Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anmälningsområden i Sverige Svenska Kraftnäts åtagande till EU-kommissionen och föreslagen marknadsdelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anmälningsområden i Sverige Svenska Kraftnäts åtagande till EU-kommissionen och föreslagen marknadsdelning."— Presentationens avskrift:

1 Anmälningsområden i Sverige Svenska Kraftnäts åtagande till EU-kommissionen och föreslagen marknadsdelning

2 Flaskhalsar i elnätet > Det svenska elnätet har fyra flaskhalsar > Behov av åtgärder då överföringen överskrider maximalt tillåten gräns > Inträffar under relativt liten del av tiden > Mycket vattenkraftproduktion i norra Sverige > Stor förbrukning och export i södra Sverige

3 Kort bakgrund > Frågan har tungt historiskt bagage > Långa diskussioner inom Norden om lämplig storlek på anmälningsområden > Hård kritik mot Svenska Kraftnäts hantering > Anmälan till EU-kommissionen (DG Comp) av Dansk Energi 2006 > Överenskommelse i Nordiska ministerrådet hösten 2008 > Regeringsuppdrag till Svenska Kraftnät 2009 att dela upp Sverige i fler anmälningsområden

4 Svenska Kraftnäts förfarande med Kommissionen > Dansk Energis klagan 2006 > Svenska Kraftnät anses överträda EG:s konkurrenslagstiftning > Missbruk av dominerande ställning – diskriminerar utländska aktörer > Kommissionen meddelade Svenska Kraftnät sin preliminära bedömning i juni 2009 > Kommissionen anser preliminärt att Svenska Kraftnäts kan ha missbrukat sin dominerande ställning > Svenska Kraftnät delar inte Kommissionens preliminära bedömning

5 Alternativa vägar > Fortsatt formell procedur > Skapar osäkerhet på marknaden > Vid fällning kommer en ny ordning att påtvingas Sverige ensidigt > Risk för skadeståndstalan mot Sverige (Svenska Kraftnät) > Svenska Kraftnät kan erbjuda åtaganden mot att fallet avskrivs

6 Svenska Kraftnäts erbjudna åtaganden* > Dela upp Sverige i anmälningsområden senast 1 juli 2011 > Inte begränsa tilldelad handelskapacitet på utlandsförbindelserna > Kunna anpassa uppdelningen till ev. förändringar inom tre månader > Under interimsperioden ska begränsningarna minskas med planerad mothandel > Västkustsnittet är undantaget ovanstående, men ska förstärkas med ny ledning senast den 30 november 2011 * Enligt artikel 9 i Rådets förordning (EG) nr 1/2003

7 Den nordiska marknadsmodellen > Marknadsdelning – den nordiska marknadsmodellen > Föregångare i Europa > På flera håll pågår initiativ för att införa lösningar efter den nordiska mallen > Nordiskt och europeiskt perspektiv > Ökad integrering – begränsningar av handelskapacitet bör undvikas så långt som möjligt > Långsiktigt effektiv och hållbar lösning

8 Viktiga principiella aspekter > Marknadsdelning ger korrekta priser och effektiva prissignaler > En ordning baserad på mothandel innebär diskriminering mot svenska nätkunder > Långtgående uppdelning nödvändig för att hantera ett kontinuerligt föränderligt elsystem > Ökad vindkraft i norra Norden ökar behovet av en effektiv flaskhalshantering > Marknadsdelning är en principiellt bättre modell än mothandel

9 Konkurrens och riskhantering > Marknadskoncentration för elproducenter förblir relativt oförändrad vid en marknadsuppdelning > Flera anmälningsområden bildar gemensamma prisområden > Ökad handelskapacitet ger mer integrerade anmälningsområden > Möjlighet att missbruka marknadsmakt motverkas av en effektiv marknadsövervakning > Risk för låg likviditet på CfD-kontrakt > Särskilt relevant söder om snitt 4 > Enhetlig metod baserad på områdesindelning till Elspot ger ökad transparens

10 Praktiska aspekter > Ohållbart att hantera snitt 2 och snitt 4 med mothandel > Mycket höga och volatila kostnader för att garantera full handelskapacitet > Osäkert om tillräckliga reglerresurser finns > Snitt 2 och snitt 4 måste därför båda ingå i en marknadsdelning > Snitt 1 kan kortsiktigt hanteras med mothandel > Ökade flöden indikerar dock behov av att inkludera även snitt 1 > En enhetlig metod är mer transparent och effektivt

11 Uppdelning i fyra områden > Sverige föreslås delas in i fyra anmälningsområden definierade av snitt 1, snitt 2 och snitt 4 > Förslaget publicerades i en slutrapport till regeringen den 19 oktober > Svenska Kraftnät tar slutligt beslut om uppdelning före årsskiftet > Tidpunkt för införande är preliminärt den 1 juli 2011 > Kommissionens marknadstest avslutas den 5 november > Därefter tar Kommissionen beslut om åtagandena kan godkännas eller om de ska korrigeras först. Beslutet väntas i januari 2010.

12 Tack för Er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Anmälningsområden i Sverige Svenska Kraftnäts åtagande till EU-kommissionen och föreslagen marknadsdelning."

Liknande presentationer


Google-annonser