Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningslagen. Förvaltningslagen Offentlighet och sekretess Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken Tillsyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningslagen. Förvaltningslagen Offentlighet och sekretess Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken Tillsyn."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningslagen Offentlighet och sekretess Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken Tillsyn

2 Förvaltningslagen

3 Förvaltningslagen Gäller alla myndigheter.
Förvaltningslagens bestämmelser gäller om det inte står något annat i en annan lag eller förordning. Finns det t.ex. en bestämmelse i kommunallagen som säger något annat har den bestämmelsen företräde.

4 Serviceskyldighet Myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Myndigheten ska ta emot besök och telefonsamtal. Myndigheten ska ha öppet minst två timmar om dagen för att kunna ta emot handlingar och hantera frågor om utelämnande av handlingar. De dagar som avses är helgfri måndag – fredag.

5 Allmänna krav på handläggningen
Handläggningen ska ske så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Myndigheten ska uttrycka sig lättbegripligt.

6 Rätt till insyn Uppgifter som myndigheten får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången ska antecknas. Part har rätt att få del av det som tillförts ärendet.

7 Rätt att yttra sig Ett ärende får inte avgöras förrän part har underrättats om och fått yttra sig över allt som tillförts ärendet av annan än honom själv. Finns dock vissa undantag.

8 Beslutet Beslut ska innehålla skälen till beslutet. Undantag
Om beslutet inte går någon emot. Om det annars är uppenbart obehövligt. Tjänstetillsättning m.m. Sekretesskäl. Så brådskande att man inte hinner motivera. Om motivering inte lämnats ska man på begäran om möjligt göra det efteråt.

9 Överklagande Underrättelse om hur man överklagar.
Skriftligt inom tre veckor till beslutsmyndigheten. Rättidsprövning. Avvisning om för sent inkommet, annars skicka till nästa instans snarast. Omprövning utan nackdel för enskild. Tre veckor – från delgivning som huvudregel. Om det är en företrädare för det allmänna så räknas överklagandetiden från dag för beslut. Om man inte vet när den klagande har fått del av beslutet får man utgå från att han har klagat i rätt tid.

10 Offentlighet och sekretess

11 Offentlighet och sekretess
Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Där regleras vad som är en allmän handling. I TF och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om hur man som tjänstemän och politiker ska hantera handlingar och hur vi ska agera om någon begär ut en handling från vår myndighet. Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Där regleras vad som är en allmän handling. Portalparagrafen i 2 kap. TF lyder ” Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.” Får begränsas bara av vissa anledningar. I TF och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om hur man som tjänstemän och politiker ska hantera handlingar och hur vi ska agera om någon begär ut en handling från vår myndighet. Som syns på namnet har vi fått en ny offentlighets- och sekretesslag som trädde i kraft den 30 juni Mycket är sig likt i sak men dispositionen av lagen är helt annorlunda, mer lättläst och i 1 kap. finns i princip en innehållsförteckning.

12 Allmän handling Ej allmän handling
Finns sekretess för uppgifter i handlingen? Nej Ja Vad är en handling? Både ”vanliga papper” och information i annan form, som t.ex. innehållet i e-post, CD-skiva eller diskett. Bärare av information. Allmän handling: Om handlingen är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen är det en allmän handling. . Inkommen handling: En handling som kommer in till myndigheten per brev, fax, e-post eller t.ex. i form av en CD eller diskett är inkommen till myndigheten. Om handlingen är ställd till viss person på myndigheten är den ändå allmän om den rör myndighetens verksamhet. Upprättad handling: Handlingar som skickats från någon på kommunen till någon utanför myndigheten per brev, e-post eller liknande, vare sig den är ställd till en enskild, ett företag eller en annan myndighet. En handling som inte skickas ut från myndigheten är ändå upprättad när ärendet som den tillhör är slutbehandlat eller, om handlingen inte hör till visst ärende, när handlingen justerats eller färdigställts. Här kan särskilt påpekas att det finns rättsfall som rör just kommunal förvaltning. Tex en hälsovårdsnämnds föredragningslista ansågs allmän när den skickats ut till politikerna inför sammanträdet. Detta ansågs alltså inte vara inom myndigheten. Den ansågs expedierad. Här finns det ett rättsfall som gäller anteckningar från en arbetsgrupp inom kommunstyrelsen.RÅ 1998: 52. Anteckningarna var utskrivna och i vissa fall undertecknade och hade sänts ut till deltagarna i gruppen. De ansågs färdigställda och upprättade i den mån de inte avsåg ärenden som inte var färdigbehandlade. Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att de inte var upprättade. Detta visar hur svårt det är bara att bedöma vad som är en allmän handling. Ej allmän handling:(T.ex. utkast, arbetsmaterial som varken arkiverats eller skickats utanför myndigheten) Eftersom de inte är allmänna kan de inte heller var offentliga. Behöver alltså inte lämnas ut på begäran ! Men får lämnas ut omde inte är sekretessbelagda. Huvudregeln är att en allmän handling är offentlig. En allmän handling som det inte finns någon sekretess för är offentlig. En sådan handling är myndigheten skyldig att lämna ut på begäran. Kom ihåg! ” Till främjande av ett fritt meningutbyte och en allsidig upplysning ska varje svensk medborgare ha rätt att taga delö av allänna hnadlingar.” Offentlig Hemlig handling handling

13 Vad är en allmän handling ?
Allmän handling: Om handlingen är inkommen till myndigheten eller upprättad på myndigheten är det en allmän handling. Inkommen handling: En handling som kommer in till tex kommunen. Upprättad handling: Handlingar som skickats från någon på myndigheten till någon utanför denna eller när ärendet slutbehandlats eller, om handlingen inte hör till visst ärende, när handlingen justerats eller färdigställts. Har arkiverats Allmän handling: Om handlingen är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen är det en allmän handling. . Inkommen handling: En handling som kommer in till Länsstyrelsen per brev, fax, e-post eller t.ex. i form av en CD eller diskett är inkommen till Länsstyrelsen. Om handlingen är ställd till viss person på Länsstyrelsen är den ändå allmän om den rör Länsstyrelsens verksamhet. Upprättad handling: Handlingar som skickats från någon på kommunen till någon utanför myndigheten per brev, e-post eller liknande, vare sig den är ställd till en enskild, ett företag eller en annan myndighet. En handling som inte skickas ut från myndigheten är ändå upprättad när ärendet som den tillhör är slutbehandlat eller, om handlingen inte hör till visst ärende, när handlingen justerats eller färdigställts. Här kan särskilt påpekas att det finns rättsfall som rör just kommunal förvaltning. Tex en hälsovårdsnämnds föredragningslista ansågs allmän när den skickats ut till politikerna inför sammanträdet. Detta ansågs alltså inte vara inom myndigheten. Den ansågs expedierad. Här finns det ett rättsfall som gäller anteckningar från en arbetsgrupp inom kommunstyrelsen.RÅ 1998: 52. Anteckningarna var utskrivna och i vissa fall undertecknade och hade sänts ut till deltagarna i gruppen. De ansågs färdigställda och upprättade i den mån de inte avsåg ärenden som inte var färdigbehandlade. Två ledamöter var skilöjaktiga och ansåg att de inte var upprättade. Detta visar hur svårt det är bara att bedöma vad som är en allmän handling. Vad är inte allmänna handlingar? T.ex. utkast, eget arbetsmaterial som inte upprättats, arkiverats eller skickats utanför myndigheten

14 Vilka handlingar är hemliga ?
Om det finns en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som skyddar uppgifterna i handlingen är den hemlig (sekretessbelagd). Då får inte handlingen lämnas ut i de delar som den är sekretessbelagd. Om delar av handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter kan myndigheten lämna ut kopia av de offentliga delarna. Om det finns en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som skyddar uppgifterna i handlingen är den hemlig (sekretessbelagd). Då får inte handlingen lämnas ut i de delar som den är sekretessbelagd. Om delar av handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter kan myndigheten lämna ut kopia av de offentliga delarna. Syftet med sekretess kan vara att skydda någons enskilda integritet eller att skydda ett företags affärshemligheter. Det kan också generellt finnas skäl att kolla om det finns anledning att tro att utlämnande personuppgifter av särskild anledning kan leda till våld eller allvarligt men. Jag återkommer till det. Syftet med sekretess kan vara att skydda någons enskilda integritet eller att skydda ett företags affärshemligheter. PBL-ärenden omfattas normalt inte av sekretess, men skulle kunna vara hemliga om det finns kartor ingivna som säkerhets- eller bevakningsåtgärd med avseende på en byggnad (5 kap. 2 § sekretesslagen). Det kan också generellt finnas skäl att kolla om det finns anledning att tro att utlämnande personuppgifter av särskild anledning kan leda till våld eller allvarligt men.

