Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 Presentation BVD 3 2008-04-08 Byggvarudeklarationer Byggvarudeklarationer – Kretsloppsrådets riktlinjer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 Presentation BVD 3 2008-04-08 Byggvarudeklarationer Byggvarudeklarationer – Kretsloppsrådets riktlinjer."— Presentationens avskrift:

1 11 Presentation BVD Byggvarudeklarationer Byggvarudeklarationer – Kretsloppsrådets riktlinjer

2 22 Presentation BVD Vad är en byggvarudeklaration? ► Ett sektorsgemensamt accepterat format för redovisning av byggvarors miljöegenskaper. ► Beskriver varans påverkan på inre och yttre miljö under dess livscykel ► Ska göra det möjligt att jämföra byggvaror med varandra ► Byggvarudeklarationen är en frivillig ”egendeklaration” - leverantören lämnar uppgifter och garanterar att de är riktiga. - ingen tredjepartskontroll

3 33 Presentation BVD Miljödeklarationer

4 44 Presentation BVD Tredje versionen ► Tidigare anvisningar för byggvarudeklarationer ► Juni 2007: Kretsloppsrådets riktlinjer för byggvarudeklarationer – BVD 3 ► Riktlinjerna finns på svenska och engelska ► Riktlinjerna laddas ner från

5 55 Presentation BVD REACH ► REACH är EUs kemikalieförordning ► Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ► REACH anger klara gränser för vissa ämnesegenskaper som starkt skall begränsas "substances of very high concern” ► REACH lägger ansvar på producenten att undersöka sina produkter ► Endast undersökta ämnen får introduceras på marknaden

6 66 Presentation BVD BASTA ► Byggsektorns system för att fasa ut användningen av särskilt farliga kemiska ämnen från kemiska produkter och byggvaror ► BASTA utgår från ämnesegenskaper enligt REACH ► Plus några ytterligare, bl a vissa tungmetaller (enl svenska åtaganden) ► BASTA lägger ansvaret på producenten: Egendeklaration – ingen tredjepartsgranskning ► Kvalitetssäkring: - leverantören tecknar avtal och styrker att kriterierna uppfylls för produkterna - stickprovsmässiga revisioner

7 77 Presentation BVD Vad kan registreras? ► Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror ► Bedömning görs utifrån det kemiska innehållet ► Produkter kan registreras i BASTA om de uppfyller egenskapskriterierna ► Egenskapskriterierna innebär maxhalter för ämnen med farliga egenskaper ► Mer om BASTA –

8 88 Presentation BVD Syfte med BVD ► För miljöbedömning av byggvaror ur ett LCA-perspektiv - vid projektering eller inköp - generellt för kommande användning ► För dokumentation av inbyggda varor – hur varan från miljösynpunkt ska hanteras - under byggskedet - under bruksskedet - som avfall

9 99 Presentation BVD Uppgifter i en BVD 3 ► Grönmarkerade fält anger uppgifter som krävs i en BVD enligt Kretsloppsrådets riktlinjer ► Viktiga uppgifter är t ex ► Innehåll i varan (t ex ämnen, CAS-nr, klassificering) ► Bruksskedet – t ex livslängd ► Avfallshantering ► Innemiljö

10 Presentation BVD BVD på Internet ► BVD enligt Kretsloppsrådets riktlinjer ska finnas tillgängliga på Internet: ► Leverantörerna lägger ut dem på sina webbplatser ► Den kommande webbportalen ska kunna söka upp dem

11 11 Presentation BVD Webbportal ► Branschgemensam webbplats för BVD som en sökfunktion för att hitta BVD på Internet ► Är ett pågående projekt inom Kretsloppsrådet ► Dagsläget: Upphandling av systemleverantör pågår ► Färdigt enligt tidplanen till årsskiftet 2008/2009

12 Presentation BVD Bedömningssystem Rätt användning av BVD kräver kvalificerad bedömning. Två stora bedömningssystem finns i Sverige ► SundaHus Miljödata - Konsultföretag som har en databas med bedömningar av byggvaror ► Byggvarubedömningen (Bildad av MilaB tillsammans med Byggd Miljö) - Är fastighetsägares bedömningssystem

13 Presentation BVD Nyheter i BVD 3 ► Många kryssrutor för att underlätta att fylla i formuläret ► Vissa frågor har tagits bort, men: ► Fritextfält för mer uppgifter och kommentarer ► Större möjlighet att ange uppgifter som ej relevanta ► Artikelnummer eller annat ID-begrepp för identifiering av varan ► Datum för upprättande/ändring samt vad som ändrats för historikhantering

14 Presentation BVD Fler nyheter i BVD 3 ► Grönmarkering av uppgifter som krävs i en BVD enligt Kretsloppsrådets riktlinjer ► Tydliga anvisningar för hur varje fält ska fyllas i - att använda parallellt med att formuläret fylls i ► Löpande numrering men i stort sett samma struktur som i BVD version 2 (mars 2000) ► Referenser från ”Anvisning för byggvarudeklarationer, mars 2000” till var uppgiften finns i BVD 3

15 Presentation BVD Branschanpassning ► Formulärets struktur och rubriksättning ska följas ► Vilka behov finns att ändra i grönmarkerade fält? ► Kretsloppsrådet ska godkänna branschanpassning som innebär ändringar i gröna fält (beslut ) ► Meddela önskade ändringar till Kretsloppsrådet! ► Användarna behöver få veta vad som avviker från ursprungliga formuläret i BVD 3

16 Presentation BVD Uppmaning Till byggherrar, fastighetsägare och entreprenörer: ► Skaffa kompetens för att förstå och hantera BVD! ► Fortsätt tjata BVD! ► BASTA är ett komplement och ersätter inte BVD! Till materialindustrin: ► Öka antalet BVD – snabbt! ► Höj kvaliteten på BVD! Gör dem lättåtkomliga! ► Utbilda kunderna! Hjälp dem förstå!


Ladda ner ppt "11 Presentation BVD 3 2008-04-08 Byggvarudeklarationer Byggvarudeklarationer – Kretsloppsrådets riktlinjer."

Liknande presentationer


Google-annonser