Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konfigurationsanalys Cosmic. ”Agenda” Sammanfattning Bakgrund Metodik/Angreppssätt Avgränsningar Resultat Observationer Slutsats och rekommendationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konfigurationsanalys Cosmic. ”Agenda” Sammanfattning Bakgrund Metodik/Angreppssätt Avgränsningar Resultat Observationer Slutsats och rekommendationer."— Presentationens avskrift:

1 Konfigurationsanalys Cosmic

2 ”Agenda” Sammanfattning Bakgrund Metodik/Angreppssätt Avgränsningar Resultat Observationer Slutsats och rekommendationer

3 Sammanfattning Fortsätt och öka graden av samverkan kring Cosmic! Ni får inget bättre läge än i samband med R8.0 och R8.1 Fokusera framåt, inte bakåt…

4 Bakgrund Syfte Landstingsdirektörerna har uttalat en tydlig ambition att samverka i större utsträckning CeHis nationella handlingsplan pekar också mot ökad samverkan HoS- och IT-direktörerna har initierat ett antal utredningar i syfte att kartlägga vilka förutsättningar som finns kring ökad samverkan kring Cosmic Att förbättra och samordna vårdprocesserna inom och mellan landstingen Detta underlättas med stor sannolikhet om man lyckas ensa, likrikta och samordna Cosmic-installationerna Kartläggning av Cosmic- installationer är ett sätt att identifiera var det finns olikheter i hur sjukvårdsarbetet bedrivs

5 Metodik/Angreppssätt Inledande diskussion med Förvaltningsrådets representanter gav följande angreppssätt – Identifiering av primära och gemensamma moduler – Workshops med modulexperter Identifierade moduler – CDE (Ramverk) – Vårddokumentation – Läkemedel – Vårdadministration – Resursplanering – Vårdbegäran – Cosmic Intelligence CI

6 Arbetsgång Dokument- studier WorkshopsDokumentationRemiss- granskning Resultat per modul Slutrapport

7 Omfattning/Avgränsningar Omfattning för denna rapport

8 Resultat CDE - Ramverk Stora likheter i dagens konfiguration och likartade strategiska avväganden inför framtiden Skiljer sig åt avseende behörighet till data vilket påverkar konfiguration av andra moduler. Orsaken är olika juridiska tolkningar avseende krav.

9 Resultat Vårdadministration Få skillnader i konfiguration Skillnad i ”Produkter”, d.v.s. Patientavgift, Besökskostnad, Beställarprodukt, etc. Orsak är politiska beslut avseende avgifter och faktureringsprinciper Påverkar inte användningen av systemet

10 Resultat Resursplanering Här finns en del skillnader Dessa beror främst på olika utdatakrav (från såväl vård, ledning som politiken) Även gemensamma krav har lösts på olika sätt i systemet, t.ex. Väntetidsuppföljning. Skillnader finns även avseende hanteringen av vårdtjänster

11 Resultat Vårddokumentation Det finns en del skillnader även i denna modul Hantering av sekretess skiljer Lösningar för bifogade filer och scanning skiljer Hantering av brev och blanketter skiljer Skillnaderna påverkar såväl dokumentations- arbetet i vården som systemadministrationen

12 Resultat Läkemedel Modulen är till stora delar styrd av nationella krav vilket ger en skapligt likartad konfguration De skillnader som finns beror till största del på tillgången till och användandet av ordinationsmallar Ny modul och gemensam produktkatalog ger stora möjligheter att samordna arbetssätt inkl. termer

13 Resultat Vårdbegäran Övervägande likartad konfiguration De skillnader som finns beror främst på historiska prestandaproblem Modulen ersätts med nya RF och möjligheterna att samordna verksamhets- processerna är ur ett systemperspektiv mycket goda

14 Övriga observationer Inte mycket till dokumentation… Mycket positiv stämning i arbetsgrupperna avseende uppgiften. Många ”aha-upplevelser” noterades… Justeringar och likriktning av konfiguration initierades direkt under pågående workshops för uppenbara och onödiga skillnader Workshop-övningarna upplevdes lyckade och konfigurationsdiskussionen bör permanentas via förvaltningsrådets nätverksgrupper Vi bör dokumentera konfigurationen på samma sätt Ett regionalt samordningsinitiativ kan lösa ”lokala låsningar” Synen på ”Vårdportal” är en viktig faktor för synen på Cosmic…

15 Slutsats Fortsätt att utveckla en ökad samverkan kring Cosmic Lägg största kraften på att samordna er i samband med införande av ny funktionalitet Införandet av R8 med de två verksamhets- mässigt omfattande modulerna RF och Läkemedel är ett gyllene tillfälle

16 Rekommenderade aktiviteter Pågående och framtida utveckling Starta omgående samverkan avseende RF och övriga ny funktionalitet i R8.0 Starta omgående samverkan avseende Läkemedel och övriga ny funktionalitet i R8.1 Starta omgående samverkan kring införandet av Webtidbok

17 Rekommenderade aktiviteter Befintlig miljö Avsätt en halv dag med lämpliga personer (jurister, verksamhet, förvaltning) för att utreda möjligheten till gemensam syn avseende behörighet- och sekretess när det gäller åtkomst till data Värdera om det finns anledning att analysera utdatakrav…

18 Rekommenderade aktiviteter Övrigt Säkerställ att modulnätverken etableras och att konfiguration kontinuerligt är på dagordningen Koordinera konfigurationsdokumentationen


Ladda ner ppt "Konfigurationsanalys Cosmic. ”Agenda” Sammanfattning Bakgrund Metodik/Angreppssätt Avgränsningar Resultat Observationer Slutsats och rekommendationer."

Liknande presentationer


Google-annonser