Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredsjö 28 februari 2012. ANDT Nationella styrdokument och organisation Nulägesbild ANDT Vad säger forskningen Länsstyrelsens uppdrag och organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredsjö 28 februari 2012. ANDT Nationella styrdokument och organisation Nulägesbild ANDT Vad säger forskningen Länsstyrelsens uppdrag och organisation."— Presentationens avskrift:

1 Bredsjö 28 februari 2012

2 ANDT Nationella styrdokument och organisation Nulägesbild ANDT Vad säger forskningen Länsstyrelsens uppdrag och organisation På gång i länet Era lokala synpunkter och önskemål av stöd

3 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015 Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet innebär: -en nolltolerans mot narkotika och dopning, -att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak -att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bl.a. genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

4

5 Berörda myndigheter Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen Kommuner och landsting Statens institutionsstyrelse Statens skolverk Ungdomsstyrelsen Rikspolisstyrelsen Åklagarmyndigheten Skatteverket Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Tullverket Kustbevakningen Trafikverket Transportstyrelsen Läkemedelsverket Konsumentverket

6 Kommunalt ansvar

7 Nuläge ANDT-problematiken AN(D)T står för ca 15 % av den totala sjukdomsbördan för män och ca 9 % för kvinnor Tobaksbruket minskat kraftigt Flest dagligrökare är kvinnor över 45 år 16 000 nya rökare varje år 9,2 l, 100 % ren alkohol /person och år över 15 år Män 20-24 år minskat från 31 -18 % 2004-2009 15 % män 8 % kvinnor, testat narkotika Bra på att förebygga narkotikaanvändning, sämre på att förebygga missbruk bland användarna Liten kunskap om dopninganvändandet

8 Vad säger forskningen?

9  Tillgänglighetsbegränsande åtgärder  Pris, antal försäljningsställen, åldersgränser + tillsyn  Trafiknykterhet  Promillegränser, effektiv tillsyn  Rådgivning i sjukvården  primärvård, MVC, arbetslivet  Föräldrastöd  ”kärlek och gränser”  Krogprogram  Personalutbildning + policy för bättre tillsyn Effektiva insatser: 5 i topp

10 FamiljKamraterSkolaNärmiljöSamhälle Bristande tillsyn, intresse, anknytning Allvarliga konflikter Föräldrar positiva till droger Fys./psyk./sex. övergrepp Kamraters drogbruk Kriminella kamrater Antisociala normer Kamrat- orienterad Låg social status bland kamrater Dåliga betyg Dåligt skolklimat Bristande intresse Skolk Få resurser till förebyggande arbete Normer som gynnar konsumtion God tillgång och hög konsumtion Hög kriminalitet Fattigdom Hög boende- omsättning Normer som gynnar konsumtion Lagar som gynnar konsumtion Lagbrott åtgärdas inte Riskfaktorer

11 Skyddsfaktorer Familj, kamrater, skola, närmiljö: –tydliga normer –anknytning –utveckla kompetenser / förmågor –få uppmärksamhet för positiva aktiviteter och beteenden Närmiljö, samhälle: –högt pris –hög inköpsålder –tillsyn

12 En grund för att växa, Sundell & Forster, 2003 Årskonsumtion av ren alkohol (elever årskurs 9)

13 Nycklar till framgång Stöd från politiker Samordningsfunktion med mandat Styrgrupp av politiker/chefstjänstemän Kartlägga behoven Lokal strategi/policy/handlingsplan Arbeta med både tillgång och efterfrågan Utgå från risk/skydd, kunskapsbaserade metoder Mobilisera många aktörer i kommunen Följa upp insatser regelbundet Använda lokala media Tillräckligt med tid/långsiktighet

14 Råd från utvärderare Är ett alkohol- och drogförebyggande arbete viktigt? Lokal samordnare Ett tydligt uppdrag En stödstruktur/organisation av beslutsfattare för det förebyggande arbete Samsyn Samverkan Nätverk Mötesplatser Efterfrågan och lägesrapportering

15 Kartläggningar av behov och insatser och sprida resultaten Genomföra utbildningar Implementera och följa upp Föreslå metoder som passar i verksamheterna Bygga nätverk – och delta i andras nätverk Inspirera och motivera Dokumentera och återkoppla uppföljningar till styrgrupp Marknadsföra det förebyggande arbetet Ge kunskapsunderlag Omvärldsbevakning Ta fram underlag till policy och genomförandeplaner Ta initiativ – och tillvarata initiativ Samordningsfunktionens ansvar

16 Länsstyrelsens uppdrag Övervaka och stödja kommunerna i arbetet med att samordna och utveckla tillsynen av alkohol och tobak samt integrera näringens egenkontroll i den samordnade lokala alkohol- och tobakstillsynen Ansvara för att det finns en särskild ANDT- samordningsfunktion som ska: - Verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet - Bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete - Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstinget. - Utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå - Samordna utbildning och kompetensutveckling i länet.

17 Politisk referensgrupp Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor Referensgrupp frivilligorganisationer Samhällsråd Värmland Organisation ANDT-förebyggande arbete i Värmland Länsstyrelsens ANDT-funktioner Samordnare/ kontaktpers. och alkoholhandläggare, styrgrupper i länets 16 kommuner 4 geografiska nätverk Mentorsgrupp alkoholhandläggare Mentorsgrupp Lokala samordnare ANDT frågor

18 Länsstrategi ANDT 2012-2015 Gemensam plattform för ett samlat agerande på länsnivå Inspirationskälla och vägledning för lokalt arbete

19 Fortsatta arbetet i Värmland 2012 Identifierade utvecklingsområden: Riskgrupper, dopning, nätdroger, småkommunsatsning, tobaksförebyggande insatser Bibehålla och utveckla organisation och struktur Utveckla och kvalitetssäkra påbörjat arbete Utveckla samverkan och involvera ännu fler aktörer Utveckla tillsynsarbetet Utveckla samverkan mellan tillsyns-, ANDT-förebyggande-, folkhälso- och brottsförebyggande arbete Lansering av regionala ANDT-strategin Nulägesrapport våren 2012 Kommunbesök, nätverksträffar Utbildningsinsatser tobak, cannabis Utveckla samverkan frivilligorganisationer Projekt: Dopning, Småkommuner, Tobak

20 Lokala behov och synpunkter

21 Maude Johansson ANDT-samordnare Länsstyrelsen Värmland Maude.johansson@lansstyrelsen.se 054-197342 Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Bredsjö 28 februari 2012. ANDT Nationella styrdokument och organisation Nulägesbild ANDT Vad säger forskningen Länsstyrelsens uppdrag och organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser