Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg

2 En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst (direktiv 2011:11).

3 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Några utgångspunkter Individen och individens behov i centrum Fokus på äldre, missbruk/beroenden, psykisk sjukdom, funktionsnedsättning och barn Starkt integritetsskydd Sammanhållen informationshantering och harmonisering av relevanta regleringar

4 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Kort om problembilden -Lagstiftningens organisatoriska fokus ger ojämlika villkor i landet, med negativa effekter på möjligheten -att se till att info finns där individen möter vård och omsorg -att följa upp och kvalitetssäkra insatser över organisationsgränser -att bedriva förebyggande arbete m.m. (t.ex. aktiv hälsostyrning) -att säkra informationstillgång vid verksamhetsövergångar -Förutsättningar att bedriva integrerade verksamheter (HSL + SoL) är inte tillräckligt bra -dubbeldokumentation i integrerade verksamheter -dokumentationsosäkerhet; HSL eller SoL? -ingen gemensam bild av individens behov och hälsosituation

5 Utredningen om rätt information i vård och omsorg forts. problembilden -Inga möjligeter till modernt informationsutbyte i socialtjänsten -Personer med nedsatt beslutsförmåga missgynnas -Osäkerhet och okunskap om lagstiftningen -Avsaknad av en aktiv tillämpning av lagstiftningen -Bristande implementering i IT-system -Avsaknad av fackspråk och informationsstruktur

6 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Utredningens leveranser Delbetänkande –Juni 2012 – Bättre behörighetskontroll –Maj 2013 – Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga Delredovisning – Tillämpningsstöd för gällande rätt –December 2013 – Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst Slutbetänkande 30 april 2014

7 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Vilken målsättning har utredningen haft? Den övergripande målsättningen har varit att lägga förslag som bidrar till bättre resultat för alla individer i behov av hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst. Det handlar om ett regelverk med individen och individens behov i centrum.

8 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Hur beskriver utredningen relationen mellan skydd för personlig integritet och värden som kvalitet och patientsäkerhet? Ett välbalanserat integritetsskydd är en förutsättning för hög kvalitet och säkerhet Det handlar om att konstruera och upprätthålla ett integritetsskydd som bidrar till att skydda och stimulera en god vård och omsorg som hela tiden utvecklas och skapar bättre resultat

9 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Vilka är de största nyheterna i utredningens förslag? Informationshanteringen ska bli mindre beroende av hur vård och omsorg är organiserad och istället utgå ifrån individen och individens behov. Det handlar om att skapa bättre möjligheter för en jämlik vård och omsorg för alla invånare, oavsett var man bor i landet.

10 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkandet - utredningens förslag Två nya lagar; hälso- och sjukvårdsdatalag och socialtjänstdatalag En informationshantering –med individen i centrum –för jämlik vård och omsorg oavsett organisation –som stödjer säkerhet och främjar kvalitetsutveckling –som stödjer yrkesutövare i vård och omsorg –med modern teknik –som säkrar integritetsskyddet

11 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Hälso- och sjukvården, bl.a. Samma förutsättningar för alla vårdgivare som finansieras av samma huvudman Ökade möjligheter för huvudmannen att följa upp m.m. offentligfinansierad hälso- och sjukvård Regler som säkrar informationstillgång vid verksamhetsövergångar Säker tillgång till varningsinformation och uppgifter om ordinerade läkemedel (inga spärrar) –Plus farmaceuters tillgång till Läkemedelsförteckningen Regler för personer med nedsatt beslutsförmåga

12 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Hälso- och sjukvården, forts Möjligheter att använda kvalitetsregister för att säkra och utveckla processer över vårdgivargränser Förtydligade och förenklade regler genomgående Förändrat signeringskrav – inget krav på ”kvittens” Tydligare krav på IT-systemens utformning Stärkt ställning för patienten – sekretessen gentemot patienten själv tas bort Patienten kan låta anhöriga ta del av journaler på nätet

13 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Sammanhållen journalföring Förenklade regler 6 kap. 2 § innehåller 241 ord!!

14 Utredningen om rätt information i vård och omsorg forts. sammanhållen journalföring Minskat tillämpningsområde –Informationsutbyte mellan vårdgivare som finansieras av olika huvudmän eller ”privat-privat” Samtycke till personuppgiftsbehandling tas bort –Håller ihop förutsättningarna för att ge vård med förutsättningarna för att ta del av den information som behövs –Inga särbestämmelser behövs för åtkomst till uppgifter om personer med nedsatt beslutsförmåga Möjligt att kvalitetssäkra patientens vård

15 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Vad mer föreslår utredningen för att stärka individens ställning i hälso- och sjukvården och socialtjänsten? -Möjligheter till informationsutbyte även för personer med nedsatt beslutsförmåga -Sekretess mot patienten själv tas bort -Även socialtjänsten får erbjuda journal på nätet -Individen kan låta närstående ta del av journaler på nätet -Individen ges olika möjligheter att bestämma i frågor om informationsutbyte

16 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Vad mer föreslår utredningen för att underlätta för yrkesutövare i hälso- och sjukvården? -Vårdgivarens ansvar för informationssystemens utformning -Mer pedagogiskt utformad lagstiftning -Den som för journal ansvarar för att uppgifterna är korrekta, men inget krav på synlig kvittens i form av signering - Enklare regler; patientens samtycke till vård omfattar också informationshanteringen -Information om läkemedel och varningar ska alltid få finnas när de behövs för patientens vård

17 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Vad föreslår utredningen för att stärka informationssäkerhet och integritetsskydd -Tydligare ansvar för hantering av personuppgifter inom vård och omsorg -Krav på informationssystemens utformning -Regler om inre sekretess, behörighetsstyrning och åtkomstkonstroll -Krav på risk- och sårbarhetsanalys och överenskommelse om skydd för personuppgifter vid samverkan -Individens olika möjligheter att förfoga över åtkomst och informationsutbyte

18 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Informationsutbyte mellan sjukvården och socialtjänsten Två olika möjligheter tillhandahålls när en person har sammansatta behov av både sjukvård och socialtjänst –Direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst Ger t.ex. primärvården möjlighet att titta in i dokumentationen på SÄBO vid läkemedelsutvärderingar –En gemensam vård- och omsorgsjournal Ger t.ex. möjligheter i äldreomsorgen att ha en gemensam bild av individens hälsosituation Ersätter patientjournalen och den sociala journalen Ska innehålla både det som ska dokumenteras i en patientjournal och det som ska finnas i en social journal

19 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Socialtjänsten, generella förslag Slopade sekretessgränser mellan nämnder i samma kommun Ökade möjligheter för kommunen att följa upp m.m. all socialtjänst oavsett utförare Bättre möjligheter till kvalitetssäkring

20 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Socialtjänstdatalag, bl.a. En lag som är harmoniserad med sjukvårdens regelverk: –Gäller för kärnverksamheten i socialtjänsten –Tydligt fokus på tillgänglighet och integritet –Krav på informationssystemens utformning –Möjlighet till direktåtkomst mellan kommunala nämnder –Möjlighet till direktåtkomst mellan utförare – om den enskilde samtycker –En tydlig reglering med krav på inre sekretess, behörighetsstyrning, loggkontroll, riskanalyser –Möjlighet för enskilda att få ta del av egna uppgifter över Internet och dela dem med anhöriga

21 Utredningen om rätt information i vård och omsorg Snabbrepris… Ny syftesbestämmelse – lagstiftningens ton Kapitel om ansvar för tillgänglighet och säkerhet Tydligare ansvar för korrekta uppgifter i patientjournalen Möjlighet för vårdgivare att utplåna uppgifter i vissa fall Nya regler om direktåtkomst inom en huvudmans område Minskat tillämpningsområde för sammanhållen journalföring Något utvidgat ändamål för sammanhållen journalföring Inget samtyckeskrav för åtkomst vid sammanhållen journalföring Uppgift om läkemedel och varning ska få vara tillgänglig Farmaceuters tillgång till läkemedelsförteckningen Säkrare verksamhetsövergångar Nya möjligheter för huvudmannen att ta ansvar för uppdraget Nya möjligheter i integrerade verksamheter Slopad sekretess mot patienten själv Med mera, med mera


Ladda ner ppt "Utredningen om rätt information i vård och omsorg Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information."

Liknande presentationer


Google-annonser