Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin"— Presentationens avskrift:

1 Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin
Bengt Svensson Docent, Hälsa vård och samhälle

2 Principer för behandling
Förändrad verklighetsuppfattning – antipsykotika (neuroleptika) Depressiva symtom – antidepressiva Depression och mani – Lithium, antiepileptika Svår depression – Electro convulsive treatment (ECT) Ångest – Anxiolytika (a-depressiva) Sömnstörningar – hypnotika (a-psykotika)

3 Psykofarmaka Sverige totalt. Gunnar Bergendahl, INFOFARM
Indata för Antipsykotika för de senaste fyra åren är lite svajigt beroende på att Apoteket har tre typer av data:Inleverans, Utleverans samt På Recept men i den upplösning som denna bild har spelar detta ingen roll.

4 Psykossjukdom (ICD, DSM)
Schizofreni Schizofreniform psykos Paranoiskt syndrom Schizoaffektiv psykos Reaktiv psykos Postpartumpsykos Ospecificerad psykos

5 Antipsykotika Sverige totalt. Gunnar Bergendahl, INFOFARM
Indata för Antipsykotika för de senaste fyra åren är lite svajigt beroende på att Apoteket har tre typer av data:Inleverans, Utleverans samt På Recept. Alltså i underkant 10.

6 N05A år 2007 i miljoner kronor. Gunnar Bergendahl, INFOFARM
Abilify 67 Cisordinol D 7 Clozapine Al 24 Haldol 7 Leponex 7 Nozinan 11 Risperdal 130 Risperdal C 87 Seroquel 73 Zeldox 31 Zyprexa 269 Zyprexa V

7 Verkningsmekanismer Effekter på receptornivå: Blockad av:
Önskad effekt Sidoeffekt Vissa dopamin-receptorer Antipsykotisk effekt Neurologiska biverkningar, zombieeffekt Vissa serotonin- receptorer Viktökning Alfaadrenerga rec Histaminrec Muscarinrec Blodtrycksfall Ospecifik sedering Muntorrhet, obstipation dimsyn

8 Effekter vid schizofreni
Positiva symtom: Vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat språk, desorganiserat eller katatont beteende Symtomen minskar Negativa symtom: Torftigt språk, känslomässig avflackning, anhedoni, viljelöshet Symtomen minskar om det också finns positiva symtom som minskar Kognitiva störningar: sämre minne, nedsatt förmåga till koncentration, problemlösning Hjälper inte

9 Effekter på psykos mer allmänt
Ospecifik sederande effekt Lindrar ångest efter några timmar Specifik dämpande effekt Motverkar överaktivitet/aggressivitet efter några dagar Antipsykotisk effekt Minskar hallucinationer, vanföreställningar efter några veckor Aktiverande effekt Lindrar kontaktstörning efter några veckor

10 Neurologiska biverkningar
Biverkan: Debut efter Lindras av Akut dystoni Timmar antikolinerg Parkinsonism 1 vecka-3mån Akatisi När som helst Betablock Tardiv dyskinesi Månader –år Clozapin Malignt neuroleptika-syndrom Veckor Dantrolene + Bromokriptin

11 Zombieeffekten av antipsykotika
”Instängdhet” Svaga känslor Svag vilja Bristande uppmärksamhet Jfr – Negativa symtom/Kognitiva störn 1. Sänk dos, 2. Byt preparat, 3. Ge antikolinergika,

12 Skillnad mellan nya och gamla preparat
Verkar även på serotoninreceptorer Ger mindre extrapyramidala biverkningar Anses ha bättre effekt på negativa symtom vid schizofreni Leponex (clozapine) ger inga X-pyramidala biv. Risk för utsättningspsykos/agranulocytos Abilify tros ge minst trötthet Allmän varning för ökad risk för diabetes

13 Grundprinciper för medicinering med antipsykotika
Skall bara ges vid psykos Endast ett preparat skall användas, byte kan övervägas vid utebliven effekt Lägsta effektiva dos Kan ges i depotform men stor vikt skall läggas vid patientens egna ansvar för medicineringen

14 Behandling vid förstämningssyndrom
Detta är en grupp tillstånd med väldigt blandad etiologi och allvarlighetsgrad Lättare depressioner sköts av primärvården (medicinering inte alltid bäst) Stora inslag av psykosociala faktorer i många av tillstånden Bipolär sjukdom klassisk psykiatrisk psykossjukdom (även blandformer med konfusion)

15 Psykofarmaka Sverige totalt.
Indata för Antipsykotika för de senaste fyra åren är lite svajigt beroende på att Apoteket har tre typer av data:Inleverans, Utleverans samt På Recept men i den upplösning som denna bild har spelar detta ingen roll. Gunnar Bergendahl

16 Antidepressiva läkemedel 2008 Sverige totalt i miljoner kronor
Cipralex 128 Cipramil 21 Citalopram Cymbalta 91 Edronax Efexor + D 305 Fontex Klomipramin NM 10 Mianserin NM 11 Mirtazapin 47 Paroxetin Hexal 12 Remeron-S 27 Seroxat 10 Sertralin 14 Tryptizol 18 Zoloft 56 8 Gunnar Bergendahl

17 Verkningsmekanism antidepressiva
Principen är att öka neurotransmissionen i synapserna för i princip två system: Serotoninerga (serotoninreceptorer) Noradrenerga (noradrenalinreceptorer)

18 Behandling depression
Lindrig: Stödsamtal ev. SSRI Egentlig depr.: Specifik psykoterapi, SSRI, SNRI, TCA, 6-12 mån, svåra fall ECT Egentlig d. med melankoli: SSRI, SNRI, TCA, mån, ECT Långtidsbeh.: Som ovan, Litium Dystymi: som vid egentlig d.

19 Electro Convulsive Treatment (ECT)
Melankoliska, psykotiska drag, suicidrisk Utlöser grand mal anfall via elektricitet mot hjärnan Den cerebrala aktiviteten ger effekt (ej kramp) Ger ökad känslighet hos receptorer för dopamin, serotonin, noradrenalin

20 Procedur ECT Premedicinering: Atropin 30 min innan
Brietal i.v – ytlig narkos Celocurin – muskelavslappande medel Ventilation 100% O2, en minut Elektrisk stimulation till bilateralt toniskt- kloniskt bilateralt symmetriskt anfall Ventilation med 100% O2, till spontanandning

21 Behandling av mani Enligt SBU:
Evidensstyrka 1: Lithium, Natriumvalproat (Ergenyl), Neuroleptika (olanzapine) Evidensstyrka 2: Karbamazepin (Tegretol) Evidensstyrka 3: ECT

22 Litiumbehandling Behandling av mani, profylax vid bipolär sjd.
Grundämne som stabiliserar receptorer och förstärker serotoninerg aktivitet Biverkningar kan vara allvarliga: Handtremor, struma, hypothyreos, njurskador, teratogen effekt Viktigt att följa serumnivåer (0,5-0,8 mmol/L)

23 Att tänka på! Lär er de läkemedel ni delar ut till patienterna.
Sträva efter att kunna så mycket att ni kan informera en anhörig om vilka effekter och sidoeffekter medicinerna har Intervjua patienter om deras upplevelser av sin medicinering - de ger ofta bra information som är svårhittad i läroböcker


Ladda ner ppt "Biologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin"

Liknande presentationer


Google-annonser