Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggvarudeklarationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggvarudeklarationer"— Presentationens avskrift:

1 Byggvarudeklarationer
Byggvarudeklarationer – Kretsloppsrådets riktlinjer

2 Vad är en byggvarudeklaration?
Ett sektorsgemensamt accepterat format för redovisning av byggvarors miljöegenskaper. Beskriver varans påverkan på inre och yttre miljö under dess livscykel Ska göra det möjligt att jämföra byggvaror med varandra Byggvarudeklarationen är en frivillig ”egendeklaration” - leverantören lämnar uppgifter och garanterar att de är riktiga. - ingen tredjepartskontroll

3 Miljödeklarationer

4 Tredje versionen Tidigare anvisningar för byggvarudeklarationer Juni 2007: Kretsloppsrådets riktlinjer för byggvarudeklarationer – BVD 3 Riktlinjerna finns på svenska och engelska Riktlinjerna laddas ner från

5 REACH REACH är EUs kemikalieförordning
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals REACH anger klara gränser för vissa ämnesegenskaper som starkt skall begränsas "substances of very high concern” REACH lägger ansvar på producenten att undersöka sina produkter Endast undersökta ämnen får introduceras på marknaden

6 BASTA Byggsektorns system för att fasa ut användningen av särskilt farliga kemiska ämnen från kemiska produkter och byggvaror BASTA utgår från ämnesegenskaper enligt REACH Plus några ytterligare, bl a vissa tungmetaller (enl svenska åtaganden) BASTA lägger ansvaret på producenten: Egendeklaration – ingen tredjepartsgranskning Kvalitetssäkring: - leverantören tecknar avtal och styrker att kriterierna uppfylls för produkterna - stickprovsmässiga revisioner

7 Vad kan registreras? Syftet med BASTA är att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror Bedömning görs utifrån det kemiska innehållet Produkter kan registreras i BASTA om de uppfyller egenskapskriterierna Egenskapskriterierna innebär maxhalter för ämnen med farliga egenskaper Mer om BASTA –

8 Syfte med BVD För miljöbedömning av byggvaror ur ett LCA-perspektiv - vid projektering eller inköp - generellt för kommande användning För dokumentation av inbyggda varor – hur varan från miljösynpunkt ska hanteras - under byggskedet - under bruksskedet - som avfall

9 Uppgifter i en BVD 3 Grönmarkerade fält anger uppgifter som krävs i en BVD enligt Kretsloppsrådets riktlinjer Viktiga uppgifter är t ex Innehåll i varan (t ex ämnen, CAS-nr, klassificering) Bruksskedet – t ex livslängd Avfallshantering Innemiljö

10 BVD på Internet BVD enligt Kretsloppsrådets riktlinjer ska finnas tillgängliga på Internet: Leverantörerna lägger ut dem på sina webbplatser Den kommande webbportalen ska kunna söka upp dem

11 Webbportal Branschgemensam webbplats för BVD som en sökfunktion för att hitta BVD på Internet Är ett pågående projekt inom Kretsloppsrådet Dagsläget: Upphandling av systemleverantör pågår Färdigt enligt tidplanen till årsskiftet 2008/2009

12 Bedömningssystem Rätt användning av BVD kräver kvalificerad bedömning.
Två stora bedömningssystem finns i Sverige SundaHus Miljödata - Konsultföretag som har en databas med bedömningar av byggvaror Byggvarubedömningen (Bildad av MilaB tillsammans med Byggd Miljö) - Är fastighetsägares bedömningssystem

13 Nyheter i BVD 3 Många kryssrutor för att underlätta att fylla i formuläret Vissa frågor har tagits bort, men: Fritextfält för mer uppgifter och kommentarer Större möjlighet att ange uppgifter som ej relevanta Artikelnummer eller annat ID-begrepp för identifiering av varan Datum för upprättande/ändring samt vad som ändrats för historikhantering

14 Fler nyheter i BVD 3 Grönmarkering av uppgifter som krävs i en BVD enligt Kretsloppsrådets riktlinjer Tydliga anvisningar för hur varje fält ska fyllas i - att använda parallellt med att formuläret fylls i Löpande numrering men i stort sett samma struktur som i BVD version 2 (mars 2000) Referenser från ”Anvisning för byggvarudeklarationer, mars 2000” till var uppgiften finns i BVD 3

15 Branschanpassning Formulärets struktur och rubriksättning ska följas
Vilka behov finns att ändra i grönmarkerade fält? Kretsloppsrådet ska godkänna branschanpassning som innebär ändringar i gröna fält (beslut ) Meddela önskade ändringar till Kretsloppsrådet! Användarna behöver få veta vad som avviker från ursprungliga formuläret i BVD 3

16 Uppmaning Till byggherrar, fastighetsägare och entreprenörer:
Skaffa kompetens för att förstå och hantera BVD! Fortsätt tjata BVD! BASTA är ett komplement och ersätter inte BVD! Till materialindustrin: Öka antalet BVD – snabbt! Höj kvaliteten på BVD! Gör dem lättåtkomliga! Utbilda kunderna! Hjälp dem förstå!


Ladda ner ppt "Byggvarudeklarationer"

Liknande presentationer


Google-annonser