Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En helhetlig diskrimi-neringslov i Norge?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En helhetlig diskrimi-neringslov i Norge?"— Presentationens avskrift:

1 En helhetlig diskrimi-neringslov i Norge?
En helhetlig diskrimi-neringslov i Norge? Professor Niklas Bruun CEDAW-kommitten Oslo Faculty of Law

2 Enhetliga lagar – allmän trend?
Enhetliga lagar – allmän trend? Sverige – en sammanhållen diskrimineringslagstiftning England – The Equality Act 2010 (godkändes i april 2010) Finland – än så länge något kontroversiellt

3 Argument för enhetlighet
Argument för enhetlighet Överskådlighet Särskilt ändamålsenligt då vi har situationer där flera misstänkta diskrimineringsgrunder föreligger samtidigt Övervakning kan bli effektivare/billigare I ett skede där staten seriöst och effektivt arbetar för att avskaffa alla typer av diskriminering är detta ett naturligt led i en lång lagstiftningsprocess

4 Argument mot enhetlighet
Argument mot enhetlighet Leder till ett slags nyformalistisk approach där man kan tendera att i mindre mån beakta de särskilda omständigheter och bedömningar som måste göras för skilda diskriminerings-grunder Risk att det sker en urvattning av det starkaste diskrimineringsskyddet som gäller kvinnor Risk för att man i mindre mån lägger vikt på positiv särbehandling och faktiska förhållanden än på att åtgärda enskilda fall av diskriminering

5 En rimlig utgångspunkt
En rimlig utgångspunkt Skäl att ha en relativt öppen utgångspunkt – erkänn riskerna, notera möjligheterna! Gör en konkret analys av vad man föreslår och vilka konsekvenserna är? I fall ett sådant förslag inte innebär förbättringar från ett kvinno-perspektiv är det rimligt att argumentera för att fortsättningsvis hålla kvar skild lagstiftning för könsdiskriminering

6 Några tankar utgående från CEDAW-konventionen
Några tankar utgående från CEDAW-konventionen Konventionen i norsk rätt Konventionens och lagens divergerande målsättning Konventionens och lagens tillämpningsområden Diskrimineringsbegreppet Cedaw-konventionen som ett dynamiskt instrument

7 Cedaw-konventionen i norsk rätt
Cedaw-konventionen i norsk rätt Intressant rättsutveckling: CEDAW-konventionen inkorporerad i norska mänskorättslagen och har företräde framom nationell rätt. Detta är ett viktigt steg, som efterlyses av kommittén år Skedde efter utredningen NOU 2009:14, oklart vad detta får för praktiska konsekvenser.

8 Målsättning CEDAW är en kvinnokonvention – syftet uttryckligen att förbättra kvinnornas ställning ”utgående från att de skall jämställas med männen” Den samlade diskrimineringsloven = jämställdhet utan uttryckligt syfta att förbättra kvinnornas ställning (ett särskilt stadgande om män finns) ÄR DETTA ETT PROBLEM?

9 Diskriminering i den privata sfären
Diskriminering i den privata sfären Det är ingen tvekan att CEDAW är tillämplig inom den privata sfären – den samlade diskrimineringslagen gjelder ikke ”familieliv og rent personlige forhold” Oklart vad allt som hör hit: arv, utbildning, könsstympning mm? Vad betyder i detta hänseende att CEDAW har företräde – kan allmänna erstatningsregler tillämpas?

10 Diskrimineringsbegreppet
Diskrimineringsbegreppet Kön tolkat vidsträckt av kommittén, sociala roller mm. Gender – based discrimination könsidentitet våld mot kvinnor stöd för offer, vittnen mm

11 CEDAW är ett dynamiskt instrument
CEDAW är ett dynamiskt instrument Aktiva åtgärder: Norge skall föra en politik, som främjar jämställdhet - ”uten uphold” ”med alle egnede midler” som ex. Utbildning stöd för NGOs ”temporary special measures” statistik, kunskapsbyggande

12 Några slutreflektioner
Några slutreflektioner


Ladda ner ppt "En helhetlig diskrimi-neringslov i Norge?"

Liknande presentationer


Google-annonser