Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varmt välkommen! Välkommen till tredje och sista delen av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varmt välkommen! Välkommen till tredje och sista delen av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda."— Presentationens avskrift:

1 Varmt välkommen! Välkommen till tredje och sista delen av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda

2 Ur innehållet Kommunikation mellan parterna på arbetsplatsen
Förhandlingsteknik Styrkan i ett bra samtal - att lyssna aktivt Ett bra möte Gör ST synligt på arbetsplatsen

3 Kroppen talar också Kroppshållning Ögonkontakt Ansiktsuttryck Gester Talarposition Position Titel Röst Språkbruk Klädsel Frisyr

4 Rösten är viktig Använd ett avspänt röstläge Tänk på artikulationen
Träna för att få flyt i tempo, frasering och satsmelodi Våga ta pauser Tala med en stark röst Använd få utfyllnadsord (be någon lyssna på dig och hjälpa dig hitta dina utfyllnadsord) Övning ger färdighet!

5 Presentation som… Underlättar Försvårar Dialog Monolog
Från helhet till detaljer Samma språk Fler inlärningsstilar Försvårar Monolog Från detaljer till helhet Olika språk En inlärningsstil

6 Varför kommunicerar vi?
Exempelvis Delaktighet Kunskap Medvetandegöra Engagera Påverka Gemenskap

7 Kommunikation skapa kontakt
Kommunikation finns på flera nivåer Från människa till människa I eller till en grupp På en arbetsplats eller organisation På hög nivå - samhället som helhet Kan vara direkt eller indirekt Är ett budskap från en sändare till en mottagare via en informationskanal (till exempel samtal, brev, bilder, TV, radio, kroppsspråk)

8 Var och hur kommunicerar vi?
Vilka kommunikationsvägar finns på din arbetsplats? Var finns era naturliga mötesplatser? Telefon Anslagstavla ”Besökstid” E-post Arbetsplatsträff Sammanträdesrum Medlemsmöte Veckobrev Intranät Fikapauser Lunch Finns det fler?

9 Kommunikationshinder
Sändare Avsett budskap Brus Uppfattat budskap Mottagare Kommunikationshinder Kroppsspråk Röst Referensramar Fördomar Erfarenheter

10 Vad skapar framgångsrik kommunikation?
Exempelvis Tydlighet Struktur Överraskning Igenkännande Förtroende Repetition Dialog Anpassa budskap och kanal till målgruppen

11 Att förhandla Överlägga Avhandla Överenskomma Träffa överenskommelse
Konferera Ackordera Dryfta Diskutera Resonera Debattera (Strömbergs synonymordbok)

12 Tre olika typer av förhandlingar
Beslutsförhandling Arbetsgivarens skyldighet att förhandla i frågor som rör förhållandet arbetsgivare – arbetstagare Kollektivavtalsförhandling Arbetsgivare och fack måste komma överens annars blir det inget avtal Tvisteförhandling När arbetsgivaren bryter mot lag, förordning eller avtal (begärs av förbundet)

13 Samverkan alternativ till beslutsförhandling
Centralt avtal om samverkan för utveckling (Samverkansavtalet) den 1 okt 1997 Nyckelordet är samverkan. Förhandling sker först när parterna inte kommer överens

14 Förhandlingens faser Påkallande Form av förhandling Förarbeten
Vad gäller förhandlingen Vilket/vilka ärenden/personer Tidpunkt Plats Form av förhandling Beslutsförhandling Tvisteförhandling Kollektivavtalsförhandling Förarbeten Underlag för förhandlingen Vilka förutsättningar finns Policy Medlemsuppfattning Handlingslinje Förhandlingsdelegation Vad är fakta/värderingar?

15 Före förhandlingen Vad vill vi? Argumentation Fundera på Argumentation
Huvudmål Delmål Reträtt mål Argumentation För och emot Användbara och oanvändbara Argument att spara till senare Fundera på Medpartens mål Motpartens mål Argumentation Motpartens argument - hur bemöter vi dessa? Medpartens argument - hur kan vi dra nytta av dem? Samordning av argument med samarbetsparter

16 Argumentationstaktik
Bygg upp din argumentation på fakta, beräkningar och kända förutsättningar Prioritera argumenten: dessa presenterar vi tidigt, dessa sparar vi och dessa använder vi inte alls Var försiktig med slutgiltiga uttalanden – de tar död på resterande argument Var gärna hård och envis men aldrig elak eller otrevlig Var offensiv, positiv och konstruktiv

