Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Empiri inom rättsvetenskapen Kaijus Ervasti. Utgångspunkter  Empirisk information innebär information som baseras på observationer.  Empiriska forskningsmetoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Empiri inom rättsvetenskapen Kaijus Ervasti. Utgångspunkter  Empirisk information innebär information som baseras på observationer.  Empiriska forskningsmetoder."— Presentationens avskrift:

1 Empiri inom rättsvetenskapen Kaijus Ervasti

2 Utgångspunkter  Empirisk information innebär information som baseras på observationer.  Empiriska forskningsmetoder indelas i kvalitativa och kvantitativa.  Det finns många olika utgångspunkter för empirisk forskning  Det har diskuterats om det överhuvudtaget behövs empirisk kunskap inom rättsvetenskapen  Empirisk information används bl.a. inom rättsociologin, kriminologin, rättsantropologin, rättshistorien, rättsekonomin.

3 Att definiera rättssociologi  Rättsociologi kan definieras som en forskningsinriktning som forskar i rättslig praxis, institutioner, rättsliga doktriner samt deras relationer till det omgivande samhället.  Ligger emellan två vetenskapsgrenar, nämligen rättsvetenskapen och sociologin.

4 Rättsociologins forskningsobjekt  Lagstiftningsprocessen, lagberedningen och lagarnas inverkan.  Rättsliga institutioner  Lagarnas tillämpning  Juristprofessionen och andra rättsliga aktörer  Rätten som ideologi/ rättskulturen  Medborgarna och rättsordningen  Rättsliga förhållanden och brottsligheten i samhället

5 Vad har en jurist för nytta av rättsociologi och empiri?  En del av den vetenskapliga allmänbildningen  Ger metodologiska färdigheter för akademiska uppsatser  Den moderna forskningen betonar i allt högre grad tvärvetenskaplighet  Ger en bred och mångsidig syn på rätten  Är ett användbart redskap för kontextualisering av fenomen/argument.  Ger färdigheter för arbetslivet (inom förvaltningen, företag, lagberedningen, domstolsarbetet och - samarbetet).  Inom förvaltningen har användandet av sk. Evalueringsforskning ökat kraftigt.

6 Rättssociologisk forskning i Finland  Den empiriska Law & Society forskningen har sedan 1960- talet blivit allt vanligare i Europa och i USA.  I Finland innehar den empiriska rättsvetenskapen en relativt svag ställning inom universiteten.  Huvuddelen av forskningen utförs inom Rättpolitiska forskningsinstitutet och på Polishögskolan  För närvarande finns det i praktiken bara en professur inom rättsociologi och kriminologi

7 Empirins ställning inom den finska rättsvetenskapen  Rättsteoretikerna (t. ex Aarnio, Tuori) har i allmänhet betonat att rättsdogmatiken utgör rättsvetenskapens ”kärna”.  Vetenskapsgrenar som använder sig av empiriska frågeställningar (rättsociologi, rättshistoria) har ansetts utgöra ”hjälpvetenskaper” till rättsvetenskapen.”  Enligt rättspositivismen har rättsdogmatiken ingen nytta av empirisk kunskap.  Jurister har en svag vetenskaplig allmänbildning.

8 Förhållandet mellan rättsdogmatiken och rättsociologin RättsdogmatikenRättssociologin ObjektRättsnormerBeteende, praxis SynvinkelDeltagarensObservatörens UtgångspunktTeksthermeneutiskSamhällsvetenskapliga metoder MetodTolkning och systematisering Analys av empiriskt material GreppRätten som autonomt systen Rätten i ett samhälleligt kontext RättenDen formella rättenDen formella och informella rätten MålKoherensAtt förklara

9 Förhållandet mellan rätten och samhället  Rätten som autonomt system: rätten uppfattas utifrån dess egna utgångspunkter oberoende av socialt kontext.  Förhållandet mellan rätten och samhället är interaktivt: fenomenen är åtskiljda men växelverkar.  Rätten och samhället är homologa (likriktade) och därmed sammanbundna

10 Den samhällsvetenskapliga synen på rätten  Samhällsvetenskapliga synsätt förkastar idén om rätten som ett autonomt system som endast kan förstås utifrån sina egna regler.  Även fenomen som inte är rättsliga inverkar på hur rätten tillämpas  Rätten har en stor inverkan på samhället och människans vardagsliv  Det behövs information om hur rätten inverkar på vårt vardagsliv och i samhället.

11 Jurister och empirisk kunskap  Även den traditionella rättsvetenskapen använder sig av empirisk kunskap. Ofta sker detta dock utan medveten reflektion och är osystematiskt.  Jurister problematiserar sällan den information om samhället som de använder sig av (t.ex. ett kritiskt förhållningssätt till numeriska uppgifter, annan källkritik etc.)  I undersökningar görs för ofta påståenden utan att man i tillräckligt hög grad reflekterar och motiverar dem eller deras grunder.

12 Empirins betydelse för rättsvetenskapen  Det finns behov för empirisk forskning såväl i vetenskapligt som praktiskt hänseende.  Även rättsdogmatiken använder sig av kunskap som hänför sig till realvärlden.  Man kan använda sig av både ett empiriskt och ett rättsdogmatiskt perspektiv i samma forskning.  Rättsteorin använder sig av samhällsvetenskaplig information.  Det räcker inte att se rätten endast som en statisk helhet.

13 Hur kan man använda empirisk kunskap inom rättsdogmatiken?  När man väljer forskningsobjekt samt specificerar forskningsfrågan.  I systematisering och konstrueringen av rättsprinciper.  I tolkningen:  Juridiskt språkbruk som hänför sig till samhälleliga belägenheter (bonus pater familias, god handelssed)  Givande av tolkningsanvisningar eller bedömningen av följderna för utslagen  Upprätthållandet av enhetlig praxis och förutsägbarhet

14 Att använda sig av empirisk information, statistik och forskningsrelultat  Dina argument är bättre grundade om du kan motivera dem med empirisk fakta.  Lita inte endast på dina egna erfarenheter eller på allmänna uppfattningar om något.  Var kritisk; ta reda på hur man samlat den information du tänker använda, analyserat den och tolkat den  Kom ihåg att ange källan om du använder dig av empirisk information i din forskning eller när du skriver något.

15 Slutsatser  Rätten existerar alltid i ett samhälleligt kontext.  Det är nödvändigt att utföra empirisk forskning om rätten  Rättsvetenskapen bör vara öppen för andra vetenskapsgrenar.  Jurister borde utbildas i att bättre kunna handskas med samhällsvetenskaplig information


Ladda ner ppt "Empiri inom rättsvetenskapen Kaijus Ervasti. Utgångspunkter  Empirisk information innebär information som baseras på observationer.  Empiriska forskningsmetoder."

Liknande presentationer


Google-annonser