Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan jag säja ord när jag inte ens kan alfabetet ännu?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan jag säja ord när jag inte ens kan alfabetet ännu?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan jag säja ord när jag inte ens kan alfabetet ännu?
SMÅPRAT Hur kan jag säja ord när jag inte ens kan alfabetet ännu? Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

2 Seminarieträff 2 Arbete och konkretion
Syfte: att kunna analysera vilket behov av stöd och kompetensutvecklingsinsatser som finns på skolan/i kommunen Ingång: Vad behöver vi kunna mer om och göra, för att IUP ska bli det verktyg för elevens utveckling som det är tänkt att vara? Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

3 Några citat från gruppsamtalen…
Mer kunskap om läroplanen, kursplaner. Vi måste bli duktigare på att skriva mål. Efterfrågar vi en pedagogisk plan som rektor…? Lokal pedagogisk planering, vad är tanken?, hur kan det se ut?, Hur ska man arbeta med den?. Bedömningsmatriser. Vi är i gruppen överens om att vi måste arbeta mer med att tolka läro– och kursplanemålen så att vi i den pedagogiska planeringen kan tydliggöra målen för undervisningen/lärandet. Få mer hjälp med formuleringarna i bedömningsskrivningen. Att kritiska kunna granska varandra är också ett led i lärandet Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

4 Skolverkets sammanfattande bild

5 Exempel på individuell utvecklingsplan för en elev i klass 1.
Nya utvecklingsmål – kunskapsmässiga och sociala: – våga prata inför klassen – kunna sätta ut stor bokstav och punkt. Insatser och åtaganden – skola, elev, vårdnadshavare – Lisa berättar något om helgen på måndagarnas samling. Ansvarig: skola-hem – Lisa läser igenom sin text en extra gång. Förälder påminner om detta under läxläsning. Lärare påminner i skolan. Utvärdering av föregående utvecklingsmål: Lisa är säker på lilla plus och minus. Inlämning av lappar och läxor fungerar nu. Nuläge – kunskapsmässigt och socialt: Lisa trivs bra i skolan både på lektioner och raster. Ibland känner Lisa att det är jobbigt att säga något högt när många lyssnar. Lisa tycker mest om att skriva och rita. Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

6 Lärarkompetens Kunskapssyn analys och tolkning
Kursplanekompetens – Ämneskompetens - Bedömarkompetens – Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu Kunskapssyn analys och tolkning Ämnets karaktär och uppbyggnad Bedömningens inriktning

7 Paradigmskifte (Caroline Gipps, Astrid Pettersson)
Formativ bedömning – bedömning FÖR lärandet resultatet i relation målen, under pågående process Syftet: Den samlade information visar elevens utvecklingsmöjligheter, hur undervisningen fungerat och används till att blicka framåt. (hur stimulera fortsatt lärande…?) Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu Summativ bedömning – bedömning AV lärandet värderande och leder till betyg. Betyg – efter avslutad verksamhet, standardiserad med betygskriterier som preciserar vilken kunskap som krävs. Myndighetsutövning

8 Bedömarkompetens; välja relevant metod…
SYFTET med bedömningen - kunskapsformer 4 F fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet - Faktakunskap: Kunskap om begrepp, teorier eller matematiska och språkliga modeller. Mätbar och kan kvantifieras kvantitativ kunskap - Grundläggande färdigheter: utgör byggstenar i lärande (multiplikationstabell, språkliga strukturer) Kunskapskvalitet – eleven ska kunna utveckla och använda olika intellektuella, kommunikativa och praktiskt - estetiska förmågor för att analysera, bygga upp förståelse, dra slutsatser, kommunicera… Förståelse och förtrogenhet Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

9 Lokal pedagogisk planering Mål – undervisning - bedömning
Lokal pedagogisk planering + bedömningunderlag (ex. matris, löpande protokoll, loggböcker, avprickningsschema) + elevens arbete = underlag för det skriftliga omdömet Mål att sträva mot– Målen konkretiseras i relation till årskurs De kunskapskvaliteter eleverna ska utveckla INOM det planerade kunskapsområdet Begrepp, teorier, fakta som eleverna ska lära sig att använda Vad som ska bedömas i elevens arbete och hur detta kommer att ske Vilket stoff ( fakta, teorier, begrepp) och metod som används för att eleven ska utvecklade förmågor och kompetenser som framskrivits – undervisningen Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

10 Bedömning en del av lärandet
”Inriktningen för arbetet med bedömning är att göra det väsentliga bedömbart och inte det enkelt mätbara till det väsentliga.” Prim-gruppen(061120) Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

11 In(side) the black box Kristina Lohman, Paul Black, William Dylan
Lärarens förhållningssätt till bedömning och lärande Meningsfulla och utmanande uppgifter för eleverna Utveckling av elevernas medvetenhet om det egna lärandet Undervisningen utgår från målen Medvetenhet om språkets betydelse Eleverna lär sig av varandra Uppgifter och prov varierar med tydlig återkoppling till elevens lärande Dialogen i klassrummet Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

12 Kursplanekompetens kunskapskvalitéer
Kursplanerna analyseras och tolkas. Nyckelbegrepp som beskriver de olika målens innebörd. Kategorisera målen enligt Steve Wretman 5 rammål Förståelse för undervisningsinnehållet, kunna kommunicera detta muntligt eller skriftligt Förmåga att använda kunskapskvaliteter på ett stoffinnehåll Kommunikation Bedömning av en metakognitiv reflektion Förmågor som är nödvändiga för att lyckas bra i skolarbetet Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu kunskapskvalitéer

13 Lärarens ansvar Skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal mellan lärare, elev och vårdnadshavare som ger ömsesidig information och leder fram till en plan för hur skolan ska främja elevens fortsatta lärande samt vad eleven kan ta ansvar för, Skapa förutsättningar för att utvecklingssamtalet präglas av respekt och ömsesidigt förtroende mellan parterna, Beskriva hur de nationella målen konkretiseras i undervisningen, Informera elev och vårdnadshavare om vilka kunskapskvaliteter som ska bedömas. Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

14 Varför IUP med skriftliga omdömen?
Föräldrar får: -rätt till tidig och tydlig information -möjlighet att följa kunskapsutvecklingen -tydliggöra vilka åtaganden skolan tar på sig -information om hur man kan stödja sitt barn -besked om det behövs åtgärdsprogram -möjlighet att, på mer lika villkor, samtala om sitt sitt barns hela skolsituation Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

15 Den framåtsyftande planeringen bör
- sammanfattande ange vilka kunskaper och förmågor eleven ska utveckla, - sammanfattande beskriva skolans insatser för att stödja och stimulera elevens fortsatta kunskapsutveckling, - uttrycka positiva förväntningar på eleven, utgå från elevens förmågor, intressen och starka sidor. Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu

16 Viktiga aspekter att beakta
Traditioner – yrkesspråk Tolkningar av kursplanens mål Synliggöra för elev och vårdnadshavare vad de i fortsättningen kan göra för att närma sig målen Siv Ögren Pedagogik och lärande Ltu Lokala pedagogiska planeringar utifrån Mål att sträva mot Lärarens planering av undervisningen, konkretiseras i form av val av stoff VAD som ska bedömas ska tydligt framgå. Bedömningen – styra och forma den fortsatta undervisningen


Ladda ner ppt "Hur kan jag säja ord när jag inte ens kan alfabetet ännu?"

Liknande presentationer


Google-annonser