Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 1."— Presentationens avskrift:

1 Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 1

2 Grunden Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att de initiala interventionerna vid BPSD bör vara av icke- farmakologisk art. Generellt innebär det att de första åtgärderna bör omfatta en anpassning av omgivande miljö och bemötande. Därför är kunskap om olika demensdiagnoser och deras uttryck samt kunskap om vikten av ett nyanserat och medmänskligt förhållningssätt grundläggande i vården av personer med demenssjukdom och BPSD. 2

3 Sammanfattande praktiska rekommendationer 1.Utredning/kartläggning 2.Översyn av farmakologisk behandling 3.Optimerad vårdmiljö och bemötande 4.Ev. farmakologisk behandling 3

4 Inledning Demens –stadigvarande nedsättning av kognitiva funktioner –påverkan på personlighet och emotionella funktioner 4

5 Inledning, forts. Demensformer –primärdegenerativ Alzheimers, frontotemporal, Lewy Body –vaskulär –vid Parkinsons sjukdom –efter infektion Specifik diagnos! 5

6 Inledning, forts. Initialt – icke farmakologiskt –anpassning av miljö och bemötande –kunskap om demensdiagnoser och symtom –medmänskligt förhållningssätt! 6

7 BPSD, forts. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Ifrågasatt – enhetlig definition saknas –icke-kognitiva symtom förändrade beteenden belastande för individen och andra människor psykiska symtom t.ex. ångest, hallucinationer –konfusion 7

8 BPSD, forts. Fyra symtomkluster, enligt ny studie A.Affektiva symtom B.Psykossymtom C.Hyperaktivitet D. Apati 8

9 BPSD, forts. Analysera – optimera Ingen universalbehandling finns Individuell behandling baserad på diagnos och symtombild 9

10 Prevalens – BPSD 10 % av patienter på sjukhem (SOS 1999) Förekommer vid alla typer av demens 10

11 Utredning Demensutredning – specifik diagnostik, medicinska- eller omvårdnadsåtgärder Behandling av demenssjukdomen –läkemedel –information om sjukdom och konsekvenser till patient, närstående och vårdpersonal 11

12 BPSD-utredning Anamnes och kartläggning av symtom –symtomdebut, frekvens, tid på dygnet, sammanhang, relation till omgivning –använd gärna någon sorts protokoll/checklista Är basala mänskliga behov tillfredsställda? –närhet, fysisk kontakt, meningsfull syssla, rörlighet/aktivitet, mag-tarmfunktion, vikt, nutrition, vattenkastning och sömn 12

13 BPSD-utredning, forts. Hur är den omgivande miljön och interaktionen med personalen? Medicinsk bedömning –fysisk och psykisk status, sanering av läkemedel, vb. riktad undersökning (lab-prover, datortomografi, neuropsykologiska bedömning) 13

14 Skattningsskalor Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) –aggressiva och icke aggressiva verbala och fysiska beteenden (slag, vandrande och skrik) The Behavioral Pathologic Rating Scale for Alzheimer’s Disease (BEHAVE-AD) –AD-symtom: vanföreställning att bli bestulen, rädsla att bli lämnad ensam, fragmenterad sömn m.fl. The Neuropsychiatric Inventory (NPI) – frekvens och grad av beteendemässiga och psykiska symtom vanliga vid AD demenssjukdom skattas 14

15 Vårdinsatser – förhållningssätt och behandling Första åtgärderna = anpassning av omgivande miljö och bemötande Beteendet svårt att tolka och förstå –vårdpersonal bör erbjudas utbildning, handledning och samarbete 15

16 Utlösande faktorer, exempel Främmande miljö Smärta Obstipation Urinretention Fraktur Överträdelse av privat sfär Ångest Hemlängtan 16

17 God vård Personcentrerat – bevara identiteten Bekräfta upplevelse av verkligheten Ge tid i samtalet Fråga en sak i taget Var tydlig och använd kroppsspråk Visa förståelse och lär känna individen 17

18 Ropbeteende Tolka och förstå orsak –smärta, psykisk sjukdom, över- /understimulering, personlighet Sensorisk stimulering, ljusterapi, reminiscens, validation Specifika studier saknas  Effekt?? 18

19 Vandringsbeteende Orsaker – många och svåra att förstå Metoder för att förebygga/förhindra –musikgrupper –promenader –träning i grupp –distraktion med aktivitet –passagelarm, rörelsesensorer –(fysiska begränsningsåtgärder) – oetiskt 19

20 Specifika omvårdnadsåtgärder Vissa insatser tycks ge positiva effekter –lugn, ro, avslappning i direkt anslutning till insatsen långtidseffekter har inte utvärderats studier välgjorda men heterogena effekt av positiv uppmärksamhet? Ej biverkningar eller negativa effekter 20

21 Specifika omvårdnadsåtgärder, forts. Tillämpa kritiskt – individens behov och välbefinnande i fokus 21

22 Multisensorisk stimulering Stimulera primära sinnen  avslappning och förmåga att använda kvarvarande sensorisk och motorisk förmåga –ljuseffekter –taktil stimulering –meditativ musik –dofter (eteriska oljor) Klinisk erfarenhet  effekt?? 22

23 Massage och beröring Förebygga/lindra ångest, oro, agitation, aggressivitet och depression Klinisk erfarenhet  effekt –lugn, ro, välbefinnande, främja kontakt 23

24 Reminiscens Stimulera gamla minnen & reflektioner –föremål, fotografier, musik –diskussion eller samtal, enskilt eller i grupp Vetenskapliga studier  effekt –kognitiv förmåga –sinnesstämning –beteendesymtom –vårdare: minskad påfrestning, ökad kunskap 24

25 Validation Kommunikation grundad på empati –återställa självkänsla –minska ångest –förhindra tillbakadragande (”vegeterande”) Effekt?? 25

26 Musik och vårdarsång Påverka miljön inom äldreboenden –positivt för patient OCH vårdare –lindra/förebygga agitation Vetenskapliga studier – effekt –minskning av BPSD 26

27 Djurterapi Lugnande inverkan –sänkning av blodtryck –ökning av oxytocin och prolaktin Vetenskapliga studier – Effekt? –Enstaka, små studier  ej säkra slutsatser 27

28 Farmakologisk behandling Starkt kliniskt behov  risk för överanvändning på oklara indikationer Stor klinisk erfarenhet – få studier Systematisk handläggning och tydlig dokumentation viktig! –observation, analys, åtgärd, utvärdering 28

29 Antipsykotiska läkemedel Väldokumenterad effekt vid schizofreni Inom demensvård: minskning av beteendesymtom, MEN försämring av kognitiva och motoriska funktioner 29

30 Antipsykotiska läkemedel, forts. Första generationen –Högdosneuroleptika: klorpromazin, tioridazin kraftigt sederande, antikolinerga biverkningar –Lågdosneuroleptika: haloperidol extrapyramidala biverkningar Ej aktuella inom demensvård 30

31 Antipsykotiska läkemedel, forts. Andra generationen (”atypiska”) –risperidon, olanzapin, quetiapin –lägre risk för extrapyramidala biv. –dominerande biverkningar risperidon: extrapyramidala symtom olanzapin: sedation quetiapin: sedation –olanzapin och quetiapin medför även viss kognitiv försämring 31

32 Antipsykotiska läkemedel, forts. Ökad risk för cerebrovaskulära händelser och ökad totalmortalitet Klasseffekt –visat för andra generationens neuroleptika, men gäller sannolikt även första generationen 32

33 Antipsykotiska läkemedel, forts. Vanföreställningar/hallucinationer, aggressivitet –Risperidon – liten, statistiskt signifikant positiv effekt –Olanzapin – svagare evidens –Quetiapin – evidens saknas –Haloperidol – effekt i hög dos, men extrapyramidala biverkningar begränsar Hög placeboeffekt 33

34 Övriga läkemedel Acetylkolinesterashämmare Memantin Antidepressiva läkemedel Anxiolytika Klometiazol Pregabalin Antiepileptika 34

35 Acetylkolinesterashämmare Ej rutinbehandling av BPSD –enstaka studier visat begränsad effekt 35

36 Memantin Kan prövas vid otillräcklig effekt av icke-farmakologisk behandling –måttlig reduktion av agitation, aggressivitet –minskad risk för BPSD –få biverkningar 36

37 Antidepressiva läkemedel SSRI förstahandsval vid depression Ej TCA! – antikolinerga biv. Citalopram / sertralin kan prövas vid irritabilitet och aggressivitet –vid otillräcklig effekt av icke-farmakologisk behandling –inte vid mani/hypomani 37

38 Anxiolytika – bensodiazepiner Kortverkande bensodiazepiner kan användas vid uttalad ångest och oro Ej regelbunden användning Biverkningar –ökad fallrisk, påverkan på kognitiva funktioner, paradoxala reaktioner t.ex. ökad agitation –beroende och utsättningsreaktioner 38

39 Klometiazol Endast inom slutenvård i akuta situationer – under strikt kontroll Biverkningar och risk för beroende Beprövad erfarenhet, ej studier  godkänd indikation –sömnstörning samt agitations- och förvirringstillstånd inom geriatriken 39

40 Pregabalin Rekommenderas inte –biverkningar –studier saknas 40

41 Antiepileptika Karbamazepin –rekommenderas inte biverkningar, interaktioner, viss effekt, små studier Valproat – rekommenderas inte biverkningar, effekt som placebo, fåtal studier Topiramat –rekommenderas inte retrospektiv öppen studie 41

42 Utvärdering Utvärdera effekten inom två veckor –utom SSRI som kräver flera veckors behandlingstid för positiv effekt Regelbundet ställningstagande till utsättning/dosminskning 42

43 Sammanfattande praktiska rekommendationer 1.Utredning/kartläggning symtom, tänkbara orsaker, utlösande moment, psykiska- eller kroppsliga sjukdomar 43

44 Sammanfattande praktiska rekommendationer, forts. 2. Översyn av farmakologisk behandling läkemedel med negativ effekt på CNS – UT läkemedel för bättre kognitiv förmåga – IN 44

45 Sammanfattande praktiska rekommendationer, forts. 3. Optimerad vårdmiljö och bemötande Tillfredsställ basala behov –mat, dryck, sömn, trygghet, aktivitet,stimulans, skötsel av kroppsliga behov Utbildning / information / handledning –till patient, anhöriga och andra vårdgivare –Coping-stöd för både patient och anhöriga – avlastning för anhörigvårdare –god miljö, tillräcklig personaltäthet, anhöriga 45

46 Sammanfattande praktiska rekommendationer, forts. 4.Ev. farmakologisk behandling Depressiva symtom: SSRI Irritabilitet, agitation, oro: ev. SSRI Memantin ev. vid agitation, aggressivitet Psykotiska symtom och aggressivitet som orsakar lidande för patienten och/eller potentiell fara för patient eller andra: ev. risperidon  1,5 mg/dag –restriktivt! –ökad risk för bl.a. stroke, och ökad dödlighet 46

47 Sammanfattande praktiska rekommendationer, forts. 4.Ev. farmakologisk behandling, forts. Akut sedation: oxazepam kort tid under övervakning Om dämpande läkemedel som neuroleptika eller anxiolytika sätts in planeras i första hand en kort behandlingstid, med utvärdering av effekt och eventuella bieffekter inom två veckor Ställningstagande till utsättning/dosminskning skall göras regelbundet 47


Ladda ner ppt "Behandling och bemötande vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom–BPSD Rekommendationer efter workshop april 2008 1."

Liknande presentationer


Google-annonser