Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärprocess Handling Ta del av befintlig kunskap  Föreläsning  Böcker etc. Definition av problem eller lärområde Se mönster Förstå varför mönstret ser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärprocess Handling Ta del av befintlig kunskap  Föreläsning  Böcker etc. Definition av problem eller lärområde Se mönster Förstå varför mönstret ser."— Presentationens avskrift:

1 Lärprocess Handling Ta del av befintlig kunskap  Föreläsning  Böcker etc. Definition av problem eller lärområde Se mönster Förstå varför mönstret ser ut som det gör  lärdomar Hur man kan utpröva dessa lärdomar i praktiken Skaffa ett tillförlitligt underlag Föreställningar  förståelse  lärdomar Hinder Organisatoriska hinder 78% Arbetsbelastning 73% Bristande egen förmåga 31% Bristande stöd från skolledningen 28% Negativ inställning bland arbetskamrater 24% Oro för kvalitetskontroller 21% Gemensamt skapa kunskap

2 Att upptäcka och fånga upp angelägna problem Varje lärare/klassråd skriver ner sina viktigaste vardagsproblem som kategoriseras och därefter bildar lärområden Lärområden skapas utifrån problem som formulerats i medarbetarsamtal Lärområden utifrån resultatet från kvalitetsarbetet

3 Ett problem är en fråga som man inte har något svar på, något som förbryllar en. Det man förväntar sig inträffar inte eller det man inte förväntar sig inträffar. Vardagsproblem Lärprocesser som tar sin utgångspunkt i angelägna problem i den egna vardagsverksamheten tenderar även att omsättas i högre grad i den egna vardagen. Helhet och delar Oavsett om man är medveten om den eller inte och oavsett om den är uttalad eller inte, så är den helhet, utifrån vilken man initialt förstår eller beskriver problemet, avgörande för den fortsatta meningsskapande eller förståelsefördjupande processen. Vad är ett problem? När det som brukar hända inte händer…

4 S kolledare B arn P edagoger Trygg,synlig, värdefull, lust att lära, intresse, glädje, målinriktat, meningsfullt, självkänsla, ansvar, skapa hopp, se sin egen delaktighet i inlärningen Engagemang, goda kunskaper, tydlighet, inkännande, inspirera, entusiasmera Dialog, utgå från elevens intressen, alla sinnen, elevinflytande, varierat arbetssätt, tillsammansanda, respons (ris och ros) Inre motivation medskapande

5 Människan är av naturen lat Behöver styras med direktiv Kontroll Övervakning Tar ej ansvar Människan är aktiv och ansvars- tagande Delegera Själv- styrande Tar ansvar Mc Gregor

6 Ej menings- skapande lärprocess Krav på lärande yttre motivation Bristande ansvar för det egna lärandet Kontroll Menings- skapande lärprocess Lusta att lära Inre motvation Tar ansvar för det egna lärandet Samtal om lärprocessen

7 Varför gör vi det vi gör när det som händer händer? Risk: För svårt  Tradition Risk: Traditionella lösningar återskapar problemen  Tips och lösningar från andra Risk: Passar inte in i det egna undervisningsmönstret  Meningsskapande och vägledande helhetsidé

8 Händelse Agerande Händelse ? Ny händelse Tradition

9 Fördjupad förståelse av problemets natur Tips Goda exempel Förståelsefördjupande lärprocess Tillämpningsinriktad lärprocess - + - +

10 Helhet Händelse Händelse Agerande Meningsskapande och vägledande helhetsidé

11 Helhet och delar Varje del får sin betydelse utifrån den helhet i vilken den ingår Helheten är annorlunda än summan av delarna

12 Vad är det som ligger till grund för det vi gör? Vilken helhet ligger bakom?

13 Olika typer av helheter Uppdraget Ideologi och värdegrund Skolans vision eller verksamhetsidé Lärdomar om lärande och undervisning Elevsyn Tradition Formella strukturer

