Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gävle den 12 november 2009 •vhs.se - syvsidorna •Vad är på gång just nu - Högskoleverkets rapport ang IB mfl - VHS särskilda yttrande •Skolverkets föreskrifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gävle den 12 november 2009 •vhs.se - syvsidorna •Vad är på gång just nu - Högskoleverkets rapport ang IB mfl - VHS särskilda yttrande •Skolverkets föreskrifter."— Presentationens avskrift:

1 Gävle den 12 november 2009 •vhs.se - syvsidorna •Vad är på gång just nu - Högskoleverkets rapport ang IB mfl - VHS särskilda yttrande •Skolverkets föreskrifter om utformning av betyg från gymnasieskolan •Nya tillträdesregler 2010 •Övrigt

2

3

4 Nya regler 2010 Elisabeth Svensk

5 Stora förändringar •Grundläggande behörighet - skärpning av kraven för grundläggande behörighet •Särskild behörighet - områdesbehörigheter •Meritvärdering - meritpoäng •Urval - ändring av grupper i betygsurvalet - fördelning av platser

6 Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet från gymnasieskolan Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan. Lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inkl lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i svenska, engelska och matematik. Nytt Slutbetyg från reducerat program ger inte grundläggande behörighet. Godkänt i svenska, engelska och matematik.

7 Grundläggande behörighet 2010, forts Grundläggande behörighet från gymnasial vuxenutbildning Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inkl lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i svenska, engelska och matematik. Nytt Slutbetyg krävs - samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning ger inte grundläggande behörighet. Godkänt i svenska, engelska och matematik.

8 Grundläggande behörighet 2010, forts Övergångsregel Den som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå uppfyller kraven för grundläggande behörighet enligt äldre regler.

9 Grundläggande behörighet 2010, forts Övergångsregler – grundläggande behörighet före 1 januari 2010 Slutbetyg från gymnasieskolans program Slutbetyg/samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning Lägst betyget Godkänd i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg. Innebär att Slutbetyg från reducerat program utfärdat före den 1 januari 2010 kan ge grundläggande behörighet. Inga krav på Godkänt i svenska, engelska och matematik

10 Grundläggande behörighet 2010, forts Övergångsregel Avgångsbetyg från gymnasieskolan/komvux –Mellanårsprogram –Två- och treåriga linjer –Tvååriga specialkurser –Avgångsbetyg 2 och 3 från komvux –Övriga äldre utbildningar Svenska - 2 åk alt etapp 2 (inget krav på visst betyg) Engelska - 2 åk alt etapp 2 (inget krav på visst betyg)

11 Grundläggande behörighet 2010, forts Folkhögskola Särskilt intyg som styrker den grundläggande behörigheten (påverkas inte av de nya reglerna). 25:4 Enligt övergångsregler t o m den 31 december 2011. Utbildning som påbörjas senast den 31 december 2011. Utländsk förutbildning Högskoleverket beslutar Reell kompetens SUHF:s rekommendationer

12 Särskild behörighet Kraven på särskild behörighet ska anges i områdesbehörigheter. Områdesbehörigheter består av behörighetskurser och områdeskurser. Meritpoäng för områdeskurser/meritkurser - max 2,5. Kurs som krävs för särskild behörighet kan inte ge meritpoäng. Högskoleverket beslutar • områdesbehörigheter och områdeskurser • områdesbehörighet till utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Lärosätena beslutar •områdesbehörigheter till övriga utbildningar •undantag från den särskilda behörigheten

13 Meritkurser Moderna språk - högst 1,5 meritpoäng * Engelska - högst 1,0 meritpoäng Matematik - högst 1,0 meritpoäng Områdeskurser – högst 1,0 meritpoäng Lägst betyget Godkänt krävs. Högre betyg ger inte mer poäng. Motsvarande kunskaper ger inte meritpoäng * Kurser i modersmål ger inte meritpoäng som modernt språk.

14 Områdesbehörighet 17 områdesbehörigheter Behörighetskurser krävs av samtliga sökande. Kan styrkas genom motsvarande kunskaper. Meritkurser - moderna språk, engelska och matematik. Områdeskurs - fördjupning eller specialisering i gymnasiekurser som är relevanta för den sökta utbildningen. Motsvarande kunskaper ger inte meritpoäng

15 Områdesbehörigheter – struktur • Behörighetskurser • Meritkurse r (Matematik, Moderna språk, Engelska), gäller alla högskoleutbildningar • Områdeskurser särskilt relevanta för den sökta utbildningen, olika för olika utbildningsområden

16 Meritpoäng moderna språk – max 1,5 Språk 1 1Steg 3 - 0,5 meritpoäng. 2Steg 4 - 1,0 meritpoäng 3Steg 5 eller högre - 1,5 meritpoäng Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg framgår av betyg eller inte. Endast den högsta nivån räknas. Språk 2 4Lägst steg 2 – ger 0,5 meritpoäng om sökande erhållit 1,0 men inte 1,5 meritpoäng i språk 1.

17 Meritpoäng engelska - max 1,0 1Kurs B 0,5 meritpoäng 2Kurs C 1,0 meritpoäng under förutsättning att engelska B inte krävs för särskild behörighet. Om engelska B krävs för särskild behörighet ger engelska C 0,5 meritpoäng.

18 Meritpoäng matematik - max 1,0 1En nivå över krav på behörighet - 0,5 meritpoäng 2Två nivåer eller mer över krav på behörighet -1,0 meritpoäng Exempel Om endast det finns krav på grundläggande behörighet ger kurs B 0,5 meritpoäng. Högre nivå ger 1,0 meritpoäng oavsett nivå.

