Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rektorer ska, rektorer bör och rektorer gör -Skoleledere skal (ifølge Opplæringsloven) -Skoleledere bør (profesjonelle normer) -Skoleledere gjør (handlinger)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rektorer ska, rektorer bör och rektorer gör -Skoleledere skal (ifølge Opplæringsloven) -Skoleledere bør (profesjonelle normer) -Skoleledere gjør (handlinger)"— Presentationens avskrift:

1 Rektorer ska, rektorer bör och rektorer gör -Skoleledere skal (ifølge Opplæringsloven) -Skoleledere bør (profesjonelle normer) -Skoleledere gjør (handlinger) Ulf Leo Ulf.leo@soclaw.lu.se

2 Rektorer bör och rektorer gör - En rättssociologisk studie om att identifiera, analysera och förstå professionella normer Ulf Leo, Lunds universitet -Lärare grundskola -Rektor grundskola

3

4 Child rights, Classroom and School Management Implementation of the Convention on the Rights of the Child

5

6 Plan −Vad är normer? −Rektorers professionella normer −Två vägar för rättstillämpning −Skolledares ledning av demokratiuppdraget −Att synliggöra normer Är du medveten om vilka normer som styr dig i din roll som rektor? Är du medveten om vilka normer som styr dig i din roll som rektor? Är du medveten om vilka normer som styr din verksamhet? Är du medveten om vilka normer som styr din verksamhet?

7 Skollagen - ny Läroplaner - nya Relationen mellan rektor och lagen – lagen och rektor Rektorer skaRektorer börRektorer gör rättsliga normer professionella normer handlingar

8 Vad är normer? −Staten reglerar beteenden med lagar, alltså rättsliga normer, och samhällen reglerar beteenden med sociala normer (Hechter och Opp 2001) −Man kan se normer som ett socialt kitt som binder ihop organisationen och starka normsystem kan främja eller hindra förändringsarbete (Elster 1992 och Miskel 2008).

9 Normer är svåra att studera De flesta normer är inte medvetna, de är internaliserade: “the operations of norms are at a large extent blind, compulsive, mechanical and unconscious” (Elster 1992)

10 Vad är normer?

11 Normföljare

12

13

14 Normbrytare Förändringsagent / Change Agent

15 Skollagen - ny Läroplaner - nya Relationen mellan rektor och lagen – lagen och rektor Rektorer skaRektorer börRektorer gör rättsliga normer professionella normer handlingar

16 HandlingsanvisningSocialt reproducerad Omgivningens förväntningar på det egna beteendet Tre essentiella attribut att identifiera normer - att identifiera normer (Hydén & Svensson, 2008) Hechter & Opp, 2001 Posner, 2007 Durkheim, 1895 Homans, 1969 Rommetveit, 1955 Elster,1992 Ajzen & Fischbein, 1980 Therborn, 1993

17 Essens 1 Normer är -Handlingsanvisningar -Handlingsdirektiv -Imperativ Jag ska… Jag bör… Ex. Rektorer bör hålla tal vid skolavslutningar Det finns många ”Rektor bör…”

18 Essens 2 Omgivningens förväntningar på det egna beteendet. Rektorer känner förväntningar från personal, elever, kanske föräldrar - och håller tal Hur påverkar förväntningar rektorer? (”korstryck”)

19 Essens 3 Normer är socialt/professionellt reproducerade -Kommunicerade -Spridda Rektorer har sett andra rektorer hålla tal Hur reproduceras ”handlingsanvisningarna” så att de blir rektorers normer?

20 Varför behövs skolledarnormer? Rättsliga normer – Skollag ”ramlag” ska tolkas leda till handlingar – Läroplaner… Professionella normer Professionella handlingar

21 § Rektor ska… Skollag 2010:800 Ger nya lagar nya professionella normer? Läroplanerna, ”Förskolechefens/Rektorns ansvar” Vilka professionella normer blir det?

22 Rättsliga normer ska tolkas Rektor ska… § Två vägar: 1. Formella beslut 2. Målhävdande ledarhandlingar

23 1. Formella beslut Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation … (kap. 1) Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds (kap. 3) Rektor beslutar om åtgärdsprogram (kap. 3) Vilka professionella normer utvecklas?

24 2. Målhävdande ledarhandlingar Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. (Skollagen kap. 1, § 5)

25 Rektorer bör och rektorer gör En rättssociologisk studie om att identifiera, analysera och förstå professionella normer - för ledningen av skolans demokratiuppdrag Metod att identifiera normer: Enkäter – individuella intervjuer - fokusgrupper −Vad gör rektorer? Hitta mönster. (§) −Vilka ”bör” / handlingsanvisningar finns? −Hur ser förväntanstrycket ut? −Vilka tecken på professionell reproduktion/ kommunikation/spridning finns?