14 Utgå från elevernas kunskaps eller mognadsnivå Utgå från varje skolämnes inre egen logiska ordning Lärobokens struktur styr lärområdet Ämnesundervisning Diagnostisera elevernas kunskaps- och/eller mognadsnivå Tydliggöra kursplanemål och betygskriterier Tydligt formulerade regler Utföra, göra ”Vad/hur har du gjort?” ”Vi har kommit dit i boken.”, ”Fröken har sagt att…”, eller ”I kursplanen står det att…” Tydliga krav Sanktioner ”Jag behöver bli bättre på att…” eller ”Jag undrar över…” Gemensam inre värdegrund Fråga eleverna hur de tänker och förstår ett specifikt arbetsområde Föreställningar, lärande ”Vad/hur har du lärt?” Knyta an till elevernas föreställningar Utgå från elevernas tänkande och förståelse Ämnesöverskridande lärområden Inifrånmotivation, inifrånstyrning Tydliggöra läroplanen samt elevernas frågor Utgå från elevernas tänkande och förståelse Medskapande och meningsskapande

15 Utgå från elevernas kunskaps eller mognadsnivå Utgå från varje skolämnes inre egen logiska ordning Lärobokens struktur styr lärområdet Ämnesundervisning Diagnostisera elevernas kunskaps- och/eller mognadsnivå Tydliggöra kursplanemål och betygskriterier Tydligt formulerade regler Utföra, göra ”Vad/hur har du gjort?” ”Vi har kommit dit i boken.”, ”Fröken har sagt att…”, eller ”I kursplanen står det att…” Tydliga krav Utifrånmotivation, utifrånstyrning Sanktioner

16 Utifrånstyrning Inifrånstyrning Skolk Sanktioner Närvarokontroll Tydliggöra krav ……. Hur nå eleverna som är omotiverade? Hur få mer menings- fulla lektioner? ……

17 Problem Helhet Problem ?

18 Helhet Agerande! ? !

19 ? Tips Goda idéer Tips Agerande! Agerande

20 ? Helhet ? Helhet ! Agerande Gränsöverskridande förändring

21 Tydliggöra helhetsidén Få/ge hjälp med att synliggöra… Individens egen helhetsidé Arbetslagets/skolans helhetsidé Individens helhetsidé i förhållande till arbetslagets/skolans helhetsidé Likheter och skillnader mellan skolans helhetsidé och dess traditioner Verktyg: Föreställningskartor, lärande samtal, tabellmetoden

22 Helhetsidé Risk: Traditioner kan bidra till skapandet av problemen. Jfr med andra skolors lärdomar och med forskning  Vägleda görandet i vardagens valsituationer Risk: För långt från markplanet eller görandeföreskrivande.  Ta tillvara på det positiva i skolans själ

23 Att formulera lärområdet Hur få tag på angelägna problem? Vad är ett problem? Det som förbryllar eller en angelägen fråga som man inte har ett svar på. Vardagsproblem. Något jag möter i min vardagsverksamhet. Egna påverkanssfären. Fokuserar en interaktion som jag är en del i. Helhet och delar. Gränsöverskridande förändring eller förändring inom en och samma förståelse. Förståelsefördjupande respektive tillämpningsinriktat lärande Avgränsning eller omfattning av lärområdet

24 Lärområde Vardags- problem Angeläget? Varför? Koppling till uppdraget? Vägledande helhetsidé. inom gällande tradition eller gränsöver- skridande Görande eller lärande- inriktat Förståelseförd jupande och/eller tillämpnings- inriktat Inom egna på- verkan- sfären Elevaktivt förhållningssätt Hur hittar vi bättre arbetsformer? Hur skapar man en bra lärmiljö för varje barn? SO och kultur Elevansvar/elevin- flytande Hur får vi eleverna att se sitt eget lärande och ta ansvar för det? Elevers bristande lust att lära Hur kan vi få våra elever att känna mer lust att lära? Hur bibehåller vi läslusten hos barnen?

25 ~~~~~ Slut ~~~~~

26 Forskning, andras erfarenheter Föreställningar Slutsatser Lärdomar Agerande Erfarenheter Reflekterar.. Erfarenhetslärandet Planering Utmanande möte


Ladda ner ppt "Lärprocess Handling Ta del av befintlig kunskap  Föreläsning  Böcker etc. Definition av problem eller lärområde Se mönster Förstå varför mönstret ser."

Liknande presentationer


Google-annonser