19 Meritpoäng områdeskurser - max 1,0 1Lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 100 gymnasiepoäng - 0,5 meritpoäng. 2Lägst betyg Godkänt i en områdeskurs som omfattar 50 gymnasiepoäng - 0,25 (max 0,5). För 1,0 meritpoäng krävs antingen - två kurser om 100 gymnasiepoäng eller - en kurser om 100 gymnasiepoäng + två kurser om 50 gymnasiepoäng

20 Begrepp, meritvärdering • Jämförelsetal - max 20,00 • Meritpoäng - meritkurs/områdeskurs • Meritvärde - max 22,5 - jämförelsetal + eventuell meritpoäng

21 Meritvärdering Grupp A Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan /gymnasial vuxenutbildning utfärdade fr o m den 1 januari 2010. Enbart nya kurser. Grupp B Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan/ gymnasial vuxenutbildning (samlat betygsdokument) Kursplaner som infördes 2000/2001. Enbart nya kurser. Grupp C Sökande med äldre utbildning. Gamla eller blandat gamla (konverterade) och nya kurser, ämnesbetyg.

22 Meritvärdering, forts Grupp A Endast betyg som ingår i slutbetyg från det fullständiga programmet medräknas i jämförelsetalet. Betyg i idrott och hälsa medräknas. Meritpoäng tillgodoräknas. Kompletteringsbetyg Betyg i kurs som krävs för behörighet medräknas. Nytt högre betyg i samma kurser ersätter betyg i slutbetyget. Merit-/områdeskurser räknas. Kan inte höja jämförelsetalet med betyg i nya kurser. (sk tilläggskomplettera). Betyg i utökade kurser - tillgodoräknas för behörighet och påverkar jämförelsetalet - ger meritpoäng men medräknas i inte jämförelsetalet

23 Meritvärdering, forts Grupp B Samtliga betyg som ingår i slutbetyg medräknas. Betyg i idrott och hälsa medräknas bara om det krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet. Meritpoäng tillgodoräknas. Kompletteringsbetyg Betyg i kurs som krävs för behörighet medräknas. Nytt högre betyg i samma kurser ersätter betyg i slutbetyget. Merit-/områdeskurser räknas. Kan höja jämförelsetalet med betyg i nya kurser (sk tilläggskomplettera). Meritvärderas enligt äldre lydelse i bilaga 3 och får dessutom tillgodoräkna meritpoäng enligt den nya lydelsen i bilaga 3.

24 Meritvärdering, forts Grupp C Samtliga betyg som ingår i avgångs-/slutbetyget medräknas. Betyg i idrott och hälsa/gymnastik medräknas bara om det krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet. Får inte tillgodoräkna meritpoäng. Kompletteringar Betyg som krävs för behörighet medräknas. Nytt högre betyg i samma kurser ersätter betyg i slutbetyget. Kan höja jämförelsetalet med betyg i nya ämnen/kurser (sk tilläggskomplettera). Meritvärderas helt enligt äldre lydelse i bilaga 3.

25 Urval Betygsurval Minst en tredjedel av platserna Provurval Minst en tredjedel av platserna Av högskolan beslutade urvalsgrunder Högst en tredjedel av platserna

26 Betygsurval Grupp IGymnasiebetyg – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg (direktgruppen) Grupp II Gymnasiebetyg – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning med kompletteringsbetyg (kompletteringsgruppen) Grupp IIIUtländska gymnasiebetyg Grupp IVFolkhögskola

27 Betygsurval – fördelning av platser Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av grupperna. Sedan platserna har fördelats i respektive grupp skall antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel skall tillföras grupp I.

28 Betygsurval – grupp I Grupp I Gymnasiebetyg – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg. •Betyg från gymnasieskolan •Betyg från komvux, minst 2/3 av gymnasiepoängen från vuxenutbildning Betyg i kurser som sökande erhållit som elev i gymnasieskolan får tillgodoräknas i grupp I, t ex betyg i utökade kurser som inte ingår i slutbetyget.

29 Betygsurval - grupp II Grupp II (kompletteringsgruppen) Gymnasiebetyg – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning med kompletteringsbetyg •Sökande med betyg från gymnasieskolan som efter det att slut- /avgångsbetyget utfärdats kompletterat för att styrka behörighet. •Betyg från vuxenutbildning där gymnasiepoängen från komvux utgör mindre än 2/3. •Styrkt särskild behörighet genom basårsstudier/folkhögskolestudier eller motsvarande kunskaper. •Sökande som konkurrenskompletterat med betyg utfärdade efter det att slutbetyg utfärdats.

30 Betygsurval – grupp III Grupp III Betyg från utländsk utbildning. Högskoleverket har föreskrivit om värdering av utländska betyg. •Grundläggande behörighet Svenska A+B, Engelska A, Matematik A •Ny skala 300-500 •Intervall •Kompletteringsregler •Övergångsregler •Justering av skalor för vissa länder

31 Betygsurval – grupp IV Grupp IV Studieomdöme från folkhögskola Intyg om grundläggande behörighet. Inga förändringar 2010.


Ladda ner ppt "Gävle den 12 november 2009 •vhs.se - syvsidorna •Vad är på gång just nu - Högskoleverkets rapport ang IB mfl - VHS särskilda yttrande •Skolverkets föreskrifter."

Liknande presentationer


Google-annonser