Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningslagen Offentlighet och sekretess Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken Tillsyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningslagen Offentlighet och sekretess Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken Tillsyn."— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningslagen Offentlighet och sekretess Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken Tillsyn

2 Förvaltningslagen

3 Gäller alla myndigheter. Förvaltningslagens bestämmelser gäller om det inte står något annat i en annan lag eller förordning.

4 Serviceskyldighet Myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Myndigheten ska ta emot besök och telefonsamtal. Myndigheten ska ha öppet minst två timmar om dagen för att kunna ta emot handlingar och hantera frågor om utelämnande av handlingar.

5 Allmänna krav på handläggningen Handläggningen ska ske så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Myndigheten ska uttrycka sig lättbegripligt.

6 Rätt till insyn Uppgifter som myndigheten får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången ska antecknas. Part har rätt att få del av det som tillförts ärendet.

7 Rätt att yttra sig Ett ärende får inte avgöras förrän part har underrättats om och fått yttra sig över allt som tillförts ärendet av annan än honom själv. Finns dock vissa undantag.

8 Beslutet Beslut ska innehålla skälen till beslutet. Undantag Om beslutet inte går någon emot. Om det annars är uppenbart obehövligt. Tjänstetillsättning m.m. Sekretesskäl. Så brådskande att man inte hinner motivera. Om motivering inte lämnats ska man på begäran om möjligt göra det efteråt.

9 Överklagande Underrättelse om hur man överklagar. Skriftligt inom tre veckor till beslutsmyndigheten. Rättidsprövning. Avvisning om för sent inkommet, annars skicka till nästa instans snarast. Omprövning utan nackdel för enskild.

10 Offentlighet och sekretess

11 Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Där regleras vad som är en allmän handling. I TF och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om hur man som tjänstemän och politiker ska hantera handlingar och hur vi ska agera om någon begär ut en handling från vår myndighet.

12 HANDLING Allmän handlingEj allmän handling Finns sekretess för uppgifter i handlingen? Nej Ja Offentlig Hemlig handling

13 Vad är en allmän handling ? Allmän handling: Om handlingen är inkommen till myndigheten eller upprättad på myndigheten är det en allmän handling. Inkommen handling: En handling som kommer in till tex kommunen. Upprättad handling: Handlingar som skickats från någon på myndigheten till någon utanför denna eller när ärendet slutbehandlats eller, om handlingen inte hör till visst ärende, när handlingen justerats eller färdigställts. Har arkiverats

14 Vilka handlingar är hemliga ? Om det finns en sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som skyddar uppgifterna i handlingen är den hemlig (sekretessbelagd). Då får inte handlingen lämnas ut i de delar som den är sekretessbelagd. Om delar av handlingen inte innehåller sekretessbelagda uppgifter kan myndigheten lämna ut kopia av de offentliga delarna.

15 Sekretess för tillsyn Sekretess i verksamhet som avser tillsyn och stödverksamhet med avseende på näringslivet gäller numera enligt 30 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen.

16 Sekretess för tillsyn, forts. Sekretess gäller för: 1. Enskilds affärs- och driftförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs 2. Andra ekonomiska och personliga förhållanden för den, som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för tillsynen (absolut sekretess!) Sekretessen (p 1) kan vika inom miljö- och hälsoskydd – intresseavvägning!

17 Sekretess för enskilds personliga förhållanden Generella bestämmelser oavsett verksamhet 1. Hälsa och sexuell läggning om det måste antas att den enskilde eller närstående lider betydande men om uppgiften röjs. 2. Adress, telefonnummer, e-postadress m.m om det kan antas att den den enskilde eller närstående kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annan allvarligt men om uppgiften röjs. 3. Fingerade personuppgifter

18 Hur lämnas handlingen ut ? En handling ska på begäran lämnas ut skyndsamt. Normalt samma dag eller inom ett par dagar. Man har rätt att få läsa en allmän handling vid besök på myndigheten eller få kopia på handlingen.

19 Avgift för kopior m.m. Rätten att ta del av offentliga handlingar innefattar rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den kan lämnas ut (2 kap. 13 § TF). Inom kommunen antar kommunfullmäktige bestämmelser om avgift för kopior. Annars får avgift inte tas ut ! (se JO 1989/90 s 392) Aldrig avgift för att ta del av offentliga handlingar på plats!

20 Sekretessmarkering Tidigare benämning: hemligstämpel En tjänsteman har tidigare bedömt att handlingen kan vara hemlig p.g.a. sekretess. En varningssignal som inte är bindande ! Ska innehålla: viss sekretessbestämmelse, datum och myndighetens namn.

