Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R."— Presentationens avskrift:

1 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 VAD ÄR KVALITET I STUKs ARBETE Jukka Laaksonen, 14.11.2001

2 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 STUKs verksamhet stöds av kvalitetssystemet Verksamhetens olika processer finns dokumenterade i kvalitetshandboken, som hålls à jour och som kan läsas av alla i det interna datanätet. De viktigaste principerna som styr verksamheten finns i ett häfte, som har utgivits av ledningsgruppen. Häftet heter ”Kvalitetspolitik” och är den första föreskriften i kvalitetshandboken.

3 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Kvalitetspolitiken styr alla områden inom verksamheten Framtidsvision Grundläggande värden Verksamhetsformer Personalpolitik Ledning Myndighetsverksamhet Forskning Strålningsövervakning av miljön Mätnormaler Beredskap Kommunikation Avgiftsbelagd verksamhet Inre service Ekonomiförvaltning Dataförvaltning Bedömning av verksamheten

4 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Kvalitetskraven baserar sig på STUKs verksamhetsidé STUKs verksamhetsidé är att förhindra och begränsa skadliga konsekvenser av strålning. För stråldoser gäller ALARA- principen: As Low As Reasonably Achievable finländarnas stråldoser skall hållas så låga som det med rationella åtgärder är möjligt För strål- och kärnsäkerhet gäller SAHARA-principen: Safety As High As Reasonably Achievable säkerheten hålls på en så hög nivå som det med rationella åtgärder är möjligt att uppnå, det vill säga att man med mycket stor säkerhet kan förhindra strål- och kärnolyckor

5 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Element av många slag ingår i kvalitetsmedvetet arbete Vi utför sådana saker som är riktiga enligt verksamhetsidén. Vi säkrar kvaliteten på resultaten av arbetet. Vi uppfyller de förväntningar som ställs på STUK. Vi upprätthåller kunnande och funktionsförmåga. Vår verksamheten är målmedveten och kostnadseffektiv.

6 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Saker som är riktiga enligt verksamhetsidén blir utförda Verksamheten understöder bedömning och begränsning av strålningens konsekvenser eller identifiering och hantering av olycksriskerna. Vi skaffar oss och upprätthåller sakkunskap på ”state-of-the-art”-nivån om strålskador och olycksrisker samt om metoder att begränsa skador och risker. Vi utför och låter utföra forskning som skapar ny kunskap. Vi upprätthåller säkerhetskrav som täcker de väsentliga frågorna. Vi motiverar användare av strålning och kärnenergi att ta hand om säkerheten (information, rådgivning, utbildning, attitydbearbetning) -ansvaret för säkerheten ligger på användarna!

7 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Saker som är riktiga enligt verksamhetsidén blir utförda fortsätter Med tillsyn, som inriktas på väsentliga frågor, säkras att säkerhetsbestämmelserna följs samt att användningen av strålning och kärnenergi till alla delar är saklig.. Risker som ansluter sig till naturliga strålkällor undersöks och vi erbjuder kunskaper och råd hur man kan begränsa riskerna. Strålningsläget i hela landet övervakas i realtid. Beredskapsfunktioner med tanke på strålningsolyckor upprätthålls kontinuerligt.

8 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Kvaliteten på arbetets resultat säkras Resultat av forskning och mätningar skall vara exakt, tillförlitligt och klart rapporterat. Man skall kunna dokumentera och bevisa resultaten. Säkerhetskraven skall vara entydiga och väl motiverade. Våra analyser och bedömningar av olägenheter och risker vid användning av strålning och kärnenergi skall träffa rätt och kunna motiveras. Beslut i tillsynsarbetet skall vara väl motiverade i skriftlig form.

9 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Vi uppfyller de förväntningar som ställs på STUK Säkerhetskrav och andra direktiv som är avsedda för intressentgrupper skall vara aktuella och lätt tillgängliga för användarna. Inspektioner och andra tillsynsåtgärder skall utföras i rätt tid i enlighet med behoven hos dem som använder strålning och kärnenergi. Ärendena skall beredas enligt etablerade metoder och en enhetlig linje skall konsekvent följas i besluten. En aktiv dialog med dem som använder strålning och kärnenergi skall föras så att deras synpunkter kan beaktas när besluten fattas.

10 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Vi uppfyller de förväntningar som ställs på STUK fortsätter Vi tillfredsställer behovet av information hos befolkningen, de nationella politiska beslutsfattarna och de myndigheter som svarar för befolkningsskyddet -med aktiva kontakter får vi reda på informationsbehovet -förfrågningar besvaras omedelbart -vi kommunicerar åskådligt, klart och trovärdigt -vi är lätta att få tag på -vi erbjuder aktivt information vi tar initiativ och kanalerna är lätta att finna

11 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Kunnande och funktionsförmåga upprätthålls Vi utvecklar personalens yrkeskunskap och personalen får sakenliga verktyg och redskap. Vi följer med förändringar i omgivningen och utvecklar vårt kunnande. Personalens arbetsmotivation och hälsa upprätthålls. Vi understöder kunnandet på riksnivå inom strålsäkerhet och kärnsäkerhet.

12 S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R I T Y P:/kalvot/laatu/NSFS_14-11-2001 Vi fungerar målmedvetet och kostnadseffektivt Verksamheten är målinriktad och prioriteringen är gjord i enlighet med de verkliga riskerna. Verksamhetens resultat följs upp och utvärderas systematiskt. Verksamheternas verkliga kostnader är kända liksom hur olika faktorer påverkar kostnaderna. Kostnadseffektiva arbetsmetoder utvecklas och upprätthålls. Verksamheten och kunnandet utvecklas kontinuerligt.


Ladda ner ppt "S T U K S Ä T E I L Y T U R V A K E S K U S S T R Å L S Ä K E R H E T S C E N T R A L E N R A D I A T I O N A N D N U C L E A R S A F E T Y A U T H O R."

Liknande presentationer


Google-annonser