Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkutvecklande förhållningssätt. Vad säger läroplanen?  Förskolans uppdrag  Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkutvecklande förhållningssätt. Vad säger läroplanen?  Förskolans uppdrag  Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är."— Presentationens avskrift:

1 Språkutvecklande förhållningssätt

2 Vad säger läroplanen?  Förskolans uppdrag  Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.  Barnen skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.

3 Vad säger läroplanen?  Förskolans uppdrag  Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.  Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnens naturliga nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.  Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande

4 Förskolan ska sträva efter att varje barn… Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Utveckla intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

5 Språk som kommunikation - utveckla en förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därigenom få möjlighet att påverka - samspel, möte och dialog betonas. Språk som färdighet - utveckla ett rikt och nyanserat talspråk för att få en förståelse och bas för inlärning- språkliga metoder betonas.

6 Språkets kretslopp miljö regelsystem individ

7 Språkutveckling/kommunikation  Miljö  Samspel  Imitation  Upprepning  Vygotski

8 Barnets språkdomäner hemma förskola

9 Språkutveckling/lärande  Regelsystem  Språkberget  Piaget

10 Språkberget Fonologi Grammatik Semantik Pragmatik Fonologi Grammatik Semantik Pragmatik Artikulation

11 Vad är ett ord? bi:l form innehåll

12 Kategorisering av begrepp Vovve Mjau bää muu Hur kan vi stimulera begreppsutveckling/kategorisering?

13 Grammatisk utveckling  Kattsittastol  Kattensitterpåstolen Regelbundenhet-oregelbundenhet

14 Tal o kommunikationskedjan

15 Det utvecklande samtalet- pedagogisk dialog  Emotionell närhet - glädje, engagemang  Gemensamt intressefokus - barnets erfarenheter och livsvärld  Utvidgad dialog - bortom här och nu, utmana  Avgränsat samtal - stöd, struktur, hjälp till överblick  Lyssna med språköron

16 Språkförståelse  Situationsförståelse  Konkret  Symbol  Att få bilder i huvet!!  Hur kan vi pröva språkförståelse?

17 Förskolans språkdomäner hallsituation mat dockvrån utelek fri lek

18 Barngruppen Språkliga aktiviteter Lärande i samspel Mötesplatser Gemensamt fokus Vad finns att samtala om ?

19 Stör ej Samtal pågår

20 Språkutvecklande arbetssätt - fem pedagogiska principer  Begriplighet: situationsbundet  Rikt språkbruk: benämning - lyft språket  Upplevelser: klä sina upplevelser i ord  Språkutrymme: språkligt inflöde (hörseln) och språkligt utflöde (talet)  Språknivå: utmana barnets nivå Källa:Veli Tuomela

21 Pedagogen i centrum Hur ska jag agera för att barnets språk ska utvecklas? Vi pratar oftast om hur vi borde göra…. men hur gör vi egentligen? Vilken språknivå har jag egentligen?

22 Steg i en pedagogisk dialog  Initiera samtal  Försöka förstå  Spinna vidare på intresse  Tolka och omformulera  Lyssna engagerat  Ställa frågor bemöta med respekt  Lyhördhet  Ge tid och möjlighet

23 Förskolans ”heliga kor”  Struktur och organisation  Samlingen  Veckoplaneringen  ”Rutinerna”  Utevistelse

24 Tolka målen och koppla till varje barns utveckling  Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv  Kännetecken på denna förmåga (tex):  Ställa frågor  Associera  Argumentera  Ifrågasätta  Dra slutsatser Beskriv varje barns unika uttryckssätt inom målet. Hur ger du barnet respons?

25 Mål, tredje skolåret Eleven ska Beträffande tal och samtal -Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelse så att innehåll och handling på tydligt sätt framgår -Kunna ge och ta emot muntliga instruktioner -Kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer

26 Eleven ska Beträffande läsning -Kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt -Kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt -Kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt och skriftligt

27 Samband språk o läs  Formsidan  Att läsa med förståelse  Att leka med språket

28 Läs schema AP Talat ord VA BI P FOÅ OOI Skrivet ord SA FOI FO FS VKTM

29 Språklig medvetenhet

30 Fonologisk medvetenhet Syntaktisk medvetenhet Semantisk medvetenhet Morfologisk medvetenhet Pragmatisk medvetenhet Att känna igen språkljuden Hur man bildar meningar dvs. ordföljd Begrepps- bildning, ords betydelse Att förstå vad ord är, att prat kan delas upp i meningar och ord Hur språket används. Att förstå hur samtalsregler styr vår kommunikation Utvecklas med t.ex. ljudlekar, rim, stavelselekar etc. Utvecklas genom att t.ex. läsa böcker, leka ordlekar En lång process som sker successivt och utifrån barnets konkreta upplevelser T.ex. vad blir jord och gubbe om det sätts ihop? Fot-boll Glass-strut Lyssna –samtala – turtagande Kommunikation /samspel SAMSPELVARDAGLIGA HÄNDELSER UTFORSKA

31 Fyra avgörande områden  Böcker och bilder  Hur läser ni?  En kreativ språkmiljö, läs-och skrivaktiviteter  Hur uppmuntrar ni barns textskapande?  Barns lek och egna aktivitet  Vad gör barnen på egen hand som rör läsande och skrivande?  Samtala och berätta  Hur gör ni för att stimulera barns berättande?

32 Stimulering av språk och kommunikation  Följ barnets intressefokus  Bekräfta barnets alla uttryckssätt  Stimulera turtagning, varannan gång du/jag  Var noga med ögonkontakt  Samstämmighet mellan tal- och kroppsspråk  Ta andras perspektiv: fundera och formulera tillsammans  Språk är en process - inte bara färdig produkt  Ställ inte bara frågor - berätta mycket själv

33 Hur bidrar jag till barns samtalsutveckling?  Är jag en god lyssnare? Är jag nyfiken och uppmärksam på vad barnen säger?  Utsätter jag barnen för nya, svåra ord? Barn är ordsamlare och älskar ord!  Tar jag med barnen i meningsfulla och intressanta samtal?  Skapar jag bra samtalssituationer? Situationer där det inte händer så mycket men ger plats åt samtalen?  Arbetar jag systematiskt och ständigt med det muntliga språket?  Är jag en språklig förebild?  Är jag uppmärksam på mitt tonfall och kroppsspråk?

34 ”Genom att ändra i miljön förändrar man budskapet i sin pedagogik. Detta gör att såväl barn som vuxna ger miljön en annan mening och oftast handlar på ett annat sätt” Källa:SOU 1997 sid 54

35 Framgångsfaktorer för ett språkutvecklande förhållningssätt  Allt är språk - tänk språk i alla situationer  Lyssna på språket- lyft språket  Pedagogens närvaro- språklig förebild  Samtalet - nya samtalsämnen – fördjupning  Sagoläsning  Berättande  Varierande grupper  Språkstimulerande miljö

36 ”Det är verkligen ingen vidare mening med att uppleva intressanta saker som översvämningar, om man inte får vara två om dem. Det är bra mycket trevligare att vara två.” Källa: Nalle Puh - A.A. Milne ”Man kommer ingen vart med samtal om den andre personens svans bara nätt och jämt är inom synhåll under konversationens andra hälft.”


Ladda ner ppt "Språkutvecklande förhållningssätt. Vad säger läroplanen?  Förskolans uppdrag  Förmågan att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är."

Liknande presentationer


Google-annonser