Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFÖRANDE AV ELOMRÅDEN - STATUS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFÖRANDE AV ELOMRÅDEN - STATUS"— Presentationens avskrift:

1 INFÖRANDE AV ELOMRÅDEN - STATUS
Ediel och avräkningskonferensen Josef Bly, Svenska Kraftnät

2 INNEHÅLL 1 Oktober Kartor Elområden Testning just nu
Vad blir skillnaden i praktiken? Hantering av interna flaskhalsar

3 Nya mätningsföreskrifter från den 1/10
EU:s tredje paket för el och gasmarknaderna Byte av leverantör när som helst i månaden Ingen ändring för schablonkunder Hanteras i de preliminära och slutliga andelstalen Ny hantering för timmätta kunder Retroaktiva strukturändringar under samma månad är ok

4 Elområden - bakgrund Begränsning av utlandsförbindelser på grund av interna problem i Sverige är emot EU:s konkurrensregler – frivilligt åtagande av Svenska Kraftnät att dela in Sverige i 4 elområden Transport av el kostar pengar (nätförluster), är det orimligt att det ska vara olika priser?

5 Karta – Elområden Indelning efter fysiska begränsningar på stamnätet
Även några regionnätsledningar korsar snitt 2 och snitt 4

6 Karta – nya gränser snitt 4 från den 1/10
Nya nätavräkningsområden från den 1 oktober Nissanfors (NSF) i nordvästra Småland på gränsen mot Västergötland. Var tidigare en del av Västbo (VBO) Småland Norra lokalnät (SMN) i nordöstra Småland på gränsen mot Östergötland. Utgörs av den nordöstra delen av Sydsvenska lokalnätet (SYL), en del av Forsaström (FOM) samt hela gamla Småland norra (NSM)

7 Snittgräns

8 Snittgräns

9 Vad händer i praktiken? – hos Svenska Kraftnät innan spot stänger
Svenska Kraftnät beräknar handelskapacitet (NTC – Net Transfer Capacity), drar bort en reglermarginal (TRM – Transmission Regulation Margin) och skickar till Nordpool Exempel på beräkning av NTC: Snitt 1 består av 4 400kV ledningar med en total kapacitet på 3300 MW Max NTC = 3300 UL 1 – 800 MW UL 7 – 800 MW UL 6 – 800 MW UL 4 – 900 MW OBS! påhittade siffror som exempel Planerat underhåll på ledning UL1 ger ny NTC på 2500 MW

10

11 Vad händer i praktiken? – spothandel
Elhandlare lägger bud per elområde på börsen Nordpool räknar fram priset för utbud och efterfrågan möter varandra, ingen skillnad i beräkningen

12 Vad blir skillnaden mot idag? – spothandel
För Nordpool: ingen skillnad alls, prisberäkningen har alltid varit anpassad för olika priser i olika områden

13 Vad blir skillnaden mot idag
Vad blir skillnaden mot idag? I planeringsskedet – hos Svenska Kraftnät, Elbas och RK-marknaden Svenska Kraftnät: Beräkning av intern NTC, idag är NTC = ∞. I övrigt små skillnader Elbas: Handel per område, så länge det finns kapacitet är allt likadant som idag. Annars olika pris, jfr spothandel RK-marknaden: Bud per område precis som idag. Om det finns kapacitet – inga problem. Annars: Mothandel eller olika RK-pris

14 Testning hittills - hos Nordpool
Testning mellan Nordpool och deras kunder i maj 2011 utan problem Nordpools prisberäkning är anpassad för norden och tar därför hänsyn till olika elområden så det är inget nytt Status: Klart

15 Testning hittills - internt på Svenska Kraftnät
Testning mellan Svenska Kraftnäts olika system, distributioner mellan NOIS (kapaciteter och priser, delas mellan de nordiska TSO:erna), Trans (drift, RK och priser) samt avräkningen Vissa nya serier även om pris per område funnits med tidigare T.ex. avräkningsresultat är fortfarande per snittområde för att minska förändringar för branschen Status: Klart

16 Testning hittills Nordpool - SvK
Testveckor var v 33 och 35 Initiala problem med kapaciteter och handel över områden Alla data gick över utan problem mellan spot och Svenska Kraftnät i slutet av v 35 Status: Klart? Detta skrivs v38 och denna vecka testar vi elbas (igen)

17 Testning hittills - hela kedjan (Svenska Kraftnät-NP-BA)
Testning mellan Nordpool, Svenska Kraftnät, elhandlare och balansansvariga, allt från handel per område till olika RK-priser i olika områden och balanskraft Första testvecka var v 35, andra v 38. Många har testat mot NP och Svenska Kraftnät. Status: Sista planerade testveckan är nästa vecka – Balansansvariga: Anmäl er för testning, kontakta oss!

18 Hantering av interna flaskhalsar - Före och efter den 1:a november
Före  med specialregleringar Om flaskhalsar uppstår internt i Sverige hanteras dessa av Svenska Kraftnät med hjälp av specialregleringar. Efter  med marknadsdelning och mothandel Uppstår flaskhalsar internt i Sverige… …i samband med handeln på day ahead marknaden (Elspot), hanteras dessa med hjälp av marknadsdelning. …i driftskedet på grund av internt/externt fel, genomför SvK mothandel. …i driftskedet på grund av avvikelse mot plan sker balansreglering på respektive sida om flaskhalsen till olika reglerpriser (Marknadsdelning i reglerkraftmarknaden) …inom ett elområde hanteras detta på samma sätt som tidigare med hjälp av specialregleringar.

19 Typfall: Flaskhalsar och regleringar - Några illustrerande exempel
Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) Intakt nät utan flaskhalsar Flaskhals orsakade av fel i nätet (eller bortfall av reaktiv stöttning i produktion) Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan Utlandsförbindelser Flaskhals på grund av fel Flaskhals på grund av avvikelse mot plan - Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan (Utlandsförbindelse) Marknadsdelning i day ahead (Elspot)

20 Exempel 1a - Intakt nät utan flaskhalsar
SE1 Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden får samma spotpris. Överföringarna mellan SE1, SE2, SE3 och SE4 är mindre än tillgänglig kapacitet. Balansreglering som idag. Upp- eller nedregleringar kan handlas i samtliga elområden. Ingen marknadsdelning behövs i reglerkraft-marknaden. Samma reglerpris i alla elområden. SE2 SE3 SE4  Ingen skillnad i resultat jämfört med dagens hantering!

21 Exempel 1b - Flaskhals på grund av fel i under driftskedet
SE1 Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden får samma spotpris. Överföringskapaciteten mellan 2 och 3 har reducerats plötsligt på grund av ett fel.* Svenska Kraftnät genomför och bekostar mothandel motsvarande planerad handel. Åtgärderna ej prissättande för reglerkraft. Marknadsdelning sker om kapaciteten är otillräcklig i reglerkraftmarknaden. Gemensamt reglerkraftspris för område SE1 och SE2. Gemensamt reglerkraftspris iför område SE3 och SE4. SE2 FLASKHALS! SE3 Förtydliga med streckad ram runt resp.område? SE4 * Exempelvis bortfall av ledning eller en produktions-anläggning som påverkar överföringskapaciteten genom dess reaktiva stöd.

22 Exempel 1c - Flaskhals på grund av avvikelse mot plan
Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden får samma spotpris. Överföringen mellan SE2 och SE3 överskrider tillgänglig kapacitet och flaskhals har uppstått. Inget fel ligger till grund för otillräcklig överföringskapacitet, utan flaskhalsen beror på avvikelse mot plan, exempelvis på grund av prognosfel eller bortfall av produktion i område 3. Marknadsdelning sker i reglerkraftmarknaden om kapaciteten är otillräcklig. Samma reglerkraftspris i SE1 och SE2. SE3 och SE4 får ett eget reglerkraftspris. SE2 SE3 SE4

23 Exempel 2a - Flaskhals på grund av fel (Utlandsförbindelse)
Kapaciteten på utlandsförbindelsen mot NO1 reduceras på grund av fel Flaskhalsen hanteras genom att Statnett och Svenska Kraftnät genomför mothandel (jmfr exempel 1b) Åtgärden ej reglerprissättande Hanteras på samma sätt som idag SE2 NO1 SE3 FLASKHALS! SE4

24 Exempel 2b - Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan (Utlandsförbindelse)
Flaskhals på utlandsförbindelse mot NO1 uppstår på grund av oväntat höga flöden. Flaskhalsen hanteras genom att Statnett och Svenska Kraftnät genomför balansregleringar. Åtgärden är reglerprissättande. Samma hantering som idag, med undantag för att reglerkraftpriset kan skilja mellan olika elområden i Sverige. SE2 NO1 SE3 FLASKHALS! SE4

25 Exempel 2c - Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan (Utlandsförbindelse)
Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden får samma spotpris. Överföringen mellan SE3 och SE4 överskrider tillgänglig kapacitet och flaskhals har uppstått. Inget fel ligger till grund för minskad överföringskapacitet, utan flaskhalsen beror på avvikelse mot plan på utlandsförbindelse, exempelvis på grund av prognosfel, eller bortfall av produktion i område DK2. Marknadsdelning sker om kapaciteten är otillräcklig i reglerkraftmarknaden. Samma reglerkraftspris i SE1, SE2 och SE3. Samma reglerkraftspris i SE4 och DK2. SE1 SE2 SE3 FLASKHALS! DK2 SE4

26 Exempel 3 - Marknadsdelning
SE1 Handeln har resulterat i marknadsdelning i två områden (SE1 + SE2) och (SE3 + SE4). Överföringen mellan SE2 och SE3 överskrider tillgänglig kapacitet och flaskhals har uppstått. Inget fel ligger till grund för minskad överföringskapacitet, utan flaskhalsen beror på att efterfrågan/lasten är högre än överföringskapaciteten. Marknadsdelning sker om kapaciteten är otillräcklig i reglerkraftmarknaden. Samma reglerkraftspris i SE1 och SE2. Samma reglerkraftspris i SE3 och SE4. SE2 SE3 SE4

27 Systemet är detsamma, de fysikaliska förutsättningarna är oförändrade!
Värt att nämna i sammanhanget… Systemet är detsamma, de fysikaliska förutsättningarna är oförändrade!

28 Mer information om elområden
Svenska Kraftnät Svensk Energi Nordpool Spot Konsumentverket (prisjusteringsklausul för slutkunder)


Ladda ner ppt "INFÖRANDE AV ELOMRÅDEN - STATUS"

Liknande presentationer


Google-annonser