Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundkännedom - penningtvätt och terrorismfinansiering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundkännedom - penningtvätt och terrorismfinansiering"— Presentationens avskrift:

1 Kundkännedom - penningtvätt och terrorismfinansiering 2007-04-23
Camilla Josephson Carlos Barriuso

2 Dagens presentation Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?
Kundkännedom Verklig huvudman Hög/lågrisk kund PEP Riskbedömning

3 Definition penningtvätt
Penningtvätt är en PROCESS varigenom pengar och tillgångar från brottslig verksamheten tvättas rena i det finansiella systemet för att dölja den brottsliga källan. Definition penningtvätt

4 Bakomliggande brott Narkotikabrott Illegal vapenhandel Prostitution
Korruption Bedrägerier Förfalskningar Rån Utpressning Smuggling Trafficking Skattebrott Terrorism

5 Terrorismfinansiering
Ytterligare utmaningar: Omfattar även lagliga medel Inte ovanligt med små summor Tydligare struktur: Dialog har inletts med Fidep Tydligare strategi och prioritering: FI:s strategi bör gå ut på att minimera riskerna för penningtvätt och terroristfinansiering i det finansiella systemet genom att utifrån vår (delvis nya) riskkategorisering sätta in rätt typ av tillsynsaktivitet för rätt typ av företag. Prioritering av tillsynsinsatserna och kommunikation om detta viktig. (Olika tillsynsaktiviteter kan inbegripa: temaundersökningar (plats eller skrivbord), externa och interna rapporter och  analyser, konsumentvarningar, frågeformulär, initiiering av utbildning för olika delar av branschen,  seminarier,  samarbete med bransch eller andra myndigheter, initiera lagärndringar etc.) Mer resurser behövs: Frågan tar allt större plats internationellt och FI behlver mer resurser för att möta de krav som ställs på oss Tydlighet i kommunikationen: Viktigt att ge allmänheten en tydlig bild av vår roll för att få rätt förväntansbild på FI, samt viktigt att dela med oss av resultat och slutsatser från våra tillsynsaktiviteter.

6 Penningtvättsprocessen
Medel från rån, utpressning, bedrägerier, stöldgods, vapenhandel, trafficking, prostitution, skattebrott mfl. Penningtvättsprocessen Placement Integration Layering Tillgången ser ut att komma från helt legala källor och kan nu användas för det tilltänkta syftet. Flera transaktioner som görs för att dölja medlens kriminella ursprung.

7 PLACEMENT - placering Olagliga medel från brott
placeras i konton, i resecheckar, förs ut ur landet tex. genom betalningsförmedling. Användning av ”structuring” och ”smurfs”. Vad kan hända med instituten under vår tillsyn / allmänhetens förtroende / finansiella systemet? Vad kan hända med Sverige / FI ur ett internationellt perspektiv? - Utländska investerares placeringar i Sverige - FI:s samarbete med utländska tillsynsmyndigheter

8 LAYERING - skiktning Medlens ursprung döljs med hjälp
av exempelvis snabba transaktioner till andra institut eller länder. Kreditkort/kontokort ”Front businesses”/Skalbolag ”Shellbanks” ”Offshore” affärsverksamhet Trading schemes Vad kan hända med instituten under vår tillsyn / allmänhetens förtroende / finansiella systemet? Vad kan hända med Sverige / FI ur ett internationellt perspektiv? - Utländska investerares placeringar i Sverige - FI:s samarbete med utländska tillsynsmyndigheter

9 INTEGRATION - integrering
Medlen omvandlas till ny tillgång genom handel. Investeringar i t.ex lyxvaror; bilar, båtar, fastigheter Vad kan hända med instituten under vår tillsyn / allmänhetens förtroende / finansiella systemet? Vad kan hända med Sverige / FI ur ett internationellt perspektiv? - Utländska investerares placeringar i Sverige - FI:s samarbete med utländska tillsynsmyndigheter

10 Varför följa penningtvätts- och terrorismfinansieringslagar?
”Strypa” eller försvåra kriminell verksamhet Skydda allmänheten mot terrordåd Upprätthålla allmänhetens förtroende för det finansiella systemet och den finansiella marknaden Upprätthålla utländskt förtroende för det svenska finansiella systemet, och den svenska finansiella marknaden (dvs. Sveriges anseende) Penninghäleri straffbart BrB/böter pt/tf-lagarna/sanktioner FI - Efter uppmärksammat fall i media förra året om en säljare i ett livbolag som uppmanade kund att placera i kapitalförsäkring för att tvätta svarta pengar vita – har lett till att vissa personer ser kapitalförsäkring som en ren penningtvättsprodukt. - Exempelvis blir det oerhört viktigt för institut som jobbar mot USA att visa att de följer reglerna. I USA är reglerna än striktare – ex. ABN Amro fick betala 80 miljoner USD för överträdelse av pt/tf-regler. Amerikanska institut tvingas därmed också ställa höga krav på sina motparter i andra länder.

11 rapporteringsordning Centralt funktions-ansvarig
5-6, 15 §§ Besluts- och rapporteringsordning Centralt funktions-ansvarig 4 § Interna regler Interna rutiner och utbildning 13 § PTL FFFS 2005:5 7 § Rapportering av misstänkta transaktioner Anmälningsplikt 9 § PTL Placement Layering Integration 16 § Utbildning Medverkande- och meddelande- förbud 3 och 11 §§ PTL Böter 14 § PTL 11-13 § § Transaktionsgranskning Gransknings- och uppgiftsskyldighet 9-10 §§ PTL Kundkännedom Riskhantering Verklige förmåns-tagaren Allmänna råd 8-10, 14 §§ Kundidentifiering 4 - 7 §§ PTL Arkiveringsskyldighet 8 § PTL

12 Tredje penningtvättsdirektivet
Direktiv 2005/60/EG Utredningens betänkande lades fram i slutet av mars 2007 Direktivet ska vara implementerat i svensk rätt den 15 december 2007

13 Tredje penningtvättsdirektivet
Riskbaserat förhållningssätt Risker kan skilja sig åt mellan Länder Kunder Produkter Verksamhetsområden Förändringar kan ske över tiden Ska vara implementerat till den 15 december Betänkandet publicerades i slutet av mars.

