Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse 2014 18 september 2014 Styrtal 2013*2014måltal prognos 1Befolkningsökning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse 2014 18 september 2014 Styrtal 2013*2014måltal prognos 1Befolkningsökning."— Presentationens avskrift:

1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse 2014 18 september 2014 Styrtal 2013*2014måltal prognos 1Befolkningsökning – mål: 20 000 inv. år 2025 52 241 153 2Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 %98,5 99,5 99 3Soliditet - minst 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott 21 23 17 4Medborgarnas bedömning av nöjdheten med kommunen 4a Nöjd regionindex 65** 65 66 4b Nöjd medborgarindex 63** 59 65 4c Nöjd inflytandeindex 48** 46 50 5Öka antalet medborgarförslag med fem per år 33 26 44 6 Förvärsfrekvens 20-64 år i nivå med länsmedelindex (=100) 94Ej mätt 96,2 7Valdeltagandet till riksdag ökar lika mycket som i valet 2010 +2.31+2,87 *Utfall **2012 Klarar inte måletPå väg mot målet Klarar målet

2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Befolkningsökning - mål 20 000 år 2025 Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Kommunfullmäktige följer upp att samtliga nämnders och bolags Löpande styrkort bidrar till att uppfylla det strategiska målet Kommunfullmäktige genomför en medborgarundersökning jämna år2014

3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 % Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Systematiserat budgetberedningenjun Systematiserat styrtals och aktivitetsuppföljningjan Ekonomiutbildning nya chefersep Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Införande av enhetligt uppföljningsystem från 1 jan klartdec Ekonomiutbildning nya politikerjan Enhetliga rutiner ekonomiarbetedec

4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Soliditet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Vid investeringsbudget kontrollera att målet uppnåsokt Ägardirektiv Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum

5 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Medborgarnas bedömning av nöjdheten med kommunen Nöjd regionindex (Betygsskala 1-100) Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Förbättra arbets- och utbildningsmöjligheter (-5,-2) Förbättra bostäder (+1) Förbättra kommunikationer (+2) Förbättra kommersiellt utbud (-3) Förbättra fritidsmöjligheter (+/-0) Förbättra Trygghet (+/-0) Kommentar Alla 3-12 betyg över utom Trygghet (3 under) resp. Arbete (5 under)

6 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Medborgarnas bedömning av nöjdheten med kommunen Nöjd medborgarindex (Betygsskala 1-100) Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Förbättra förskolan och grundskolan (-1) Förbättra gymnasieskolan (-2) Förbättra äldreomsorgen och stöd för utsatta (+/-0) Förbättra räddningstjänsten (-4) Förbättra gång- och cykelvägar (-7) Förbättra idrotts- och motionsanläggningar (-4) Förbättra kultur (+/-0) Förbättra miljöarbete (-4) Förbättra vatten och avlopp (-1) Kommentar: 1-5 betyg över förutom Miljö 1 betyg under snittet

7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Medborgarnas bedömning av nöjdheten med kommunen Nöjd inflytandeindex (Betygsskala 1-100) Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Förbättra kontaktmöjligheterna med Tranås kommun (-3) Förbättra informationen till medborgarna (-2) Förbättra påverkansmöjligheterna för medborgarna (-2) Förbättra förtroendet för Tranås kommun (-4) Kommentar Alla områden ligger 5-7 betygssteg över snittet

8 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Öka antalet medborgarförslag med fem per år Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Medborgarförslag som E- tjänst Synpunkts- och medborgarförslagslåda har funnits vid mässor samt vid personliga möten

9 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Förvärsfrekvens 20-64 år i nivå med länsmedelindex (=100) Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Science Park - coachning för ökat nyföretagande. Hittills i år har 12 arbetstillfällen tillkommit ut coachningen. Etablering - att få företag att etablera sig i Tranås. T.ex. pågår rekrytering av 2-3 personer till Audio Videos butik som öppnar i november. Allmänt näringslivsarbete, underlätta för företag att expandera m.m. Aktiviteter som pågår för att nå måletDatum Tillväxtarena Industri - syftar till att öka antalet sysselsatta inom industrin. Projektet är uppstartat under 2014, ännu inga arbetstillfällen tillskapade men flera ärenden är under behandling. Skola - näringsliv. Syftar till att öka utbildningsnivån vilket bl.a. leder till bättre matchning med företagens kompetensbehov.

10 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Valdeltagandet ökar lika mycket 2010-2014 som 2006-2010 Aktiviteter som genomförts för att nå måletDatum Förtidsröstning på Tranås Direkt och Stadshuset Utökade öppettider på TD (vard 10-18: 00, lör-sön 10-14:00) och Stadshuset (7:30-16:30, lör-sön 10:00-14:00) Förtidsröstning på landsbygden (Sommen, Adelöv, Gripenberg, Linderås, Adelöv Kl16:00-19:00) Förtidsröstning på äldreboendena (Idyllen, Berget, Lövstagården, Östanå) Förtidsröstning i Stadshuset på valdagen Kommunala bud (utsedda av kommunen) Marknadsföring på tranas.se (val 2014) Kommentar Ev. kan styrtalet till valet 2018 ändras till fast procenttal t.ex. 1 % och valnämnden kan bryta ned detta till egna styrtal på ett eget styrkort.

11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Uppföljning av styrtal och aktiviteter Presentation av nämnden maximalt 30 min Fastställd presentation ska användas Presentation skall skickas med kallelsen till KS och KF dvs inlämnad till kommunsekreteraren 2 v före sammanträdet. Presentation sker en gång per år enligt fastställt schema i KS och KF Nämnder som har styrtal på KS styrkort ska redovisa dessa samtidigt med nämndens redovisning. Prognos för styrtalet ska anges med röd, gul eller grön cirkel. Röd=vi klarar inte målet, Gul=vi närmar oss målet, Grön=vi klarar målet Uppföljning ska ske av vilka aktiviteter som slutförts och som pågår för att nå uppsatta mål. Budget ska inte redovisas då detta redovisas i ordinarie budgetuppföljning och årsbokslut vid totalt 5 tillfällen per år.


Ladda ner ppt "SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sammanställning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse 2014 18 september 2014 Styrtal 2013*2014måltal prognos 1Befolkningsökning."

Liknande presentationer


Google-annonser