Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lotta Lindholm, Utvecklingsledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lotta Lindholm, Utvecklingsledare"— Presentationens avskrift:

1 Lotta Lindholm, Utvecklingsledare
Hur får vi det att funka? -Om kognitiva funktionsnedsättningar & problemskapande beteende Lotta Lindholm, Utvecklingsledare

2 Dagens innehåll: 10:15-11:15 Kognition och kognitiva svårigheter
11:15-11:25 Bensträckare 11:25-12:15 Problemskapande beteende Lunch 13:30-14:30 Forts Problemskapande beteende 14:30-14:50 Fika 14:50-15:40 Praktiskt exempel 15:40-16:00 Diskussion

3 Social resursförvaltning
Social resursförvaltning = fackförvaltning Stöd till familjer & Individer Integration Social utveckling Boende & Socialjour Funktions-stöd

4 Boende & Socialjour Jour & Akut Långsiktigt boende Bergsjöhöjd
Stöd & Habilitering Långsiktigt boende Bergsjöhöjd Kvinnovårdskedjan & Dana Träning & Referensboende Ungdom & Familj Socialjour & familjeboende

5 Metoder & Förhållningssätt
Boende-DOK Motiverande Intervju Problemskapande beteende & Kognitiva nedsättningar Återfalls Prevention Ett Självständigt Liv Vård & Stödsamordning

6 Bo Hejlskov-Elvén Psykolog Föreläsare Handledare Inspiratör
Problemskapande beteende Stress & Belastning Lågaffektivt bemötande

7 Resan hit…….. Började som beh ass med samsjuklighet
Sen många år som handläggare - IFO FH, LSS Vägskäl när jag 2012 lyssnade på Bo Hejlskov Elvén, inspiratör i mitt kommande arbete med även andra än personer med Autism/utvecklingsstörning Har sedan dess föreläst, diskuterat case, samt handlett personalgrupper Studiecirkel och 5 dagars fördjupningsutbildning Trad LSS verksamheter PK 1, psykboenden, Bostöd, handläggare, missbruksboenden, sociala boenden, äldrevård Skapat bredd i resonemangen och att problematiken ser liknade ut Gett mig en trygghet i perspektivets styrka och möjligheter

8 Kognitiva förmågor & Kognitiva oförmågor

9 Perspektiv/Synsätt Sjuk/ traumatiserad Kräver/inte tacksam Egoistisk/
oempatisk Inte färdig med missbruket Omotiverad Personlighets- störd Vill inte ändra sitt liv Personen självmedicinerar

10 Definitioner Perception Kognition Funktionsnedsättning Funktionshinder

11 Perception Perception handlar om de intryck som vi får genom våra sinnen, ex. smak, lukt, känsel, syn och hörsel Kognition Kognition är samlingstermen för de mentala processer som handlar om hur vi bearbetar kunskap, tankar och information. Sinnesintrycken bearbetas i vår hjärna och bildar något förståeligt och hanterbart = kognition

12 Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning! Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga Funktionshinder! Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen

13 VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ??
Okunskap kring kognition och kognitiva nedsättningar Osynlig funktionsnedsättning/funktionshinder Beskriver något som fungerar hos oss själva Ojämn profil & funktion Saknas ofta diagnos/kompassriktning Verbala förmågan ofta högre

14 Diagnoser & Tillstånd Psykisk sjukdom/ Psykiska funktionsnedsättningar
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: - T. ex Autism, Tourettes syndrom, OCD och ADHD Missbruk & Beroende Livskriser/Trauman/PTSD Låg begåvning Förvärvad hjärnskada Smärta/somatiska symtom Sömnstörningar Stresstillstånd

15 Kognitiva funktioner Exekutiva funktioner Central koherens
Mentalisering/Theory of mind

16 Exekutiva funktioner Att ta initiativ (ha en på/av knapp)
Tidsuppfattning Förmågan att planera och organisera sin vardag Att fokusera uppmärksamheten och att värdera den egna prestationen Att hejda oönskade handlingar

17 Central koherens- Hålla ihop och foga samman detaljer!
Få ihop livets detaljer till en helhetsbild Kunna tolka sociala sammanhang Känna igen ansikten och ansiktsdrag

18 Mentalisering Att sätta sig in i hur/att andra tänker och känner.
Kunna förstå att det egna beteendet påverkar hur andra människor bemöter en Att förstå övergripande begrepp samt liknelser och ordspråk

19 Konsekvenser Ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta omgivningen och därmed ett annorlunda beteende KASAM (låg känsla av sammanhang) Ojämn profil Stora svårigheter att hantera sin vardag/ ADL (Aktiviteter i det dagliga livet) Generalisera kunskap Sömnstörningar Självmedicinering (missbruk) Uppmärksamhets störningar/ Stressbeteenden/ negativa hanteringsstrategier/ Trötthet problemskapande beteende Minnesstörningar

20 PAUS i 10 minuter

21 Problemskapande eller Utmanande beteende

22 Vad är problemskapande beteende?
Hot och aggressivitet Våldsamt beteende Självskadebeteende Tvångsmässigt beteende Kontaktsökande Missbruk Initiativlöshet Brist på konsekvenstänk Depressivitet Samarbetsvägran Tystnad Tar inte emot hjälp

23 Problemskapande beteende
Identifiera det Problemskapande beteendet! Ansvarsprincipen/För vem är beteendet ett problem? Vad kan orsaka ett Problemskapande beteende? Vilken funktion har ett Problemskapande beteende?

24 Bärande principer Människor som kan uppföra sig gör det
Fostrande metoder fungerar sämre Kontrollprincipen. Viktigt att metoder utgår ifrån att brukaren har kontrollen/ får möjlighet att återta kontrollen Våra metoder måste ha som mål att öka tilliten till oss Ställ krav på ett sätt så att brukaren kan leva upp till dom Alla har rätt att säga nej? Dämpa affekten Avled hellre än konfrontera

25 Stress och belastningsmodellen
Hemlöshet/Boendeproblem Stimuliöverkänslighet Oförutsägbarhet och brist på struktur Grundstress- nivå Modell som funkar på alla!!! Starka känslor i omgivningen Somatiska symtom eller missbruk Kognitiva funktionsnedsättningar

26 Vanliga hanteringsstrategier
Ex. Missbruk Självskadebeteende Gap & Skrik Våld/hot om våld Samlande Splitting mm Vägran Tystnad Inåtvändhet Att lägga skulden hos andra Några exempel!!! Viktigt att förstå och identifiera hanteringsstrategier utifrån stress och belastning Olika personal har olika triggers/går igång på olika saker Metod att ta ett steg tillbaka, vanligt förekommande HUR!!!! Begriplighet skapar förmåa att stå ut!!!

27 Grundläggande belastningsfaktorer
Kognitiva funktionsnedsättningar Sömnproblem Bristande struktur Felaktigt ställda krav Ensamhet/ utanförskap Relationsproblem Högtider Stora känslor i omgivningen

28 Situationsbundna belastningsfaktorer
För högt ställda krav eller känsla av att inte räcka till Konflikter, att inte förstå eller att någon säger nej Buller och höga ljud Sjukdom/smärta Plötsliga förändringar, oförutsägbarhet Känsla av orättvisa Vikarier eller personer man inte kan förutse Mat och matsituationer Hygien Kläder Drogpåverkan/ abstinens

29 Varningstecken/Hanteringsstrategier
Negativa Ångest Ljud och ljuskänslighet Rädsla och otrygghet Störd sömn Återkommande infektioner Tvångsbeteenden Pessimism/ modlöshet Humörsvängningar Rastlöshet Positiva Vägran Avskärmning Självskadebeteende Trötthet, lättja Specialintresset tar över Övriga Tappade färdigheter t ex ADL, koncentration och närvaro Minne Sociala färdigheter

30 Kaostecken=Kontrollförlust
Akuta Utåtagerande beteende ex. slag, sparkar, spottande eller skadegörelse Impulsiva självmordsförsök Hög ångest/panik ångest Desorientering/Psykos Handlingsförlamning Dissociation Långvariga Depression Psykoser Ångesttillstånd ex. tvång och fobier Stress - och överbelastningssymtom

31 Arbetsmodell stress- och belastning
Kartlägg Belastningsfaktorer Varningstecken/Hanteringsstrategier Kaostecken Kvalificera/värdera Vilka kan tas bort? Vilka vill vi ta bort? Navigera efter varningstecken

32 Vad kan hjälpa? Låg känslointensitet & lågaffektiva tekniker
Ge fysiskt utrymme Använd möjliga och positiva avledningsmanövrar, visa nästa steg…. Kravanpassning Miljöanpassning, den fysiska miljön Möjlighet till återhämtning Skapa struktur och förutsägbarhet Jobba med det klienten vill arbeta med Gör ”händelseanalyser” i utvecklande syfte: - Vem har/äger problemet? - Ställ alltid frågan varför personen beter sig som den gör (=Omformulera) - Gör alltid ”kan inte-vill inte”-analysen OBS! Glöm inte att prata med den enskilda kring det som har inträffat; hur göra annorlunda?; vad vill den enskilda? Vad är den enskildas bild?

33 Stöd vid kognitiva nedsättningar
Initiativstöd alt. stöd för avslut: -t.ex. motiverande handling, val, struktur, vi-aktivitet, skapa avslut Tidhjälpmedel: -t.ex. klockslag, timstock, schema, påminnelser ”Att göra” listor Anpassning av intryck, lugn & ro Rollspel/ESL kring t.ex. sociala situationer Konkret, kortfattad och tydlig kommunikation - gärna skriftlig, måla, berättande Stöd i vardagssituationer, handfast & konkret

34 Frågor kring Kognitiva svårigheter…
Se separat papper.…. & Funktionsprofil…..

35 Alternativa kravanpassningsmetoder
Struktur Vi-upplevelser Att få bli färdig eller redo Morötter och belöningar Motiverande handlingar Motiverande stöd vid skiften Tydliggjorda avslut Krav och påminnelser utan press, låg affektivt Val

36 Stress och belastningsmodellen
stressorer Varnings-tecken Hanterings strategier Modell som funkar på alla!!!

37 Lågaffektiva tekniker
Reagera behärskat Undvik ögonkontakt Undvik beröring När du vill gå ett steg framåt ta då två steg bakåt/ Respektera det personliga utrymmet Ställ dig inte mitt emot brukaren Undvik att markera dig Sätt dig och prata lugnt Ge dig/undvik konfrontation och avled hellre Byt personal Vänta/ge tid/stå kvar utan press/bekräfta Ge alternativa utvägar/lösningar/hanteringsstrategier Avled/prata om något som personen tycker om, blir lugn av

38 Lågaffektiv pedagogik

39 Möt ”Lena”……… Ett praktiskt exempel!!

40 Tack för OSS! Våra kontaktuppgifter: Lotta Lindholm
Tel: Katarina Nordström


Ladda ner ppt "Lotta Lindholm, Utvecklingsledare"

Liknande presentationer


Google-annonser