Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsramar 09.00 Start 10.15 Fika 12.00Lunch 14.30Fika 16.00Slut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsramar 09.00 Start 10.15 Fika 12.00Lunch 14.30Fika 16.00Slut."— Presentationens avskrift:

1

2 Tidsramar 09.00 Start 10.15 Fika 12.00Lunch 14.30Fika 16.00Slut

3 Program Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Generella svårigheter Juridiska aspekter Utmanande beteenden Underliggande faktorer Low-arousal, lågaffektivt bemötande Konkreta tips

4 Neuropsykiatriska diagnoser Diagnoser baserade på symtom, beteenden Utvecklingsrelaterade Kognitiva funktionshinder Medfödda eller uppstår tidigt i livet Långvarigt funktionshinder inom flera områden Oftast kvarstående problem i vuxen ålder Nedsatt förmåga av viktiga funktioner för att klara sig i samhället (jmf. bollkänsla, musikalitet mm.) AD HD Aspergers syndrom Aspergers syndrom Autism DCD Tourette Dyslexi Dyskalkyli

5 Generella svårigheter Uppmärksamhet, impulsivitet Hyper- eller hypoaktiv Exekutiva funktioner Central koherens Theory of mind Minne Tidsuppfattning Perception Humörsvängningar Stress

6 Lagar Mänskliga rättigheterna Regeringsformen Brottsbalken Socialtjänstlagen / LSS Lex Sarah Skollagen Dokumentation Handlingsplaner Bemötande

7 Utmanade beteenden Definition Underliggande faktorer Orsaker - Triggers Tolerans Tankar – känslor - beteende Fallgropar Low arousal Våldsamt beteende Praktiska tips

8 Utmanande beteende ”Ett beteende av sådan intensitet, frekvens eller varaktighet att den fysiska säkerheten för personen eller andra personer utsätts för allvarlig fara eller ett beteende som sannolikt allvarligt kommer att begränsa eller neka åtkomst till användning av lokala inrättningar” -Eric Emerson, 1995- Skadar Skrämmer Upprör känslor

9 Utmanande beteende - underliggande faktorer Det finns alltid en orsak till att personer har utmanade beteenden. Beteende (Det vi ser) Underliggande faktorer

10 Utmanande beteende - Inåt- eller utagerande Vi uppmärksammar och arbetar aktivt med utagerande beteenden Vi är generellt dåliga på att uppmärksamma inåtagerande Underliggande faktorer Beteende (Det vi ser) Beteende vi ej ser

11 Orsaker - Triggers Kommunikation Perception Medicin Aktivitet, stimulans Rutiner Historik Valmöjligheter Regler, gränser Miljön KRAV

12 Utmanande beteende - vad uttrycker ett utmanande beteende Jag vill… Jag vill inte… Jag känner… Jag förstår inte…. Människor gör rätt, om de kan!

13 Tolerans Vår tolerans för utmanande beteenden kan skifta, beroende på: När, var och hur det händer Hur vi mår Vem som har beteendet Dina förväntningar Avsiktligt eller ej

14 Tankar Känslor Beteende

15 Utmanade beteende tankar - känslor - beteende 10 0 Medvetenhet IlskaSkäller FörståelseHjälpsam

16 Kränkande behandling -statistik Anmälningar till Skolinspektionen 2010 Inkomna anmälningar: 1105 st Personal kränkt elev: 326 st 30 % Elev och personal kränkt elev: 159 st 14 % Vilka blir kränkta: 485 st Flera elever: 45 st9 % Flicka: 169 st35 % Pojke:265 st55 % Verbala och fysiska kränkningar är vanligast 44 %

17 Fallgropar - brist på medvetenhet Svart – vit tänkande Absolut tänkande: ”Ska, måste, aldrig..” Katastroftänkande Tankeläsare, amatörpsykolog Självcentrerat tänkande Vi mot dom - kamp

18 Utmanande beteende FörståAccepteraHanteraFörändra

19 Hantera eller förändra MedvetenEj medveten Kontroll Ej kontroll

20 Hantera eller förändra Beteende Tid

21 Individ- och situationsanpassat bemötande Utmaning/Krav Utveckling Trygghet Utmaning/Krav Utveckling Trygghet Utmaning/Krav Utveckling

22 Low arousal De flesta personer med utmanande beteenden är väldigt frustrerade vid just det tillfället. Därför ska vi undvika att göra saker som spär på frustrationen hos en person som redan är upprörd. En stor andel av problemskapande beteenden framkallas ofta av krav och uppmaningar. Att minska på kraven eller individanpassa dem bättre leder ofta till färre antal våldsamma händelser. Största delen av kommunikationen är ickeverbal. Det är därför viktigt att tänka över vilka ickeverbala signaler man sänder till människor som är upprörda.

23 Normal fas Trigger fas Stegrings fas Affekt fas Upphetsning Tid Återhämtnings fas Prestation

24 Low arousal Verka lugn Personligt utrymme Ögonkontakt Beröring Ljud - oljud Kommunikation Avleda Ta bort andra Debrief, dokumentera Häll inte bensin på elden

25 Våldsamt beteende Sker ofta impulsivt Mindre koordinerade Personer är väldigt upprörd = låg prestationsförmåga

26 Personen Motivation Ha kul ihop! Delaktighet - Självständighet Självständighet Behov av stöd Långsiktighet Kortsiktighet

27 Personal Kunskap om individen Relation till individen Ork Tolerans Roll i gruppen Inspirera eleverna Var en auktoritet = Sund och balanserad vuxen

28 Ärlighet Att vi: Inte skönmålar verkligheten. Tydligt förmedlar vad vi tycker. Lyssnar och möter personen. Berättar och förklarar samhällets normer. Ger personen en rimlig chans att förstå sambanden mellan orsak och konsekvens.

29 Gemensamt förhållningssätt Informera alla berörda oavsett vilken lösning vi kommer fram till, är det viktigt att alla gör det vi kommit överens om alla bör få information om varför vi gör på ett visst sätt. Då är det lättare att följa, även om man inte helt håller med. ”vi provar att göra så här” Om vissa frångår det förhållningssätt vi kommit fram till, ser vi inte om lösningen har någon effekt eller om beteendet beror på det vi trodde.

30 Bedömning Syfte Historia Nuläge Situation Beteende Starka sidor, intressen

31 Miljö Vad erbjuder miljön för möjligheter/begränsningar Vilka stimuli finns i miljön – individens svårigheter Placering Individ – Du - Andra personer Material Tid

32 Självständighet Trygg och Utvecklande miljö Personal Individ Miljö Visa på bra exempel Hjälp individen till självkontroll Hjälp att skapa meningsfulla relationer Etablera en känsla av trygghet och säkerhet Ge individen förutsättningar för god kommunikation Skapa balans mellan bra och dåliga möten med personal Motivation! Fingertoppskänsla och följsamhet Acceptans av utmanande beteenden Släpp prestigen! Uppmärksamma bra beteenden Ha roligt ihop! Tydlighet

33 Enigma Education enigmaeducation.se m.sornas@enigmaomsorg.se Hitta oss också på:


Ladda ner ppt "Tidsramar 09.00 Start 10.15 Fika 12.00Lunch 14.30Fika 16.00Slut."

Liknande presentationer


Google-annonser