Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Bilder Innehåll Bild 2-3 SCB:s medborgarundersökningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Bilder Innehåll Bild 2-3 SCB:s medborgarundersökningar"— Presentationens avskrift:

1 Innehåll Bilder Innehåll Bild 2-3 SCB:s medborgarundersökningar
Bild Modellens uppbyggnad Bild Medborgarundersökningen i Mjölby Bild Nöjd Region-Index Bild Nöjd Medborgar-Index Bild Nöjd Inflytande-index Bild 44 Sammanfattning Bild Att arbeta vidare med Bild 47 Redovisning av synpunkter

2 Medborgarundersökning 2007
Allmän information om SCB:s medborgarundersökningar SCB erbjuder årligen Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sedan undersökningen startade 2005 har 156 kommuner deltagit. Av dessa har 38 deltagit mer än en gång. Kommunerna kan välja att delta antingen i vårens eller höstens undersökningsomgång. Sammanlagt 53 kommuner deltog i undersökningen hösten Under året 2007 deltog sammanlagt 89 kommuner.

3 Medborgarundersökning 2007
3 3 Medborgarundersökning 2007 För att förstå resultatet av medborgarundersökningen behövs en inledande genomgång av modellens uppbyggnad.

4 4 Modellens uppbyggnad Medborgarundersökningen består av tre huvudområden som i sin tur består av underområden (faktorer). För varje huvudområde erhålles ett index: A.) Nöjd-Region-Index. Betyget på kommunen som en plats att bo och leva på. Frågor om arbetsmöjligheter, kommunikationer m.m. B.)Nöjd-Medborgar-Index. Betyget på de kommunala verksamheterna. C.) Nöjd-Inflytande-Index. Betyget på möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter.

5 Utbildningsmöjligheter
5 Modellens uppbyggnad Varje huvudområde/index består av underområden - faktorer. T ex Nöjd-Region-Index (Mjölby kommun som en plats att bo och leva på) består av följande underområden - faktorer. NRI Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Arbetsmöjligheter

6 6 Modellens uppbyggnad Varje faktor mäts i regel med flera frågor (indikatorer) som alla behandlar aspekter av det område som avses. De svarande sätter sina betyg på frågorna utifrån en 10-gradig skala där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Betyg 1-4 kan betraktas som ett ej godkänt betyg. Exempel Miljö I allra högsta grad nöjd Inte alls nöjd Hur nöjd är du med din kommun vad gäller… …hur trivsam miljön är? …landskapet och naturen? …parker, grönområden och strövområden?          

7 Modellens uppbyggnad Indexberäkningar
7 7 Modellens uppbyggnad Indexberäkningar I databearbetningen omvandlas medborgarnas betygssättning till en ny skala som går från Ju högre värdet är desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända. Av materialet går det att utläsa Mjölby kommuns medelvärden och jämföra dem med de andra undersökta kommunerna under Det går även att utläsa hur betygen har fördelats. På SCB:s hemsida återfinns resultat från samtliga de kommuner som sedan 2005 valt att genomföra en medborgarundersökning.

8 Modellens uppbyggnad Effektmått
8 Modellens uppbyggnad Effektmått Effektmåtten fås via en analysmodell utan att direkta frågor ställs om faktorns betydelse eller liknande. Däremot ställs, inom varje huvudområde/index, några frågor som ligger till grund för helhetsbetyget för det området. T ex; ”Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?” Effektmåttet är ett mått på samvariationen mellan faktorn och helhetsbetyget baserat på svaren från kommunens egna invånare. Effektmåttet anger vilken förväntad påverkan på helhetsbetyget som en förändring av faktorns betygsindex skulle innebära.

9 Prioriteringsmatrisen
9 Modellens uppbyggnad Prioriteringsmatrisen I den s k prioriteringsmatrisen (korsdiagrammet) placeras modellens faktorer in med hänsyn till sina betygsindex och sina effektmått. Ju högre upp i diagrammet en faktor ligger desto nöjdare är medborgarna med faktorn. Ju längre åt höger en faktor ligger i diagrammet desto större påverkan förväntas en förändring av dess betygsindex ha på helhetsbetyget.