14 ”Känn din kund” – vad innebär det?
Kundidentifiering Affärsförbindelsens syfte och art Uppföljning av affärsförbindelsen

15 Den verkliga huvudmannen
Även känna den kund som inte framträder, den s.k. verkliga huvudmannen Fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar kunden eller Fysisk person för vars räkning annan handlar Nytt – definition av vad som ska ses som den verkliga huvudmannen i förordningen, tidigare fanns ingen tydlig definition men vissa bestämmelser i de allmänna råden. Fysisk person som ytterst äger en juridisk person, indirekt eller direkt, helt eller delvis, dock minst 25 % av aktier, rösträtt eller motsvarande, utom beträffande företag på en reglerad marknad osv

16 Den verkliga huvudmannen
Riskbaserade och lämpliga åtgärder för kontroll av identitet Ägarstrukturen ska framstå som begriplig Om krav inte uppfylls ska kundförhållande inte inledas

17 Tillfällen som kräver kundkännedom
Inledande av affärsförbindelse Enstaka belopp EUR eller mer Flera transaktioner som kan antas ha samband och överstiger EUR Osäkerhet om tillförlitlighet av tidigare uppgifter om kundens identitet ALLTID – om misstanke

18 Tidpunkt för kontroll av kund?
Huvudregel: Kunden identifieras innan affärsförbindelsen inleds eller transaktion utförs Undantag: Samtidigt som affärsförbindelsen inleds om – nödvändigt och liten risk Förutsättning: kontroll ska slutföras så snart som möjligt

19 Hur ska kunden identifieras?
Fysiska personer – giltiga certifierade id. handlingar eller motsvarande, körkort, EU-pass Juridiska personer – reg.bevis, annan handling med uppgift om legal företrädare, id.handlingar på legala företrädare eller fullmäktigen

20 Hur ska kunden identifieras?
Utländska medborgare Ska identitetskontrolleras med passhandling eller motsvarande och om det bedöms erforderligt, ytterligare handlingar

21 Krav på kundkännedom ej uppfyllda
Otillfredsställande kundidentifiering eller information om affärsförbindelsens syfte och art Affärsförbindelse ej inledas Transaktion ej utföras Om affärsförbindelse ingåtts – ska den avbrytas

22 Vissa kunder bör man känna särskilt väl…
Skärpta krav på kundkännedom för kunder som innebär hög risk Distanskunder Gränsöverskridande korrespondentbankförbindelser PEP – Politically Exposed Person Framgår av förordningen

23 …och andra mindre Lägre krav på kundkännedom för kunder som innebär låg risk Ex. vp-bolag, kreditinstitut hemmahörande inom EES Börsnoterade företag vars aktier handlas på en reglerad marknad Svenska myndigheter Framgår av förordningen

24 Skärpta krav på kundkännedom (distanskunder)
Inhämta ytterligare handlingar och uppgifter eller Vidta ytterligare åtgärder för att verifiera handlingar och uppgifter Kombination av kontroller

25 Korrespondentbankförbindelser
Ledningen ska godkänna nya förbindelser Bedömning av renommé, rutiner för att förhindra penningtvätt/ terrorismfinansiering och tillsyn

26 PEP:s Stats- eller regeringschefer, ministrar, parlamentsledamöter, domare i HD eller annan slutinstans osv – utomlands bosatta Närmaste familjemedlemmar Kända medarbetare

27 PEP:s Ledningens godkännande
Fastställa ursprunget till de medel som används Skärpt övervakning

28 Tredje part Institut får förlita sig på en tredje parts åtgärder för att uppnå kundkännedom Information måste finnas tillgänglig eller göras tillgänglig på begäran

29 Vem får vara tredje part?
Kreditinstitut, vp-bolag, fondbolag mfl. Godkända och auktoriserade revisorer samt advokater inom EES och även vissa utanför EES

30 Rutiner för kundkontroll
Upprätta rutiner för vilka blivande kunder som kräver skärpt kontroll, t.ex. Ej bosatta i Sverige Juridiska personer med utländska ägare

31 Uppföljning av kunden Omfattning av uppföljning beroende av riskbedömning Omständigheter som kan leda till uppföljning Agerande avviker från det förväntade Vill ej delge information om affärsverksamhet Långvarigt inaktiv kund blir aktiv genom stora transaktioner

32 Riskbedömning Identifiera och kategorisera Produkter Kundkategorier
Distributionskanaler Typ av affärsförbindelse Kombinera möjliga kategorier

33 Riskbedömning Implementera lämpliga rutiner
Hög risk = utökad process för kundkännedom Låg risk = förenklad process för kundkännedom

34 Riskbedömning Företagen får själva avgöra hur omfattande sådana åtgärder ska vara utifrån en riskbaserad analys av typ av kund, affärsförbindelse, produkt eller transaktion Åtgärderna ska vara lämpliga i förhållande till risken


Ladda ner ppt "Kundkännedom - penningtvätt och terrorismfinansiering"

Liknande presentationer


Google-annonser