Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Kvalitetskonkurrens i vårdsystem Jan – Inge Lind 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Kvalitetskonkurrens i vårdsystem Jan – Inge Lind 2."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Kvalitetskonkurrens i vårdsystem Jan – Inge Lind 2

3  Den administrativa hierarkins svagheter  Avsaknad av patientperspektiv i system för styrning och ledning 3 Två observationer

4  Den är för långsam  Den är för kostsam  Den är för chefscentrerad  Den i många fall inte längre behövs 4 Brister i den administrativa hierarkin

5 Viktiga aspekter ProfessionellMarknadFederativ Kritiska relationerProfessionell och klientLeverantör och kundbeställare Samspel mellan organisatoriska enheter Dominerande utmaning Samordna yrkes- specialister kring enskilda klienter Skapa utvecklings- tryck Ta tillvara på lokal kunskapsutveckling för helheten Embryo till lösningsidé Individuellt ansvar Gemensam problemlösning Kvalitetsstöd Beställarkompetens Kvalitetskonkurrens Multicenterkultur för innovationsspridning 5 Alternativa möjligheter Organisations- principer

6 6

7  ”Those using rhetoric of efficiency tend to favor market solutions. Those focusing on equity favor democratic control of the system. Those focusing on effectiveness favor professional control of the system.” ( Twaddle 2002, sid 5 – 6) 7 Vad säger forskningen?

8  Att ställa om från dagens producent och funktionsfokuserad verksamhetsmodell till en  Patient- och processfocuserad modell! 8 Min tolkning

9 9 Dynamiken i den nya verksamhetsmodellen kräver… baserad på… leder till bättre… finansieras med… genom… Patient- Resultatbaserad ersättning Professionell självkontroll Patient- process Patient- resultat Patientgrupp

10  Scenarios – Hur skulle det kunna bli?  Historisk analys – Lärdomar från tidigare reform – försök?  Pilotstudier – Fungerar konceptet i praktiken?  Dilemmaanalys – Hur ser omställningsutmaningarna ut? 10 Tanketekniker/metoder

11 11 Metoder i sampel Dilemmaanalys Yttre logiker Dilemmaanalys Inre logiker Historisk analys Scenarios ”Nästa vårdsystem” Patientfokuserad pilotstudie

12 12 Scenario Dagens vårdsystemNästa vårdsystem Administrativ budgetkontrollProfessionell självkontroll Utgår från dagens produktionsenheter Utgår ifrån värdeskapande för patienter och patientgrupper Förfinar egen del i vårdkedjor Utvecklar och förnyar vårderbjudanden Akuta sparbeting Planerad kostnadsminimering/ prevention Etablerade chefsroller i fokusNya ledarroller i fokus Traditionella ”internmarknader” och entreprenader Äkta kvalitetskonkurrens

13 13 Styrkor och svagheter i tidigare styrmodeller Koncept Resultat +/-Alternativ möjlighet Dalamodellen Behovsfokus/ Befolkningsområden Bryt ner till patientgrupper BUM-modeller Tydligare uppdrag/ Administrativ huvudfokus Värdeskapande beställare i nytt system för professionell självkontroll Entreprenader och privatisering Tillfälligt lägre kostnader/ Få innovationer Krav på förbättringar och Förnyelse Skånsk Livskraft Patientfokus/ Genomförande i dagens linje Skapa en ny processorienterad linje med fokus på stora patientgrupper Processorganisation på HLD i Lund Patientprocesser i fokus/ Innanför sjukhusets väggar Gränsöverskridande Patientprocesser Hilma, Ester, Nisse etc Patientfokus/ ”Projektsyndrom” Bygga in kontinuitet i resultatuppföljning Strokepiloter Kvalitetsfokus/ Oklar kostnadsbild Nya relationer mellan kvalitet och kostnader genom MOEL resultat Valfrihetsreform Ökat utbud och tillgänglighet/kapacitetsproblem och mest sjuka äldre Identifiera och följ upp ”mest sjuka äldre”

14  Vårdens kärnvärden hotade  Patientens ökande makt  Patienter faller mellan stolarna 14 Yttre dilemmaanalys Administrativ hierarki (styrning) Historisk budget +/- (ersättning) Volymer och prestationer (uppföljning) Autonoma vårdenheter (ledning) Tydliga tendenser

15  ”Det nya sättet att mäta innebär kanske att vi kommer att slippa dagen ofta själlösa uppföljning och i stället motivera att göra vårt allra bästa och inte bara det som är bra nog”.  ”Det är bra att bli betittad med andras ögon och dessutom gränsöverskridande horisontellt. Det minskar risken för suboptimering”. 15 Piloter för bättre patientresultat

16 16 Piloter för bättre patientresultat ” ”

17 I vårdkedjanI patientprocessen Producerar producenten och konsumerar konsumenten Kan patienten bli medproducent Gör var och en sitt och lämnar överArbetar man tillsammans från början - gränsöverskridande Betonas produktionsmål och ”inre effektivitet” Fokuseras patientresultat och ”yttre effektivitet” Positionerar/förfinar sin del i vårdkedjanUtvecklar man helhetserbjudanden Trycks vårdprogram ut uppifrånMobiliserar lokala team Finns den monolog- och kamerale beställaren Finns den dialog- och medicinskt kunnige beställaren Ersätts resursanvändningErsätts för patientresultat MOEL 17 Summering

18  Tidigare försök?  Tryck från patienter och politiker?  Invasion utifrån?  Trägen vinner….?! 18 Förändringskrafter och stabiliserande motkrafter – hur ser balansen ut?

19  Ägarnivån – ägarkonkurrens?  Koncernnivå – nytt system för professionell självkontroll  Strategisk nivå – patientgrupper som utgångspunkt  Operativa nivån – patientprocesser som utgångspunkt 19 ”Förnyelsehierarkin”

20  Patienten – från passiv mottagare till aktiv medverkande  Politiker – från ”produktions- till kvalitets-politiker”  Vårdprofessionella – från ”var och en gör sitt” till ansvar för hela patientprocessen  Administratörer – från administrativt system för kostnadskontroll till nytt system för professionell självkontroll med nya karriärer, belönings- och ersättningssystem 20 Nya aktörsroller i patientfokuserad verksamhetsmodell

21  I den nya verksamhetsmodellen..  -är vårdens huvuduppgift är att sträva efter att åstadkomma bättre resultat för patienter så kostnadseffektivt som möjligt för alla patientgrupper. I princip kan det definieras som en kvot: patientresultat per krona. I praktiken kan det på sin höjd skapa tryck mot förbättring och förnyelse ( =äkta kvalitetskonkurrens) och en större öppenhet för att lära av andra. Vi kallar det MOELresultat på patientgruppsnivå (Medicinskt, Omhändertandemässigt inom en Ekonomisk resursram, och med hälsorelaterad Livskvalitet ) 21 Slutsatser

22  - krävs för många tunga patientgrupper ett gränsöverskridande teamarbete som ofta inkluderar vårdprofessionella från både, kommunal, primär- och sjukhusvård.  - är det viktiga att resurser allokeras för att producera helhets- och delprocessresultat för patientgrupper, att utgå från resultat och att resultat återföres till teamledare så att de kan styra sig själva och därmed stärka den professionella självkontrollen och en systematiskt kvalitetskonkurrens mellan olika lokala lösningar  - är det vårderbjudanden som konkurerar och centralt att det finns en rimlig MOELkonkurrens mellan olika systemlösningar  - krävs ambitiösa mål och minisstandards för varje patientgrupp- då skapas en direkt länk mellan lägsta och högsta beslutsnivåer 22 Slutsatser


Ladda ner ppt "1. Kvalitetskonkurrens i vårdsystem Jan – Inge Lind 2."

Liknande presentationer


Google-annonser