Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFÖRANDE AV ELOMRÅDEN - STATUS Ediel och avräkningskonferensen 2011-10-05 Josef Bly, Svenska Kraftnät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFÖRANDE AV ELOMRÅDEN - STATUS Ediel och avräkningskonferensen 2011-10-05 Josef Bly, Svenska Kraftnät."— Presentationens avskrift:

1 INFÖRANDE AV ELOMRÅDEN - STATUS Ediel och avräkningskonferensen 2011-10-05 Josef Bly, Svenska Kraftnät

2 INNEHÅLL Elområden Vad blir skillnaden i praktiken? Hantering av interna flaskhalsar 1 Oktober Kartor Testning just nu 2

3 Nya mätningsföreskrifter från den 1/10 > EU:s tredje paket för el och gasmarknaderna > Byte av leverantör när som helst i månaden > Ingen ändring för schablonkunder > Hanteras i de preliminära och slutliga andelstalen > Ny hantering för timmätta kunder > Retroaktiva strukturändringar under samma månad är ok 3

4 Elområden - bakgrund > Begränsning av utlandsförbindelser på grund av interna problem i Sverige är emot EU:s konkurrensregler – frivilligt åtagande av Svenska Kraftnät att dela in Sverige i 4 elområden > Transport av el kostar pengar (nätförluster), är det orimligt att det ska vara olika priser? 4

5 Karta – Elområden 5 > Indelning efter fysiska begränsningar på stamnätet > Även några regionnätsledningar korsar snitt 2 och snitt 4

6 Karta – nya gränser snitt 4 från den 1/10 > Nya nätavräkningsområden från den 1 oktober > Nissanfors (NSF) i nordvästra Småland på gränsen mot Västergötland. Var tidigare en del av Västbo (VBO) > Småland Norra lokalnät (SMN) i nordöstra Småland på gränsen mot Östergötland. Utgörs av den nordöstra delen av Sydsvenska lokalnätet (SYL), en del av Forsaström (FOM) samt hela gamla Småland norra (NSM) 6

7 7 Snittgräns

8 8

9 Vad händer i praktiken? – hos Svenska Kraftnät innan spot stänger > Svenska Kraftnät beräknar handelskapacitet (NTC – Net Transfer Capacity), drar bort en reglermarginal (TRM – Transmission Regulation Margin) och skickar till Nordpool > Exempel på beräkning av NTC: Snitt 1 består av 4 400kV ledningar med en total kapacitet på 3300 MW Max NTC = 3300 9 UL 1 – 800 MW UL 7 – 800 MW UL 6 – 800 MW UL 4 – 900 MW OBS! påhittade siffror som exempel Planerat underhåll på ledning UL1 ger ny NTC på 2500 MW

10 10

11 > Elhandlare lägger bud per elområde på börsen Vad händer i praktiken? – spothandel 11 > Nordpool räknar fram priset för utbud och efterfrågan möter varandra, ingen skillnad i beräkningen

12 > För Nordpool: ingen skillnad alls, prisberäkningen har alltid varit anpassad för olika priser i olika områden Vad blir skillnaden mot idag? – spothandel 12

13 Vad blir skillnaden mot idag? I planeringsskedet – hos Svenska Kraftnät, Elbas och RK-marknaden > Svenska Kraftnät: Beräkning av intern NTC, idag är NTC = ∞. I övrigt små skillnader > Elbas: Handel per område, så länge det finns kapacitet är allt likadant som idag. Annars olika pris, jfr spothandel > RK-marknaden: Bud per område precis som idag. Om det finns kapacitet – inga problem. Annars: Mothandel eller olika RK-pris 13

14 Testning hittills - hos Nordpool > Testning mellan Nordpool och deras kunder i maj 2011 utan problem > Nordpools prisberäkning är anpassad för norden och tar därför hänsyn till olika elområden så det är inget nytt > Status: Klart 14

15 Testning hittills - internt på Svenska Kraftnät > Testning mellan Svenska Kraftnäts olika system, distributioner mellan NOIS (kapaciteter och priser, delas mellan de nordiska TSO:erna), Trans (drift, RK och priser) samt avräkningen > Vissa nya serier även om pris per område funnits med tidigare > T.ex. avräkningsresultat är fortfarande per snittområde för att minska förändringar för branschen > Status: Klart 15

16 Testning hittills Nordpool - SvK > Testveckor var v 33 och 35 > Initiala problem med kapaciteter och handel över områden > Alla data gick över utan problem mellan spot och Svenska Kraftnät i slutet av v 35 > Status: Klart? Detta skrivs v38 och denna vecka testar vi elbas (igen) 16

17 Testning hittills - hela kedjan (Svenska Kraftnät-NP-BA) > Testning mellan Nordpool, Svenska Kraftnät, elhandlare och balansansvariga, allt från handel per område till olika RK-priser i olika områden och balanskraft > Första testvecka var v 35, andra v 38. Många har testat mot NP och Svenska Kraftnät. > Status: Sista planerade testveckan är nästa vecka – Balansansvariga: Anmäl er för testning, kontakta oss! 17

18 Hantering av interna flaskhalsar - Före och efter den 1:a november > Före  med specialregleringar Om flaskhalsar uppstår internt i Sverige hanteras dessa av Svenska Kraftnät med hjälp av specialregleringar. > Efter  med marknadsdelning och mothandel Uppstår flaskhalsar internt i Sverige… > …i samband med handeln på day ahead marknaden (Elspot), hanteras dessa med hjälp av marknadsdelning. > …i driftskedet på grund av internt/externt fel, genomför SvK mothandel. > …i driftskedet på grund av avvikelse mot plan sker balansreglering på respektive sida om flaskhalsen till olika reglerpriser (Marknadsdelning i reglerkraftmarknaden) > …inom ett elområde hanteras detta på samma sätt som tidigare med hjälp av specialregleringar.

19 Typfall: Flaskhalsar och regleringar - Några illustrerande exempel 1. Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) a) Intakt nät utan flaskhalsar b) Flaskhals orsakade av fel i nätet (eller bortfall av reaktiv stöttning i produktion) c) Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan 2. Utlandsförbindelser a) Flaskhals på grund av fel b) Flaskhals på grund av avvikelse mot plan c) - Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan (Utlandsförbindelse) 3. Marknadsdelning i day ahead (Elspot)

20 Exempel 1a - Intakt nät utan flaskhalsar > Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden får samma spotpris. > Överföringarna mellan SE1, SE2, SE3 och SE4 är mindre än tillgänglig kapacitet. > Balansreglering som idag. Upp- eller nedregleringar kan handlas i samtliga elområden. > Ingen marknadsdelning behövs i reglerkraft- marknaden. Samma reglerpris i alla elområden.  Ingen skillnad i resultat jämfört med dagens hantering!

21 Exempel 1b - Flaskhals på grund av fel i under driftskedet > Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden får samma spotpris. > Överföringskapaciteten mellan 2 och 3 har reducerats plötsligt på grund av ett fel.* > Svenska Kraftnät genomför och bekostar mothandel motsvarande planerad handel. > Åtgärderna ej prissättande för reglerkraft. > Marknadsdelning sker om kapaciteten är otillräcklig i reglerkraftmarknaden. Gemensamt reglerkraftspris för område SE1 och SE2. Gemensamt reglerkraftspris iför område SE3 och SE4. ! FLASKHALS! * Exempelvis bortfall av ledning eller en produktions- anläggning som påverkar överföringskapaciteten genom dess reaktiva stöd.

22 Exempel 1c - Flaskhals på grund av avvikelse mot plan > Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden får samma spotpris. > Överföringen mellan SE2 och SE3 överskrider tillgänglig kapacitet och flaskhals har uppstått. > Inget fel ligger till grund för otillräcklig överföringskapacitet, utan flaskhalsen beror på avvikelse mot plan, exempelvis på grund av prognosfel eller bortfall av produktion i område 3. > Marknadsdelning sker i reglerkraftmarknaden om kapaciteten är otillräcklig. Samma reglerkraftspris i SE1 och SE2. SE3 och SE4 får ett eget reglerkraftspris.

23 Exempel 2a - Flaskhals på grund av fel (Utlandsförbindelse) > Kapaciteten på utlandsförbindelsen mot NO1 reduceras på grund av fel > Flaskhalsen hanteras genom att Statnett och Svenska Kraftnät genomför mothandel (jmfr exempel 1b) > Åtgärden ej reglerprissättande > Hanteras på samma sätt som idag ! FLASKHALS!

24 Exempel 2b - Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan (Utlandsförbindelse) > Flaskhals på utlandsförbindelse mot NO1 uppstår på grund av oväntat höga flöden. > Flaskhalsen hanteras genom att Statnett och Svenska Kraftnät genomför balansregleringar. > Åtgärden är reglerprissättande. > Samma hantering som idag, med undantag för att reglerkraftpriset kan skilja mellan olika elområden i Sverige. ! FLASKHALS!

25 Exempel 2c - Flaskhals på grund av avvikelse gentemot plan (Utlandsförbindelse) > Ingen marknadsdelning i day ahead (Elspot) och alla elområden får samma spotpris. > Överföringen mellan SE3 och SE4 överskrider tillgänglig kapacitet och flaskhals har uppstått. > Inget fel ligger till grund för minskad överföringskapacitet, utan flaskhalsen beror på avvikelse mot plan på utlandsförbindelse, exempelvis på grund av prognosfel, eller bortfall av produktion i område DK2. > Marknadsdelning sker om kapaciteten är otillräcklig i reglerkraftmarknaden. Samma reglerkraftspris i SE1, SE2 och SE3. Samma reglerkraftspris i SE4 och DK2. ! FLASKHALS!

26 Exempel 3 - Marknadsdelning > Handeln har resulterat i marknadsdelning i två områden (SE1 + SE2) och (SE3 + SE4). > Överföringen mellan SE2 och SE3 överskrider tillgänglig kapacitet och flaskhals har uppstått. > Inget fel ligger till grund för minskad överföringskapacitet, utan flaskhalsen beror på att efterfrågan/lasten är högre än överföringskapaciteten. > Marknadsdelning sker om kapaciteten är otillräcklig i reglerkraftmarknaden. Samma reglerkraftspris i SE1 och SE2. Samma reglerkraftspris i SE3 och SE4.

27 Värt att nämna i sammanhanget… Systemet är detsamma, de fysikaliska förutsättningarna är oförändrade!

28 Mer information om elområden > Svenska Kraftnät > http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Elomraden/ http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Elomraden/ > Svensk Energi > http://www.svenskenergi.se/sv/vi-arbetar-med/handel-forsaljning-av- el/elomraden-i-sverige/ > Nordpool Spot > http://www.nordpoolspot.com/How-does-it-work/Bidding-areas/ http://www.nordpoolspot.com/How-does-it-work/Bidding-areas/ > Konsumentverket (prisjusteringsklausul för slutkunder) > http://www.konsumentverket.se/nyheter/pressmeddelanden/pressmeddelan den-2010/tydligare-prisvillkor-for-el/ http://www.konsumentverket.se/nyheter/pressmeddelanden/pressmeddelan den-2010/tydligare-prisvillkor-for-el/ 28


Ladda ner ppt "INFÖRANDE AV ELOMRÅDEN - STATUS Ediel och avräkningskonferensen 2011-10-05 Josef Bly, Svenska Kraftnät."

Liknande presentationer


Google-annonser