Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bildserie: 1. 11 jan -15 En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Seminarium under SOI:s årskonferens 2009-03-31 Stefan Jönsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bildserie: 1. 11 jan -15 En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Seminarium under SOI:s årskonferens 2009-03-31 Stefan Jönsson."— Presentationens avskrift:

1 Bildserie: 1. 11 jan -15 En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Seminarium under SOI:s årskonferens 2009-03-31 Stefan Jönsson

2 Bildserie: 2. 11 jan -15 Nuteks tidigare rapporter om offentliga upphandlingar R 2005:21 Småföretag och offentlig upphandling – hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar R 2006:21 Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse R 2007:24 Offentliga upphandlingar inom vård och omsorg R 2008:06 Offentlig upphandling – vad tycker företagen är krångligt

3 Bildserie: 3. 11 jan -15 Var sjätte småföretag ser offentlig upphandling som ett tillväxthinder 16 % av alla småföretag ser offentlig upphandling som ett tillväxthinder Omkring hälften av de företag som lämnade anbud under 2004 anser att offentlig upphandling är ett tillväxthinder (Småföretag och offentlig upphandling, Nutek R 2005:21)

4 Bildserie: 4. 11 jan -15 Andel småföretag som upplever att offentlig upphandling är ett tillväxthinder Källa: Nutek och SCB ”Företagens villkor och verklighet” 2005

5 Bildserie: 5. 11 jan -15 Allt bestäms i förfrågningsunderlaget Vilken vara eller tjänst som ska upphandlas Vilka företag som får lämna anbud Hur anbuden värderas (pris vs. andra faktorer) Anbud som inte uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget utesluts ”Om man jämför en upphandling med en idrottstävling så framgår det ibland inte av förfrågningsunderlagen om tävlingen gäller 400 m eller 400 m häck, eller 410 m häck. Jag vet inte om jag ska skicka in min enklaste eller min mest komplicerade stol.” (leverantör)

6 Bildserie: 6. 11 jan -15 Viktiga hinder för att lämna anbud* Kostnaderna för att ta fram anbud Den korta tid som företagen får på sig för att lämna anbud De krav som ställs på företaget Att olika upphandlande enheter använder olika utvärderingsmodeller Att anbud kan bli underkända av formella skäl Att företagen blir bundna av anbuden *Småföretag och offentlig upphandling, Nutek R 2005:21

7 Bildserie: 7. 11 jan -15 Några slutsatser och förslag Det är inte reglerna det är fel på, utan tillämpningen Upphandlingar bör utformas så att småföretag kan lämna anbud Krav och villkor bör stå i proportion till värdet på upphandlingskontraktet Inrätta ett organ för metodutveckling, stöd och rådgivning till upphandlande enheter ”Det räcker inte att kunna trafikreglerna för köra bil!”

8 Bildserie: 8. 11 jan -15 Offentliga upphandlingar av vård och omsorg (Nutek R 2007:24) Ingick i Nuteks och Almegas projekt Vård och omsorg – en framtidsbransch Bygger på intervjuer med upphandlare av vård och omsorg (främst landsting) Beskriver översiktligt hur upphandlingar av vård och omsorg går till

9 Bildserie: 9. 11 jan -15 Risken för domstolsprövningar färgar upphandlingsarbetet Överprövningar kan ta tid och kan innebära att hela inköpsprocessen blir försenad I vissa fall kan upphandlingen behöva göras om ”Risken är att man anstränger sig för mycket för att göra juridiskt rätt istället för att göra en bra upphandling. Även om upphandlingen är korrekt genomförd så kan man köpa fel vara till helt fel pris.” (upphandlare)

10 Bildserie: 10. 11 jan -15 Kvalitet är svårt att definiera och värdera ”I anbuden kan man skriva hur man ska jobba, och det som värderas blir deras beskrivningar, men det behöver inte ha särskilt mycket koppling till hur det blir i verkligheten.” (upphandlare) ”Man får läsa anbuden med lite olika glasögon, en del större bolag är duktiga på att beskriva medan personalgrupper som t.ex. har drivit en vårdcentral i många år och vet hur man ska jobba och som gör ett bra jobb kan skriva dåliga anbud. Det år svårt att värdera anbud” (upphandlare)”

11 Bildserie: 11. 11 jan -15 Brist på uppföljning Ibland framgår inte hur uppdraget ska följas upp eller vilka konsekvenserna blir om uppdraget inte utförs ”Det händer sällan att avtal sägs upp, men ibland förlängs inte avtalen pga. dålig kvalitet” (upphandlare) ”Privata vårdgivare gör vad som står i avtalet, och ser sig inte som en del i vårdkedjan. [...] De vill inte ha kringuppgifter som kontakter med kommunen och Försäkringskassan. Vem gör det då? Det är inte lätt att ta täcka in allt i avtalen.” (upphandlare)

12 Bildserie: 12. 11 jan -15 Det är viktigt att förfrågningsunderlagen är tydliga ”Ur upphandlingsteknisk synvinkel är det svårt att få in ett anbud där man frågar om en sak men får in anbud som ser helt olika ut när det gäller utförandet. Hur ska man jämföra? Den biten slipper man genom att hårt styra upp och precisera vad vi vill har, men med priset att vi då missar idéer och lösningar” (upphandlare) ”Hur hade vi fått utveckling om det hade framgått precis hur en rullstol ska se ut i förfrågningsunderlagen?” (leverantör)

