Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun"— Presentationens avskrift:

1 BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun
Suzanne Mehrens

2 Sfi (svenskundervisning/svenska för invandrare)
Sfi: elever 2010 (en ökning med 5 procent jämfört med 2009 och en fördubbling sedan 2003). Av eleverna var drygt nybörjare, dvs. hade sin första kursstart i sfi under året. Räknat som antal kursdeltagare var det drygt som studerade inom sfi. Ganska många läser inom flera skolformer samtidigt.

3 Sfi (forts.) Stor variation i utbildningsbakgrund:
- 41 % högst 9 år i skola % behöver läs- och skrivutveckling % 13 år eller mer i utbildning. Vanligaste modersmål: arabiska, somaliska, thailändska, polska. Kvinnor: Irak, Thailand, Somalia. Män: Irak,Somalia, Polen.

4 Sfi (forts.) 6 av 10 godkända i minst en kurs efter två år (en större andel kvinnor än män). 2/3 godkända på det nationella provet. Flest godkända på delprovet i muntlig interaktion och produktion. Provet ej examensprov, men ska utgöra underlag vid betygssättning. Obl. i B, C,D. Färre timmar i snitt än riktvärdet (525 tim). 33 % läste hos annan anordnare än kommunen.

5 Vuxenutbildning elever i komvux under 2009, varav heltidsstuderande. Gymnasial vux störst - 80 procent - varav procent födda utomlands. Grundläggande komvux - 18 procent - varav procent födda utomlands. Av dessa har procent en högskoleutbildning. Särvux: studerande (2009/10). Yrkesvux: platser 2009, platser

6 Fler elever i vuxenutbildningen (forts.)
En komvuxelev deltog i snitt i 4 kurser – antal kursdeltagare Inom grundläggande komvux är svenska som andraspråk och engelska störst. Allt vanligare att kursdeltagarna deltar i en kurs utan schemalagd undervisning, men stor skillnad mellan kommunerna.

7 Andelen externa aktörer ökar
Gränserna mellan olika studieformer under senare år mindre skarpa. Utbildningsutbudet har blivit mer överlappande och anordnarna söker sig i allt högre grad till samma målgrupper. Allt vanligare att komvuxelever läser kurser som anordnas av annan utbildningsanordnare än kommun och landsting – lå 2008/09: 32 procent jämfört med 21 procent fem år tidigare.

8 Ändringar i regelsystemen
Ny skollag: - huvudpunkterna i dagens skollag behålls, viss terminologi ändras, t.ex: vuxenutbildning för utvecklingsstörda → särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för invandrare → svenska för ~, intagning → antagning - validering definieras i lagen; dokumenteras skriftligt - alla skolformer får utfärda intyg; utfärdas av rektor Ny förordning Lärlingsutbildning: start tidigast 1 juli 2011

9 Ändringar i regelsystemen (forts.)
Ändring i förordningen om betygsrätt för vuxenutbildning (SFS 2011:562) från 1/7 2011: Betygshandlingar och intyg ska lämnas till elevens hemkommun. Skolverkets föreskrifter om nationella prov, prövning, utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument ska även tillämpas för ”den motsvarande utbildning som avses i denna förordning” (komvux). Sfi: Motsvarande (nationella slutprov, prövning, utformning av betygskatalog).

10 Ett uppdrag i fyra delar
Gr.läggande komvux - översyn kursplan - ny betygsskala Gr.läggande särvux -översyn kursplan -ny betygsskala Sfi -ny betygsskala Verksam-hetspoäng

11 Uppdrag: en översyn av kurs-planerna
”I arbetet måste hänsyn tas till den flexibilitet och den anpassning till vuxnas behov som tillämpningen av kursplaner i vuxenutbildningen kräver.” (från uppdraget) Nyckelord: Harmonisering

12 Uppdrag: en översyn av kurs-planerna (forts.)
Utarbeta betygskriterier för betygsstegen A,C och E Lämna förslag på betygskriterier A,C och E för sfi

13 Uppdrag: en översyn av kurs-planerna (forts.)
Grundskolan 10 kap, 20§ När betyg sätts efter det att ett ämne har avslutats ska betyget bestämmas med hjälp av bestämda kunskapskrav Komvux på grundläggande nivå 20 kap, 27§ Betyg på kurser i utbildning på grundläggande nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmål i kursplaner som betygskriterier… Komvux gymnasial nivå 20 kap, 27§ …Betyg i kurser i utbildning på gymnasial nivå ska grundas på en bedömning av elevens kunskaper i förhållande till såväl uppställda kunskapsmål i ämnesplaner som kunskapskrav

14 Uppdrag: en översyn av kurs-planerna för grundläggande komvux
Följer grundskolan nivåmässigt. Med målgruppen i fokus = ett mer övergripande centralt innehåll. Svenska som andraspråk = riktning moderna språk/engelska. Betygskriterier = kunskapskrav. Alfabetisering både i svenska som andraspråk och svenska. Språkfokus.

15 Uppdrag: en översyn av kurs-planerna för sfi
Grundstrukturen kvar = 5 delkompetenser, samma CEFR – nivåer. Tydligare framskrivna mål. Med eller utan exempel för nivåangivelse? Tidsbegränsad sfi (?) → grundläggande komvux/svenska som andraspråk. Progressionsuttryck.

16 Uppdrag: en översyn av kursplanerna (forts.)
Beräkna verksamhetspoäng för kurser inom grundläggande komvux. Utreda möjligheten att använda verksamhetspoäng som mått på studieomfattning inom sfi.

17 Uppdrag: en översyn av kursplanerna (forts.)
”Skolverket får även inom ramen för uppdraget lämna andra förslag som har samband med kursplanerna och deras funktion som nationellt styrinstrument för vuxenutbildningen.”


Ladda ner ppt "BEDÖMNINGSSEMINARIUM Stockholms stad och Nacka kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser