Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetskonkurrens i vårdsystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetskonkurrens i vårdsystem"— Presentationens avskrift:

1

2 Kvalitetskonkurrens i vårdsystem
Jan – Inge Lind

3 Två observationer Den administrativa hierarkins svagheter
Avsaknad av patientperspektiv i system för styrning och ledning

4 Brister i den administrativa hierarkin
Den är för långsam Den är för kostsam Den är för chefscentrerad Den i många fall inte längre behövs

5 Alternativa möjligheter
Viktiga aspekter Professionell Marknad Federativ Kritiska relationer Professionell och klient Leverantör och kundbeställare Samspel mellan organisatoriska enheter Dominerande utmaning Samordna yrkes-specialister kring enskilda klienter Skapa utvecklings-tryck Ta tillvara på lokal kunskapsutveckling för helheten Embryo till lösningsidé Individuellt ansvar Gemensam problemlösning Kvalitetsstöd Beställarkompetens Kvalitetskonkurrens Multicenterkultur för innovationsspridning Organisations- principer

6

7 Vad säger forskningen? ”Those using rhetoric of efficiency tend to favor market solutions. Those focusing on equity favor democratic control of the system. Those focusing on effectiveness favor professional control of the system.” (Twaddle 2002, sid 5 – 6)

8 Min tolkning Att ställa om från dagens producent och funktionsfokuserad verksamhetsmodell till en Patient- och processfocuserad modell!

9 Dynamiken i den nya verksamhetsmodellen
kräver… baserad på… leder till bättre… finansieras med… genom… Patient- Resultatbaserad ersättning Professionell självkontroll process resultat Patientgrupp

10 Tanketekniker/metoder
Scenarios – Hur skulle det kunna bli? Historisk analys – Lärdomar från tidigare reform – försök? Pilotstudier – Fungerar konceptet i praktiken? Dilemmaanalys – Hur ser omställningsutmaningarna ut?

11 Metoder i sampel Dilemmaanalys Yttre logiker Scenarios
”Nästa vårdsystem” Historisk analys Patientfokuserad pilotstudie Dilemmaanalys Inre logiker

12 Scenario Dagens vårdsystem Nästa vårdsystem
Administrativ budgetkontroll Professionell självkontroll Utgår från dagens produktionsenheter Utgår ifrån värdeskapande för patienter och patientgrupper Förfinar egen del i vårdkedjor Utvecklar och förnyar vårderbjudanden Akuta sparbeting Planerad kostnadsminimering/ prevention Etablerade chefsroller i fokus Nya ledarroller i fokus Traditionella ”internmarknader” och entreprenader Äkta kvalitetskonkurrens

13 Styrkor och svagheter i tidigare styrmodeller
Koncept Resultat +/- Alternativ möjlighet Dalamodellen Behovsfokus/ Befolkningsområden Bryt ner till patientgrupper BUM-modeller Tydligare uppdrag/ Administrativ huvudfokus Värdeskapande beställare i nytt system för professionell självkontroll Entreprenader och privatisering Tillfälligt lägre kostnader/ Få innovationer Krav på förbättringar och Förnyelse Skånsk Livskraft Patientfokus/ Genomförande i dagens linje Skapa en ny processorienterad linje med fokus på stora patientgrupper Processorganisation på HLD i Lund Patientprocesser i fokus/ Innanför sjukhusets väggar Gränsöverskridande Patientprocesser Hilma, Ester, Nisse etc ”Projektsyndrom” Bygga in kontinuitet i resultatuppföljning Strokepiloter Kvalitetsfokus/ Oklar kostnadsbild Nya relationer mellan kvalitet och kostnader genom MOEL resultat Valfrihetsreform Ökat utbud och tillgänglighet/kapacitetsproblem och mest sjuka äldre Identifiera och följ upp ”mest sjuka äldre”

14 Yttre dilemmaanalys Tydliga tendenser Vårdens kärnvärden hotade
Patientens ökande makt Patienter faller mellan stolarna Administrativ hierarki (styrning) Historisk budget +/- (ersättning) Volymer och prestationer (uppföljning) Autonoma vårdenheter (ledning)

15 Piloter för bättre patientresultat
”Det nya sättet att mäta innebär kanske att vi kommer att slippa dagen ofta själlösa uppföljning och i stället motivera att göra vårt allra bästa och inte bara det som är bra nog”. ”Det är bra att bli betittad med andras ögon och dessutom gränsöverskridande horisontellt. Det minskar risken för suboptimering”.

16 Piloter för bättre patientresultat

17 Summering I vårdkedjan I patientprocessen
Producerar producenten och konsumerar konsumenten Kan patienten bli medproducent Gör var och en sitt och lämnar över Arbetar man tillsammans från början - gränsöverskridande Betonas produktionsmål och ”inre effektivitet” Fokuseras patientresultat och ”yttre effektivitet” Positionerar/förfinar sin del i vårdkedjan Utvecklar man helhetserbjudanden Trycks vårdprogram ut uppifrån Mobiliserar lokala team Finns den monolog- och kamerale beställaren Finns den dialog- och medicinskt kunnige beställaren Ersätts resursanvändning Ersätts för patientresultat MOEL

18 Förändringskrafter och stabiliserande motkrafter – hur ser balansen ut?
Tidigare försök? Tryck från patienter och politiker? Invasion utifrån? Trägen vinner….?!

19 ”Förnyelsehierarkin”
Ägarnivån – ägarkonkurrens? Koncernnivå – nytt system för professionell självkontroll Strategisk nivå – patientgrupper som utgångspunkt Operativa nivån – patientprocesser som utgångspunkt

20 Nya aktörsroller i patientfokuserad verksamhetsmodell
Patienten – från passiv mottagare till aktiv medverkande Politiker – från ”produktions- till kvalitets-politiker” Vårdprofessionella – från ”var och en gör sitt” till ansvar för hela patientprocessen Administratörer – från administrativt system för kostnadskontroll till nytt system för professionell självkontroll med nya karriärer, belönings- och ersättningssystem

21 Slutsatser I den nya verksamhetsmodellen..
-är vårdens huvuduppgift är att sträva efter att åstadkomma bättre  resultat för  patienter  så kostnadseffektivt som möjligt för alla patientgrupper . I princip kan det definieras som en kvot: patientresultat per krona. I praktiken kan det på sin höjd skapa tryck mot förbättring och förnyelse ( =äkta kvalitetskonkurrens) och en större öppenhet för att lära av andra. Vi kallar det MOELresultat  på patientgruppsnivå (Medicinskt, Omhändertandemässigt inom en Ekonomisk resursram, och med hälsorelaterad Livskvalitet )

22 Slutsatser - krävs för många tunga patientgrupper ett gränsöverskridande teamarbete som ofta inkluderar vårdprofessionella från både, kommunal, primär- och sjukhusvård. - är det viktiga att resurser allokeras för att producera helhets- och delprocessresultat för patientgrupper,  att utgå från resultat  och att resultat återföres till teamledare så att de kan  styra sig själva och därmed stärka den professionella självkontrollen och en systematiskt kvalitetskonkurrens mellan  olika lokala lösningar - är det vårderbjudanden som konkurerar och centralt  att det finns en rimlig MOELkonkurrens mellan  olika systemlösningar - krävs ambitiösa mål och minisstandards för varje patientgrupp- då skapas en direkt länk mellan lägsta och högsta beslutsnivåer


Ladda ner ppt "Kvalitetskonkurrens i vårdsystem"

Liknande presentationer


Google-annonser