Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etikkursen - översikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etikkursen - översikt."— Presentationens avskrift:

1 Etikkursen - översikt

2 Några slutsatser Etik förutsätter inlevelseförmåga, mod och frihet
Etik handlar om ansvar – och vi kan vara ansvariga för vårt underlåtande att handla Svaren är oftast inte självklara utan kräver analys och reflexion innan vi kan ta ställning

3 Etikämnet, etiska beslut och argumentationsanalys

4 Etikens områden Deskriptiv etik
Beskrivning av moraliskt tänkande och handlande (sociologi, historia…) Metaetik/värdeteori Analys av moralens kunskapsanspråk och moraliskt språk Normativ etik Kriterier på en rätt eller orätt handling Vad är gott? Vad utmärker en god människa? Tillämpad etik Undersöker moraliska problem inom olika sektorer av samhället Vårdetik, global etik, affärsetik, dataetik…

5 Argumentationsanalys
Tes = övergripande ståndpunkt Pro-argument (P1, P2 …)= argument för tesen Contra-argument (C1, C2…) = argument mot tesen Hållbart argument = uttrycker (1) sant påstående alternativt rimlig värdering och är (2) relevant, dvs argumentet leder till tesen; som stöd - Pro-argument - eller som invändning - Contra-argument

6 Normativ etik Vad är en rätt handling? Vad är gott? Vad är rättvist? Vad har värde? Hur bör jag leva/vad är en god människa?

7 Två huvudtyper av normative etiska teorier
Teleologisk etik (av telos, bet. mål) = om en handling är rätt avgörs av dess konsekvenser (”konsekvensetik”) Deontologisk etik (av to deon, bet. det som bör göras)= om en handling är rätt avgörs av något annat än handlingens konsekvenser (”pliktetik”)

8 Konsekvensetik Om handlingen leder till de bästa konsekvenserna
Etisk egoism Om handlingen gynnar mig själv Etisk perfektionism Om handlingen bidrar till mitt självförverkligande Etisk partikularism Om handlingen gynnar den grupp som jag tillhör Utilitarism Om handlingen maximerar lyckan Preferensutilitarism Om handlingen bidrar till preferenstillfredsställelse Behovsorienterad utilitarism Om handlingen bidrar till behovstillfredsställelse Handlingsutilitarism Om den enskilda handlingen bidrar till lyckan Regelutilitarism Om handlingen följer en regel som bidrar till lyckan

9 Kants kategoriska imperativ:
Handla så att maximen för din vilja kan upphöjas till allmän lag! (Universaliseringsprincipen) Behandla en människa aldrig enbart som ett medel utan alltid som ett ändamål i sig! (Människovärdesprincipen) Översikt: Inledning till etiken sid.67

10 Etisk beslutsmodell 1. Problemet 2. Informationssamlande
3. Handlingsalternativ (A el. B…) 4. Konsekvens- och handlingsbedömning 5. Sannolikhetsbedömning (0…1) 6. Värdering (Varför är A resp. B positivt alt negativt – vilka etiska principer?) 7. Beslut (8. Handling) 9. Utvärdering

11 Etiska principer Godhetsprincipen Människovärdesprincipen
Autonomiprincipen Rättviseprincipen

12 Teorier om rättvisa John Rawls teori om fördelningsrättvisa
A Theory of Justice (1971) Rawls syfte: att utforma en teori om rättvisa som 1) motsvarar den intuitiva uppfattningen vi har om rättvisa och 2) är teoretiskt genomtänkt

13 Rawls principer Nozicks teori Kommunitarism Feministisk etik Begreppen människovärde, autonomi, ansvar, dygd

14 Religioners etiska funktion:
Uttrycker bud och plikter erbjuder världsbild och människosyn inspirerar till handlande manar till uppror och legitimerar bestående ordningar

15 Etik i Bibeln Etik i katolsk tradition (Thomas av Aquino) Luthersk etik Några moderna teologiska etiker

16 Sharia (lagen) Koranen: Guds sändebud (Muhammed) förmedlar lagen
Sunna (Sed) = Muhammeds handlande, förmedlas genom ”hadither” = traditioner Analogislut Idjma (konsensus) = församlingens gemensamma uppfatning

17 Islams etik Lagtolkning viktigt utförs av Rättslärde (ulama) avger
Fatwa (utlåtande) Olika tolkningar, t ex kvinnans ställning

18 Buddhismens etik Dharma – tillvarons moraliska ordning
Samsara = kretsloppet - återfödelsen, avgörs av Karmas lag – goda eller onda gärningar Vägen: att slippa återfödas: 1) Rätt handlande 2) Rätt medvetande Regler för lärjungar

19 Konfucianism: Moralen uppbyggd på relationer
Styrande – undersåte Far – son Make – maka Äldre bror – yngre bror Vän – vän Mål: förnuftig ordning – balans, stabilitet, ömsesidighet

20 Inför skrivning: Litteratur: Collste Inledning till etiken (ej sid )och Kompendium sid. 1-91 Testa dig: Se Person- och sakregister sid. 149

21 Inför skrivning Exempel på frågor: Kortfrågor:
Vad betyder kulturell relativism? Teorier inom normativ etik brukar indelas i teleologiska, deontologiska och dygdetiska. Redogör kortfattat för vad de tre typerna betyder. Ange två argument som riktats mot utilitarismen Redogör för Luthers tvåregementslära Redogör för den skillnad Kan gör mellan ”hypotetiskt imperativ” och ”kategoriskt imperativ” Vilka fyra källor har Islams etik? Sens argument för frihetens universalitet Ev. kort text för argumentationsanalys …..


Ladda ner ppt "Etikkursen - översikt."

Liknande presentationer


Google-annonser