Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna

2 Agenda Vart är FTI på väg? Kent Carlsson
Hur skall Leverera jobba?      Rizwan Baig Fika paus Varför gör vi en upphandling? Claes-Göran Hermansson Vad händer inom FNI?              Agneta Forselius                    Frågestund                                  Alla 

3 Möte med entreprenörerna 2011-10-19 Kent Carlsson

4 Producentansvar för förpackningar i Sverige
(förordning 2006:1273) Syftet är att producenterna skall: tillhandahålla ett insamlingssystem* för förpackningar se till att förpackningarna återvinns rapportera resultaten till Naturvårdsverket samråda med kommunerna nå de nationella återvinningsmålen förpackningars volym och vikt ska begränsas till det som krävs för en god säkerhets- och hygiennivå Genom att bli kund till FTI har det enskilda företaget löst uppgifterna Det enskilda företagets uppgift *Skall vara lättillgängligt, underlätta samt ge god service åt slutkunden. Måste finnas överallt där förpackningen slutligen hamnar.

5 Affärsidé för FTI… Vi löser våra kunders producentansvar
genom att tillhandahålla ett insamlingssystem som ger miljö- och kundnytta.

6 Målområden och kraven på FTI…
Kunden Lös mitt producentansvar Ge mig mervärde Var resurseffektiv Ägarna Finans Ordning och reda Resurseffektivitet God image Samhället Insamlingsmålen Samråd o samarbete med kommuner Tillgänglighet Rent och snyggt Förtroende Personalen Bra arbetsplats Mål och feedback God image Entreprenörernas personal Miljön People Planet Profit

7 Brundtlandsrapportens 3 dimensioner för hållbar utveckling
Bearable = uthärdligt Equitable = rättvist Viable = livskraftigt ò Sustainability = Hållbar utveckling Den bärande principen är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade – de är varandras förutsättning och stöd.

8 Ny organisation fr o m den 15 augusti
VD Marknad (REPA) Planera Regionchefer Leverera Kundservice Drift FNI Materialförsäljning Ekonomi / IT Information Juridik HR/VDsekr

9 Avfallsutredningen

10 Direktivet till utredning:
Kort sammanfattning: Utredaren skall göra en översyn av ansvaret för näringslivets avfall med särskild inriktning mot hushållsavfall, förpackningar och tidningar. Utredaren skall förutsättningslöst föreslå hur avfallshanteringen bäst kan utformas och med möjligheten att pröva nya marknads-, administrativa och tekniska lösningar. Vidare skall utredaren utvärdera dagens styrmedel mot producenterna att få dessa att tillverka förpackningar på ett sådant sätt att miljöbelastningen och resursförbrukningen minimeras ur ett helhetsperspektiv. Uppdraget skall redovisas den 1 juni 2012.

11 Varför källsorterar svenskarna?
För miljönyttan (73%) Vill bidra till kretsloppsamhället (15%) Minskar mängden sopor i soptunnan (9%) Vill vara en god medborgare (8%) Kommunen/fastighetsägaren kräver det (6%) 6. Det är bekvämt (6%) Källa: Sifo 2011

12 Vad anser hushållen fungerar bra?
Källa: Sifo 2011

13 Dagens system - det odelade producentansvaret
Stor miljönytta Vi garanterar ett rikstäckande system - med solidarisk kostnadsfördelning Hög anslutningsgrad Vi har skapat ett system som är konjunkturoberoende Bred ägarstruktur – garanterar långsiktighet Kontroll av materialflödena garanterar hög kvalitet på insamlat material och maximal materialåtervinning. Hög insamlingsmoral bland allmänheten med stor påverkan även på annan sortering. Hög servicenivå – öppet dygnet runt, året runt. 100 % av insamlat material går till materialåtervinningsprocesser.

14 Skilda bilder av producentansvaret/återvinningssystemet
FTIs bild Kritikernas bild Förpackningarna har ökat med konsumtionen men mängden per vara har minskat med 1/3. Mycket bra eller bra samarbete i 211 kommuner, 60 acceptabelt, 20 dåligt Insamlingsmålen har höjts 4 ggr sedan av 10 invånare utnyttjar systemet 8 av 10 anser att ÅVS sköts bra (7 av ) Producenterna betalar för FNI motsvarande vad ÅVS kostat, samt för delar av kommunernas ansvar. FTI, SGÅ, SKL och Avfall Sverige överens FTI och SGÅ fullföljer. Producentansvaret har utvärderats 4-5 ggr, senast 2006, sedan dess har återvinningen ökat, kommuner och invånare blivit nöjdare. Förpackningarna ökat med 75 procent Missnöje och dåligt samarbete med kommunerna Insamlingsmålen har aldrig höjts Systemet fungerar inte för invånarna och ÅVS sköts inte. Producenterna betalar bara procent av kostnaderna, resten står fastighetsägare och kommuner för. Näringslivet fullföljer inte Producentansvaret har nu blivit så dåligt att det måste utvärderas

15 Ett vägval – producentansvaret är ifrågasatt
Dagens system Möjlig framtid Nationellt system Lokala system Insamling i glesbygd Ingen insamling i glesbygd Garanterad materialåtervinning Risk för förbränning Miljönytta som drivkraft Vinstintresse som drivkraft Konjunkturoberoende system Konjunkturkänsligt system Industrin använder återvunnet Industrin tvingas öka användning av material jungfruligt material Hög trovärdighet hos allmänhet Låg trovärdighet hos allmänhet

16 Material Mål** Resultat FTI 2009*** Papper* 65% 74% (479 kton)
Återvinningsmål Material Mål** Resultat FTI 2009*** Papper* 65% 74% (479 kton) Metall 70% 73% (33 kton) Plast 30% 27% (44 kton) Glas 70% 90% (177 kton) Tidningar 75% 91% (420 kton) *Avser alla förpackningar av wellpapp, kartong, vätskekartong och papper **Alla mål avser materialåtervinning. För plast är återvinningsmålet inkl energiutvinning 70% ***Andel FTI samlat in och skickat för materialåtervinning av i REPA redovisad total mängd förpackningar.

17 FTIs insamlingssystem
ÅVS Anläggning -Förvaring -Balning Återvinning FNI FTG

18 Hur vill vi utveckla insamlingssystemet?

19 Vad har vi beslutat att göra för att förbättra systemet? (del 1)
Vi ska utveckla samråden med kommunerna KSL-avtalet. FTI har enats med KSL om en ny avtalsstruktur, som kan ligga till grund för avtal även med andra kommuner. Endast politiskt beslut inom KSL kvarstår. Vi vill samarbeta mera med kommunerna om information, bl a genom att bättre förklara miljönyttan för allmänheten Vi har höjt nivån genom ökad tömningsfrekvens och ökad städning av ÅVS. Stärka allmänhetens förtroende för insamlings- och återvinningssystemet, bl a genom att investera i nya säkrare behållare. Under kommer ca 400 MSEK att investeras.

20 Vad har vi beslutat att göra för att förbättra systemet? (del 2)
Vi optimerar systemet utifrån miljönytta, demografi, och kraven på god tillgänglighet. (Idag 2011 kör vi 16 % kortare sträcka per insamlat ton än 2009.) Vi har inlett arbetet med att för våra kundernas/producenter förtydliga miljönyttan med systemet, te x i årsredovisningar ”ÅVS +10 %” – ett nytt projekt som syftar till att skapa mervärde kring ÅVS. T ex ska närhet till ÅVS i framtiden efterfrågas i samband med bostadsbyte m m. FTI har bjudit in bostadsorganisationerna för att diskutera nytt system och affärsmodell rörande FNI. Ny FNI produkt kommer att lanseras 2012 Entreprenörerna är en väsentlig framgångsfaktor, därför introducerar vi QIII -modellen

21 Vårt gemensamma mål – nöjd konsument
Coop Forum Varberg

22 Hur skall leverera jobba?
Rizwan Baig

23 Organisationsschema VD Marknad (REPA) Planera Regionchefer Leverera
Kundservice Drift FNI Materialförsäljning Ekonomi / IT Information Juridik HR/VDsekr

24 Samarbete inom Leverera
Materialförsäljning Kundservice Drift Kundservice - Tar emot kundsamtal, meddelande kundklagomål, polisrapporter m.m och registrerar dem. Drift - Tar tag i driftstörningar Säkerställer att det alltid finns ett optimalt tömningsschema Kontrollerar att utlovad kvalitet på tjänster levereras av leverantör. Arbetar ständigt med effektivisering. Har entreprenörsansvar FNI Tecknar avtal med dem som vill ansluta sig till FNI Tar tag i driftstörningar Materialförsäljning - Kontrollerar kvalitet på materialet - Ansvarar för materialförsäljning FNI

25 Processkedjan för Leverera
Avtalsskrivning med Entreprenörer (Anläggning, Transport, Städning) Säkerställer tömningar Ansvarar för städning och reprationer Sortering av materialet (ÅVS och FNI) Försäljning av materialet Genomgående processer Service & kvalité Effektivisering Reklamation och försäkringsärendehantering Miljömål och miljöpåverkan

26 PPT People Technology Process

27 Nyckel till framgång Effektivitet Miljö Service & kvalité

28 Fortsättning: Nyckel till framgång
Service & kvalitet Antal inkommande telefonsamtal Antal samtal besvarade inom 20 sek Total antal ärende i registret Minska antal reklamationer Ärendehantering inom en arbetsdag Effektivitet Öka fyllnadsgrad Optimera transportrutter Miljö - Implementera Q3

29 Vad är QIII? QIII skall hjälpa FTI med granska och bedöma transportörer Förbättrad arbetsmiljö inom transportkedjan Ökad trafiksäkerhet inom vägtransportsystemet Minskad miljöbelastning inom vägtrafiken

30 Varför QIII-systemet? QI - arbetsmiljö QII - trafiksäkerhet
vägen - farlig arbetsplats QII - trafiksäkerhet 8 av 10 transporter kör för fort QIII - miljö vägtransporter stort miljöproblem

31

32 Baskrav Formella förutsättningar Trafiktillstånd finns
Organisationen är registrerad och FA/F-skattebevis finns Tillstånd för internationell trafik finns (om sådant behövs) Trafik- och ansvarsförsäkringar finns Lagar och avtal på arbetsmarknaden tillämpas Ekonomiska förutsättningar Organisation är inte föremål för konkurs, likvidation, ackord eller tvångsförvaltning Sociala avgifter och skatter är betalda eller att en betalningsplan finns Allmänna förutsättningar Utföraren ska säkerställa att aktuella förare innehar tillämpliga behörighetsbevis Avtalsuppföljning av upphandlade transporter genomförs under avtalsperioden

33 Arbetsmiljö Arbetsmiljöpolicy
Riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner Fortlöpande förbättring av arbetsmiljön Information och utbildning Arbetslastning, hot och våld Nödlägesplaner och krishantering Förebyggande åtgärder Aktiv skyddsverksamhet Hälsovård Kontroll och hälsostatus

34 Trafiksäkerhet Hastigheter och körbeteenden Trafiksäkerhetspolicy
Kontroll av hastigheter Stödfunktioner för hastighetsanpassning Säkra fordon Fordon och utrustning Handhavande, tillsyn och säkerhetsutrustning Kompetens och säkerhetsfunktioner Alkohol, droger och trötthet Alkohol- och drogpolicy Trötthetsrelaterade faktorer Stödsystem – alkolås och drogtester

35 Miljö Organisationens miljöarbete Miljöpolicy och redovisning
Mål och handlingsplaner för att minska utsläpp till luft Fordon och drivmedelsförbrukning Effektivare och alternativ drivmedelsanvändning Utbildning och information Drivmedel och stödsystem Hantering av kemikalier, avfall och fordonsunderhåll Kemikalier och avfall vid fordonsunderhåll Produktval Fordonsunderhåll och service

36 Vem tjänar på QIII? bättre image/PR minskade skadekostnader
minskade godsskador Köpare Säljare lägre driftskostnader påverkar kvalitetsbrister Allmänheten Förarna tryggare trafik bättre miljö bättre arbetsmiljö

37 Framgångsfaktorer Företag vill agera etiskt rätt – god samhällsmedborgare Kostnadseffektivt – för transportköparna Goda samhällsvärderingar Starka finansiärer - Förväntningar från näringen Inga förlorare

38 Partnerskapet Skapa förståelse för helheten
Bygga långsiktiga relationer Hitta lösningar och optimera tillsammans

39 Leverera tillsammans Förbättra arbetsprocesserna Arbeta enligt rutiner
Rapportering av KPIer Rapportering av avvikelser Regelbunden uppföljning samt möten

40 KPI ÅVS Insamling - Antal ärende Insamling per månad
- Antal ärende Insamling per ÅVS och månad - Antal avvikelser mot tömningsschema per månad - Antal avvikelser mot tömningsschema per insamlingsentreprenör och månad - ÅVS med liten rapporterad volym Behållare - Antal ärende gällande behållare - Antal felaktiga inrapporteringar av entreprenör per månad - Behållare med hög/låg fyllnadsgrad (per månad)

41 KPI Anläggningar - Antal fel i administration
- Antal reklamationer per månad Antal reklamationer per anläggning Städ - Antal ärende Städ per månad - Antal ärende Städ per ÅVS och månad - Antal ärende per städentreprenör och månad

42 Krav och förväntningar
Interna samt externa kunders krav på oss Våra krav på Entreprenörer Entreprenörs informationsbehov Vår leverans till Entreprenörer Entreprenörer levererar det vi förväntar Vi levererar det som kunderna förväntar

43 Nya entreprenörsavtal Claes-Göran Hermansson

44 Bakgrund Upphandling 2008 Funktions entreprenad  Tjänsteentreprenad
Tre materialslag Pappers Plast Metallförpackningar Insamlingen Tonersättning  Per tömning & km ersättning FTI tog över ägandet av behållare Materialhantering - Anläggningar Inga krav på materialkvalitet FNI ersättning – per hushåll och år

45 Utmaning med dagens upplägg
Bristande till kvalitetsstyrning av tömningar på ÅVS FNI är svårt att administrera, kontrollera och kvalitetssäkra Materialkvaliteten Varierande kvalitet på materialet Feedback i utvärderings möte med ett antal entreprenörer FTI upplevdes som en myndighet Mindre dynamik materialhantering FNI krånglig administration & låg ersättning Ersättningsmodell Insamling från ÅVS upplevdes som positiv

46 Syftet samt målet med förändring
Stärka samarbetet med entreprenörer och bygga långsikta samt nära relationer Enkelhet, genom standard avtal för olika funktioner Ha bättre kantroll av kvalitet i hela kedjan …….därför säger vi upp befintliga avtal. Insamling & Hantering av återvinningsmaterial

47 Det som är nytt inom Insamling ÅVS
Inga viten – samarbete för att öka kvaliteten på ÅVS insamling FNI ej samlastas med ÅVS FTI planerar tömningar i samråd med entreprenören Entreprenören har inget ansvar för kvaliteten av materialet Felaktig hantering (blandning material, ej rengjorda fordon m.m.) = ta kostnader för uppgradering Mer focus på ÅVS insamling med krantömmande flerfacks fordon FTI frågar på priser för kranlastande fordon & nuvarande insamlingssystem Byte av insamlingsteknik påbörjar under avtalsperioden

48 Nytt inom Omlastning och Materialhantering
Omlastning av ÅVS material Lagra & vidaretransportera till anläggning Samtliga material eller enstaka material Ersättning – fast eller ton baserad Minskade kilometer = minskade koldioxid utsläpp

49 Nytt för Anläggning samt Materialhantering
Nya funktioner Rapportera in vikt på varje leverans FNI – ÅVS Okulär kontroll av inkommande material Avvikelse rapportering – materialkvalitet Uppgradering – sortera ur felaktigt material Återgång till avdrag för fukt & felaktigt material Stafflad ersättnings skala för högre lastvikter utleveranser Fria mottagningspunkter mindre verksamheter Ersättning kr/ton, samt schablon ersättning för uppgradering av material Möjlighet att köpa/förädla vårt material – avtalas med Thord Görling

50 Nytt för Transportavtal
Transporter från Omlastningsplatser till Anläggning Transporter ut från Anläggningar Ersättning kr/ton – kr/transport

51 Fördelar med nya arbetssätt
Förbättra samarbete och skapa partnerskap Materialhantering med mer dynamik och nya lösningar Behåller ersättningsmodell för ÅVS insamling

52 Det som är som tidigare FTI behåller ersättningsmodell – per tömning & km FTI äger behållarna

53 Så har vi tänkt att genomföra detta
Information till Entreprenörer och övriga intressenter Samla in offerter och utvärdering Bjuda in utvalda entreprenörer till förhandlingar Genomföra förhandlingarna och meddela om beskedet Skapa arbetsrutiner och förmedla de till entreprenörers driftpersonal Skaffa arbetsplan för en tät uppföljning av samarbetet med entreprenörer Utvärdera förändring

54 Tidsplan för upphandlingen
19 okt Entreprenörsmöte 20 okt Distribuera uppsägning till berörda entreprenörer 21 okt Distribution av press release 11 nov Offert skall vara FTI tillhanda 14 nov  Förhandlingar och besked till utvalda entreprenörer 15 dec Besked lämnas vilka entreprenörer vi väljer Maj Nya Avtal/Allmänna villkor gäller och uppstart av eventuella nya entreprenörer Sept Utvärdering av förändringarna

55 Information om avtal/ bilagor
Avtalen är uppdelade på de olika funktionerna Insamling Omlastning Anläggning & materialhantering Transport - Fjärrtransporter/Mellantransporter FNI Renhållning ÅVS Kvalitetsbilagan

56 Här hittar entreprenörer ytterligare information
Avtalsmallar Bilagor Offertmall Frågor & Svar

57 Fastighetsnära insamling FNI Agneta Forselius

58 FNI - avtal med entreprenörer i 199 kommuner
FTI - insamling Insamling ÅVS Insamling FNI Antal åvs: st Insamlad vikt per 30/6-11: Ca ton FNI - avtal med entreprenörer i kommuner Insamlad vikt per 30/6-11: Ca ton

59 Utmaningar vi har idag Ersättning för FNI insamling upplevs av insamlingsentreprenörerna som för låg. Ingen kvalitetssäkring på avlämnat material. Sammanblandning av ÅVS/ FNI material. Ofullständiga eller felaktiga rapporteringar ger brister i statistiken, osäkerhet i om rätt ersättning betalas ut. Rapportering av antal hushåll med tillhörande adresser Rapportering av avlämnade vikter Definition ”hushåll”

60 Målsättning - FNI Förbättra och modernisera FNI – avtalet
Öka insamlingsvolymerna Ändra ersättningsmodellen till tonbaserad ersättning Förbättra och förenkla Säkerställa korrekt rapporterade underlag Kvalitetssäkring - materialflöden Öka informationsaktiviteten kring FNI

61 1 maj 2012 Anmälan görs via elektronisk anmälningsblankett
FNI – avtal skickas ut Endast FNI material får avlämnas (ej sammanblandning av FNI/ ÅVS) vid av FTI anvisad anläggning. Kvalitetssäkring vid avlämning Godkänd kvalité Godkänd med anmärkning Ej godkänd kvalité Reklamationshantering vid ej godkänd kvalité.

62 Fortsättning: 1 maj 2012 Avlämnade vikter registreras av anläggningen
Logistikportalen – FNI entreprenörerna bevakar. Inför månadsskifte bevaka att rätt viktrapportering är gjord. Entreprenören ska halvårsvis uppdatera uppgifterna i logistikportalen Betalning av ersättning sker månadsvis i efterskott via självfaktura


Ladda ner ppt "Välkomna."

Liknande presentationer


Google-annonser