17 Vid förhandlingen Kom i tid
Ha ordning på materialet, ta inte med för mycket Var alltid minst två - en talar och en antecknar, båda lyssnar Var eniga Lyssna – uppmärksamma ”köpsignaler” Fråga om något är oklart Vänta på svar Var korrekt - bluffa eller ljug aldrig

18 Vid förhandlingen forts
Undvik fikonspråk, personangrepp, generaliseringar och ironi Påvisa fakta Behåll ditt lugn Använd positiva uttryck Behandla invändningar Upprepa vad ni har kommit överens om Ajournera vid behov

19 Efter förhandlingen Förhandlingen är avslutad först när du har justerat protokollet. Skriv därför inte under om du inte är nöjd med ev. protokollsanteckningar, motiveringar eller formuleringar Analysera resultatet Ska ni gå vidare – central förhandling (inom 5 dagar) Informera Respektera överenskommelser Håll alla löften Gör en dokumentation till ”erfarenhetsbanken”

20 Avslutningsvis Det finns inga genvägar! Det gäller att:
Veta vad man vill Vara väl förankrad och väl förberedd Uppträda realistiskt och resonera logiskt Ha sunt förnuft

21 Hur får jag bäst ut mitt budskap?
Vilket är ditt budskap? Vem vill du nå? Vad är ditt syfte? Vilka kanaler ska du välja? Bestäm målgrupp, budskap och syfte för varje enskild informationsaktivitet. Följ upp och utvärdera - lär av erfarenheterna!

22 Exempel på målgrupper Medlemmar Nyanställda Oorganiserade
Företrädare för arbetsgivaren Medlemmar i andra fack Journalister Tänk efter hur du kommunicerar med respektive målgrupp?

23 Att fånga uppmärksamhet
Utmanande fråga Citat Anekdot Kommentar till en händelse Uttalande som väcker nyfikenhet Överraskande uttalande Utmaning Värdeladdade ord Uttalande som väcker känslor

24 Använd frågor Frågor… Aktiverar åhörarna
Skapar intresse och nyfikenhet Visar om åhörarna är med dig Visar att du bryr dig om åhörarna Visar att du har en öppen attityd

25 Slutligen Möjliggör tvåvägskommunikation Utgå från dem du talar med
Synliggör dem du talar med Var trovärdig, logisk, engagerad, empatisk och gärna lättsam Förbered dig väl Var demokratisk

26 Vem kan jag möta? Dundraren Martyren
Aggressiv, fientlig till omvärlden i allmänhet (och facket i synnerhet) Undvik att gå i försvar Skilj på sak och person Vänta tills personen lugnat sig innan du börjar förklara/informera Martyren Lägger problemen utanför sig själv ”Om inte om hade varit så …” Lyssna aktivt Håll inte med om du inte har fakta – var neutral Be att få klagomål skriftligt

27 Vem kan jag möta? forts Den tysta medlemmen Pessimisten
Kan inte eller vill inte prata om sin situation Ge akt på kroppsspråket Acceptera tystnad utan att frestas fylla på med ”väderprat” Ställ öppna frågor Bestäm en ny tid om samtalet går trögt – nästa gång kanske medlemmen vill prata mer Pessimisten ”Det kommer aldrig att gå bra” Undvik att dras med i svarta tankegångar Var saklig och håll dig till säkra fakta Ge positiva exempel utan att bli för ”glättig”

28 Ett bra samtal att lyssna aktivt
Sluta tala själv Visa uppmärksamhet Ha en lyssnande attityd - Ögonkontakt - Kroppsspråk Klarlägg med frågor Var eftertänksam ”Tystnadsplikt” i förtroende

29 Coachning att nå resultat
1. Skapa förtroende 2. Läge: kunna förstå situationen 3. Mål: välja målkriterier 4. Handling: planera handling och gör handlingsplan 5. Uppföljning: feedback och belöning 6. Utvärdering: vad gick bra och inte bra

30 Gör ST synligt på arbetsplatsen

31 STs synlighetskoll – hur syns ST?
Finns dörrskylt uppsatt? Finns affisch med information om förtroendevalda? Finns affisch om ST Direkt mm? Finns ST Press löpsedel uppsatt? Finns ”Synlighetshuset” uppsatt i fackexpeditionen? Används STs informationsmaterial? Har förtroendevalda ST-pins och logoband?

