Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gävle den 12 november 2009 vhs.se - syvsidorna Vad är på gång just nu

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gävle den 12 november 2009 vhs.se - syvsidorna Vad är på gång just nu"— Presentationens avskrift:

1 Gävle den 12 november 2009 vhs.se - syvsidorna Vad är på gång just nu
- Högskoleverkets rapport ang IB mfl - VHS särskilda yttrande Skolverkets föreskrifter om utformning av betyg från gymnasieskolan Nya tillträdesregler 2010 Övrigt

2

3

4 Nya regler 2010 Elisabeth Svensk

5 Stora förändringar Grundläggande behörighet
- skärpning av kraven för grundläggande behörighet Särskild behörighet - områdesbehörigheter Meritvärdering - meritpoäng Urval - ändring av grupper i betygsurvalet - fördelning av platser

6 Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet från gymnasieskolan Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan. Lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inkl lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i svenska, engelska och matematik. Nytt Slutbetyg från reducerat program ger inte grundläggande behörighet. Godkänt i svenska, engelska och matematik.

7 Grundläggande behörighet 2010, forts
Grundläggande behörighet från gymnasial vuxenutbildning Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng inkl lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna i svenska, engelska och matematik. Nytt Slutbetyg krävs - samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning ger inte grundläggande behörighet. Godkänt i svenska, engelska och matematik.

8 Grundläggande behörighet 2010, forts
Övergångsregel Den som före den 1 januari 2010 uppfyller kraven för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå uppfyller kraven för grundläggande behörighet enligt äldre regler.

9 Grundläggande behörighet 2010, forts
Övergångsregler – grundläggande behörighet före 1 januari 2010 Slutbetyg från gymnasieskolans program Slutbetyg/samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning Lägst betyget Godkänd i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg. Innebär att Slutbetyg från reducerat program utfärdat före den 1 januari 2010 kan ge grundläggande behörighet. Inga krav på Godkänt i svenska, engelska och matematik

10 Grundläggande behörighet 2010, forts
Övergångsregel Avgångsbetyg från gymnasieskolan/komvux Mellanårsprogram Två- och treåriga linjer Tvååriga specialkurser Avgångsbetyg 2 och 3 från komvux Övriga äldre utbildningar Svenska - 2 åk alt etapp 2 (inget krav på visst betyg) Engelska - 2 åk alt etapp 2 (inget krav på visst betyg) Elisabeth Svensk

11 Grundläggande behörighet 2010, forts
Folkhögskola Särskilt intyg som styrker den grundläggande behörigheten (påverkas inte av de nya reglerna). 25:4 Enligt övergångsregler t o m den 31 december 2011. Utbildning som påbörjas senast den 31 december 2011. Utländsk förutbildning Högskoleverket beslutar Reell kompetens SUHF:s rekommendationer

12 Särskild behörighet Kraven på särskild behörighet ska anges i områdesbehörigheter. Områdesbehörigheter består av behörighetskurser och områdeskurser. Meritpoäng för områdeskurser/meritkurser - max 2,5. Kurs som krävs för särskild behörighet kan inte ge meritpoäng. Högskoleverket beslutar områdesbehörigheter och områdeskurser områdesbehörighet till utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Lärosätena beslutar områdesbehörigheter till övriga utbildningar undantag från den särskilda behörigheten

13 Meritkurser Meritkurser Moderna språk - högst 1,5 meritpoäng * Engelska - högst 1,0 meritpoäng Matematik - högst 1,0 meritpoäng Områdeskurser – högst 1,0 meritpoäng Lägst betyget Godkänt krävs. Högre betyg ger inte mer poäng. Motsvarande kunskaper ger inte meritpoäng * Kurser i modersmål ger inte meritpoäng som modernt språk.

14 Områdesbehörighet 17 områdesbehörigheter
Behörighetskurser krävs av samtliga sökande. Kan styrkas genom motsvarande kunskaper. Meritkurser - moderna språk, engelska och matematik. Områdeskurs - fördjupning eller specialisering i gymnasiekurser som är relevanta för den sökta utbildningen. Motsvarande kunskaper ger inte meritpoäng

15 Områdesbehörigheter – struktur
Behörighetskurser Meritkurser (Matematik, Moderna språk, Engelska), gäller alla högskoleutbildningar Områdeskurser särskilt relevanta för den sökta utbildningen, olika för olika utbildningsområden Elisabeth Svensk

16 Meritpoäng moderna språk – max 1,5
1 Steg 3 - 0,5 meritpoäng. Steg ,0 meritpoäng Steg 5 eller högre - 1,5 meritpoäng Stegen ger alltid maxpoäng för sin nivå, oberoende av om alla steg framgår av betyg eller inte. Endast den högsta nivån räknas. Språk 2 4 Lägst steg 2 – ger 0,5 meritpoäng om sökande erhållit 1,0 men inte 1,5 meritpoäng i språk 1.

17 Meritpoäng engelska - max 1,0
Kurs B 0,5 meritpoäng Kurs C 1,0 meritpoäng under förutsättning att engelska B inte krävs för särskild behörighet. Om engelska B krävs för särskild behörighet ger engelska C 0,5 meritpoäng.

18 Meritpoäng matematik - max 1,0
En nivå över krav på behörighet - 0,5 meritpoäng 2 Två nivåer eller mer över krav på behörighet -1,0 meritpoäng Exempel Om endast det finns krav på grundläggande behörighet ger kurs B 0,5 meritpoäng. Högre nivå ger 1,0 meritpoäng oavsett nivå.

19 Meritpoäng områdeskurser - max 1,0
1 Lägst betyget Godkänt i en områdeskurs som omfattar minst 100 gymnasiepoäng - 0,5 meritpoäng. Lägst betyg Godkänt i en områdeskurs som omfattar 50 gymnasiepoäng - 0,25 (max 0,5). För 1,0 meritpoäng krävs antingen - två kurser om 100 gymnasiepoäng eller - en kurser om 100 gymnasiepoäng + två kurser om 50 gymnasiepoäng

20 Begrepp, meritvärdering
Jämförelsetal - max 20,00 Meritpoäng - meritkurs/områdeskurs Meritvärde - max 22,5 - jämförelsetal + eventuell meritpoäng

21 Meritvärdering Grupp A
Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan /gymnasial vuxenutbildning utfärdade fr o m den 1 januari 2010. Enbart nya kurser. Grupp B Sökande med slutbetyg från gymnasieskolan/ gymnasial vuxenutbildning (samlat betygsdokument) Kursplaner som infördes 2000/2001. Grupp C Sökande med äldre utbildning. Gamla eller blandat gamla (konverterade) och nya kurser, ämnesbetyg.

22 Meritvärdering, forts Grupp A
Endast betyg som ingår i slutbetyg från det fullständiga programmet medräknas i jämförelsetalet. Betyg i idrott och hälsa medräknas. Meritpoäng tillgodoräknas. Kompletteringsbetyg Betyg i kurs som krävs för behörighet medräknas. Nytt högre betyg i samma kurser ersätter betyg i slutbetyget. Merit-/områdeskurser räknas. Kan inte höja jämförelsetalet med betyg i nya kurser. (sk tilläggskomplettera). Betyg i utökade kurser - tillgodoräknas för behörighet och påverkar jämförelsetalet - ger meritpoäng men medräknas i inte jämförelsetalet Elisabeth Svensk

23 Meritvärdering, forts Grupp B
Samtliga betyg som ingår i slutbetyg medräknas. Betyg i idrott och hälsa medräknas bara om det krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet. Meritpoäng tillgodoräknas. Kompletteringsbetyg Betyg i kurs som krävs för behörighet medräknas. Nytt högre betyg i samma kurser ersätter betyg i slutbetyget. Merit-/områdeskurser räknas. Kan höja jämförelsetalet med betyg i nya kurser (sk tilläggskomplettera). Meritvärderas enligt äldre lydelse i bilaga 3 och får dessutom tillgodoräkna meritpoäng enligt den nya lydelsen i bilaga 3.

24 Meritvärdering, forts Grupp C
Samtliga betyg som ingår i avgångs-/slutbetyget medräknas. Betyg i idrott och hälsa/gymnastik medräknas bara om det krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet. Får inte tillgodoräkna meritpoäng. Kompletteringar Betyg som krävs för behörighet medräknas. Nytt högre betyg i samma kurser ersätter betyg i slutbetyget. Kan höja jämförelsetalet med betyg i nya ämnen/kurser (sk tilläggskomplettera). Meritvärderas helt enligt äldre lydelse i bilaga 3.

25 Urval Betygsurval Provurval Av högskolan beslutade urvalsgrunder
Minst en tredjedel av platserna Provurval Av högskolan beslutade urvalsgrunder Högst en tredjedel av platserna

26 Betygsurval Grupp I Gymnasiebetyg – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg (direktgruppen) Grupp II Gymnasiebetyg – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning med kompletteringsbetyg (kompletteringsgruppen) Grupp III Utländska gymnasiebetyg Grupp IV Folkhögskola

27 Betygsurval – fördelning av platser
Platserna fördelas i förhållande till antalet behöriga sökande i var och en av grupperna. Sedan platserna har fördelats i respektive grupp skall antalet platser i grupp II reduceras med en tredjedel. Denna andel skall tillföras grupp I.

28 Betygsurval – grupp I Grupp I Gymnasiebetyg – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringsbetyg. Betyg från gymnasieskolan Betyg från komvux, minst 2/3 av gymnasiepoängen från vuxenutbildning Betyg i kurser som sökande erhållit som elev i gymnasieskolan får tillgodoräknas i grupp I, t ex betyg i utökade kurser som inte ingår i slutbetyget.

29 Betygsurval - grupp II Grupp II (kompletteringsgruppen)
Gymnasiebetyg – betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning med kompletteringsbetyg Sökande med betyg från gymnasieskolan som efter det att slut-/avgångsbetyget utfärdats kompletterat för att styrka behörighet. Betyg från vuxenutbildning där gymnasiepoängen från komvux utgör mindre än 2/3. Styrkt särskild behörighet genom basårsstudier/folkhögskolestudier eller motsvarande kunskaper. Sökande som konkurrenskompletterat med betyg utfärdade efter det att slutbetyg utfärdats.

30 Betygsurval – grupp III
Betyg från utländsk utbildning. Högskoleverket har föreskrivit om värdering av utländska betyg. Grundläggande behörighet Svenska A+B, Engelska A, Matematik A Ny skala Intervall Kompletteringsregler Övergångsregler Justering av skalor för vissa länder

31 Betygsurval – grupp IV Grupp IV Studieomdöme från folkhögskola
Intyg om grundläggande behörighet. Inga förändringar 2010.


Ladda ner ppt "Gävle den 12 november 2009 vhs.se - syvsidorna Vad är på gång just nu"

Liknande presentationer


Google-annonser