Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundkännedom - penningtvätt och terrorismfinansiering 2007-04-23 Camilla Josephson Carlos Barriuso

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundkännedom - penningtvätt och terrorismfinansiering 2007-04-23 Camilla Josephson Carlos Barriuso"— Presentationens avskrift:

1 Kundkännedom - penningtvätt och terrorismfinansiering 2007-04-23 Camilla Josephson Camilla.josephson@fi.se Carlos Barriuso Carlos.barriuso@fi.se

2 Dagens presentation Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering? Kundkännedom –Verklig huvudman –Hög/lågrisk kund –PEP –Riskbedömning

3 Penningtvätt är en PROCESS varigenom pengar och tillgångar från brottslig verksamheten tvättas rena i det finansiella systemet för att dölja den brottsliga källan. Definition penningtvätt

4 Bakomliggande brott Narkotikabrott Illegal vapenhandel Prostitution Korruption Bedrägerier Förfalskningar Rån Utpressning Smuggling Trafficking Skattebrott Terrorism

5 Terrorismfinansiering Ytterligare utmaningar: Omfattar även lagliga medel Inte ovanligt med små summor

6 Placement Layering Integration Penningtvättsprocessen Medel från rån, utpressning, bedrägerier, stöldgods, vapenhandel, trafficking, prostitution, skattebrott mfl. Flera transaktioner som görs för att dölja medlens kriminella ursprung. Tillgången ser ut att komma från helt legala källor och kan nu användas för det tilltänkta syftet.

7 PLACEMENT - placering Olagliga medel från brott placeras i konton, i resecheckar, förs ut ur landet tex. genom betalningsförmedling. Användning av ”structuring” och ”smurfs”.

8 LAYERING - skiktning Medlens ursprung döljs med hjälp av exempelvis snabba transaktioner till andra institut eller länder. Kreditkort/kontokort ”Front businesses”/Skalbolag ”Shellbanks” ”Offshore” affärsverksamhet Trading schemes

9 INTEGRATION - integrering Medlen omvandlas till ny tillgång genom handel. Investeringar i t.ex lyxvaror; bilar, båtar, fastigheter

10 Varför följa penningtvätts- och terrorismfinansieringslagar? ”Strypa” eller försvåra kriminell verksamhet Skydda allmänheten mot terrordåd Upprätthålla allmänhetens förtroende för det finansiella systemet och den finansiella marknaden Upprätthålla utländskt förtroende för det svenska finansiella systemet, och den svenska finansiella marknaden (dvs. Sveriges anseende) Penninghäleri straffbart BrB/böter pt/tf-lagarna/sanktioner FI

11 Placement Layering Integration 5-6, 15 §§ Besluts- och rapporteringsordning Centralt funktions- ansvarig 8-10, 14 §§ Kundidentifiering 4 - 7 §§ PTL Arkiveringsskyldighet 8 § PTL 11-13 § § Transaktionsgranskning Gransknings- och uppgiftsskyldighet 9-10 §§ PTL 7 § Rapportering av misstänkta transaktioner Anmälningsplikt 9 § PTL Kundkännedom Riskhantering Verklige förmåns- tagaren Allmänna råd 16 § Utbildning Medverkande- och meddelande- förbud 3 och 11 §§ PTL Böter 14 § PTL 4 § Interna regler Interna rutiner och utbildning 13 § PTL FFFS 2005:5

12 Tredje penningtvättsdirektivet Direktiv 2005/60/EG Utredningens betänkande lades fram i slutet av mars 2007 Direktivet ska vara implementerat i svensk rätt den 15 december 2007

13 Tredje penningtvättsdirektivet Riskbaserat förhållningssätt -Risker kan skilja sig åt mellan -Länder -Kunder -Produkter -Verksamhetsområden Förändringar kan ske över tiden

14 ”Känn din kund” – vad innebär det? Kundidentifiering Affärsförbindelsens syfte och art Uppföljning av affärsförbindelsen

15 Den verkliga huvudmannen Även känna den kund som inte framträder, den s.k. verkliga huvudmannen Fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar kunden eller Fysisk person för vars räkning annan handlar

16 Den verkliga huvudmannen Riskbaserade och lämpliga åtgärder för kontroll av identitet Ägarstrukturen ska framstå som begriplig Om krav inte uppfylls ska kundförhållande inte inledas

17 Tillfällen som kräver kundkännedom Inledande av affärsförbindelse Enstaka belopp 15 000 EUR eller mer Flera transaktioner som kan antas ha samband och överstiger 15 000 EUR Osäkerhet om tillförlitlighet av tidigare uppgifter om kundens identitet ALLTID – om misstanke

18 Tidpunkt för kontroll av kund? Huvudregel: Kunden identifieras innan affärsförbindelsen inleds eller transaktion utförs Undantag: Samtidigt som affärsförbindelsen inleds om – nödvändigt och liten risk Förutsättning: kontroll ska slutföras så snart som möjligt

19 Hur ska kunden identifieras? Fysiska personer – giltiga certifierade id. handlingar eller motsvarande, körkort, EU-pass Juridiska personer – reg.bevis, annan handling med uppgift om legal företrädare, id.handlingar på legala företrädare eller fullmäktigen

20 Hur ska kunden identifieras? Utländska medborgare –Ska identitetskontrolleras med passhandling eller motsvarande och –om det bedöms erforderligt, ytterligare handlingar

21 Krav på kundkännedom ej uppfyllda Otillfredsställande kundidentifiering eller information om affärsförbindelsens syfte och art Affärsförbindelse ej inledas Transaktion ej utföras Om affärsförbindelse ingåtts – ska den avbrytas

22 Vissa kunder bör man känna särskilt väl… Skärpta krav på kundkännedom för kunder som innebär hög risk Distanskunder Gränsöverskridande korrespondentbankförbindelser PEP – Politically Exposed Person

23 …och andra mindre Lägre krav på kundkännedom för kunder som innebär låg risk Ex. vp-bolag, kreditinstitut hemmahörande inom EES Börsnoterade företag vars aktier handlas på en reglerad marknad Svenska myndigheter

24 Skärpta krav på kundkännedom (distanskunder) Inhämta ytterligare handlingar och uppgifter eller Vidta ytterligare åtgärder för att verifiera handlingar och uppgifter Kombination av kontroller

25 Korrespondentbankförbindelser Ledningen ska godkänna nya förbindelser Bedömning av renommé, rutiner för att förhindra penningtvätt/ terrorismfinansiering och tillsyn

26 PEP:s Stats- eller regeringschefer, ministrar, parlamentsledamöter, domare i HD eller annan slutinstans osv – utomlands bosatta Närmaste familjemedlemmar Kända medarbetare

27 PEP:s Ledningens godkännande Fastställa ursprunget till de medel som används Skärpt övervakning

28 Tredje part Institut får förlita sig på en tredje parts åtgärder för att uppnå kundkännedom Information måste finnas tillgänglig eller göras tillgänglig på begäran

29 Vem får vara tredje part? Kreditinstitut, vp-bolag, fondbolag mfl. Godkända och auktoriserade revisorer samt advokater inom EES och även vissa utanför EES

30 Rutiner för kundkontroll Upprätta rutiner för vilka blivande kunder som kräver skärpt kontroll, t.ex. –Ej bosatta i Sverige –Juridiska personer med utländska ägare

31 Uppföljning av kunden Omfattning av uppföljning beroende av riskbedömning Omständigheter som kan leda till uppföljning –Agerande avviker från det förväntade –Vill ej delge information om affärsverksamhet –Långvarigt inaktiv kund blir aktiv genom stora transaktioner

32 Riskbedömning Identifiera och kategorisera –Produkter –Kundkategorier –Distributionskanaler –Typ av affärsförbindelse Kombinera möjliga kategorier

33 Riskbedömning Implementera lämpliga rutiner –Hög risk = utökad process för kundkännedom –Låg risk = förenklad process för kundkännedom

34 Riskbedömning Företagen får själva avgöra hur omfattande sådana åtgärder ska vara utifrån en riskbaserad analys av typ av kund, affärsförbindelse, produkt eller transaktion Åtgärderna ska vara lämpliga i förhållande till risken


Ladda ner ppt "Kundkännedom - penningtvätt och terrorismfinansiering 2007-04-23 Camilla Josephson Carlos Barriuso"

Liknande presentationer


Google-annonser