Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bengt Svensson Docent, Hälsa vård och samhälle.  Förändrad verklighetsuppfattning – antipsykotika (neuroleptika)  Depressiva symtom – antidepressiva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bengt Svensson Docent, Hälsa vård och samhälle.  Förändrad verklighetsuppfattning – antipsykotika (neuroleptika)  Depressiva symtom – antidepressiva."— Presentationens avskrift:

1 Bengt Svensson Docent, Hälsa vård och samhälle

2  Förändrad verklighetsuppfattning – antipsykotika (neuroleptika)  Depressiva symtom – antidepressiva  Depression och mani – Lithium, antiepileptika  Svår depression – Electro convulsive treatment (ECT)  Ångest – Anxiolytika (a-depressiva)  Sömnstörningar – hypnotika (a-psykotika)

3

4  Schizofreni  Schizofreniform psykos  Paranoiskt syndrom  Schizoaffektiv psykos  Reaktiv psykos  Postpartumpsykos  Ospecificerad psykos

5

6  Abilify67  Cisordinol D 7  Clozapine Al24  Haldol 7  Leponex 7  Nozinan11  Risperdal 130  Risperdal C 87  Seroquel 73  Zeldox 31  Zyprexa 269  Zyprexa V 59

7 Effekter på receptornivå: Blockad av: Önskad effektSidoeffekt Vissa dopamin- receptorer Antipsykotisk effektNeurologiska biverkningar, zombieeffekt Vissa serotonin- receptorer Antipsykotisk effektViktökning Alfaadrenerga rec Histaminrec Muscarinrec -------------------- Blodtrycksfall Ospecifik sedering Muntorrhet, obstipation dimsyn

8 Positiva symtom: Vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat språk, desorganiserat eller katatont beteende Symtomen minskar Negativa symtom: Torftigt språk, känslomässig avflackning, anhedoni, viljelöshet Symtomen minskar om det också finns positiva symtom som minskar Kognitiva störningar: sämre minne, nedsatt förmåga till koncentration, problemlösning Hjälper inte

9 Ospecifik sederande effektLindrar ångest efter några timmar Specifik dämpande effektMotverkar överaktivitet/aggressivitet efter några dagar Antipsykotisk effektMinskar hallucinationer, vanföreställningar efter några veckor Aktiverande effektLindrar kontaktstörning efter några veckor

10 Biverkan:Debut efterLindras av Akut dystoniTimmarantikolinerg Parkinsonism1 vecka-3månantikolinerg AkatisiNär som helstBetablock antikolinerg Tardiv dyskinesiMånader –årClozapin Malignt neuroleptika- syndrom VeckorDantrolene + Bromokriptin

11  ”Instängdhet”  Svaga känslor  Svag vilja  Bristande uppmärksamhet  Jfr – Negativa symtom/Kognitiva störn  1. Sänk dos, 2. Byt preparat, 3. Ge antikolinergika,

12  Verkar även på serotoninreceptorer  Ger mindre extrapyramidala biverkningar  Anses ha bättre effekt på negativa symtom vid schizofreni  Leponex (clozapine) ger inga X-pyramidala biv. Risk för utsättningspsykos/agranulocytos  Abilify tros ge minst trötthet  Allmän varning för ökad risk för diabetes

13  Skall bara ges vid psykos  Endast ett preparat skall användas, byte kan övervägas vid utebliven effekt  Lägsta effektiva dos  Kan ges i depotform men stor vikt skall läggas vid patientens egna ansvar för medicineringen

14 Detta är en grupp tillstånd med väldigt blandad etiologi och allvarlighetsgrad Lättare depressioner sköts av primärvården (medicinering inte alltid bäst) Stora inslag av psykosociala faktorer i många av tillstånden Bipolär sjukdom klassisk psykiatrisk psykossjukdom (även blandformer med konfusion)

15 Gunnar Bergendahl www.mamut.com/infofarm

16  Cipralex128  Cipramil 21  Citalopram 42  Cymbalta 91  Edronax 8  Efexor + D305  Fontex 7  Klomipramin NM 10  Mianserin NM11  Mirtazapin 47  Paroxetin Hexal12  Remeron-S27  Seroxat10  Sertralin 14  Tryptizol18  Zoloft56 Gunnar Bergendahl www.mamut.com/infofarm

17  Principen är att öka neurotransmissionen i synapserna för i princip två system:  Serotoninerga (serotoninreceptorer)  Noradrenerga (noradrenalinreceptorer)

18  Lindrig: Stödsamtal ev. SSRI  Egentlig depr.: Specifik psykoterapi, SSRI, SNRI, TCA, 6-12 mån, svåra fall ECT  Egentlig d. med melankoli: SSRI, SNRI, TCA, 6-12 mån, ECT  Långtidsbeh.: Som ovan, Litium  Dystymi: som vid egentlig d.

19  Melankoliska, psykotiska drag, suicidrisk  Utlöser grand mal anfall via elektricitet mot hjärnan  Den cerebrala aktiviteten ger effekt (ej kramp)  Ger ökad känslighet hos receptorer för dopamin, serotonin, noradrenalin

20  Premedicinering: Atropin 30 min innan  Brietal i.v – ytlig narkos  Celocurin – muskelavslappande medel  Ventilation 100% O 2, en minut  Elektrisk stimulation till bilateralt toniskt- kloniskt bilateralt symmetriskt anfall  Ventilation med 100% O 2, till spontanandning

21  Enligt SBU:  Evidensstyrka 1: Lithium, Natriumvalproat (Ergenyl), Neuroleptika (olanzapine)  Evidensstyrka 2: Karbamazepin (Tegretol)  Evidensstyrka 3: ECT

22  Behandling av mani, profylax vid bipolär sjd.  Grundämne som stabiliserar receptorer och förstärker serotoninerg aktivitet  Biverkningar kan vara allvarliga:  Handtremor, struma, hypothyreos, njurskador, teratogen effekt  Viktigt att följa serumnivåer (0,5-0,8 mmol/L)

23  Lär er de läkemedel ni delar ut till patienterna.  Sträva efter att kunna så mycket att ni kan informera en anhörig om vilka effekter och sidoeffekter medicinerna har  Intervjua patienter om deras upplevelser av sin medicinering - de ger ofta bra information som är svårhittad i läroböcker


Ladda ner ppt "Bengt Svensson Docent, Hälsa vård och samhälle.  Förändrad verklighetsuppfattning – antipsykotika (neuroleptika)  Depressiva symtom – antidepressiva."

Liknande presentationer


Google-annonser