Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handläggningsprocessen i vårdnadstvister Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handläggningsprocessen i vårdnadstvister Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Handläggningsprocessen i vårdnadstvister Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet

2 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Bakgrund och tendenser Antalet barn som årligen upplever att deras föräldrar går skilda vägar är stabilt – knappt 50 000 per år. Däremot ökar antalet vårdnadstvister -under perioden 2000 – 2006 ökade antalet vårdnadstvister med 5 % -under perioden 2006 -2011 ökade antalet vårdnadstvister med 58 %

3 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vad har hänt… eller varför funkar det inte? Dela era spontana tankar kring varför antalet vårdnadstvister ökar?

4 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Befintlig forskning visar att… Det inte finns EN enkel förklaring Möjliga förklaringar finns på olika nivåer -Individ -Myndigheter -Samhällsnivå

5 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Individnivå

6 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vem utvecklar en vårdnadstvist? Dela era spontana tankar kring vilka föräldrar som utvecklar en vårdnadstvist!

7 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Tidigare forskning visar att … Vårdnadstvisten inte är klassbunden -föräldrarna generellt sett är ett gift par i 35-40 års åldern -utbildningsnivå

8 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum … men det finns en överrepresentation av föräldrar med … - en snabb familjebildning. - utländsk härkomst. - en splittrad eller instabil familjebakgrund. - låga inkomster eller svag förankring på arbetsmarknaden. -missbruksproblem -psykisk ohälsa -kriminalitet

9 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum …och som genomgår parallella livskriser… Utöver separationen har det vanligtvis inträffat något allvarligt i familjen ett till två år innan vårdnadskonflikten är ett faktum. -Våld -Ett återupptaget missbruk -Psykisk ohälsa -Otrohet eller andra svek -Oväntade dödsfall i familjen -Arbetslöshet -Somatisk ohälsa -Utvisning

10 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Andra förklaringar på individnivå Bente och Gunnar Öberg har visat att föräldrarna ofta har ett ”bagage” eller olösta knutar som leder till konflikter och kommunikationsproblem. Margareta och Lars-Christer Hydén har visat att olika moraliska uppfattningar om barn, uppfostran och omsorg kan leda till konflikter.

11 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vad bråkar föräldrarna om? Dela era spontana tankar kring vad konflikten handlar om!

12 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Tidigare forskning visar att … Konflikter kan vara av olika karaktär… och bör hanteras på olika sätt …

13 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Intressekonflikter – två fungerande föräldrar som bråkar om ett odelbart barn Till intressekonflikter hänförs frågor som handlar om; -föräldrars tid med barnet, -barnets boende, -föräldrarnas boende, -semesterplanering, -hämtning och lämning av barn, -ekonomi, -tillgång till information om barnet

14 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Värdekonflikter – två föräldrar som har olika uppfattning om omsorgs- eller samarbetsförmåga Till värdekonflikter hänförs frågor som rör barnets skolgång, barnets hälsa, religiösa skillnader, kulturella skillnader, skillnad i synen på uppfostran, föräldrars missbruk eller hälsa våld eller hot, barnets skyddsbehov konflikt kring nya partners och familjebildningar kan utgöras av både intresse- och värdekonflikt.

15 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Olika typer av konflikter som bör hanteras på olika sätt … Lagstiftare, domare, familjerättssekreterare, advokater, föräldrar definierar konflikten på olika sätt. Intressekonflikt – lagens utgångspunkt (gemensam vårdnad). - Samarbetssamtal, samförståndslösning, medling. Värdekonflikt - föräldrars utgångspunkt, (riskbedömning – föräldrars möjlighet att kunna skydda sina barn). -Domstolsavgörande.

16 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Myndighetsnivå

17 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vilket stöd erbjuder samhället? Samarbetssamtal Handläggning i domstol - domarmedling - huvudförhandling Det saknas evidensbaserade metoder – ett problem världen över.

18 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Omfattningen på stöd genom samarbetssamtal Föräldrar går i genomsnitt på 1,75 samtal. Ett samtal varar i cirka 90 minuter. Föräldrar får samtalsstöd under 2,5 timmar. Spridningen är stor, 1-5 samtal. Föräldrar med djupa och svåra konflikter har i medeltal fått samtalsstöd under 7,5 timmar (per samtalsserie).

19 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vad gör man under ett samarbetssamtal? Hjälper föräldrarna att förhandla med varandra 60 % Hjälper föräldrarna att kommunicera med varandra 25 % Verkar aktivt för en lösning 6 % Försöker uppnå vapenvila 2 % Utreder problem 2 %

20 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Hur genomförs samarbetssamtal? Det saknas utprövade metoder för att genomföra samarbetssamtal. 57 % av kommunerna uppgav att de inte arbetar utifrån någon specifik metod. Varje samtalsledare har sitt eget sätt. 43 % av kommunerna uppgav att de arbetar utifrån en metod.

21 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Hur gör man? Metoder för samtalens genomförande 43 % av kommunerna använder en metod som verktyg Andel Egna metoder – inspirerade av erfarenhet 30 % Lösningsfokuserad metoder20 % Tjersland/Guldbrandsen interv.guide/nätverksträd 20 % Emtestam/Svensson – fam.rådgivning. 16 % Systemterapi7 % Medling7 %

22 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Barns medverkan i samtal 12 % av kommunerna låter barnen medverka i samarbetssamtalen. 28 % av kommunerna genomför särskilda barnsamtal.

23 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Domarmedling – hur går det till? Domare ska i handläggningen av vårdnadsmål klarlägga om det finns förutsättningar för förlikning eller samförståndslösning. 20 % klarlägger inte förutsättningarna. För sent – konflikten är för djup. 80 % klarlägger förutsättningarna

24 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Hur genomförs domarmedlingen? Domare saknar utprövade arbetsmetoder för att verka för samförståndslösningar. Varje domare utarbetar sitt eget sätt. Ny arbetsuppgift – ”att fungera som kurator eller psykolog”.

25 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Hur genomförs domarmedlingen? Av domarna uppgav: 60 % att deras domarmedling är inriktad på att få igång kommunikationen mellan parterna. Göteborgsmodellen (tre tingsrätter) 28 % att de argumenterar utifrån lagstiftningen - barnets bästa. 7 % att de remitterar föräldrarna till samarbetssamtal eller medlare. 2 % att de har utvecklat en modell för att ”tjata”.

26 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Externa medlare … anlitas av tingsrätt 7 % anlitar ofta externa medlare. 61 % anlitar externa medlare ibland. 32 % anlitar aldrig externa medlare.

27 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Varför förordnas inte externa medlare? ”Gammal vana” ”Förlänger processen” ”Dyrt för skattebetalarna” ”Blir inte bättre än när jag själv medlar” ”Parterna vill inte” ”Svårt att få tag på medlare”

28 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Huvudförhandling Huvudförhandlingen genomförs i enlighet med processrättsliga bestämmelser. -Beslutsunderlaget är generellt sett för tunt. -Kvaliteten på underlagen varierar. -Barnperspektivet - barnet är vanligtvis en bifigur i utredningarna.

29 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Varför funkar det inte? Diskutera utifrån era respektive professioner och arbetsplatser Vilka möjliga förklaringar finns till att antalet vårdnadstvister ökar?

30 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Varför funkar det inte? Utifrån ett rättssociologiskt perspektiv Individnivå Målgruppen är varken identifierad eller differentierad Konflikten är inte differentierad Myndighetsnivå Avsaknad av evidensbaserade metoder Avsaknad av målgruppanpassade interventioner Intressekonflikten dominerar – definition av konflikten och tillvägagångssätt (samarbetssamtal/avtal, samförståndslösning, medling och huvudförhandling – FB gemensam vårdnad

31 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Varför funkar det inte? Samhällsnivå FB och förarbeten – vårdnadstvisten ses företrädesvis som en intressekonflikt Det saknas ett helhetsgrepp om handläggningsordningen -Avsaknad av samarbete/samverkan mellan myndigheter trots en komplex problematik -Handläggningen saknar progression (informationssamtal, screening - individanpassade interventioner …. dom). Handläggningen är inte kvalitetssäkrad – stora variationer mellan olika kommuner och tingsrätter.

32 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Diskutera – utifrån era professioner och arbetsplatser Vad behöver göras för att bryta trenden med ökande antal vårdnadstvister?

33 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vad har hänt sedan 2006? 2006 års reform av FB ökade möjligheten att beakta värdekonflikter – samarbetssvårigheter.

34 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Hur hanteras värdekonflikter? Berätta för varandra hur ni inom respektive profession och arbetsplats hantera föräldrar som huvudsakligen har värdekonflikter? Vilka interventioner finns för barn som lever i en värdekonflikt? Vilka interventioner finns för föräldrar som driver en värdekonflikt?

35 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Vad kan vi göra? Några reflektioner utifrån ett rättssociologiskt perspektiv Kartlägg föräldrar och konflikten – definiera målgruppen. Kartlägg föräldrars och barns behov av stöd under HELA konfliktförloppet. Dokumentera och utvärdera eventuella lokala metoder. Kompetensutveckla er i nya beprövade metoder. Vidareutveckla samarbetet internt och externt.

36 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Samverkan några tankar … - Vad görs ex. under samarbetssamtal, domarmedling och extern medling? ”More of the same” eller är det möjligt att utveckla en ordning som innehåller olika typer av medling och en progression? -Kan innehållet och formen för vårdnadsutredningen vidareutvecklas? Om så hur? -Kan barnets rätt att komma till tals säkerställas bättre i handläggningen? Om så hur? -Behöver kunskapsöverföringen förbättras? Om så hur och när?

37 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Tack för er uppmärksamhet Annika.Rejmer@soclaw.lu.se

38 Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum Underlag för presentationen Avhandling: Vårdnadstvister. En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt i barnets bästa. 120 vårdnadstvister avgjorda 1993, enkätundersökningar riktade till professionella aktörer och föräldrar (1996-1999). Finansiär FAS och Crafoordska Stiftelsen. Post-dok: Vårdnadstvister och barnets bästa. En studie av alternativa modeller för tvistlösning på familjerättens område. Enkätundersökningar riktade till familjerättssekreterare och domare vid TR. Totalundersökningar som genomfördes 2005/2006 och 2008. Finansiär RB. Barns rättigheter i vårdnadstvister, sex kommuner, Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen 2011-2013 High-conflict families, nio kommuner och sex tingsrätter, Vetenskapsrådet 2012-2015


Ladda ner ppt "Handläggningsprocessen i vårdnadstvister Annika Rejmer Rättssociologiska enheten Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser