Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och religion I.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och religion I."— Presentationens avskrift:

1 Etik och religion I

2 Religioners etiska funktion:
Uttrycker bud och plikter erbjuder världsbild och människosyn inspirerar till handlande manar till uppror och legitimerar bestående ordningar

3 Kristendom och etik Teologisk etik

4

5 Etik i Bibeln Etik i katolsk tradition (Thomas av Aquino) Luthersk etik Några moderna teologiska etiker

6 Bibelns etik Finns svaren i bibeln?

7 Ex 1 Bör en kristen lyda överheten? (Rom.13)
Överheten i Guds tjänst Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom       De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva. De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda.

8 Ex 2: bör homosexuella kunna ingå äktenskap? Rom 1:27-29
Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt,       likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.  Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras  uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja.

9 Etiken i Nya testamentet: några teman
Profeternas förkunnelse om rättfärdighet följs upp av Jesus (Luk 4: 18-19) Kärleksbudet radikaliseras “agapism”: “Älska era fiender” (Luk. 6:27) De fattiga och utstötta i fokus (Matt. 25) Sinnelag och handlingar betonas (Matt 7:12)

10 Teocentrism: Du skall älska Herren din gud av allt ditt hjärta… och din nästa såsom dig själv (Matt 22: 36-40) Human etik: Gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni och göra mot dem (Matt 7:12) Kristen etik kan leda till utilitarism, deontologisk etik och dygdetik!

11

12 Katolsk etik

13 Thomas av Aquino (1225-1274) den katolska etikens grundare

14 Thomas av Aquino – Beroende av Aristoteles (“Filosofen”):
1. Varje människa strävar efter lycka (eudaimonism, teleologi) 2. Lyckan är kontemplation Thomas övertar 1) men lycka = Gudsgemenskap (Augustinus!) Dygdetik: 7 kardinaldygder: vishet, mod måttfullhet, rättvisa + tro, hopp, kärlek

15 Vad är rätt handling? Thomas: Läran om naturlig lag
Guds eviga lag Den naturliga lagen (målet: det goda/det gemensamma bästa –teleologi) Den uppenbarade lagen Mänskliga lagar - lagstiftning

16 Prinicpen om den dubbla effekten
Vid en moralisk bedömning av en handling måste man skilja på 1) de avsedda följderna 2) de icke-avsedda följderna En handling är rätt om A) avsikten är god, och B) de avsedda följderna uppnås

17 Bikupa Ex sid. 102

18 Exempel på katolsk tillämpad etik
Påvens Paulus VI encyklika Humane Vitae (1968) Tes: Mot artificiell barnbegränsning (preventivmedel) Argument: C1. Äktenskapets syfte: reproduktion Naturrätt C2. Det finns säkra perioder Naturrätt C3. Mot sterilisering – mot naturen Naturrätt Undantag: om syftet är att bota och effekten blir sterilitet Läran om den dubbla effekten C4. Medför moralisk upplösning Konsekvensetik

19 Protestantisk etik

20 Martin Luthers etik (1483-1546)

21 Luthers teologi Rättfärdiggörelse genom tro allena
En kristen är både rättfärdig och syndare Människan lever samtidigt i två regementen ”tvåregementsläran”

22 Luthers etiska dualism
Allmänmänsklig socialetik Kristen individualetik Gud styr genom Världsligt regemente (lagar) Andligt regemente (frihet) Kunskap genom Förnuftet - lagen Evangeliet Människans roller Ämbete Kallelseläran Person Etisk bedömningsgrund Handlingars konsekvenser Sinnelaget

23 Problem i Luthers etik Människans vilja: fri eller determinerad
De goda gärningarna – meningslösa? Underkastelse under staten

24 Två exempel

25 Anders Nygren Eros och agape. Den kristna kärlekstanken genom tiderna Motivforskning (Lundateologin)

26 Anders Nygren Två grundmotiv Det kristna kärleksmotivet:
Agape= Guds kärlek till människan, genom gudsgemenskapen kärlek till medmänniskan (“rörteologi”) Agape är spontan, värdeindifferent, skapande, gemenskapsstiftande

27 Det grekiska: Eros= individens strävan mot Gud, mystik, egocentrisk kärlek

28 Reinold Niebuhr Karl Barth ( )

29 Reinold Niebuhr Kritik av Luthers distinktion mellan lag och evangelium (två regementen): kärleksbudet blir irrelevant Kritik av liberalteologi – “Social Gospel” : kärleksbudet relativiseras Niebuhrs alternativ: frihet, jämlikhet rättvisa etc – approximationer av kärleksbudet “Kristen realism”


Ladda ner ppt "Etik och religion I."

Liknande presentationer


Google-annonser