21 Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken

22 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ”A-verksamheter” Tillstånd krävs av miljödomstol ”B-verksamheter” Tillstånd krävs av länsstyrelsen ”C-verksamheter” Anmälningspliktig hos kommunal nämnd

23 Skillnaden mellan tillståndsprövning och anmälningsförfarande Tillstånds prövningen mer föreskrivna regler för hur handläggningen ska gå till och hur tillstånd utformas Särskilt viktigt eftersom ett beslut får rättskraft! Anmälningsförfarande finns också regler, tillsynsmyndigheten har större möjligheter anpassa efter behovet

24 TillståndsprövningAnmälningsförfarande PrövningTillsyn Verksamheten får inte påbörjas innan tillstånd har meddelats Verksamheten får inte påbörjas innan anmälan har gjorts ”i god tid” Ansökan ska kungörasDe som kan ha ett särskilt intresse i saken ska på ett lämpligt sätt och i skälig omfattning beredas tillfälle yttra sig Förordna om särskild utredning eller sakkunnigutlåtande Förelägga om att inkomma med uppgifter, förelägga om undersökningar som behövs

25 TillståndsprövningAnmälningsförfarande Beslut om avslag eller att ansökan bifalls helt eller delvis (tillstånd) Beslut om föreläggande eller förbud eller att ärendet inte föranleder någon åtgärd Beslutet får förenas med villkorBeslutet får inte förenas med villkor, men med föreläggande om försiktighetsmått Beslutet får s.k. rättskraft = gäller mot alla Beslutet får inte rättskraft Möjlighet att ändra är begränsade. Tillsynsbeslut får inte begränsa ett tillstånd som har rättskraft. Beslutet hindrar inte tillsynsmyndigheten från att meddela nytt föreläggande eller förbud om det behövs

26 Tillsyn

27 26 kap. MB Gemensamma regler för alla åtgärder och verksamheter som omfattas av miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken. Tillsynsmyndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

28 Tillsynsåtgärder Informera. Ge råd. Meddela förelägganden och förbud. Åtalsanmäla. Besluta om miljösanktionsavgift.

29 Operativ tillsyn Utövas mot någon som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd.

30 Tillsynsvägledning Riktar sig till andra myndigheter. Samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen. Stöd, råd och information till de operativa tillsynsmyndigheterna. Utövas av: Centrala myndigheter, bl.a. Naturvårdsverket. Länsstyrelsen – inom länet.

31 Tillsynsmyndighet Den operativa tillsynen utövas av länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna. Inom kommunen utövas tillsynen enligt miljöbalken av den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser. Förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken + bilaga.

32 Tillsynsmyndighet (forts.) Länsstyrelsen kan överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen inom vissa tillsynsområden om kommunfullmäktige har gjort en framställning om det. Regleras i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

33 Egenkontroll Verksamhetsutövare ska följa upp hur verksamheter och åtgärder påverkar miljön. Vidta de åtgärder som behövs för att miljöbalkens regler, domar, beslut m.m. ska efterlevas. Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

34 Tillsynsmyndigheten för meddela de förelägganden som behövs för att miljöbalkens regler samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas. Ett föreläggande för som huvudregel inte begränsa ett tillstånd, men kan göra det om det är brådskande för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer. Förelägganden

35 Mer ingripande åtgärder än som behövs i det enskilda fallet för inte tillgripas. Är tvingande för dem de riktas mot. Kan riktas mot den som nu, eller tidigare, vidtagit en åtgärd eller bedrivit en verksamhet. För förenas med vite. Förelägganden (forts.)

36 Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. Tillsynsmyndigheten ska inte själv bedöma om överträdelsen kan leda till fällande dom eller om det är ett ringa brott. Åtalsanmäla

37 30 kap. MB Beslutas av tillsynsmyndigheten när verksamhetsutövaren: Påbörjar en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig utan att tillstånd har getts eller anmälan har gjorts. Åsidosätter villkor eller bestämmelser i ett tillstånd. Åsidosätter miljöbalkens regler, föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken eller bestämmelser i EG-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Miljösanktionsavgift

38 Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter + bilaga. Utredning ska göras. Verksamhetsutövaren har rätt att yttra sig. Krävs inte att överträdelsen har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Krävs inte att överträdelsen har medfört olägenhet för människors hälsa eller miljön. Behöver inte tas ut om det är oskäligt. Miljösanktionsavgift (forts.)


Ladda ner ppt "Förvaltningslagen Offentlighet och sekretess Tillstånd – Anmälan enligt miljöbalken Tillsyn."

Liknande presentationer


Google-annonser