Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vet vi vad som är rätt/fel? Vem lär oss det? Är svaren på vad som är rätt eller fel giltiga för alltid?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vet vi vad som är rätt/fel? Vem lär oss det? Är svaren på vad som är rätt eller fel giltiga för alltid?"— Presentationens avskrift:

1 Hur vet vi vad som är rätt/fel? Vem lär oss det? Är svaren på vad som är rätt eller fel giltiga för alltid?

2 Etik och moral  ”Vi diskuterar ingen liten fråga, utan frågan om hur vi bör leva” Socrates  Etik är ett gammalt ämne (Ethos)  Försöker att förklara ”Vad är det goda? Vad är det rätta?”

3 Definitioner  Etik: Varför vi gör som vi gör. De argument som vi lägger fram för att motivera våra moraliska val.  Moral: Hur vi handlar i olika situationer. Moralen visar sig i våra handlingar.

4 Handlingen – process i tre delar  Innan man kan resonera kring en handling måste man klarlägga vad det är som har skett, sker eller kommer att ske. 1. Avsikten, uppsåtet – oftast avgränsad i tiden. 2. Fysisk aktivitet, agerande – se ovan. 3. Resultat, effekt eller konsekvens – inte alltid klart avgränsad i tid.

5 Inför valet av handling  Vid varje val finns det: 1. Någon, ett etiskt subjekt, som gör ett val/ en värdering. 2. Någon form av övergripande regler 3. Effekter av handlingen som utförs

6 Religion och etik  Historiskt sett har religionen varit den normerande källan för etiken. Etiska plikter och bud formuleras i skrifter mm.  Religioner ger sällan en enhetlig etik, tolkningsutrymmen finns.  Sekulariseringen – kyrka har förlorat sin position som normförmedlare.

7 Kristen etik  Enhetlig – JA/NEJ! Olika etik beroende på urval, bibelsyn, tidpunkt, kultur mm.  Jesus som föredöme – för de fattiga och de utstötta. Kärleksetik – Dubbla kärleksbudet (Mark 12:31), Gyllene regeln (Matt 7:12) – Relation till fiender (Luk 6:27)

8 Etik under historiens gång  Medeltiden: Kristna fick inte låna ut pengar mot ränta utan denna uppgift ålades judarna. Trots att förbudet fanns i GT och därmed gällde båda.  Slavhandel: Inte fel utan den vite mannens rätt och plikt...  Rasåtskillnad:  Sexuella normer:

9 Hinder för moraliskt ansvar  ”Det goda som jag vill det gör jag inte men det onda som jag inte vill, det gör jag” Paulus (Rom 7:19)  Empati och inlevelseförmåga är viktigt moralen.  Människans benägenhet att följa auktoriteter.Milgram

10 Tre alternativ/teorier  Frågan om en handling bedöms som etiskt korrekt kan besvaras utifrån olika utgångspunkter.  Regeletik Regeletik  Konsekvensetik Konsekvensetik  Sinnelagsetik Sinnelagsetik  Situationsetik Situationsetik

11 Pliktetik  Definition Definition  Grunder för etiken Grunder för etiken  Historiska exempel Historiska exempel  Problem Problem Tillbaka

12 Regeletik - Definition  En handling är rätt om det är ens plikt att utföra dem, t.ex. att alltid försöka rädda liv. Direktförpliktande regler.  Det är handlingen i sig som står i centrum.  Det finns en färdig regelbok att följa. Reglerna grundas på något ”objektivt” (se nedan) Reglerna står på egna ben Tillbaka

13 Historiska exempel på pliktetik  ”En handling är rätt om jag kan vilja att maximen (principen) för mitt handlande kan bli upphöjd till allmän lag.” Kant  ”Behandla alla människor, inte som medel för egna syften utan som ändamål i sig själva.” Kant  ”Allt ni vill att människor ska göra mot er det ska ni göra mot dem” Jesus  ”Ömsesidigheten. Vad du inte själv önskar skall du inte tillfoga andra” Konfucius Tillbaka

14 Grunder för pliktetiken  För att religionen (Gud) säger så  För att mitt förnuft eller samvete säger så  För att min känsla eller intuition säger så Tillbaka

15 Problem med regeletik  Vad händer när två plikter kolliderar? På vilka grunder rangordnar man olika plikter?  Finns det universella regler som är giltiga för alla? JA/NEJ? Tillbaka

16 Etik i olika kulturer  Olika handlingar kan värderas olika i olika kulturer.  Religion, historia, kultur, geografi mm påverkar.  Exempel: Att supa sig full offentligt är acceptabelt i brännvinsbältet men ingen annanstans. Relationer mellan könen

17 Formandet av etiken/moralen  Vårt moraliska beteende lärs in genom socialisation.  Människan är en social varelse och tar till sig gruppnormer.  Skrivna regler och oskrivna regler styr våra liv. Vi förväntas följa dem. Vissa regelbrott bestraffas formellt, andra genom informella sanktioner t.ex. utfrysning, förändrad rangordning, dåligt samvete.

18 Konsekvensetik  Definition Definition  Vem/vilka/när? Vem/vilka/när?  Utilitarismen Utilitarismen Tillbaka

19 Konsekvensetik - definition  En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna, t.ex. maximal lycka eller minimerat lidande.  Handlingen har ”bättre” konsekvenser än andra handlingsalternativ.  Många olika handlingar kan ge samma mål. Tillbaka

20 Oklarheter i konsekvensetiken  Vems konsekvenser? Vems konsekvenser?  Vilka konsekvenser? Vilka konsekvenser?  Konsekvenser när? Konsekvenser när? Tillbaka

21 Vems konsekvenser?  Mina egna konsekvenser? – etisk egoism Är det rimligt att bara tänka på sig själv när man bedömer en handling? Etik bygger på omtanke om andra – omöjligt att tillämpa etisk egoism generellt.  Gruppens konsekvenser?  Konsekvenser för alla människor? Tillbaka

22 Vilka konsekvenser?  Utilitarism Största möjliga lycka för största möjliga antal människor.Bentham/Mill Eller minsta möjliga lidande för största antal individer.Singer  Vad ger lycka? Lust, välbefinnande Undvikande av olust Tillbaka

23 Konsekvenser när?  Vid bedömningen om en handling är etiskt riktig blir det svårt att avgöra om tidsaspekten är obegränsad. En handling som har goda konsekvenser i ett kort perspektiv kan få negativa konsekvenser i ett längre perspektiv. Tillbaka

24 Problem med utilitarism  Svårt att få en överblick av konsekvenserna.  Mångas lycka mot få personers lidande – ingen spärr mot orimliga handlingar.  Hur mäter man lycka respektive lidande – inga objektiva måttstockar. Tillbaka

25 Sinnelagsetik  En handling är rätt om avsikten är god.  Tonvikt läggs på ett subjektivt engagemang hos den handlande.  Trosetik  Svårt att veta andra handlande subjekts bevekelsegrunder. Tillbaka

26 Situationsetik – sista utvägen?  Varje situation är så unik att det inte går att resonera kring den utifrån generaliserande modeller.  Antingen behöver man en detaljerad handbok, som kan besvara varje fråga (Liftarens guide till galaxen), eller måste den handlade stå helt fri från alla moraliska konventioner i sitt handlande.  Universella etiska resonemang blir omöjliga. Tillbaka


Ladda ner ppt "Hur vet vi vad som är rätt/fel? Vem lär oss det? Är svaren på vad som är rätt eller fel giltiga för alltid?"

Liknande presentationer


Google-annonser