Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkrad välfärd för äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkrad välfärd för äldre"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkrad välfärd för äldre
21 mars 2013

2 En bild av debatten Vårdskandaler Vinster
Internationella riskkapitalbolag Fusk och oegentligheter Kontroll Gemensamma kvalitetskrav – resultatkrav Ersättningssystemen

3 Liten utblick – på gång nationellt
Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten Patientsmaktutredningen En kommunallag för framtiden Meddelarskyddsutredningen Ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster Etisk plattform

4 Kvalitetssäkrad välfärd prioriterad fråga inom SKL
Vad gör SKL? Följer utvecklingen, publicerar bl a priser Ger konkret stöd vid utredning om och införande av LOV Ger konkret stöd runt kvalitetssäkring Anordnar utbildningar i resultatstyrning Tar fram kvalitetsindikatorer ÖJ, KKiK, Kolada och andra jämförelser Ser närmare på ersättningssystem Funderar på hur vi skall kunna stödja egen-regi Omfattande service i form av seminarier och en ny webbportal under utarbetande Kvalitetssäkrad välfärd prioriterad fråga inom SKL

5 Marknadens intåg i välfärdssektorn
Kommuner 67,1 miljarder - Landsting 27,6 miljarder Kommuner 10 % 14 % Landsting 11 % 14 % Stora delar av verksamheter Var femte hemtjänsttimme Var fjärde gymnasieplats Var tredje besök i primärvården Var annan assistanstimma Men stor variation

6

7

8

9 Kommuner och valfrihetssystem
oktober 2012

10 ”Konkurrens och valfrihet har satt fokus på styrning, uppföljning, kontroll, effekter och utveckling!”

11 Möjlighet att kontrollera verksamhet
Styra Finansiera Följa upp

12 Uppföljning och kontroll
Allt större intresse från kommuner och landsting Många arbetar med frågan och utvecklar metoder Svårt att hitta någon med ett sammanhållet system Svårt att mäta kvalitet Uppföljning som en del av det kontinuerliga arbetet

13 Erfarenheter av uppföljning – framgångsfaktorer
Gör likartat oavsett utförare Lägg kraft på analys och bearbetande av data Presentera resultat för intresserade Ha bra avtal (uppdragsbeskrivningar) Ta tillvarata uppföljningsinformationen i utvecklingsarbetet

14 ”Jobba för att utveckla kvaliteten och inte för att hitta fel” ”Om vi tror att uppföljning mest handlar om att jaga svaga utförare och syndabockar, då är vi illa ute” ”Det handlar om långsiktig utveckling för hela verksamheten”

15 Balansen Kontroll Utveckling Motpart Samarbetspart Tillsyn Dialog
Sanktioner Rutiner ”Muskler” System Utveckling Samarbetspart Dialog Tillit Förtroende Ansvar Flexibilitet

16 Kvalitetssäkring Systemnivå Kontraktsnivå Individnivå Revision
Statlig tillsyn och granskning Kvalitetssäkring på olika nivåer. Vi koncentrerar vårt arbete på systemnivå och kontraktsnivå.

17 Tillförsäkra sig enligt krav i kommunallagen:
Fullmäktige: Möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten Information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheterna utförs Nämnderna: Se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter Den interna kontrollen är tillräcklig Verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt

18 Att följa upp verksamhet
Skapa uppföljningssystem Skapa uppföljningsbara krav Avgränsa uppföljningen utifrån riskanalys Skapa uppföljningsplan och följ upp Kommunicera krav och redovisa resultat Dokumentera och analysera resultat Uppmärksamma fusk och oegentligheter Agera skyndsamt vid missförhållanden Varningsklockor

19 Egenvärdering Film

20

21 Excel-dokument för analys

22 Analys Vilka dokumenterade system och rutiner är det som finns och som används? Vilka dokumenterade system och rutiner är det som finns men som inte används? Vilka system och rutiner är det som används men som inte är dokumenterade? Vad är det som gör att system och rutiner används respektive inte används?

23 Kravsorteraren - uppföljning på enhetsnivå
Numrerade krav Aktuellt krav Värdering Gruppering Hur uppföljningen ska genomföras När ska uppföljningen genomföras Vem eller vilken funktion som ska genomföra uppföljningen Resultat av uppföljningen Bedömt resultat anges på en numrerad skala, 1, 2 eller 3. Åtgärd med anledning av resultatet.

24 Kravsorteraren

25 Kvalitetssäkrad välfärd

26 Överenskommelsen Målet är att etablera uppföljnings- och kontrollfrågan som en naturlig del av ledning och styrsystem Målet är att enskilda kommuner och landsting/regioner ska utveckla system, rutiner och arbetssätt för att kvalitetssäkra de tjänster som utförs oberoende av vem som är utförare

27 Innehåll i projektet Nätverk Enskilt uppföljningsstöd
Kunskapsspridning Seminarier Verktyg, skrifter och exempel

28 Nätverk Deltagande i nätverk Dessutom Två nätverksträffar per termin
Formas och anpassas efter behov . Exempel på fokusområden är ledningssystem och uppföljningsmetoder Dessutom   Enskilt stöd vid två tillfällen per kommun och år Årlig nationell träff.

29 Enskilt uppföljningsstöd
Stödet anpassas och utformas utifrån kommunens behov. Fokus kan vara: Hur implementeras kvalitetsledningssystem? Hur fungerar uppföljningen idag?  Hur prioriterar jag uppföljningen så den passar resurserna? Hur kan resultat användas för förbättringar? Omfattning En halv dags träff per termin, alternativt stöd via e-post eller telefon. 

30

31 Kunskapsspridning Webbportal med kunskap inom uppföljning och kontroll
Exempel Verktyg Filmer Skrifter Seminarier

32 Verktyg Kravsorteraren

33 Skrifter

34 Seminarier 19 april: Grundkurs i kravställande, upphandling och uppföljning 23 april: En förändrad politikerroll när allt fler uppgifter utförs i valfrihetssystem 16 maj: Uppföljning under lupp - har ni systemen som krävs? 23 maj: Lagen om valfrihetssystem – aktuella frågeställningar 30 maj: Leverantörsrelationer och konkurrensneutralitet 31 maj: Fusk och oegentligheter 4 juni: Att planera och prioritera uppföljning av krav i äldreomsorgen

35 Kvalitetssäkrad välfärd 2013
Material som beskriver och analyserar politikens möjlighet till insyn och kontroll i olika organisations- och företagsformer. Utbildningsmaterial som ska tydliggöra nämnders och styrelsers ansvar och kontroll över verksamheterna, liksom fullmäktiges ansvar för att pröva och utkräva ansvar. Verktyg för egenvärdering av kommunens granskning av enskilda förskolor. Checklista för upphandling.


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkrad välfärd för äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser