Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växtnäringsbalans i grovfoderodling Hans Nilsson Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växtnäringsbalans i grovfoderodling Hans Nilsson Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Växtnäringsbalans i grovfoderodling Hans Nilsson Jordbruksverket

2 Växtnäringsbalans Vad kan jag utläsa av växtnäringsbalansen Växnäringsbalans i enskilda grödor –Gräsvall –Blandvall –Majs

3 Stora interna flöden 50-100 % av växtnäringstillförseln kommer från gårdens växtodling Osäkerhet kring: –Lager –Mängd –Analys

4 Lars Mjölkbonde, Falköping,100 ha vall + korn(ins), 80 kor + 100 kvigor Börja med en rimlighetsbedömning på sidan 2 (----------------------------------------------------) Jämförelsevärde i nya STANK in MIND!!

5 jämförelsevärde

6 Lars Mjölkbonde, Falköping,100 ha vall + korn(ins), 80 kor + 100 kvigor Rimlighets- bedömning Vanliga fallgropar - mineralfoder - grovfoder/halm in/ut - stallgödsel in/ut - biprodukter in/ut

7 Fosfor Medelöverskott mjölkgården 3-5 kg/ha Öka interna flöden/bortför fosforrika prod. Fosforrika produkter –rapsbiprodukter ca 1,4 % –Oljebiprodukter ca 0,7 % –spannmålsskal ca 0,7 % –spannmål ca 0,4 % Fosforfattiga produkter –betbiprodukter ca 0,1 %

8 Kalium Medelöverskott mjölkgården 15-20 kg/ha Grovfoderanalys! 2,0-3,0 % Öka interna flöden/bortför kaliumrika prod. Kaliumrika produkter –melass ca 4 % –vallfoder 1,5-4 % –halm ca 1 % (mängd) Kaliumfattiga produkter –spannmål ca 0,5 %

9 Referensvärden för mjölkkor Per årsko 10 000 liter FastgödselFlytgödsel Kväve från djuren 140 kg Effekt av gödseln 33%44% Överskott94 kg78 kg

10

11 Foder 0,6 kg krf/kg mjölk 19 kg N/ ton mjölk

12 Kväveffektivitet Källa: Anders H Gustavsson, Svensk Mjölk, -00

13 Gödsling 86 kg/ha i hdg 57 kg N/ha N-fix (81 kg N i stallg) 26 kg N/ha i ettårseffekt Totalt 169 kg N/ha

14 Kväveriktlinjer ** Eftersträvas högre klöverhalt i vallfodret bör kvävegivan sänkas, se tab 13! Skörd ton ts/ha Gröda6789 Slåttervall Gräsvall, 2 sk/år 135155175 Gräsvall, 3 sk/år 170195220245 Blandvall, 20% kl., 2 sk. 100115130 Blandvall, 20% kl., 3 sk. 135145165185

15 Gör grovfoderbalans Arbeta med enskilda grödor där det finns analyser att tillgå, helst från alla delskördarna. Gärna på hela produktionen men ofta bättre att titta på ett representativt fall Börja titta på P och K Ta kvävet sist – bra inkörsport att diskutera ammoniak och utlakningsförluster

16 Bortförsel i vall kontra spannmål

17 Balans i gräsvall

18 Balans i blandvall(20 % klöver) Kvävefixering

19 Balans i fodermajs

20 N-fix i STANK

21 Skörd och rp i skörden

22 Rimlig P-balans medel avkastningsnivå kg per ha Spannmål, oljeväxter20 10 0 -5 -25 S-betor (vart 4:e år) 23 13 2 -3 -20 Potatis (vart 4:e år) 20 12 5 0 -10 Vall (3 år av 6) 22 12 2 -5 -20 Växtföljd P-AL-värde I II III IV V

23 Fosfor Flöden i samma storleksordning som andra grödor. Bortförsel vid 7 ton ts ca 15 kg P/ha. Jmf spannmål 70 dt, ca 23 kg P/ha. Jmf med markkarteringsvärden Jmf med gårdsbalansen. Ofta utjämning i växtföljden

24 Spannmål, oljeväxter 45 25 5 -15 -30 S-betor (vart 4:e år) 35 15 -5 -25 -45 Potatis (vart 4:e år) 60 35 10 -15 -75 Vall (3 år av 6) 26 0 -35 -60 -115 K-AL-värde I II III IV (V) Växtföljd Rimlig K-balans medel avkastningsnivå kg per ha

25 Kalium Mycket stora flöden av kalium i grönmassa Ofta underskott i kaliumbalansen men detta är OK Kaliumhalter > 2 % ger ingen extra tillväxt Höga kaliumvärden allvarligt för djurhälsan Jmf markkartering Jmf gårdsbalansen för att stämma av hela växtföljden. Stor naturlig vittring på lerjord

26 Kväve Ofta stort överskott jmf med rekommenderade givor

27 Växttillgängligt kväve i handels- och stallgödsel Gss Gmb Gns Källa : Gödselmedel i jordbruket, Statistiska meddelande, SCB, nr MI 30 SM 0202

28 Grödbalanser Från ett praktikfall med stallgödsel inblandat

29 Gräsvall 3 skördar 7 ton ts totalt (2,72 % N (170 g rp/kg ts), 0,22 % P, 2,1 % K) I planen 100 60 30 375 kg N28 30 ton nötflyt 200 kg ksp 200 kg ksp Vn-balans In 290 Ut 190 + 100

30 Kväve Ofta stort överskott jmf med rekommenderade givor Bra inkörsport till en diskussion kring –Spill i fält –Ammoniakavgång vid stallgödselspridning –Utlakning och denitrifikation –Ammoniak från gröda av avslaget material –Tillförsel organisk pool

31 Kväve Ofta stort överskott jmf med rekommenderade givor Bra inkörsport till en diskussion kring –Spill i fält –Ammoniakavgång vid stallgödselspridning –Utlakning och denitrifikation –Ammoniak från gröda av avslaget material –Tillförsel organisk pool

32 Ammoniakavgång från växter Främst från grönt material som får ligga kvar på fältet

33 Ammoniakavgång från vall Gräs 5-10 kg/ha Klövergräs10-15 kg/ha Gröngödsling10-50 kg/ha

34 Lerjord Dåligt dränerad Flerårig vall Lerjord Väldränerad Flerårig vall NH 3 N2N2 NO 3 0 150 200 300 400 500 N-giva, kg/ha 400 300 200 100 400 300 200 100 Källa: Planteavlsorientering Nr 07, 12 december 2000 Förluster på betet enligt en engelsk modell

35 Inlagring i organisk pool Allt organisk material som nedbrukas bidrar till humusbildning Andel till humus beror av hur omsatt det är –Färskt material ca 20 % av ts –Stallgödsel ca 30 % av ts –Rötslam ca 50 % Innehåller ca 6 % N Källa: Jan Persson, SLU


Ladda ner ppt "Växtnäringsbalans i grovfoderodling Hans Nilsson Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser