Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt ”Låt vildlaxen vandra hem” Syfte: Att utveckla besöksnäringen baserad på Norrbottens vildlaxälvar. Projektet ska arbeta med att maximera antalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt ”Låt vildlaxen vandra hem” Syfte: Att utveckla besöksnäringen baserad på Norrbottens vildlaxälvar. Projektet ska arbeta med att maximera antalet."— Presentationens avskrift:

1 Projekt ”Låt vildlaxen vandra hem” Syfte: Att utveckla besöksnäringen baserad på Norrbottens vildlaxälvar. Projektet ska arbeta med att maximera antalet vildlaxar som återvandrar till sina hemälvar, i syfte att säkra vildlaxens fortlevnad och samtidigt stimulera sportfisketurism genom ökad tillgång på vuxen lax.

2 Vildlaxälvar i Norrbotten Pite Råne Åby Byske Kalix Torne

3 Norrbotten har; Stora lättillgängliga laxälvar Bra infrastruktur Etablerade hotell och bra boende Privata och allmänna fiskeområden Billigt fiske Fisketurism på lax är kraftigt underutvecklad idag jämfört med potentialen, eftersom laxresursen är för dålig för att kunna attrahera tillräckligt många kunder. (Nutek / Tillväxtverket 2009) Laxförvaltning förhindrar ekonomisk utveckling

4 Projekt ”Låt vildlaxen vandra hem” Projektägare: Kommunförbundet Norrbotten Projektmål: Grunden för att Norrbotten inom 5 år skall, vara etablerat som det mest intressanta målet för vildlaxfiske inom Östersjöområdet, ska vara lagd. Information om länets utbud av turistfiske sammanställs och görs tillgängligt. Kompetensen bland befintliga och blivande entreprenörer inom fisketurism har påtagligt höjts. Norrbotten har erhållit direkt eller indirekt representation inom BSRAC.

5 Projekt Aktiviteter Informera beslutsfattare inom fiskeförvaltning om behovet av att skapa en mer hållbar och rättvis fördelning av laxresursen Sprida information om sportfiskebaserad besöksnäring Entreprenörsutbildningar inom sportfiskebaserad besöksnäring

6 EU skapar en långsiktig förvaltningsplan för Östersjölax Laxplanen kommer att bestämma ur mycket lax som ska åter till Norrbotten. Vi är med och påverkar utformning av planen.

7 Vad har hänt under projektiden – Har det skett någon förändring? Laxkvoten för Östersjöfisket har minskats med över 50 % sedan 2010 Havsfiske efter lax har förbjudits i både Sverige och Finland Det småskaliga kustfisket i norrland har fått hela Sveriges laxkvot HaV myndigheten vill öka yrkesfiske på odlad lax Polskt tjuvfiske efter lax har mediaexponerats och minskat Husbehovsfisket har fått ändrade villkor från 2013 Vi påverkar EU´s förslag på ett stopp på laxutsättningar i Luleälv

8 Rekord tillgång på lax i Torneälv 2012

9 Resultat extern projektutvärdering Enkät och intervju utvärdering bland myndigheter, turistentreprenörer och fiskevattenägare. Utförd av Bergwalls analys AB. Projektet visar god kvalitativ måluppfyllelse Kunskapshöjning hos målgrupperna. Uppfyllt! Kommunikation och samarbete mellan myndigheter fiskevattenägare och entreprenörer. Uppfyllt! Informationsinsatser om laxbestånds betydelse för utveckling/tillväxt av fisketurism baserad på sportfiske efter lax. Uppfyllt! Informationsinsatsernas betydelse för förändring och fiskepolitik och fördelning av ekonomiska resurser. Uppfyllt!

10 Resultaten visar att projektets informationsarbete genererat positiva effekter för målgrupperna när det gäller: Förbättrade kunskaper om vildlaxresursen i norra Sverige. I relativt hög grad Förbättrad kommunikation & samarbete mellan myndigheter, fiske-vattenägare och entreprenörer samt andra intressenter. I relativt hög grad Förvaltningsarbetet för laxen har förbättrats och blivit mer hållbar. I relativt hög grad Varit ett stöd för förändring av fiskepolitik och fördelning av ekonomiska resurser. I relativt hög grad Ökad kompetens inom fisketurism. I relativt hög grad Resultat extern projektutvärdering

11 Resultat extern Projektutvärdering – Framtiden Det finns behov av fortsatta insatser Samtliga representanter för de olika målgrupperna anser att fortsatta insatser behövs för att uppnå projektets huvudmål. De prioriterar följande fortsatta insatser för att nå projektmålen: Workshops och seminarier Utbildningar Informationsinsatser/uppvaktningar Lokala förvaltningsinitiativ Målgruppens representanter föreslår också ett flertal kompletterande insatser. Verksamhetsform 70 % av de som svarat på enkäten menar att verksamheten bör ske i permanent form. 30 % anser att verksamheten kan fortsätta i projektform. Det är främst svenska myndigheter och fiskevattenägarna som förordar permanent form.

12 Sportfiske efter lax i Norge 1,38 miljarder kr, 2500 årsarbeten. Dee älvdal Skotland: Laxfiske genererar 122 miljoner kr årligen till den lokala ekonomin och ca 500 helårs arbeten 2004. Skandinavisk laxfiskare spenderade ca. 5 295 000 kr 2011.

13 Mål - Laxfiske Framtidens Besöksnäring Norrbotten ska vara ledande inom Sverige angående nyttjande av informationsteknik för fångstrapportering av vildlaxfångster. Att Norrbotten ska bli det snabbast växande besöksmålet för vildlaxfiskare inom Östersjöområdet. Kommunikation och informationsfördelning mellan besöksnäring, fiskevattenägare och beslutsfattare har påtagligt förbättrats. Kompetens inom resursen vildlax har påtagligt höjts inom målgruppen besöksnäring, fiskevattenägare och beslutsfattare. Utbildningar och seminarier ska utföras under projektperioden. En studie ska utföras med syfte att undersöka lokalförvaltning och frivillig inlösen av fiske.

14 Finansiering - Laxfiske Framtidens besöksnäring Tidsplan oktober 2013 - december 2014. 20132014Summa år 1-2 Länsstyrelsen60 000448 610508 610 Landstinget50 000 100 000 Rudolph Isakssons stiftelse 82 230276 380358 610 Kommunförb Norrb20 00030 00050 000 S:A212 230804 9901 017 220


Ladda ner ppt "Projekt ”Låt vildlaxen vandra hem” Syfte: Att utveckla besöksnäringen baserad på Norrbottens vildlaxälvar. Projektet ska arbeta med att maximera antalet."

Liknande presentationer


Google-annonser