32 STs synlighetskoll – informera om stöd
Surfa runt på st.org material/förtroendevalda/verktyg/ Gratis logoband till nyanställda Rekryteringspremier Triakollen

33 ST synlighetskoll – görs detta hos er?
Hälsas nyanställda välkomna inom 1 vecka? Medverkar ni vid intro för nya anställda? Hälsas nya medlemmar välkomna inom 14 dagar? Arrangerar ni medlemsutbildningar? Har ni egen sida på intranätet eller motsvarande? Har ni regelbunden dialog med medlemmar? Hur? Arrangeras öppna möten på arbetsplatsen? Om vad? Har ni avdelningssida på st.org?

34 Kommunikationsplattform
för Fackförbundet ST

35 Kommunikationsplattform
Kommunikation ska användas strategiskt för att medverka till: Nya medlemmar Nöjda medlemmar Engagerande förtroendevalda och anställda

36 Bilden av ST Skapas i mötet med ST
Alla som företräder/representerar ST har ansvar för att ge en rättvis bild av vad ST är, vad ST står för och vad ST vill Det sker vid telefonsamtalet, mötet, vid förhandlingsbordet, i e-postmeddelandet, i skrifter, på nätet, i medier med mera Bilden ska vara tydlig, entydig, hållbar, trovärdig

37 STs identitet och positionering
Facklig organisation – statens och medborgarnas uppdrag Demokratisk organisation med medlemmen i fokus Alla på arbetsplatsen är välkomna Arbetsplatsen är den viktigaste arenan ST ska vara synligt och föra dialog med medlemmarna Partipolitiskt obunden

38 Så vill vi uppfattas Vi vill upplevas som
Kompetenta, attraktiva, solidariska, tydliga, kraftfulla, visionära, nyskapande, värdestyrda och medlemsnära Vi vill inte uppfattas som Traditionella, stelbenta, slutna, hierarkiska eller tråkiga

39 Kommunikationsplattform
Framtida medlemmar ska: Känna till den svenska partsmodellen och kollektivavtalets värde Känna till att Fackförbundet ST finns Veta att ST organiserar och sluter avtal inom statliga verksamheter Känna till att ST är partipolitiskt obundet Vara positivt inställda till ST Uppleva ST som det bästa fackliga alternativet Bli medlem!

40 Kommunikationsplattform
Nyrekryterade medlemmar ska: Känna sig välkomna till förbundet Känna att de gjorde rätt när de valde ST Vara nöjda med den service ST ger Nöjda med valet av ST!

41 Kommunikationsplattform
Nuvarande medlemmar ska: Uppleva ST som det bästa fackliga alternativet Förstå vikten av att alla på arbetsplatsen tillhör samma fack Känna till och vara nöjda med det stöd, den service, de tjänster, aktiviteter, förmåner och produkter som ST erbjuder medlemmarna Uppleva att ST är aktivt och driver viktiga frågor Uppleva att ST är ett fackförbund som lyssnar till och ser sina medlemmar Känna till vem som är det närmaste fackliga ombudet Stanna kvar som medlemmar!

42 Kommunikationsplattform
Förtroendevalda ska: I sina lokala avdelningar, sektioner och klubbar förstå vikten av att alla på arbetsplatsen tillhör samma fack Utveckla och anpassa den fackliga verksamheten till både nya och nuvarande medlemmar Förmedla STs budskap Vara synliga och aktiva på arbetsplatserna Känna till och använda STs webbplats Vara nöjda med det stöd de får i sitt fackliga arbete av avdelningar och förbund Uppleva att förbundet är aktivt, inflytelserikt och driver frågor som är relevanta för medlemmarna Vara goda företrädare för ST!

43 Material Möten som engagerar Checklistan synlighet Gör ST synligt
Ide´boken - om synlighet Nyanställda projektet (folder) Klimatsmarta arbetsplatser (checkhäfte) Medlemsutbildning ”Tillsammans i ST” Faktablad rekrytering

44 Grattis! Du har nu gått alla tre steg i STs fackliga utbildning för nya förtroendevalda Vi hoppas du kommer trivas i ditt uppdrag och önskar dig ett stort lycka till på vägen!


Ladda ner ppt "Varmt välkommen! Välkommen till tredje och sista delen av STs fackliga grundutbildning för nya förtroendevalda."

Liknande presentationer


Google-annonser