10 Modellens uppbyggnad Prioriteringsmatrisen, fortsättning...
10 Modellens uppbyggnad Prioriteringsmatrisen, fortsättning... Matrisen har en mittpunkt för medelindex och medeleffekt utifrån kommunens resultat. På så vis bildas fyra områden med olika prioriteringsgrad. För att förbättra sitt helhetsbetyg bör man prioritera faktorer som ligger långt ner till höger i matrisen d v s med relativt låga betygsindex i kombination med höga effektmått.

11 Modellens uppbyggnad I medborgarundersökningen ges det även
11 Modellens uppbyggnad I medborgarundersökningen ges det även utrymme för de svarande att lämna egna synpunkter. Cirka 156 sådana synpunkter inkom. De presenteras senare.

12 Medborgarundersökning 2007
12 Medborgarundersökning 2007 Om medborgarundersökningen i Mjölby kommun Enkäten skickades ut till 1000 invånare bosatta i kommunen i åldersgruppen år. Andelen svarande i kommunen är 62% (=. Vid en jämförelse med andra kommuner ligger svarsfrekvensen på genomsnittlig nivå.) Undersökningsperiod var hösten 2007 (18 sept till 6 nov) Enkäten delades ut per post. 3 påminnelsebrev skickades ut.

13 Medborgarundersökning 2007
13 Medborgarundersökning 2007 A.) Medborgarnas betyg till Mjölby kommun som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) blev 65 (Genomsnittet för de 89 kommuner som deltog under år 2007 blev 64). B.) Medborgarnas betyg till Mjölby kommuns verksamheter (Nöjd-medborgar-Index) blev 58. (Genomsnittet för samtliga kommuner i höstens undersökning blev 55) C.) Medborgarnas betyg till inflytandet i Mjölby kommun (Nöjd-Inflytande-Index) blev 42. (Genomsnittet för de 89 kommuner som deltog under år 2007 blev 41.)

14 Medborgarundersökning 2007
14 Medborgarundersökning 2007 A. Nöjd-Region-Index

15 Medborgarundersökning 2007
15 Medborgarundersökning 2007 A. Nöjd-Region-Index NRI Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Arbetsmöjligheter Medborgarna betygsätter kommunen som en plats att bo och leva på.

16 A. Nöjd region-index Medborgarna i Mjölby kommun ger:
16 A. Nöjd region-index Medborgarna i Mjölby kommun ger: ...högre betyg än sitt medelindex åt främst: Utbildningsmöjligheter Miljö Fritid ...lägre betyg än sitt medelindex åt främst : Trygghet Arbetsmöjligheter Kommunikationer

17 Jämförelse med kommuner i samma storleksklass
17 A. Nöjd region-index Jämförelse med kommuner i samma storleksklass

18 18 A. Nöjd regionindex Faktorerna Bostäder, Miljö, Kommersiellt utbud och Fritid har störst betydelse för förbättring av helhetsbetyget NRI.

19

20

21

22

23

24 Resultat utifrån bakgrundsfrågor
A. Nöjd Region-Index Resultat utifrån bakgrundsfrågor De som bor i kommunens centralort är något nöjdare än de som bor i annan tätort eller utanför tätort förutom med faktorn Trygghet där de som bor utanför tätort ger högst betyg på faktorn. De som har bott i kommunen kortast tid eller längst tid är något nöjdare. De som åker med kollektivtrafiken 1-3 gånger i veckan ger högre betyg på faktorn Kommunikationer än de som åker oftare eller mer sällan.

25 Medborgarundersökning 2007
B. Nöjd-Medborgar-Index

26 B. Nöjd Medborgar-Index
26 26 B. Nöjd Medborgar-Index NMI Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Gator och vägar Gång- och cykelvägar Fritid - Idrott Fritid - Kultur Miljöarbete Gymnasieskolan Grundskolan Förskolan Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänsten Medborgarna betyg- sätter de kommunala verksamheterna.

27 B. Nöjd-Medborgar-index
Medborgarna i Mjölby kommun ger: Högre betyg än sitt medelindex åt främst: Räddningstjänsten Vatten och avlopp Förskolan ...lägre betyg än sitt medelindex åt främst : Stöd för utsatta personer Äldreomsorgen Fritid - kultur

28 B. Nöjd-Medborgar-index Jämförelse med kommuner i samma storleksklass

29 B. Nöjd Medborgar-Index
Faktorerna Renhållning, Gator och vägar, Äldreomsorgen, Miljöarbete, Räddningstjänsten, Fritid- Idrott och Fritid- Kultur har störst betydelse för förbättring av helhetsbetyget NMI.

