Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsområde Boende och socialjour Hur får vi det att funka? - Om kognitiva funktionsnedsättningar & problemskapande beteende Lotta Lindholm, Utvecklingsledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsområde Boende och socialjour Hur får vi det att funka? - Om kognitiva funktionsnedsättningar & problemskapande beteende Lotta Lindholm, Utvecklingsledare."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsområde Boende och socialjour Hur får vi det att funka? - Om kognitiva funktionsnedsättningar & problemskapande beteende Lotta Lindholm, Utvecklingsledare 0705-914352 lotta.lindholm@socialresurs.goteborg.se

2 Verksamhetsområde Boende och socialjour Dagens innehåll: 10:15-11:15 Kognition och kognitiva svårigheter 11:15-11:25 Bensträckare 11:25-12:15 Problemskapande beteende Lunch 13:30-14:30 Forts Problemskapande beteende 14:30-14:50 Fika 14:50-15:40 Praktiskt exempel 15:40-16:00 Diskussion

3 Verksamhetsområde Boende och socialjour Social resursförvaltning = fackförvaltning Stöd till familjer & Individer Integration Boende & Socialjour Funktions- stöd Social utveckling

4 Verksamhetsområde Boende och socialjour Boende & Socialjour Jour & Akut Stöd & Habilitering Långsiktigt boende Bergsjöhöjd Kvinnovårdskedjan & Dana Träning & Referensboende Ungdom & Familj Socialjour & familjeboende

5 Verksamhetsområde Boende och socialjour Metoder & Förhållningssätt Boende-DOK Motiverande Intervju Problemskapande beteende & Kognitiva nedsättningar Återfalls Prevention Ett Självständigt Liv Vård & Stödsamordning

6 Verksamhetsområde Boende och socialjour Bo Hejlskov-Elvén Psykolog Föreläsare Handledare Inspiratör Problemskapande beteende Stress & Belastning Lågaffektivt bemötande

7 Verksamhetsområde Boende och socialjour Resan hit……..

8 Verksamhetsområde Boende och socialjour Kognitiva förmågor & Kognitiva oförmågor

9 Verksamhetsområde Boende och socialjour Perspektiv/Synsätt Inte färdig med missbruket Personen självmedicinerar Sjuk/ traumatiserad Personlighets- störd Vill inte ändra sitt liv Omotiverad Egoistisk/ oempatisk Kräver/inte tacksam

10 Verksamhetsområde Boende och socialjour Definitioner Perception Kognition Funktionsnedsättning Funktionshinder

11 Verksamhetsområde Boende och socialjour Perception Perception handlar om de intryck som vi får genom våra sinnen, ex. smak, lukt, känsel, syn och hörsel Kognition Kognition är samlingstermen för de mentala processer som handlar om hur vi bearbetar kunskap, tankar och information. Sinnesintrycken bearbetas i vår hjärna och bildar något förståeligt och hanterbart = kognition

12 Verksamhetsområde Boende och socialjour Funktionsnedsättning! Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga Funktionshinder! Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen

13 Verksamhetsområde Boende och socialjour VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ?? Okunskap kring kognition och kognitiva nedsättningar Osynlig funktionsnedsättning/funktionshinder Beskriver något som fungerar hos oss själva Ojämn profil & funktion Saknas ofta diagnos/kompassriktning Verbala förmågan ofta högre

14 Verksamhetsområde Boende och socialjour Diagnoser & Tillstånd Psykisk sjukdom/ Psykiska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: - T. ex Autism, Tourettes syndrom, OCD och ADHD Missbruk & Beroende Livskriser/Trauman/PTSD Låg begåvning Förvärvad hjärnskada Smärta/somatiska symtom Sömnstörningar Stresstillstånd

15 Verksamhetsområde Boende och socialjour Kognitiva funktioner Exekutiva funktioner Central koherens Mentalisering/Theory of mind

16 Verksamhetsområde Boende och socialjour Exekutiva funktioner Att ta initiativ (ha en på/av knapp) Tidsuppfattning Förmågan att planera och organisera sin vardag Att fokusera uppmärksamheten och att värdera den egna prestationen Att hejda oönskade handlingar

17 Verksamhetsområde Boende och socialjour Central koherens- Hålla ihop och foga samman detaljer! Få ihop livets detaljer till en helhetsbild Kunna tolka sociala sammanhang Känna igen ansikten och ansiktsdrag

18 Verksamhetsområde Boende och socialjour Mentalisering Att sätta sig in i hur/att andra tänker och känner. Kunna förstå att det egna beteendet påverkar hur andra människor bemöter en Att förstå övergripande begrepp samt liknelser och ordspråk

19 Verksamhetsområde Boende och socialjour Konsekvenser Ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta omgivningen och därmed ett annorlunda beteende Stora svårigheter att hantera sin vardag/ ADL (Aktiviteter i det dagliga livet) Självmedicinering (missbruk) Stressbeteenden/ negativa hanteringsstrategier/ problemskapande beteende KASAM (låg känsla av sammanhang) Ojämn profil Generalisera kunskap Sömnstörningar Uppmärksamhets störningar/ Trötthet Minnesstörningar

20 Verksamhetsområde Boende och socialjour PAUS i 10 minuter

21 Verksamhetsområde Boende och socialjour Problemskapande eller Utmanande beteende

22 Verksamhetsområde Boende och socialjour Vad är problemskapande beteende? Hot och aggressivitet Våldsamt beteende Självskadebeteende Tvångsmässigt beteende Kontaktsökande Missbruk Initiativlöshet Brist på konsekvenstänk Depressivitet Samarbetsvägran Tystnad Tar inte emot hjälp

23 Verksamhetsområde Boende och socialjour Problemskapande beteende Identifiera det Problemskapande beteendet! Ansvarsprincipen/För vem är beteendet ett problem? Vad kan orsaka ett Problemskapande beteende? Vilken funktion har ett Problemskapande beteende?

24 Verksamhetsområde Boende och socialjour Bärande principer Människor som kan uppföra sig gör det Fostrande metoder fungerar sämre Kontrollprincipen. Viktigt att metoder utgår ifrån att brukaren har kontrollen/ får möjlighet att återta kontrollen Våra metoder måste ha som mål att öka tilliten till oss Ställ krav på ett sätt så att brukaren kan leva upp till dom Alla har rätt att säga nej? Dämpa affekten Avled hellre än konfrontera

25 Verksamhetsområde Boende och socialjour Stress och belastningsmodellen Kognitiva funktionsnedsättningar Somatiska symtom eller missbruk Starka känslor i omgivningen Oförutsägbarhet och brist på struktur Stimuliöverkänslighet Grundstress- nivå Hemlöshet/Boendeproblem

26 Verksamhetsområde Boende och socialjour Vanliga hanteringsstrategier Ex. Missbruk Självskadebeteende Gap & Skrik Våld/hot om våld Samlande Splitting mm Vägran Tystnad Inåtvändhet Att lägga skulden hos andra

27 Verksamhetsområde Boende och socialjour Grundläggande belastningsfaktorer Kognitiva funktionsnedsättningar Sömnproblem Bristande struktur Felaktigt ställda krav Ensamhet/ utanförskap Relationsproblem Högtider Stora känslor i omgivningen

28 Verksamhetsområde Boende och socialjour Situationsbundna belastningsfaktorer För högt ställda krav eller känsla av att inte räcka till Konflikter, att inte förstå eller att någon säger nej Buller och höga ljud Sjukdom/smärta Plötsliga förändringar, oförutsägbarhet Känsla av orättvisa Vikarier eller personer man inte kan förutse Mat och matsituationer Hygien Kläder Drogpåverkan/ abstinens

29 Verksamhetsområde Boende och socialjour Varningstecken/Hanteringsstrategier Negativa Ångest Ljud och ljuskänslighet Rädsla och otrygghet Störd sömn Återkommande infektioner Tvångsbeteenden Pessimism/ modlöshet Humörsvängningar Rastlöshet Positiva Vägran Avskärmning Självskadebeteende Trötthet, lättja Specialintresset tar över Övriga Tappade färdigheter t ex ADL, koncentration och närvaro Minne Sociala färdigheter

30 Verksamhetsområde Boende och socialjour Kaostecken =Kontrollförlust Akuta Utåtagerande beteende ex. slag, sparkar, spottande eller skadegörelse Impulsiva självmordsförsök Hög ångest/panik ångest Desorientering/Psykos Handlingsförlamning Dissociation Långvariga Depression Psykoser Ångesttillstånd ex. tvång och fobier Stress - och överbelastningssymtom

31 Verksamhetsområde Boende och socialjour Arbetsmodell stress- och belastning 1.Kartlägg Belastningsfaktorer Varningstecken/Hanteringsstrategier Kaostecken 2. Kvalificera/värdera Vilka kan tas bort? Vilka vill vi ta bort? 3. Navigera efter varningstecken

32 Verksamhetsområde Boende och socialjour Vad kan hjälpa? Låg känslointensitet & lågaffektiva tekniker Ge fysiskt utrymme Använd möjliga och positiva avledningsmanövrar, visa nästa steg…. Kravanpassning Miljöanpassning, den fysiska miljön Möjlighet till återhämtning Skapa struktur och förutsägbarhet Jobba med det klienten vill arbeta med Gör ”händelseanalyser” i utvecklande syfte: - Vem har/äger problemet? - Ställ alltid frågan varför personen beter sig som den gör (=Omformulera) - Gör alltid ”kan inte-vill inte”-analysen OBS! Glöm inte att prata med den enskilda kring det som har inträffat; hur göra annorlunda?; vad vill den enskilda? Vad är den enskildas bild?

33 Verksamhetsområde Boende och socialjour Stöd vid kognitiva nedsättningar Initiativstöd alt. stöd för avslut: -t.ex. motiverande handling, val, struktur, vi-aktivitet, skapa avslut Tidhjälpmedel: -t.ex. klockslag, timstock, schema, påminnelser ”Att göra” listor Anpassning av intryck, lugn & ro Rollspel/ESL kring t.ex. sociala situationer Konkret, kortfattad och tydlig kommunikation - gärna skriftlig, måla, berättande Stöd i vardagssituationer, handfast & konkret

34 Verksamhetsområde Boende och socialjour Frågor kring Kognitiva svårigheter… Se separat papper.…. & Funktionsprofil…..

35 Verksamhetsområde Boende och socialjour  Struktur  Vi-upplevelser  Att få bli färdig eller redo  Morötter och belöningar  Motiverande handlingar  Motiverande stöd vid skiften  Tydliggjorda avslut  Krav och påminnelser utan press, låg affektivt  Val Alternativa kravanpassningsmetoder

36 Verksamhetsområde Boende och socialjour Stress och belastningsmodellen Belastning/ stressorer Varnings- tecken Hanterings strategier

37 Verksamhetsområde Boende och socialjour Reagera behärskat Undvik ögonkontakt Undvik beröring När du vill gå ett steg framåt ta då två steg bakåt/ Respektera det personliga utrymmet Ställ dig inte mitt emot brukaren Undvik att markera dig Sätt dig och prata lugnt Ge dig/undvik konfrontation och avled hellre Byt personal Vänta/ge tid/stå kvar utan press/bekräfta Ge alternativa utvägar/lösningar/hanteringsstrategier Avled/prata om något som personen tycker om, blir lugn av Lågaffektiva tekniker

38 Verksamhetsområde Boende och socialjour Lågaffektiv pedagogik

39 Verksamhetsområde Boende och socialjour Möt ”Lena”……… Ett praktiskt exempel!!

40 Verksamhetsområde Boende och socialjour Tack för OSS! Våra kontaktuppgifter: Lotta Lindholm lotta.lindholm@socialresurs.goteborg.se Tel: 0705-914352 Katarina Nordström katarina.nordstrom@socialresurs.goteborg.se


Ladda ner ppt "Verksamhetsområde Boende och socialjour Hur får vi det att funka? - Om kognitiva funktionsnedsättningar & problemskapande beteende Lotta Lindholm, Utvecklingsledare."

Liknande presentationer


Google-annonser