Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barndialogen är •ett forum för utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och en mängd samhällsaktörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barndialogen är •ett forum för utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och en mängd samhällsaktörer."— Presentationens avskrift:

1 Barndialogen är •ett forum för utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och en mängd samhällsaktörer. •Barndialogen vill på ett nytt sätt förbättra barns hälsa och förstärka barnperspektivet i enlighet med Barnkonventionen. Snarare än att tänka sig in i ett nytt agerande tror vi på att agera oss in i ett nytt tänkande Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014

2

3 Jönköpings län för barn som anhöriga •Socialstyrelsen utvecklingsregioner •Nationellt kompetenscentrum anhöriga •Projekttid 2012 – 2014 spridning •Pågående utvecklingsarbete en förutsättning •Samverkan och mångfald

4 Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn 2g§ HSL...när förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har •en psyk. störning/funktionsnedsättning •en allvarlig fysisk sjukdom/skada •ett missbruk av alkohol/annat beroendeframkallande medel Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör. Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014

5 Barn drabbas av föräldrars svårigheter •Varje dag förlorar nio barn under 18 år en förälder •Ca 600 barn förlorar ett syskon varje år. •Varje år har ca 26 000 barn 17% minst en förälder som vårdats på sjukhus p g a missbruk el psyk. sjukdom. •Ca 1 000 barn föds med alkoholskador varje år •Ca 12 - 28% av föräldrar till barn 10-18 år har minst en kronisk sjukdom •Nästan 11% av 13-15 åringar upplevt våld i nära relationer •10 småbarnsföräldrar i Jönköping Linda Frank 2014-04-07

6 Varför? •Barn har rätt till information och stöd HSL2§g •Oavsett ålder känner barnet på sig att något är fel. •Att lämnas ensamt med sina tankar kan vara mer • skrämmande än att hantera än sanningen •I första hand stödja föräldrarna att uppmärksamma barnets situation. Ett familjeperspektiv är positivt i vården av patienten •Hur vi bemöter barnet gör skillnad idag och för framtiden Linda Frank 2014-04-07

7 Se sambanden - familjeperspektiv Barn och unga med symtomFöräldrar med allvarliga svårigheter Oro, ängslan Depression Ont i magen Koncentrationssvårigheter Självskadebeteende Ätstörningar Missbruk UtagerandeTraumatisering Kriminalitet etc Cancer Missbruk/beroende MS/ALSDepression Suicid/försök Demens Våld Psykisk sjukdom Neuropsykiatriska svårigheter Bilolycka etc Linda Frank 2014-04-07

8 Vad vill vi åstadkomma? •Att barn och unga själva upplever att de får den information, råd eller stöd som de behöver •Att kommuner och landsting har adekvat kompetens •Fungerande rutiner och samverkan inom och mellan verksamheter Linda Frank 2014-04-07

9 Hur gör vi? Samverkan och mångfald! Organisation •Styrdokument •En stödjande ledning •Styrgrupp och referensgrupp •Barnombudsorganisation •Barndialogen Linda Frank 2014-04-07

10 Vi är många och alla har en roll… Akutmottagningar, ambulansen, anhörigkonsulent, elevhälsan, barn och ungdomshälsan, barnombud, BUP, barn och utbildningsförvaltning, bårhus, etiska råden, familjecentraler, folkhälsoplanerare, fritidsförvaltning, frivården, funktionshinder- omsorgen, Frälsningsarmén, Futurum, hjärtsjukvården, hörselhabilitering, IT, IVA, kuratorer, missbruksvården, barnkliniken, landstingets ledning, länsbiblioteken, onkologen, ortopedkliniken, palliativ vård, patientinformation, patientstödjare, primärvården, Qulturum, rehab- medicinska kliniken regionförbundet, Rädda Barnen, räddningstjänsten, sjukhusbibliotek, sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan, sjukvårdsledning, socialtjänsten, spädbarns verksamhet, Teateri, vuxenpsykiatrin, Vuxenhabilitering… Linda Frank 2014-04-07

11 Barnombud •Policy 2004 •Barnet som patient anhörig och länsinvånare • Kunskap att möta frågor, tankar och känslor hos barn •Nätverk ca 250 personer •Länsgemensamma utbildningsinsatser Linda Frank 2014-04-07

12 Viktiga frågor att ställa… •Finns minderåriga barn till patienten? •Tillgodoses barnens behov av trygghet? •Har barnet någon som den ger förtroende och kan lita på? •Är barnets fysiska behov och möjlighet att behålla vardagen i tillvaron tillgodosedda? •Får barnet information om förälderns tillstånd och möjlighet att uttrycka sina egna tankar för att bearbeta och förhålla sig till situationen? Linda Frank 2014-04-07

13 På gång i Jönköpings län - delprojekt •Hälsohögskolan •Landstinget •Kommunerna •Kuratorer i länet •Regionförbundet •Räddningstjänsten •Svenska kyrkan, Vårsol •Teateri •Lärande seminarium •RCC Linda Frank 2014-04-07

14 Och mer…. •Metodutveckling (Familjeformulär, lekterapin, Min Bok,) •Webbsidan barn som anhöriga •Behovsanpassad information och utbildning •Nationellt Nka - webbbaserad film till personal •Anhörigkonsulenter •IKEA •Barn med föräldrar i fängelse •FK •Akutsjukvård • 1177.se •Hemsjukvård? Linda Frank 2014-04-07

15 Kriterier för att stärka barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård och välfärd i Jönköpings län •Familjecentral •Barnhälsodata •Frågor till barn som patient •Barnahus •Barnvaccinationer •Rutiner för samverkan •Barnombudsorganisation •Familjeformulär •Barnronder •Barnkonsekvensanalys •Ungdomsmottagning •Elevhälsosamtal/ Föräldrasamtal Indikatorer enl ovan Rättigheter som ska säkerställas utifrån BK artikel Målgrupp Barn/unga 0 - 18 år SyftePerspektiv/ åtagande att säkerställa Mätetal som följs årligen målvärde (x %) Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014

16 IndikatorerRättigheter som ska säkerställas utifrån BK artikel Målgrupp Barn/unga 0 - 18 år Syfte Perspektiv/ åtagande att säkerställa Mätetal som följs årligen målvärde (x %) Barnombuds organisation 2, 3, 5, 6, 12, 18, 23, 24 Barn som anhörig och/eller patient Upprätthålla en god barnkompetens bland anställda i landstings- finansierad verksamhet Bidra till att verksamheterna tillgodoser barnets rättigheter Barn som patient eller anhörig ska få;  Ett bra bemötande  God vård  Anpassad information, råd och stöd Andel enheter inom landstinget med barnombud (90 %) Andel barnombud deltar i nätverksträffar (90 %) Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014

17

18 •Praktiskt omsätta den kunskap vi redan har •Fortsatt utveckling genom forskning och förbättringsarbeten •Nationell sammanhållning för fortsatt spridning •Våga vara medmänniska! Inspirera och agera Vad behövs ytterligare för att stärka för barns rättigheter… Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014


Ladda ner ppt "Barndialogen är •ett forum för utvecklings- och förbättringsarbete i samverkan mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och en mängd samhällsaktörer."

Liknande presentationer


Google-annonser