Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsramar Start Fika Lunch Fika Slut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsramar Start Fika Lunch Fika Slut."— Presentationens avskrift:

1

2 Tidsramar Start Fika 12.00 Lunch 14.30 Fika 16.00 Slut

3 Program Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Generella svårigheter
Juridiska aspekter Utmanande beteenden Underliggande faktorer Low-arousal, lågaffektivt bemötande Konkreta tips

4 Neuropsykiatriska diagnoser
Diagnoser baserade på symtom, beteenden Utvecklingsrelaterade Kognitiva funktionshinder Medfödda eller uppstår tidigt i livet Långvarigt funktionshinder inom flera områden Oftast kvarstående problem i vuxen ålder Nedsatt förmåga av viktiga funktioner för att klara sig i samhället (jmf. bollkänsla, musikalitet mm.) AD HD Aspergers syndrom Autism DCD Tourette Dyslexi Dyskalkyli

5 Generella svårigheter
Uppmärksamhet, impulsivitet Hyper- eller hypoaktiv Exekutiva funktioner Central koherens Theory of mind Minne Tidsuppfattning Perception Humörsvängningar Stress

6 Lagar Mänskliga rättigheterna Regeringsformen Brottsbalken
Socialtjänstlagen / LSS Lex Sarah Skollagen Dokumentation Handlingsplaner Bemötande

7 Utmanade beteenden Definition Underliggande faktorer
Orsaker - Triggers Tolerans Tankar – känslor - beteende Fallgropar Low arousal Våldsamt beteende Praktiska tips

8 Skadar Skrämmer Upprör känslor
Utmanande beteende ”Ett beteende av sådan intensitet, frekvens eller varaktighet att den fysiska säkerheten för personen eller andra personer utsätts för allvarlig fara eller ett beteende som sannolikt allvarligt kommer att begränsa eller neka åtkomst till användning av lokala inrättningar” -Eric Emerson, 1995- Skadar Skrämmer Upprör känslor

9 Utmanande beteende - underliggande faktorer
Det finns alltid en orsak till att personer har utmanade beteenden. Beteende (Det vi ser) Underliggande faktorer

10 Utmanande beteende - Inåt- eller utagerande
Vi uppmärksammar och arbetar aktivt med utagerande beteenden Vi är generellt dåliga på att uppmärksamma inåtagerande Beteende (Det vi ser) Beteende vi ej ser Underliggande faktorer

11 Orsaker - Triggers KRAV Kommunikation Perception Medicin
Aktivitet, stimulans Rutiner Historik Valmöjligheter Regler, gränser Miljön KRAV

12 Utmanande beteende - vad uttrycker ett utmanande beteende
Jag vill… Jag vill inte… Jag känner… Jag förstår inte…. Människor gör rätt, om de kan!

13 Tolerans Vår tolerans för utmanande beteenden kan skifta, beroende på:
När, var och hur det händer Hur vi mår Vem som har beteendet Dina förväntningar Avsiktligt eller ej

14 Tankar Känslor Beteende

15 Utmanade beteende tankar - känslor - beteende
Medvetenhet 10 Ilska Skäller Förståelse Hjälpsam

16 Kränkande behandling -statistik
Anmälningar till Skolinspektionen 2010 Inkomna anmälningar: 1105 st Personal kränkt elev: 326 st 30 % Elev och personal kränkt elev: 159 st 14 % Vilka blir kränkta: 485 st Flera elever: 45 st 9 % Flicka: st 35 % Pojke: 265 st 55 % Verbala och fysiska kränkningar är vanligast 44 %

17 Fallgropar - brist på medvetenhet
Svart – vit tänkande Absolut tänkande: ”Ska, måste, aldrig..” Katastroftänkande Tankeläsare, amatörpsykolog Självcentrerat tänkande Vi mot dom - kamp

18 Utmanande beteende Förstå Acceptera Hantera Förändra

19 Hantera eller förändra
Medveten Ej medveten Kontroll Ej kontroll

20 Hantera eller förändra
Beteende Tid

21 Individ- och situationsanpassat bemötande
Utmaning/Krav Trygghet Utveckling Utveckling Utmaning/Krav Utveckling Utmaning/Krav Trygghet

22 Low arousal De flesta personer med utmanande beteenden är väldigt frustrerade vid just det tillfället. Därför ska vi undvika att göra saker som spär på frustrationen hos en person som redan är upprörd. En stor andel av problemskapande beteenden framkallas ofta av krav och uppmaningar. Att minska på kraven eller individanpassa dem bättre leder ofta till färre antal våldsamma händelser. Största delen av kommunikationen är ickeverbal. Det är därför viktigt att tänka över vilka ickeverbala signaler man sänder till människor som är upprörda.

23 Prestation Upphetsning Affekt fas Stegrings fas Återhämtnings fas Trigger fas Normal fas Tid

24 Häll inte bensin på elden
Low arousal Verka lugn Personligt utrymme Ögonkontakt Beröring Ljud - oljud Kommunikation Avleda Ta bort andra Debrief, dokumentera Häll inte bensin på elden

25 Våldsamt beteende Sker ofta impulsivt Mindre koordinerade
Personer är väldigt upprörd = låg prestationsförmåga

26 Personen Motivation Ha kul ihop! Delaktighet - Självständighet
Behov av stöd Långsiktighet Kortsiktighet

27 Personal Kunskap om individen Relation till individen Ork Tolerans
Roll i gruppen Inspirera eleverna Var en auktoritet = Sund och balanserad vuxen

28 Ärlighet Att vi: Inte skönmålar verkligheten.
Tydligt förmedlar vad vi tycker. Lyssnar och möter personen. Berättar och förklarar samhällets normer. Ger personen en rimlig chans att förstå sambanden mellan orsak och konsekvens.

29 Gemensamt förhållningssätt
Informera alla berörda oavsett vilken lösning vi kommer fram till, är det viktigt att alla gör det vi kommit överens om alla bör få information om varför vi gör på ett visst sätt. Då är det lättare att följa, även om man inte helt håller med. ”vi provar att göra så här” Om vissa frångår det förhållningssätt vi kommit fram till, ser vi inte om lösningen har någon effekt eller om beteendet beror på det vi trodde.

30 Bedömning Syfte Historia Nuläge Situation Beteende
Starka sidor, intressen

31 Miljö Vad erbjuder miljön för möjligheter/begränsningar
Vilka stimuli finns i miljön – individens svårigheter Placering Individ – Du - Andra personer Material Tid

32 Individ Personal Självständighet Trygg och Utvecklande miljö Miljö
Skapa balans mellan bra och dåliga möten med personal Hjälp individen till självkontroll Uppmärksamma bra beteenden Släpp prestigen! Acceptans av utmanande beteenden Hjälp att skapa meningsfulla relationer Ha roligt ihop! Individ Personal Självständighet Trygg och Utvecklande miljö Motivation! Fingertoppskänsla och följsamhet Visa på bra exempel Ge individen förutsättningar för god kommunikation Miljö Tydlighet Etablera en känsla av trygghet och säkerhet

33 enigmaeducation.se m.sornas@enigmaomsorg.se Enigma Education
Hitta oss också på:


Ladda ner ppt "Tidsramar Start Fika Lunch Fika Slut."

Liknande presentationer


Google-annonser