Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delegering av uppgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delegering av uppgifter"— Presentationens avskrift:

1 Delegering av uppgifter
Kemiska institutionen – Lunds universitet

2 KILU - Fördelning (delegering) av arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom områdena arbetsmiljö, miljö, säkerhet och ekonomi  Denna delegering avser arbetsmiljöfrågor enligt Arbetsmiljölagen, 1977: 1160, 3 kap § 2a och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete miljöfrågor enligt Miljöbalken 1998: kap § 19 och Förordningen SFS 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll ekonomiskt ansvar för kostnadsställets/enhetens ekonomi, attestansvar

3 Delegering av ekonomiansvar
Vad innebär det? Attest av fakturor o beställningar, kunskap om attestregler och representationsregler Ansvara för att inköp och upphandling sker lagenligt och effektivt mm Enligt delegering från prefekt: Hålla sig underrättad om den ekonomiska utvecklingen för kostnadsstället/enheten Tillsammans med ekonom budgetera kostnadsstället/enheten Vidta åtgärder som krävs för en ekonomi i balans Underrätta prefekten om ekonomiska utfall avsevärt avviker från det planerade/budgeterade

4 KILU - Undantag från delegering
Delegeringen omfattar dock inte rätt att underteckna avtal och kontrakt. Föreståndare ska informeras om och godkänna alla avtal och kontrakt, men prefekten är firmatecknare enligt “Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet LS 2009/85” och är den som slutligen godkänner dem. Observera att ansökan däremot kan undertecknas av föreståndare.

5 KILU - Carl Tryggers Stiftelse, KVA m fl
Ovanstående finansiärer kan i vissa fall utbetala medel direkt till forskaren För Carl Tryggers Stiftelse gäller detta för postdoc- stipendier Även dessa kontrakt/avtal måste skrivas under av prefekten. Ansökan kan skrivas under av prefekt eller den som har fått delegation (föreståndare), men avtalet ska skrivas under av prefekt

6 KILU – Förslag på ny rutin?
Föreståndare bör alltid signera, t ex med initialer, kontrakt/avtal för att visa att de sett kontraktet och godkänt samfinansieringsbehovet? Därefter ska kontrakt/avtal alltid gå till prefekt för underskrift. Först därefter är det ett giltigt kontrakt för Lunds universitet. Några kanske redan gör så idag? Sedan vidtar rutiner för registrering i eKontrakt, scanning, rekvisitioner, upplägg av ny aktivitet etc

7 Firmatecknare för LU Rektor skriver under exempelvis Förvaltningschef
Avtal med flera institutioner och mer än ett område Bidragsavtal över 200 prisbasbelopp (= SEK) Uppdragsforskningsavtal/samarbetsavtal över 100 prisbasbelopp ( SEK) Förvaltningschef Samtliga uppdragsutbildningsavtal

8 Firmatecknare Dekan Prefekt
Samtliga avtal som omfattar fler än en institution, som inte ska undertecknas av rektor eller förvaltn chef Bidrag inom EUs ramprogram (specifika handläggningsrutiner) Ser ni dem först? Både föreståndare och prefekt signera? Prefekt Bidragsavtal på mindre än 200 prisbasbelopp, SEK Uppdragsforskn/samarbetsavtal under 20 prisbasbelopp, SEK Memorandum of Understanding/Letter of Intent i vissa fall Licensavtal, avtal om examensarbeten, sekretessavtal, Material Transfer-avtal, avtal med anställda och ansökningar som inte ska skrivas under av rektor.

9


Ladda ner ppt "Delegering av uppgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser