Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En behovsbaserad styrningsprocess Anne Bylund, koordinator i Nätverken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En behovsbaserad styrningsprocess Anne Bylund, koordinator i Nätverken."— Presentationens avskrift:

1 En behovsbaserad styrningsprocess Anne Bylund, koordinator i Nätverken

2 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 2 Några utgångspunkter  En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. –Roller och ansvar  En jämlik hälso- och sjukvård med god kvalitet – utgående från befolkningens behov. –Hälso- och sjukvårdslagen –Nationella prioriteringsordningen –God Vård

3 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 3 En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård  Som förtroendevald kan man ha en eller flera roller kopplat till det/de uppdrag man åtagit sig: –Befolkningsföreträdare med behovsperspektiv –Finansiär –Ägare –Producent

4 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 4 Förtroendevaldas roll  Identifiera behov  Finansiera  Prioritera bland områden  Fördela resurser  Ge inriktning  Följa upp resultat

5 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 5 Politikens logik  Experter på befolkningen.  Ej vetenskap, utan en mix av fakta, värderingar och fingertoppskänsla. Tjänstemännens logik  Lyhördhet och förståelse för varandras logik.  Respekt för varandras roller och ansvar. Förståelse och respekt  Experter inom sakområdet.  Rationalitet och effektivitet som ledstjärna.

6 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 6 Att fundera på?  Befolkningens företrädare?  Patientens ombudsman?  Vårdens beskyddare?  Förvaltningens försvarare?  Intresseorganisationernas vapendragare?  Anhörigas livlina?

7 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 7 Hälso- och sjukvårdslagen God hälsa - vård på lika villkor för hela befolkningen. Största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård (bl a kvalitet, trygghet, tillgänglig, respekt, kontinuitet och säkerhet). Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa.

8 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 8 Nationella prioriteringsordningen  Prioriteringsgrupp 1: Vård av livshotande akuta sjukdomar och sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död. Vård av svåra kroniska sjukdomar. Lindrande vård i livets slutskede samt vård av tillstånd som medfört nedsatt självbestämmande.  Prioriteringsgrupp 2: Förebyggande åtgärder med dokumenterad nytta. Habilitering/rehabilitering m m enligt hälso- och sjukvårdslagens definition.  Prioriteringsgrupp 3: Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.  Prioriteringsgrupp 4: Vård av andra skäl än sjukdom och skada.

9 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 9 God Vård  Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård  Säker vård  Patientfokuserad vård  Jämlik vård  Effektiv vård  Vård i rimlig tid

10 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 10 Vision och värdegrund  ”Bra vård och bättre hälsa. Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs.”  Den politiska värdegrunden: Landstingets uppgift – en god hälsa och livskvalitet åt östgötarna. Hälso- och sjukvården är till för medborgarna. Se hela människan i sitt sammanhang. Behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad. Det som görs idag ska göras ännu bättre imorgon. Resurserna ska användas på bästa sätt. Gott ledarskap och gott medarbetarskap.

11 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 11 Medborgarperspektivet är överordnat  God och förbättrad hälsa!  Hälso- och sjukvård som skapar trygghet och förtroende!  Patienten ska ha en stark ställning! –En god och förbättrad hälsa hos befolkningen ska skapas med hjälp av hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och sjukvårdande insatser, baserade på en god kännedom om medborgarnas behov.

12 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 12 Behovsbegreppet  Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) –Människovärdesprincipen. –Behovs- och solidaritetsprincipen. –Kostnadseffektivitetsprincipen.

13 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 13 Liss behovsmodell Optimalt hälsotillstånd Önskvärt hälsotillstånd (mål) Aktuellt hälsotillstånd Ohälsa Hälsa Hälsogap (behov)

14 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 14 Behov och förutsättningar  Befolkningens hälsa, sjukdomars utbredning och förekomst (epidemiologiska fakta). Folkhälsa, självupplevd hälsa (folkhälsoenkät).  Demografi.  Förtroendevaldas erfarenheter från medborgarna –I syfte att jämföra fakta, ta reda på vad man tycker, förklara och återkoppla. –Detta kan inhämtas t ex genom samtal, vårdbarometern.  Konsumtionsdata.  Nationella kunskapsunderlag, prioriteringsordning.  Hälso- och sjukvårdens utveckling (metoder, tekniker, läkemedel.

15 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 15 Styrning utifrån behov - En systematisk process Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007 Uppdrag Upp- följning Behovsanalyser Tjänstemanna- produkt Dialog med verksamhet/utförare Åtagandet Tjänstemanna- produkt Utförarnas ”svar” på uppdraget Uppdraget Politiskt beslut Dialog med utförarna Avtalen Politiskt beslut Avvägning mellan uppdrag och åtagande Prioriterings- beslut Politiskt beslut Dialog med utförarna Uppföljningar Politiskt beslut - Rapport till LF -Årsredovisning till LF Tjänstemanna- produkt -Övriga redovisningar enligt uppföljningsplan

16 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 16 Uppdraget  Förtroendevalda finansierar utifrån prioriterade behov och beslutar om inriktning, överenskommelser/- uppdrag/motsvarande med fokus på resultat inom bl a följande områden: –Folkhälsa, medicinskt, patienttillfredsställelse inkluderande upplevd hälsa, synpunkter på vården m m  Tjänstemän omsätter besluten i överenskommelser/ avtal/uppdrag/motsvarande med fokus på resultat.

17 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 17 Uppdraget  Relationer och attityder mellan de tre ”nivåerna” förtroendevalda – tjänstemän – producenter!  Tjänstemän är en viktig brygga för att ”systemet” ska fungera.  För att skapa respekt mellan olika aktörer krävs tydliga roller och ansvarsområden.

18 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 18 Uppföljning  Uppföljning av politiskt fattade beslut om –Inriktning  På lång sikt –Effekter på folkhälsan  Och på kort sikt –Medicinska resultat. –Patienttillfredsställelse –Upplevd hälsa –Synpunkter på vården

19 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 19 Ett sätt att beskriva helheten Behov/förutsättningar * Mål, prioriteringar, ramar Uppdrag Tillgänglig och i rimlig tid Säker Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Kvalitativt likvärdig jämlik Effektiv Patientfokuserad Befolkningens synpunkter Konsumtions- mönster Medicinsk utveckling läkemedel, teknik Fastställda prioriteringar Nationella kunskapsunderlag *Fakta som är analyserat, hänger ihop och är ”paketerat” med god pedagogik! Befolkningens självupplevda hälsa Befolkningsutveckling demografi Befolkningens hälsa, sjukdomars utbredning och förekomst, folkhälsa Uppföljning Hur vården motsvarar uppdragen (upplevd hälsa, patienttillfredsställelse, medicinska resultat, långsiktigt – folkhälsa

20 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 20 Behov – Uppdrag – Uppföljning!  Behov – Vad är det? Hur kan behoven identifieras? Hur ser hälso- och sjukdomsutvecklingen ut? Vilka är grupperna som ni särskilt vill värna?  Uppdrag – Vad vill ni? Hur kan ni via mål och uppdrag styra åt rätt håll, d v s vad vill ni uppnå för effekter för dem ni är till för? Hur kan ni skapa utrymme för prioriterade grupper?  Uppföljning – Hur kan ni följa effekterna och resultaten för befolkningen och era prioriterade områden/grupper? Hur kan ni följa detta över tid?

21 28 februari 2009 Landstinget i Östergötland Sida 21 Tack för mig! anne.natverken@telia.com 070-56 783 90


Ladda ner ppt "En behovsbaserad styrningsprocess Anne Bylund, koordinator i Nätverken."

Liknande presentationer


Google-annonser