15 Sekretess för tillsyn Sekretess i verksamhet som avser tillsyn och stödverksamhet med avseende på näringslivet gäller numera enligt 30 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess i verksamhet som avser tillsyn och stödverksamhet med avseende på näringslivet gäller numera enligt 30 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen (Tidigare 8 kap. 7 § sekretesslagen). Här är det fråga om den bestämmelse som gäller för andra än statliga myndigheter. Särskilt reglerat. Miljöbalksärenden kan omfattas av sekretess.

16 Sekretess för tillsyn, forts.
Sekretess gäller för: Enskilds affärs- och driftförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs Andra ekonomiska och personliga förhållanden för den, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för tillsynen (absolut sekretess!) Sekretessen (p 1) kan vika inom miljö- och hälsoskydd – intresseavvägning! Sekretess gäller för: Enskilds affärs- och driftförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs Andra ekonomiska och personliga förhållanden för den, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för tillsynen (absolut sekretess!) Sekretessen (p 1) kan vika inom miljö- och hälsoskydd – intresseavvägning! Det kan röra sig om tillsyn enligt miljöbalken där det råder sekretess för enskilds affärs- eller driftförhållanden om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det råder också sekretess för den som trätt i förbindelse med den som tillsynen avser. Tex en fabrik som kommunen utövar tillsyn över. Om det företaget har ett avtal med ett annat företag/person så får inte uppgifter om det andra företaget/personen lämnas ut. Det gäller både personliga och ekonomiska förhållanden, tex anställda. När det gäller tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska en intresseavvägning göras om vikten av att uppgiften kommer ut väger tyngre.

17 Sekretess för enskilds personliga förhållanden
Generella bestämmelser oavsett verksamhet Hälsa och sexuell läggning om det måste antas att den enskilde eller närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Adress, telefonnummer, e-postadress m.m om det kan antas att den den enskilde eller närstående kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annan allvarligt men om uppgiften röjs. Fingerade personuppgifter Jag nämnde att det kan finnas skäl att fråga sig om uppgifter om den enskildes personliga förhållanden kan vara särskilt känsliga. Lagstödet för att hålla sådana handlingar hemliga finns i 21 kap, 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen och gäller överallt. p. 1 speciella omständigheter eller uppgifter p. 2 Tex om någon har skyddade personuppgifter eller det framgår av ärendet att någon är förföljd, hotad. p. 3. kopplingen mellan fingerade personuppgifter och verkliga, om det skulle framgå av handlingar i en akt. Ibland kan det krävas att man försöker tänka lite längre, kan personen i fråga läsa samman uppgifter i ett offentligt diarium med de uppgifter som vi lämnar ut så kan det kanske leda till skada i vissa fall.

18 Hur lämnas handlingen ut ?
En handling ska på begäran lämnas ut skyndsamt. Normalt samma dag eller inom ett par dagar. Man har rätt att få läsa en allmän handling vid besök på myndigheten eller få kopia på handlingen. En handling ska på begäran lämnas ut skyndsamt. I normalfallet innebär detta samma dag men om ytterligare tid behövs för att avgöra sekretessfrågan kan det godtas att handläggningen tar ett par dagar. Man har rätt att få läsa en allmän handling vid besök på myndigheten eller få kopia på handlingen.

19 Avgift för kopior m.m. Rätten att ta del av offentliga handlingar innefattar rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den kan lämnas ut (2 kap. 13 § TF). Inom kommunen antar kommunfullmäktige bestämmelser om avgift för kopior. Annars får avgift inte tas ut ! (se JO 1989/90 s 392) Aldrig avgift för att ta del av offentliga handlingar på plats! Rätten att ta del av offentliga handlingar innefattar rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den kan lämnas ut (2 kap. 13 § TF). Inom kommunen antar kommunfullmäktige bestämmelser om avgift för kopior. Annars får avgift inte tas ut ! (se JO 1989/90 s 392) Jo påpekade att det inte finns någon rätt att ta ut avgift för att få del av en handling på stället. Kritik mot byggnadsnämnden som inte kändetill dessa grundlagsregler och att ”man med allehanda i sammanhanget irrelevanta omständigheter söker få täckning för sina kostnader”. Huvudregeln är att kommunens medelsbehov täcks av skatt. Det ankommer på kf att besluta om en prestation ska finansieras genom avgifter. Förekomsten av en av kf antagen taxa är en förutsättning för avgiftsuttag. Om det ska kunna kosta beställaren något ! Vid antagande av taxa ska självkostnads och likställighetsprinciper beaktas. Aldrig avgift för att ta del av offentliga handlingar på plats!

