Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvisthamraskolan Norrtälje F-6 skola ca. 260 elever

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvisthamraskolan Norrtälje F-6 skola ca. 260 elever"— Presentationens avskrift:

1 Kvisthamraskolan Norrtälje F-6 skola ca. 260 elever

2 IUP och UTVECKLINGSSAMTAL
EN PRESENTATION AV LÄRGRUPPSARBETET ”IUP i ETT PBS-PERSPEKTIV” IUP och UTVECKLINGSSAMTAL

3 Början på vår resa… ROSEN Arbetsplaner Utvecklingssamtal IUP
Mål – och resultatstyrning

4 Vad funderade vi på..? Jo…

5 PBS och lärgruppsarbete
EMIL Eleven som medskapare i sitt lärande och utveckling Hur får vi våra elever att vilja ta ett större och mer aktivt ansvar för sitt lärande och utveckling? Hur får vi ihop mål-och resultat- styrningen med inifrånstyrda elever?

6 Efter en tids arbete… Men… Formellt inflytande och medbestämmande;
olika råd Ökat inflytande i det dagliga arbetet; egna intressen och mål, innehåll, arbetssätt mm. Men… Hur ser det ut på utvecklingssamtalen som ju faktiskt handlar om elevens lärande och utveckling? Hur kan utvecklingssamtalet bli ett lärande möte?

7 Utgångspunkter - erfarenhetslärande
* Våra egna erfarenheter och önskemål * Uppdraget, visionen, styrdokumenten * Skolverkets allmänna råd och kommentarer * Andras (goda) erfarenheter, forskning Utvecklingssamtalen behövde förändras! Till grund för individuella utvecklingsplanen: det förberedande arbetet - själva samtalet

8 Elevledda utvecklingssamtal
Det viktiga förberedande arbetet: Diskutera och konkretisera strävansmålen tillsammans med eleverna (på olika sätt beroende på ålder och mognad) Eleverna skriver ämnesreflektioner i varje ämne (självvärdering); styrkor, vill / behöver utveckla (i förhållande till målen), vad de vill visa sina föräldrar Gensvar muntligt och skriftligt från alla lärare Inbjudan till sina föräldrar Tränar på att leda sina samtal

9 Själva utvecklingssamtalet
Flera samtal pågår samtidigt Läraren finns med som stöd Eleven är ordförande och leder samtalet Utvärderar sina gamla mål Formulerar sina nya mål (tillsammans med lärare och föräldrar) Utvärderar själva samtalet tillsammans med föräldrarna

10 Vinsterna / fördelarna
Eleven: Mer förberedd, aktiv och avslappnad under hela samtalet Vill ta och tar ett större ansvar för det egna lärandet ”Ser” sin utveckling tydligare Blir bättre på att självvärdera och formulera mål Bättre självförtroende Övar sig att organisera, samtala och leda Mer tid vid samtalet Alla ämnen blir viktiga Roligare

11 Vinsterna / fördelarna
Förälder: Får en bättre insyn i sitt barns lärande och utveckling Mer aktiv och avslappnad under hela samtalet Bättre helhetsbild kring sitt barns skola Blir stolt över sitt barn – ser sitt barn på ett nytt sätt

12 Vinsterna / fördelarna
Pedagogen: Eleverna vill ta och tar ett större ansvar för det egna lärandet Alla ämnen blir viktiga Alla lärare blir involverade Ser ett ökat intresse och engagemang från föräldrarna Samtalstiden används till ”rätt saker” Utvecklingsplanen blir ”elevens egen” på riktigt och därför meningsfull Allt arbete sker tillsammans med eleven på skoltid

13 Elevledda utvecklingssamtal & IUP
Inget ”avbockningssystem” om vad eleverna kan eller inte kan (summativ bedömning), där blanketter blir viktigare än själva lärandet Mer formativ bedömning; med bedömning hjälpa eleven att utvecklas Framåtsyftande; hur vi tillsammans kan bidra till elevens fortsatta lärande och utveckling Verktyg som synliggör elevens lärande och utveckling för såväl dem själva som för föräldrar och lärare Individuella utvecklingsplanen som ”slutprodukt” i en lång kedja som startar i det dagliga arbetet med att eleven förstår målen och kan påverka sitt lärande och sin lärprocess Uttrycker positiva förväntningar på eleven

14 Utdrag från Skolverkets Allmänna råd och kommentarer
IUP’n bör ge eleven en ökad kunskap och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen IUP’n bör ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier IUP’n bör stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen Elevens lärare bör: Ge elev och vårdnadshavare möjlighet att förbereda sig inför utvecklingssamtalet Vid utvecklingssamtalet ge elev och vårdnadshavare information om hur elevens utveckling och lärande förhåller sig till läroplanens och kursplanernas mål Skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet är ett möte där elev, vårdnadshavare och lärare ses som jämlika parter

15 Nu fortsätter vår resa…
Utveckla metoder och former som passar våra allra yngsta elever Uppdragsfördjupning; läroplanens kvalitativa kunskapssyn Utveckla vår bedömarkompetens Inifrånstyrda elever ↔ mål -och resultatstyrning


Ladda ner ppt "Kvisthamraskolan Norrtälje F-6 skola ca. 260 elever"

Liknande presentationer


Google-annonser