Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget Kronoberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget Kronoberg"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget Kronoberg
Kvalitetssmart arbete för att nå målbilden 2015

2 Det här är vi Att vara ett kvalitetsstyrt landsting
Vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Att vara ett kvalitetsstyrt landsting Mission: Inspirera till god hälsa Värdegrund: Respekt för människan Hur är det med organisationsidentifikationen, det är inte självklart att medarbetarna identifierar sig med arbetsgivaren utan mer med arbetsplatsen Om organisationsidentifikationen är svag, då ökar revirtänkandet och det finns risk för att det utvecklas en fientlighet och negativa sterotyper mot andra grupper. Gruppidentiten måste vara synonym med organisationsidnetiteten 2

3 Vi är på rätt väg Vi har kommit en bit på vägen till att vara ett kvalitetsstyrt landsting – vi placerar oss mycket väl i nationella jämförelser

4 Hur står sig landstingen i jämförelse med varandra?
Grönt = bättre 3:e del Gult = mittre 3:e del Rött = sämre 3:e del INDIKATORKLASSER Hälsotillstånd, dödlighet mm Förtroende o patienterfarenheter Tillgänglighet Kostnader Medicinsk kvalitet Varje indikator (134 st) har samma vikt

5

6 Allt hänger ihop… Högt förtroende hos medborgare
Goda omdömen hos patienter Hög arbetstrivsel, gott arbetsklimat, frisknärvaro Patientsäkerhetskultur God vård – goda medicinska resultat Upplevd hälsa – låga ohälsotal Mätning ger underlag till förbättringsarbete…

7 Medarbetarenkäten – styrkor
Medarbetarkraft – den energi som finns tillgänglig för att driva verksamheten Effektivitet Socialt klimat Lärande i arbetet Återkoppling De som ska utföra arbetet behöver stöd och tid avsatt för att kunna göra det. Därför är det viktigt att detta förs vidare i linjen. Kännedomen om 1177 måste finnas hos alla chefer. Utnämna 1177-skribenter – senast 30 november 2011? Utbildning av 1177-skribenter – slutet av januari, Växjö 30/1, Ljungby 31/1 Flytt av material färdigt senast – 31 mars 2012. 7

8 Medarbetarenkäten – utvecklingsområden
Målkvalitet Delaktighet Arbetsrelaterad utmattning Fortsatt utveckling av samverkansformer Satsningar på ledarskapsutveckling De som ska utföra arbetet behöver stöd och tid avsatt för att kunna göra det. Därför är det viktigt att detta förs vidare i linjen. Kännedomen om 1177 måste finnas hos alla chefer. Utnämna 1177-skribenter – senast 30 november 2011? Utbildning av 1177-skribenter – slutet av januari, Växjö 30/1, Ljungby 31/1 Flytt av material färdigt senast – 31 mars 2012. 8

9 Internkommunikationen – styrkor
Kommunikationen på den egna arbetsplatsen, budskap och klimat Stolthet God kännedom om den egna arbetsplatsen Tillit till närmaste chef Kollegorna De som ska utföra arbetet behöver stöd och tid avsatt för att kunna göra det. Därför är det viktigt att detta förs vidare i linjen. Kännedomen om 1177 måste finnas hos alla chefer. Utnämna 1177-skribenter – senast 30 november 2011? Utbildning av 1177-skribenter – slutet av januari, Växjö 30/1, Ljungby 31/1 Flytt av material färdigt senast – 31 mars 2012. 9

10 Vi vet vart vi ska Våra mål går i linje med nationella och regionala mål, riktlinjer och strategier Ökad nationell styrning – ökat fokus på en god vård på lika villkor

11 Vart ska vi Målbild 2015 Lägst ohälsotal, högst upplevd hälsa, bäst helhetsbetyg på vården, högst förtroende Bland de fem främsta i Öppna jämförelser Köfri sjukvård med högre ambition än den nationella vård- och behandlingsgarantin: 0, 7, 30, 30 0-vision vårdskador En attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens och ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete

12 Landstinget Kronobergs arbetsgivar-varumärke handlar om att trivas, växa och påverka

13 Stöd för hur vi gör Enklare och tydligare policy – värden som vägleder vårt arbete Kräver dialog om hur vi omsätter värdena i beslut och i vår vardag

14 En enklare och tydligare policy vägleder hur vi formar vårt arbete
Enklare och tydligare policy. De grundvärden som ska prägla Landstinget Kronoberg finns samlade under rubrikerna Ett gott liv En god vård Det goda mötet En hållbar utveckling Steg för steg lite bättre Tydligare ram för VAD landstinget Kronoberg står för Respektive enhet omsätta HUR värden tillämpas i egen verksamhet.

15 Ett gott liv Det goda livet handlar om hälsa – att må bra.
Vi vill ge människor möjlighet till en god livskvalitet utifrån sina förutsättningar.

16 En god vård Hälso- och sjukvård med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den med störst behov ska ges företräde till vården God vård: kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker Patientfokuserad Jämlik Effektiv och ges i rimlig tid

17 Det goda mötet Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Det goda mötet är grunden i all kommunikation. Ett gott bemötande handlar också om tillgänglighet, att oavsett förutsättningar kunna ta sig fram, kunna ta del av information och kunna medverka i det demokratiska samhället.

18 En hållbart utveckling
Vi ska verka för en hållbar utveckling, både vad gäller ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Vi ska tillhandahålla en säker och trygg miljö för patienter, besökare, resenärer och medarbetare. Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Det ska vara ett tillåtande klimat med utrymme för dialog. Arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och vi har en tobaksfri arbetstid.

19 Steg för steg lite bättre
Att vara ett kvalitetsstyrt landsting handlar om hur väl vi uppfyller nationella krav och riktlinjer. Systematiskt förbättringsarbete – stegvis bli lite bättre. Chefer och medarbetare ska trivas, växa och utvecklas både som individer och i sitt yrke. Entreprenörskap är en del av kvalitetsarbetet. Forskning och utveckling är grunden till fortsatt utveckling och förnyelse. E-hälsa kan bidra till att stärka patienters och medborgares ställning, stödja personal i arbetet och ge beslutsfattare bättre underlag till beslut.

20

21 Ett gott liv Hur arbetar du hälsofrämjande på din enhet, både i mötet med patienter/kunder och på arbetsplatsen?

22 En god vård Hur arbetar du med att ta tillvara på resultatet från nationell patientenkät, patientsäkerhetskulturenkäten, kvalitetsregister och öppna jämförelser?

23 Det goda mötet Vilka normer och värderingar finns på din enhet?
Hur är klimatet mellan medarbetare? Hur bemöter ni patienter/kunder och andra besökare?

24 En hållbart utveckling
Hur kan din enhet bidra till att skapa en hållbar utveckling genom att minska den totala energiförbrukningen, effektivisera resor och transporter? Är enheten tobaksfri, erbjuder ni stöd till de som önskar bli tobaksfria?

25 Steg för steg lite bättre
Hur arbetar du med att skapa ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete på din enhet? Vilka förbättringsverktyg använder ni?


Ladda ner ppt "Landstinget Kronoberg"

Liknande presentationer


Google-annonser