Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bredsjö 28 februari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bredsjö 28 februari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Bredsjö 28 februari 2012

2 ANDT Nationella styrdokument och organisation Nulägesbild ANDT
Vad säger forskningen Länsstyrelsens uppdrag och organisation På gång i länet Era lokala synpunkter och önskemål av stöd Presentera dig själv och innehållet i presentationen Förhoppningen med presentationen är att ni får med er en bild av samordnarrollens olika uppdrag och om de processer och faser som det lokala preventionsarbetet ofta går igenom. Vi kommer också att prata om de förutsättningar som ni behöver ha från andra för att kunna lyckas och om de utmaningar som vi tycker har varit knepiga längst vägen.

3 Nationell strategi för ANDT-politiken 2011-2015
Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet innebär: en nolltolerans mot narkotika och dopning, att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion bl.a. genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor.

4 ANDT politiken är sektorsövergripande
Socialdepartementet ANDT sekretariatet – samordnar regeringens arbete inom ANDT politiken ANDT rådet – rådgivare till regeringen, ex experter och myndighetschefer, SKL samt representanter från den ideella sektorn. Anordnar kunskapsseminarier Regionalt Länsstyrelserna ska ha kopplingen till den nationella nivån men också till den regionala och lokala nivån. Lokalt Vi har under flera år arbetat med att bygga regionala nätverk och inspirerat till olika insatser lokalt. I kommunerna har vi idag lokala samordnare av det ANDT-förebyggande arbetet i 14 av länets 16 kommuner.

5 Berörda myndigheter Statens folkhälsoinstitut Socialstyrelsen
Kommuner och landsting Statens institutionsstyrelse Statens skolverk Ungdomsstyrelsen Rikspolisstyrelsen Åklagarmyndigheten Skatteverket Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Tullverket Kustbevakningen Trafikverket Transportstyrelsen Läkemedelsverket Konsumentverket

6 Kommunalt ansvar Övergripande mål
Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Övergripande mål Långsiktiga ANDT-politiska mål Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 1 2 3 4 5 6 7 Prioriterade mål under femårsperioden En effektiv brottsbekämpning av illegal handel En fungerande lokal och regional samverkan och samordning mellan ANDT-förebyggande och brotts-förebyggande arbete En effektiv bekämpning av illegal försäljning via digitala medier En effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn Barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd Ökad kunskap om marknadsföring av alkohol och tobak via digitala medier, samt marknadsföringens effekter på konsumtionen Färre barn ska födas med skador orsakade av alkohol, narkotika, dopning och tobak Minska nyrekrytering till narkotika- och dopningsmissbruk Ökad användning av befintliga verksamma metoder för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen En hälsofrämjande skola Utveckla metoder för att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter Ett ökat deltagande av föräldrar, idéburna organisationer och näringsliv i det förebyggande arbetet Hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga ANDT-relaterad ohälsa ska utvecklas Minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol bland studenter och bland unga vuxna med psykisk ohälsa Förutsättningarna för tandvården att arbeta med tobaksprevention bör öka Förutsättningarna att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma och åtgärda ANDT-problem i arbetslivet bör förbättras Tillgång till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser ska öka En tydligare och mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan huvud-männen för missbruks- och beroendevården ska uppnås Regionala och lokala skillnader i kvalitet, tillgänglighet och resultat ska minska Antalet döda och skadade i trafiken p.g.a. alkohol och andra droger ska minska Dödligheten bland ungdomar och unga vuxna p.g.a. alkoholförgiftningar och experimenterande med droger ska minska Medvetenheten i hela befolkningen om ANDT-användningens effekter på hälsan bör öka Antalet döda och skadade p.g.a. alkohol- narkotika- och dopningsrelaterat våld ska minska Aktivt verka för att EU:s och WHO:s strategier avseende alkohol och hälsa genomförs Aktivt verka för att WHO:s ramkonvention om tobakskontroll efterlevs En ökad samordning och prioritering av det nordiska samarbetet inom ANDT-området Aktivt verka för att FN-konventioner på narkotika- området efterlevs Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ska minska En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ANDT-strategin ger vägledning och stöd – använd den för att kartlägga hur långt din kommun kommit i de delar av strategin där kommunen har ett stort ansvar! Rosa – kommunens ansvar Rosastreckat – delvis kommunens ansvar

7 Nuläge ANDT-problematiken
AN(D)T står för ca 15 % av den totala sjukdomsbördan för män och ca 9 % för kvinnor Tobaksbruket minskat kraftigt Flest dagligrökare är kvinnor över 45 år nya rökare varje år 9,2 l, 100 % ren alkohol /person och år över 15 år Män år minskat från % 15 % män 8 % kvinnor, testat narkotika Bra på att förebygga narkotikaanvändning, sämre på att förebygga missbruk bland användarna Liten kunskap om dopninganvändandet ,2 l per person och år, 10 % mindre än 2004 Intensivkonsumtionen unga män år minskat från % Alkoholkonsumtionen bland skolelever minskat Antal alkoholkonsumenter bland skolelever minskat Tydlig koppling olovlig skolfrånvaro och hög alkoholkonsumtion Tydlig koppling till våldsbrott, även partnervåld Låg förekomst narkotika jämfört med andra länder 15-16 % män, 8 % kvinnor någon gång prövat narkotika Skolelever åk % prövat narkotika Skolelever åk 2 gymn. 21 % pojkar 14 % flickor Debutåldern 3-4 år högre än alkohol Stark koppling olovlig frånvaro och narkotika Stark koppling narkotika och tillgreppsbrott Dopning användare – FHI1 miljon dagligrökare, 13 % kvinnor 11 % män Vanligast år Minskningen ungdomar avklingat Rökningen ojämnt fördelat i samhället Kvinnor – arbetare 25 %, tjänstemän 7 % Män - arbetare 20%, tjänstemän 8 % Snusare 3 % kvinnor, 21 % män Hälften alla rökare beräknas dö av sin rökning, förlorar ca.10 år 1/3 av cancerdödlighet 90-talet orsakades av tobak Stark koppling tobaksanvändning - hög alkoholkonsumtion - narkotikamissbruk ANT står för ca 15 % av den totala sjukdomsbördan för män och ca 9 % för kvinnor Tobaksbruket minskat kraftigt senaste 25 åren Flest dagligrökare är kvinnor över 45 år nya rökare varje år Betydande uppgång i alkoholkonsumtionen mellan 2000 och 2004 och sedan viss nedgång främst beroende på minskad införsel och smuggling Totalkonsumtionen dock fortfarande på en historiskt sett hög nivå men låg i ett Europeiskt perspektiv 46 % har bevittnat eller själva varit utsatta för våld från en berusad person Narkotika - Inga tecken på utjämning mellan Sverige och andra länder i Europa sedan slutet av 1990-talet bland unga Bra på att förebygga narkotikaanvändning, sämre på att förebygga missbruk bland användarna Liten kunskap om dopninganvändandet

8 Vad säger forskningen?

9 Effektiva insatser: 5 i topp
 Tillgänglighetsbegränsande åtgärder Pris, antal försäljningsställen, åldersgränser + tillsyn  Trafiknykterhet Promillegränser, effektiv tillsyn  Rådgivning i sjukvården primärvård, MVC, arbetslivet  Föräldrastöd ”kärlek och gränser”  Krogprogram Personalutbildning + policy för bättre tillsyn 9

10 Riskfaktorer Familj Kamrater Skola Närmiljö Samhälle
Bristande tillsyn, intresse, anknytning Allvarliga konflikter Föräldrar positiva till droger Fys./psyk./sex. övergrepp Kamraters drogbruk Kriminella kamrater Antisociala normer Kamrat-orienterad Låg social status bland kamrater Dåliga betyg Dåligt skolklimat Bristande intresse Skolk Få resurser till förebyggande arbete Normer som gynnar konsumtion God tillgång och hög konsumtion Hög kriminalitet Fattigdom Hög boende-omsättning Lagar som gynnar konsumtion Lagbrott åtgärdas inte Naturligtvis finns det också ett antal riskfaktorer som påverkar normbrytande beteende.

11 Skyddsfaktorer Familj, kamrater, skola, närmiljö: tydliga normer
anknytning utveckla kompetenser / förmågor få uppmärksamhet för positiva aktiviteter och beteenden Närmiljö, samhälle: högt pris hög inköpsålder tillsyn

12 Årskonsumtion av ren alkohol (elever årskurs 9)
13 liter 100% alkohol är detsamma som 138 flaskor vin om året dvs drygt 2,5 flaska i veckan. De med flest skyddsfaktorer dricker bara någon deciliter per vecka. Ökar vi på med skyddsfaktorer så dricker eleven 3 liter 100% alkohol/år vilket motsvarar drygt en halv flaska vin per vecka. Liknande mönster för andra normbrott, ex kriminalitet 5000 elever i åk 9 i Stockholm besvarat enkät 2002. En grund för att växa, Sundell & Forster, 2003

13 Nycklar till framgång Stöd från politiker
Samordningsfunktion med mandat Styrgrupp av politiker/chefstjänstemän Kartlägga behoven Lokal strategi/policy/handlingsplan Arbeta med både tillgång och efterfrågan Utgå från risk/skydd, kunskapsbaserade metoder Mobilisera många aktörer i kommunen Följa upp insatser regelbundet Använda lokala media Tillräckligt med tid/långsiktighet

14 Råd från utvärderare Är ett alkohol- och drogförebyggande arbete viktigt? Lokal samordnare Ett tydligt uppdrag En stödstruktur/organisation av beslutsfattare för det förebyggande arbete Samsyn Samverkan Nätverk Mötesplatser Efterfrågan och lägesrapportering

15 Samordningsfunktionens ansvar
Genomföra utbildningar Ge kunskapsunderlag Kartläggningar av behov och insatser och sprida resultaten Inspirera och motivera Omvärldsbevakning Bygga nätverk – och delta i andras nätverk Marknadsföra det förebyggande arbetet Föreslå metoder som passar i verksamheterna Ta initiativ – och tillvarata initiativ Implementera och följa upp Anders Eriksson på Precens säger alltid ”Magsåret ska ligga i rätt mage”. Om samordnaren inte ges rätt förutsättningar är det inte heller troligt att han eller hon kan göra ett gott jobb. Dokumentera och återkoppla uppföljningar till styrgrupp Ta fram underlag till policy och genomförandeplaner 15 15

16 Länsstyrelsens uppdrag
Övervaka och stödja kommunerna i arbetet med att samordna och utveckla tillsynen av alkohol och tobak samt integrera näringens egenkontroll i den samordnade lokala alkohol- och tobakstillsynen Ansvara för att det finns en särskild ANDT-samordningsfunktion som ska: - Verka för ett genomförande av den nationella ANDT-politiken i länet - Bidra till utvecklingen av ett långsiktigt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete - Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstinget. - Utgöra en länk mellan lokal, regional och nationell nivå - Samordna utbildning och kompetensutveckling i länet. Länsstyrelsens uppdrag: Stödja kommunerna i arbetet med att samordna och utveckla tillsynen av alkohol och tobak (AAS) Övervaka kommunernas tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen Implementera den nationella ANDT-strategin Utgöra länk mellan nationell, regional och lokal nivå Fånga upp lokala och regionala behov och förmedla dem till regional respektive nationell nivå Bidra till uppbyggnaden av en hållbar och effektiv länsstruktur för det alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbetet Stimulera utvecklingen av samordnade och tvärsektoriella insatser i kommunerna och landstingen Samordna utbildning och kompetensutveckling i länet

17 Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor
Organisation ANDT-förebyggande arbete i Värmland Samhällsråd Värmland Politisk referensgrupp Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor Referensgrupp frivilligorganisationer Länsstyrelsens ANDT-funktioner Mentorsgrupp alkoholhandläggare Samordnare/ kontaktpers. och alkoholhandläggare, styrgrupper i länets 16 kommuner geografiska nätverk Mentorsgrupp Lokala samordnare ANDT frågor

18 Länsstrategi ANDT 2012-2015 Gemensam plattform för ett samlat
agerande på länsnivå Inspirationskälla och vägledning för lokalt arbete

19 Fortsatta arbetet i Värmland 2012
Identifierade utvecklingsområden: Riskgrupper, dopning, nätdroger, småkommunsatsning, tobaksförebyggande insatser Bibehålla och utveckla organisation och struktur Utveckla och kvalitetssäkra påbörjat arbete Utveckla samverkan och involvera ännu fler aktörer Utveckla tillsynsarbetet Utveckla samverkan mellan tillsyns-, ANDT-förebyggande-, folkhälso- och brottsförebyggande arbete Lansering av regionala ANDT-strategin Nulägesrapport våren 2012 Kommunbesök, nätverksträffar Utbildningsinsatser tobak, cannabis Utveckla samverkan frivilligorganisationer Projekt: Dopning, Småkommuner, Tobak Konsumentverket och kriminalvården

20 Lokala behov och synpunkter

21 Kontaktuppgifter Maude Johansson ANDT-samordnare
Länsstyrelsen Värmland


Ladda ner ppt "Bredsjö 28 februari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser