskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat -”Allting fungerar” -Det bör vara skillnad på proffs och amatörer -De stora effektskillnaderna ser vi i undervisning där formativ bedömning är effektivast

15 15 Hur kan vi arbeta systematiskt för att förbättra undervisningens kvalitet? 1 Kartläggning utifrån de fem strategierna 2 Analys av kart- läggningen på respektive enhet 3 Val av strategi och metoder för att förbättra kvaliteten 5 Uppföljning och erfarenhetsutbyte 4 Arbete med metoder i undervisning 6 Arbete med metoder i undervisning 1 Kartläggning 2 Analys 3 Strategi- och metodval 4 Arbete i undervisning 5 Uppföljning och erfarenhetsutbyte 6 Arbete i undervisning

16 Utmaningar Synliggöra lärandet, var befinner vi oss, vart är vi på väg? På spåret. Att skapa en gemensam bild, skolledarens dilemma. Forskning i vardagen, kartläggning, en del av kvalitetsuppföljningen

17 Utmaningar • Viljan att förändra, det vi gör är ju redan bra • Tillåtande kultur, vi lär av våra misstag, finn fem fel • Är det OK att stå sidan om? Tydligt ledarskap

18 Utmaningar • Skapa förutsättning för utveckling. Skapa mötesplatser, tid för samtal, struktur i samtal, samtalsledare, samtalsledargrupp, dokumentation • Utveckling tar tid, får det ta hur lång tid som helst? Prioriterad utveckling men en del av vardagen

19 Utmaningar När vi reviderar våra ordningsregler ska det ske i en formativ miljö, med ett formativt syfte och med elevens utveckling som mål.

20 BFL i förskolan Ett begrepp att diskutera och fördjupa i förskolan

21 Hur kan vi arbeta med BFL i förskolan? • Pedagogisk dokumentation för att synliggöra barns lärande • Pedagogiska samtal barn-barn, barn-vuxen, vuxen-vuxen • En medvetenhet om att jag gör bedömningar • Ha ett didaktiskt förhållningssätt - Vad? Hur? Varför? • Sätta ord på barnens lärande • Feedback • Reflekterade frågor

22 Utmaningar i förskolan • Bedömning • Individnivå • Gruppnivå • Organisationsnivå • Reflektion kring egen praktik

23 Om eleven är medveten om vad syftet är med det arbete som den utför förbättras inlärningen… Samarbeta då! Jobba på! Gör mål då! Så ja, då börjar vi! Undra vad detta går ut på?! Om jag är tyst så går det nog bra… Synliggöra lärandet för elever

24 BFL syftar till • Att alla eleverna ska delta i undervisningen • Att alla eleverna ska komma framåt i sin kunskapsinhämtning

25 Hur arbetar vi med BFL med eleverna? • Respons: • Konstruktivt • Säga något viktigt om innehållet • Vara kopplad till målen • Lärprocess: • Vad presterar eleven just nu? • Vad förväntar jag mig att eleven ska prestera i en nära framtid? • Hur ska jag kunna överbrygga skillnaden? • Elevernas bedömarkompetens: • Visa exempel av olika kvalitet och djup • Att lära eleverna att själva bedöma kvalitet hjälper dem att bedöma både andras och sitt egna arbete.

26 Utmaningar med eleverna Synlighet •Målet för undervisningen måste tydliggöras för eleverna •Presentera målen så att eleverna förstår •Målet för undervisningen måste tydliggöras för eleverna •Presentera målen så att eleverna förstår Delaktighet Ansvar •Eleven måste förstå och bli delaktig om var hans/hennes utgångsläge är i förhållande till målen •Progressionen dit •Eleven måste förstå och bli delaktig om var hans/hennes utgångsläge är i förhållande till målen •Progressionen dit •Lärarens roll att genom konkret och konstruktiv feedback visa vägen framåt. •Two stars and a wish •Lärarens roll att genom konkret och konstruktiv feedback visa vägen framåt. •Two stars and a wish

27 Utmaningar till gruppdiskussioner • Hur gör vi i praktiken för att åstadkomma det livslånga lärandet? • Hur skapar vi samsyn från förskola till vuxenutbildning? Gemensam bedömningskultur • Hur skapar vi/främjar vi en formativ lärandemiljö?


Ladda ner ppt "Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg"

Liknande presentationer


Google-annonser