26 Rektorer bör och rektorer gör en studie av rektorers professionella normer Ledning av skolans demokratiuppdrag: 1.Rektorer bör få personalen delaktig eller peka med hela handen 2.Rektorer bör vara medlare eller konfliktlösare när det finns olika åsikter 3.Rektorer bör arbeta för likabehandling, mot kränkningar, i ”en skola för alla” 4.Rektorer bör styra resursfördelning grundad på rätten till särskilt stöd 5.Rektorer bör vara närvarande i verksamheten 6.Rektorer bör ha god självkännedom, reflektera och veta sina starka och svaga sidor (Leo 2010)

27 1. Rektorer bör få personalen delaktig eller peka med hela handen Rektorer bör −få med allas åsikter, även barnens, innan viktiga beslut fattas −vara tålmodiga och uthålliga för att få långsiktighet i arbetetoch −våga ta beslut −vara tydliga genom att stå för sina åsikter, ha egna mål och visioner Konsensuskultur!

28 2. Rektorer bör vara medlare eller konfliktlösare när det finns olika åsikter 1.Lyssna på parterna var för sig 2.Sammanför och stöd kommunikation Förväntanstrycket! Att vara domare? Rektor som medlare eller ledare?

29 3. Rektorer bör arbeta för likabehandling, mot kränkningar, i ”en skola för alla” −Rektors särskilda roll – konflikt mellan individ och grupp −Förhindra alla kränkningar (även när den som kränker blir kränkt )

30 4. Rektorer bör styra resursfördelning grundad på rätten till särskilt stöd −Alla lärare som speciallärare? −”Ska vi ändra på oss? Det är ju eleven som ska ändra på sig.” −Ekonomin styr −Speciallärare viktigaste resursen

31 5. Rektorer bör vara närvarande i verksamheten Är det en handlingsanvisning? – Rektorer bör… Upplever rektorer omgivningens förväntningar, att de bör…? – (Varifrån) Är den professionellt reproducerad? – Kommunicerad och spridd? (Hur?)

32 Från norm till handling Leder normen rektorer bör vara närvarande i verksamheten vara närvarande i verksamheten till handling?

33 Vilja Kunskap Möjligheter Värde Systemvillkor Kognition Norm Hydén-Wickenberg (Se också Leo 2010) Från norm till handling?

34 6. Rektorer bör ha god självkännedom, reflektera och veta sina starka och svaga sidor −Att lära genom reflektion −Att lära av möten med andra −Att synliggöra sina handlingar −Att synliggöra normer

35 Problemområde 1: Handlingsanvisningarna Många – vilken norm ska jag följa?

36 Problemområde 2: Förväntanstrycket Skollagen Läroplaner Kursplaner Skolverket Skolinspektionen Skolchef Förvaltning/koncern Lärare på egna skolan Skolledarkollegor på egna skolan Andra skolledarkollegor elever vårdnadshavare Lokala styrdokument Övrig personal R

37 Problemområde 3: Professionell reproduktion? – Handlingsanvisningar kommuniceras och sprids – Rektorer ska – bör – gör.R.R lärare lärare. RRRRR Formella och informella nätverk, rektorsprogram, rektorslyft.

38 Skollagen 2010:800 Läroplaner Relationen mellan rektor och lagen – lagen och rektor Rektor skaRektor börRektor gör rättsliga normer professionella normer handlingar ?

39 Uttalade/ synliga normer Outtalade/ osynliga normer Normer som stödjer önskvärd utveckling arbeta ämnesövergripande Normer som inte stödjer önskvärd utveckling Att synliggöra normer – på vår skola brukar vi…

40 Uttalade/ synliga normer Outtalade/ osynliga normer Normer som stödjer önskvärd utveckling Normer som inte stödjer önskvärd utveckling lägga scheman som passar lärarnas personliga behov Att synliggöra normer – på vår skola brukar vi…

41 Uttalade/ synliga normer Outtalade/ osynliga normer Normer som stödjer önskvärd utveckling Normer som inte stödjer önskvärd utveckling Att synliggöra normer – på vår skola brukar vi…


Ladda ner ppt "Rektorer ska, rektorer bör och rektorer gör -Skoleledere skal (ifølge Opplæringsloven) -Skoleledere bør (profesjonelle normer) -Skoleledere gjør (handlinger)"

Liknande presentationer


Google-annonser