Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Hartvigsson Thomas.hartvigsson@gu.se MORIA: Introduktion Thomas Hartvigsson Thomas.hartvigsson@gu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Hartvigsson Thomas.hartvigsson@gu.se MORIA: Introduktion Thomas Hartvigsson Thomas.hartvigsson@gu.se."— Presentationens avskrift:

1 Thomas Hartvigsson Thomas.hartvigsson@gu.se
MORIA: Introduktion Thomas Hartvigsson

2 Innehåll Kursinnehåll Examination Vad är moralfilosofins historia?

3 Kursinnehåll Moralfilosofins historia, 5 hp (History of Moral Philosophy) Delkursen redovisar översiktligt moralfilosofins historia från antiken fram till idag. Exempel på filosofer som diskuteras är Platon, Aristoteles, Hobbes, Spinoza, Hume, Kant, Mill, Nietzsche, Moore, Foot och Mackie. Tonvikten ligger vid förståelse och diskussion av problemställningar och teorier snarare än idéhistorisk översikt.

4 Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten
2. påvisa god orientering i den praktisk filosofiska historien och redogöra för några centrala ståndpunkter hos erkänt betydelsefulla filosofer (manliga såväl som kvinnliga) från antiken till modern tid. 3. visa prov på förmåga att förstå, formulera och analysera grundläggande teoretiska såväl som praktiska moralfilosofiska frågeställningar, samt diskutera hur dessa kan kopplas till tidsenliga etiska problem på samhällsnivå. 5. tillämpa elementär argumentationsanalys på specifikt filosofiska såväl som allmänt vetenskapliga och vardagliga argumentationer.

5 MORIA HT14 Nio föreläsningar om två timmar
Litteratur: Western ethics + kompendium Tre egna diskussionstillfällen (frågor på GUL efter första föreläsningen varje vecka) Tre examinationsuppgifter uppdelade på två tillfällen

6 Att studera filosofi Läs innan föreläsningarna Läs långsamt och noga
Läs igen, speciellt delarna som ni inte förstod första gången och de saker som verkar konstiga eller som ni inte håller med om Formulera vad det är ni inte förstår (gärna i skrift) Diskutera det ni inte förstår med varandra Ta med frågor till föreläsningarna (Använd mentorerna)

7 Två hemtentamen Lämnas ut Lämnas in Max ord Tenta 1 22/9 29/9 1200
Tenta 1 består av en delfråga Tenta 2 består av två delfrågor Totalt 3 delfrågor För G på delkursen krävs G på alla delfrågorna För VG på delkursen krävs utöver G ett VG resultat på två frågor

8 Betygskriterier För G ska studenten - (svara på frågan)
- Använda och definiera relevanta begrepp på ett adekvat sätt Ha skrivit en sammanhållen text Ha en tydlig argumentation För VG ska studenten Förhålla sig självständig Ha en väldisponerad och välskriven text Föra en konsekvent och nyanserad argumentation

9 Att skriva tenta i filosofi: några råd
Syftet med examination är att visa upp att ni har förstått kursinnehållet och att redovisa era reflektioner Läs frågan noga (mer än en gång) Svara på frågan Låtsas att du skriver för någon som inte vet ett dyft om filosofi Förklara filosofiska termer och begrepp. Använd gärna exempel Om kurslitteraturen tar upp en invändning och också svarar på den resonera också kring svaret på invändningen Ha ett tydligt fokus/röd tråd genom texten Redovisa andra källor än kurslitteraturen (och tänk källkritiskt!) Skriv inte massa fluff (upprepa frågan, snygga övergångar) Läs igenom tentan en extra gång

10 Frågor?

11 Vad är filosofi? Kärlek till kunskap?
Ett förhållningssätt till kunskap? Sekulär Argumenterande Systematisk Det som inte tillhör någon annan vetenskap? De historiska filosoferna var mångsysslare

12 Vad är moralfilosofi? (Normativ) Etik
Hur bör man leva? Vad är rätt/fel? Vad är rättvisa? osv. Metaaetik Vad betyder rätt/fel? Vad är det att ha en moraliska uppfattning? Finns moraliska fakta? Kan vi få moralisk kunskap? Moralens förutsättningar Har vi en fri vilja? Vad människans natur? Finns Gud? Hur fungerar människor tillsammans?

13 Skillnaden mellan metaetik och normativ etik
Tillämpad etik: Vad är rätt/fel i en viss fråga? Medicinsk etik (abort, fosterdiagnostik), djuretik (djurförsök, äta djur), affärsetik (företags sociala ansvar, VD löner) Normativ etik: Vilka generella moraliska regler/principer finns? Hur bör man leva? Undersöker standarder/normer för rätta/ felaktiga handlingar. Vad som är en god/usel person. Vad som är ett rättvist samhälle/värld Metaetik: Ställer frågor om moralen/normativ etik Moraliskt språk, moraliskt tänkande, moralisk metafysik, moralisk kunskap.

14 Normativ etik Etiska teorier
Konsekvensetik, rättighetsetik, pliktetik, dygdetik Teorier om livskvalitet Hedonism, preferentialism, objektiv list teorier Teorier om rättvisa Egalitarianism, förtjänst osv

15 Metaetik Semantik Objektivism, subjektivism, relativism, emotivism, nihilism Epistemologi Koherentism, fundamentism Rationalism, moral sense, intutionism Moralisk metafysik Realism, naturalism, idealism Moralpsykologi Kognitivism, icke-kognitivism, moralisk motivation

16 Metaetik och teoretisk filosofi
Semantik Hur fungerar språket? Hur kan vi med språk tala om saker? (Vad refererar moraliska påståenden till? Moraliska fakta? Uttryck för känslor?) Metafysik Vad existerar? Hur existerar det? (Finns moraliska fakta? Vad är de för typ av fakta?) Epistemologi Vad är kunskap? Hur kan vi få kunskap? (Finns moralisk kunskap? Hur får vi den? Medvetandefilosofi Hur fungerar medvetandet? Vilka komponenter består det av? (Finns det särskilda moraliska medvetandetillstånd?)

17 Moralens förutsättningar
Fri vilja Determinism, icke-determinism Libertarianism, kompabitilism, inkompatibilism Människans natur Finns en universell mänsklig natur? Ett mänskligt sätt att blomstra? Är alla egoister? Gud Finns Gud? Spelar det någon roll?

18 Vad är filosofihistoria?
Filosofi har en levande relation till sin historia Filosofihistoria och idé- och lärdomshistoria Vad sa filosofen egentligen? Vad borde filosofen ha sagt? Två sätt att närma sig filosofihistoria Tematiskt Är positionen rimlig? Personcentrerat Är filosofen sammanhängande?

19 Frågor?


Ladda ner ppt "Thomas Hartvigsson Thomas.hartvigsson@gu.se MORIA: Introduktion Thomas Hartvigsson Thomas.hartvigsson@gu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser