Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m."— Presentationens avskrift:

1 Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m.
Regeringsuppdrag 2011 – 2014 Gemensamt med FHI och SKL 1

2 Uppdraget Utgår ifrån regeringens ANDT-strategi, mål 2 och 3:
2. Skydda barn mot skadliga effekter av ANDT: Färre barn ska födas med skador orsakade av ANDT Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd 3. Successivt minska antalet barn och unga som börjar använda ANDT + Stöd till implementering av 2 g § HSL (+ PSL) + Barn i familjer där det förekommer våld 2

3 Uppdraget – olika målgrupper
Barn som anhöriga (SoS) Barn i riskmiljö (FHI) Olika begrepp och delvis olika/överlappande målgrupper Barn och unga i olika åldrar Osäkert antal – kartläggning kommer att ge kunskap Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård (SKL)

4 Problemanalys – skilda spår
Barn och unga med symtom Föräldrar med allvarliga svårigheter Oro, ängslan Ont i magen Självskadebeteende Ätstörningar Koncentrationssvårigheter Missbruk Kriminalitet Utagerande Depression Traumatisering etc… Missbruk/beroende Depression Våld Psykisk sjukdom Neuropsykiatriska svårigheter Demens Cancer Suicid/försök MS, ALS Bilolycka etc… Verksamheter riktade till barn och unga: Förskola/skola BVC BUP Socialtjänstens barn- och ungdomsvård – i viss mån (t ex unga) Verksamheter riktade till vuxna Hälso- och sjukvård Socialtjänst 4

5 Problemanalys – se samband
Grad av överlappning? Barn och unga med symtom Föräldrar med allvarliga svårigheter 5

6 Problemanalys – brister
Implementeringen av 2 g § HSL bara i sin början och stor variation Brister i samarbetet mellan missbruks/beroendevård och socialtjänstens barn- och ungdomsvård Saknas evidens för metoder för stöd Saknas systematisk uppföljning Individperspektivet dominerar – brist på helhetssyn och familjeperspektiv i hälso- och sjukvård i socialtjänst i förskola/skola . 6

7 Problemanalys – konsekvenser för barn och unga
Risk för sämre skolresultat, psykisk och somatisk ohälsa Mycket är gemensamt för olika grupper Oro Familjehemligheter Tystnad och obesvarade frågor Ansvar Skuld Skam Föräldrars tillgänglighet Familjeklimat Vardag Flera svårigheter samtidigt Olika livssituationer, olika konsekvenser – från inga till omfattande 7

8 Problemanalys – barns och ungas behov
Syfte: Bra här och nu + förebygga senare problem Differentiering: Anpassa efter behov enligt insatstrappa Hantera risk och skydd Trygghet Trygg anknytning Fungerande struktur i vardagen (t.ex. behov av praktisk hjälp) Förskola/skola, kamrater, läxläsning Stöd i övrigt nätverk Begriplighet och sammanhang Adekvat information och svar på frågor Öppen kommunikation i familjen Eventuella ytterligare behov Stöd i föräldraskap Samtals- eller annat direkt stöd till barn och unga Förstå att andra har liknande erfarenheter 8

9 Barn som anhöriga – delprojekt
Alla barn o unga NkA - långsiktighet Sprida kunskap Utvecklingsregioner Forskarnätverk Kartläggning barn Inventering infomtrl Kartläggning unga omsorgsgivare Vägledningar Utvärdering metoder Infomaterial Föräldrar med NPF m.fl. Missbruk/beroende Samordnade insatser Samarbete SKL Läkemedelsmissbruk Probleminventering Ofödda och späda KÖ skador Registerstudie Kartläggning stöd Seminarium Somatisk sjukdom Kartläggning behov Utvärdering stöd KÖ metoder Förälder som avlider Seminarium Kartläggning stöd Utvärdering stöd KÖ metoder Förskola/skola Samarbete Skolverket Medverkan utbildn. Material fsk./skola Våld Utvärdering av bedömning, insatstrappa och fyra metoder för stöd pågår

10 Alla barn och unga i målgruppen
NkA – långsiktig spridning av kunskap och erfarenhet Hemsida Seminarier och konferenser Informationsmaterial Forskarnätverk Stöd till systematisk uppföljning Utvecklingsregioner Västra Götaland, Dalarna, Jönköping, Östergötland 7 milj. vardera under två år Hålls ihop av NkA Kartläggning antal barn samt konsekvenser – SU Kunskapssammanfattning – konsekvenser och behov Krav på regioner: Brett utvecklingsarbete för alla målgrupper Policydokument/handlingsplaner Primärvård Interkulturellt perspektiv 10


Ladda ner ppt "Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk m.m."

Liknande presentationer


Google-annonser