20 Sekretessmarkering Tidigare benämning: hemligstämpel
En tjänsteman har tidigare bedömt att handlingen kan vara hemlig p.g.a. sekretess. En varningssignal som inte är bindande ! Ska innehålla: viss sekretessbestämmelse, datum och myndighetens namn. Om en handling har en sekretessmarkering betyder det att någon tjänsteman tidigare bedömt att handlingen kan vara hemlig p.g.a. sekretess. Det är alltså en varningssignal men är inte bindande för myndigheten den dag någon faktiskt begär ut handlingen. En sekretessmarkering ska vara utformad på visst sätt: viss sekretessbestämmelse, datum och myndighetens namn.

21 Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken

22 Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ”A-verksamheter” Tillstånd krävs av miljödomstol ”B-verksamheter” Tillstånd krävs av länsstyrelsen ”C-verksamheter” Anmälningspliktig hos kommunal nämnd I MHF:s bilaga finns förteckning över miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Grunden är den att större miljöfarliga verksamheter fordrar tillstånd av miljödomstol, något mindre miljöfarliga verksamheter av miljöprövningsdelegationerna vid länsstyrelsen. Ytterligare mindre miljöfarliga verksamheter behöver endast anmälas till den kommunala nämnden. En verksamhet kan klassas som miljöfarlig (enligt definitionen i miljöbalken) även om den inte finns uppräknad i förteckningen. Då kräver den inte tillstånd eller anmälan (=s.k. u-verksamhet) men är ändå under tillsyn av kommunen. Handläggningen av anmälningsärenden är en del av tillsynen. Syftet med en anmälan är att tillsynsmyndigheten skall få möjlighet att ta ställning till om verksamheten kan godtas från hälso- och miljösynpunkt och om föreläggande om några särskilda krav eller förbud kan behövas.

23 Skillnaden mellan tillståndsprövning och anmälningsförfarande
Tillstånds prövningen mer föreskrivna regler för hur handläggningen ska gå till och hur tillstånd utformas Särskilt viktigt eftersom ett beslut får rättskraft! Anmälningsförfarande finns också regler, tillsynsmyndigheten har större möjligheter anpassa efter behovet Några grundläggande skillnader för tillståndsprövning: Mer föreskrivna regler för handläggningen. T.ex. vad ansökan ska innehålla, att den ska kungöras, att särskild sakkunnig kan utses, remissförfarande och att tillstånd delges genom kungörelse. Kungörelse t.ex. viktigt för att allmänheten ska anses ha haft möjlighet att ta del av handlingar och yttra sig i ärendet. Beslutet får rättskraft. För anmälningsförfarandet finns också regler, dock inte lika detaljerade och kan anpassas.

24 Anmälningsförfarande
Tillståndsprövning Anmälningsförfarande Prövning Tillsyn Verksamheten får inte påbörjas innan tillstånd har meddelats Verksamheten får inte påbörjas innan anmälan har gjorts ”i god tid” Ansökan ska kungöras De som kan ha ett särskilt intresse i saken ska på ett lämpligt sätt och i skälig omfattning beredas tillfälle yttra sig Förordna om särskild utredning eller sakkunnigutlåtande Förelägga om att inkomma med uppgifter, förelägga om undersökningar som behövs

25 Anmälningsförfarande
Tillståndsprövning Anmälningsförfarande Beslut om avslag eller att ansökan bifalls helt eller delvis (tillstånd) Beslut om föreläggande eller förbud eller att ärendet inte föranleder någon åtgärd Beslutet får förenas med villkor Beslutet får inte förenas med villkor, men med föreläggande om försiktighetsmått Beslutet får s.k. rättskraft = gäller mot alla Beslutet får inte rättskraft Möjlighet att ändra är begränsade. Tillsynsbeslut får inte begränsa ett tillstånd som har rättskraft. Beslutet hindrar inte tillsynsmyndigheten från att meddela nytt föreläggande eller förbud om det behövs

26 Tillsyn

27 Tillsyn 26 kap. MB Gemensamma regler för alla åtgärder och verksamheter som omfattas av miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