13 Bildserie: 13. 11 jan -15 Uppdrag till Nutek 2007-12-27: Dels ta fram ett handlingsprogram med konkreta insatser för att främja entreprenörskap, dels ta fram en vägledning för upphandlingar inom hälso- och sjukvård samt omsorg Samverkan med SKL, Almega och Socialdepartementet Slutredovisning den 31 oktober 2008

14 Bildserie: 14. 11 jan -15 Uppdraget ”I uppdraget ingår att ta fram en lättillgänglig, användarvänlig och dynamisk vägledning för både upphandlare och dem som definierar uppdrag och krav på kvalitet” ”… förfrågningsunderlagen med hjälp av vägledningen bör bli tydligare och mer transparanta” Ansvaret för drift, uppdatering och kostnad bör klargöras Användandet ska vara frivilligt

15 Bildserie: 15. 11 jan -15 Två studier av upphandlingar av vård- och omsorgstjänster Kartläggning 1: Vilka stöd och verktyg används vid upphandlingar av vård- och omsorgstjänster? Kartläggning 2: Hur värderas andra aspekter än pris vid upphandlingar av vård- och omsorgstjänster? Syfte: hitta bra exempel Urval: de kommuner och landsting som upphandlar mest vård och omsorg Intervjuer med 35 beställare och upphandlare

16 Bildserie: 16. 11 jan -15 Inom vilka områden efterfrågas stöd? Kvalitet Att definiera vad kvalitet innebär vid en upphandling Att hitta kriterier som möjliggör anbudsutvärdering och uppföljning av verksamheten Juridiskt stöd Juridiskt stöd för att säkerställa att upphandlingsprocessen är i enlighet med LOU och annan lagstiftning Att allt finns med i avtalet Överföring av sekretess och personalfrågor

17 Bildserie: 17. 11 jan -15 Tematiska arbetsgrupper Primärvård Äldreboenden Starroperationer Allmänna villkor m.m. Beställare och upphandlare samt SKL, Almega och Socialstyrelsen Fr.o.m. oktober även leverantörer Nutek fungerade som sekretariat Konkreta diskussioner om utformningen av förfrågningsunderlag

18 Bildserie: 18. 11 jan -15 Arbetet har utgått från LfU:s mallar Mall för upphandlingar av medicintekniska produkter Används redan idag av några landsting Färdiga texter och formuleringar Kompletterat med texter från Nätverk Uppdrag Hälsa m.fl. Enkel men användbar teknisk lösning (Word-dokument) Nu helt annan struktur och innehåll (LfU = Landstingsnätverket för Upphandling) Arbetet har utgått från LfU:s mallar

19 Bildserie: 19. 11 jan -15 Uppdraget redovisades den 11 november Skriften ”En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg” publicerades Syfte att ge inspiration och inbjuda till diskussion om vilka krav och villkor som bör ställas i upphandlingar. Mycket arbete återstår innan vägledningen är kvalitetssäkrad. Förlängt uppdrag till den 31 mars 2009 för den del av uppdraget som avser en vägledning för upphandlingar av vård och omsorg Nutek ska förbereda ett överlämnande av arbetet med utveckling och drift av vägledningen till Kammarkollegiet

20 Bildserie: 20. 11 jan -15 Nuteks förslag Inrätta en utvecklingsfunktion för upphandlingar av vård och omsorg Resurser att utföra kartläggningar och analyser och att utveckla metoder och verktyg Arbetet i de tematiska arbetsgrupperna bör fortsätta Utvecklingsfunktionen ansvarar för ”vägledningen” Seminarier om upphandlingar av vård och omsorg i samtliga län under 2009-2010

21 Bildserie: 21. 11 jan -15 Den webbaserade vägledningen bör: Tillhandahålla konkreta förslag till formuleringar av krav och villkor i förfrågningsunderlag för upphandlingar av vård och omsorg Vara ständigt uppdaterad och ta hänsyn till ny lagstiftning, ny teknik, nya behov och nya rättsfall m.m. Tillhandahålla modeller för utvärdering av anbud och uppföljning av kontrakt med mera Vara utformad så att den kan göras tillgänglig i kommersiella upphandlingssystem

22 Bildserie: 22. 11 jan -15 Mål med insatserna Upphandlingar av vård och omsorg utvecklas mot upphandlingar av resultat och kvalitet. Leverantörer ser upphandlingar av vård och omsorg som intressanta marknader med höga krav på kvalitet och kreativitet De krav och villkor som ställs i förfrågningsunderlag anpassas efter den aktuella upphandlingen och ger utrymme för innovationer och mångfald Beställare och upphandlare ser vägledningen som ett relevant och användbart verktyg som underlättar upphandlingsprocessen

23 Bildserie: 23. 11 jan -15 Kommentarer av Kurt Ericsson, Bergslagsgårdens sjukhem

24 Bildserie: 24. 11 jan -15 ”Offentlig upphandling och elektroniska upphandlingssystem” (Nutek R 2009:04) Ny Nutek-rapport förra veckan Syfte: identifiera vilka förenklingar och effektiviseringar som är möjliga att genomföra genom att använda elektroniska upphandlingssystem Alla intervjuade är odelat positiva Tidsbesparingen för leverantörer (att lämna anbud) uppskattas till omkring 26 procent (från 50 till 37 timmar) Tidsbesparingen för upphandlande myndigheter 10-25 procent Besparingarna blir mindre vid stora och komplicerade upphandlingar www.tillvaxtverket.se


Ladda ner ppt "Bildserie: 1. 11 jan -15 En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Seminarium under SOI:s årskonferens 2009-03-31 Stefan Jönsson."

Liknande presentationer


Google-annonser