30

31

32

33

34 B. Nöjd Medborgar-Index Resultat utifrån bakgrundsfrågor
De som tillhör den äldsta åldersgruppen är något nöjdare. De som arbetar inom förskolan och grundskolan är nöjdare med Förskolan respektive Grundskolan. De som arbetar inom äldreomsorgen är något nöjdare med faktorn Äldreomsorgen.

35 B. Nöjd Medborgar-Index Fortsättning… Resultat utifrån bakgrundsfrågor
De som har haft kontakt med någon politiker i kommunen under de senaste 12 månaderna är något nöjdare än de som inte har haft kontakt med en politiker. De som har haft kontakt med någon personal i kommunen under de senaste 12 månaderna är något nöjdare än de som inte har haft kontakt någon personal.

36 Medborgarundersökning 2007
C. Nöjd-Inflytande-Index

37 C. Nöjd Inflytande-Index
Medborgarna betygsätter möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter. NII Tillgänglighet Information, öppenhet Påverkan Förtroende

38 C. Nöjd Inflytande-Index
Medborgarna i Mjölby kommun ger: Högre betyg än sitt medelindex åt främst: Information/öppenhet ...lägre betyg än sitt medelindex åt främst : Påverkan

39 C. Nöjd-Inflytande-index Jämförelse med kommuner i samma storleksklass

40 C. Nöjd Inflytande-Index
Faktorerna Förtroende och Påverkan har störst betydelse för förbättring av helhetsbetyget NII.

41

42

43 C. Nöjd Inflytande-Index Resultat utifrån bakgrundsfrågor
De som har haft kontakt med någon politiker i kommunen under de senaste 12 månaderna är något nöjdare än de som inte har haft kontakt med en politiker. De som har haft kontakt med någon personal i kommunen under de senaste 12 månaderna är något nöjdare än de som inte har haft kontakt någon personal.

44 Sammanfattning Nöjd-Region-Index: 65
Uppmärksamma: Bostäder och Kommersiellt utbud Nöjd-Medborgar-Index: 58 Uppmärksamma: Gator och vägar, Äldreomsorgen, Fritid - Kultur och Fritid - Idrott Nöjd-Inflytande-Index: 42 Uppmärksamma: Förtroende och Påverkan

45 Arbeta vidare med: Starta med modellstrukturbild och prioriteringsmatris Uppmärksamma faktorer med stor effekt och relativt låga betygsindex, dvs. de som hamnat i nedre högra delen av prioriteringsmatrisen. Även faktorer med höga betygsindex och stor effekt, dvs. de som hamnat i övre högra delen av prioriteringsmatrisen. Gå sedan vidare och studera utfallet, dvs. betygen på frågorna, för de olika faktorer som enligt prioriteringsmatrisen hör till de som bör uppmärksammas.

46 Resultatet av medborgarundersökningen
Förvaltningar att besvara senast den 1 mars: Hur bedömer förvaltningen det kommungemensamma resultatet? Hur bedömer förvaltningen det förvaltningsspecifika resultatet och de synpunkter som inkommit? Vilka åtgärder planeras att vidtagas eller har vidtagits utifrån resultatet? Svaren kommer att sammanställas till en kommungemensam nivå. En rapport skrivs där resultatet av medborgarenkäten knyts samman med sammanställda svar. Ett förslag till handlingsplan läggs fram för fortsatt arbete på kommun- gemensam nivå.

47 Medborgarnas synpunkter
Cirka 150 enkäter innehöll synpunkter som har grupperats i nedanstående kategorier: Om enkäten Politik/inflytande Utbildning Miljö Bygglov Allmänna synpunkter Teknisk verksamhet Trygghet och säkerhet Skolverksamhet Kultur och fritidsverksamhet Social- och omsorgsverksamhet


Ladda ner ppt "Innehåll Bilder Innehåll Bild 2-3 SCB:s medborgarundersökningar"

Liknande presentationer


Google-annonser