28 Tillsynsåtgärder Informera. Ge råd. Meddela förelägganden och förbud.
Åtalsanmäla. Besluta om miljösanktionsavgift. Råd – tillsynsmyndigheten lämnar ofta muntliga och skriftliga råd till en verksamhetsutövare om hur denne bör bete sig för att MB:s regler ska uppfyllas. Sådana råd är inte tvingande. Förbud – om en tillsynsmyndighet bedömer att en verksamhet eller åtgärd orsakar eller kan orsaka allvarliga skador på människors hälsa och miljön kan den förbjudas. Förelägganden – återkommer till Åtalsanmäla – återkommer till Miljösanktionsavgift – återkommer till

29 Operativ tillsyn Utövas mot någon som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd.

30 Tillsynsvägledning Riktar sig till andra myndigheter.
Samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen. Stöd, råd och information till de operativa tillsynsmyndigheterna. Utövas av: Centrala myndigheter, bl.a. Naturvårdsverket. Länsstyrelsen – inom länet.

31 Tillsynsmyndighet Den operativa tillsynen utövas av länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna. Inom kommunen utövas tillsynen enligt miljöbalken av den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser. Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken + bilaga. Förordningen - närmare regler om tillsynens omfattning, hur den ska gå tillväga, tillsynsmyndigheternas skyldigheter. Bilagan –den operativa tillsynen utövas enligt den närmare fördelning som anges i bilagan till förordningen.

32 Tillsynsmyndighet (forts.)
Länsstyrelsen kan överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen inom vissa tillsynsområden om kommunfullmäktige har gjort en framställning om det. Regleras i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Närmare regler för hur framställan ska göras, hur framställan ska prövas, för vilka tillsynsområden tillsynsansvaret kan överlåtas m.m. framgår av förordningen.

33 Egenkontroll Verksamhetsutövare ska följa upp hur verksamheter och åtgärder påverkar miljön. Vidta de åtgärder som behövs för att miljöbalkens regler, domar, beslut m.m. ska efterlevas. Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. En stor del av det arbete som sker för att säkerställa att MB:s bestämmelser följs utförs av verksamhetsutövarna själva. Det finns särskilda bestämmelser för vissa verksamhetsutövare i förordningen.

34 Förelägganden Tillsynsmyndigheten för meddela de förelägganden som behövs för att miljöbalkens regler samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas. Ett föreläggande för som huvudregel inte begränsa ett tillstånd, men kan göra det om det är brådskande för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer. Ett föreläggande kan innebära krav på att vidta vissa åtgärder, lämna vissa uppgifter eller att utföra undersökningar. Kan även innebära krav på att söka tillstånd för en verksamhet eller en åtgärd.

35 Förelägganden (forts.)
Mer ingripande åtgärder än som behövs i det enskilda fallet för inte tillgripas. Är tvingande för dem de riktas mot. Kan riktas mot den som nu, eller tidigare, vidtagit en åtgärd eller bedrivit en verksamhet. För förenas med vite.

36 Åtalsanmäla Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. Tillsynsmyndigheten ska inte själv bedöma om överträdelsen kan leda till fällande dom eller om det är ett ringa brott. Det är brottsutredningen som ska klarlägga hur allvarlig överträdelsen är, om det orsakats av vårdslöshet eller uppsåt, vem som ansvarig m.m.

37 Miljösanktionsavgift
30 kap. MB Beslutas av tillsynsmyndigheten när verksamhetsutövaren: Påbörjar en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig utan att tillstånd har getts eller anmälan har gjorts. Åsidosätter villkor eller bestämmelser i ett tillstånd. Åsidosätter miljöbalkens regler, föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken eller bestämmelser i EG-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

38 Miljösanktionsavgift (forts.)
Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter + bilaga. Utredning ska göras. Verksamhetsutövaren har rätt att yttra sig. Krävs inte att överträdelsen har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Krävs inte att överträdelsen har medfört olägenhet för människors hälsa eller miljön. Behöver inte tas ut om det är oskäligt. I förordningen + bilagan anges för vilka överträdelser och med vilka belopp miljösanktionsavgift ska tas ut. Avgiften är minst ett tusen kr. och högst en miljon kr.


Ladda ner ppt "Förvaltningslagen. Förvaltningslagen Offentlighet och sekretess Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken Tillsyn."

Liknande presentationer


Google-annonser