Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rektorer ska, rektorer bör och rektorer gör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rektorer ska, rektorer bör och rektorer gör"— Presentationens avskrift:

1 Rektorer ska, rektorer bör och rektorer gör
Ulf Leo Rektorer ska, rektorer bör och rektorer gör Skoleledere skal (ifølge Opplæringsloven) Skoleledere bør (profesjonelle normer) Skoleledere gjør (handlinger)

2 Rektorer bör och rektorer gör
- En rättssociologisk studie om att identifiera, analysera och förstå professionella normer Ulf Leo, Lunds universitet Lärare grundskola Rektor grundskola

3

4 Child rights, Classroom and School Management
Implementation of the Convention on the Rights of the Child

5

6 Plan Vad är normer? Rektorers professionella normer
Två vägar för rättstillämpning Skolledares ledning av demokratiuppdraget Att synliggöra normer Är du medveten om vilka normer som styr dig i din roll som rektor? Är du medveten om vilka normer som styr din verksamhet?

7 Rektorer ska Rektorer bör Rektorer gör Relationen mellan
rektor och lagen – lagen och rektor Skollagen - ny Läroplaner - nya Rektorer ska Rektorer bör Rektorer gör rättsliga normer professionella normer handlingar

8 Vad är normer? Staten reglerar beteenden med lagar, alltså rättsliga normer, och samhällen reglerar beteenden med sociala normer (Hechter och Opp 2001) Man kan se normer som ett socialt kitt som binder ihop organisationen och starka normsystem kan främja eller hindra förändringsarbete (Elster 1992 och Miskel 2008).

9 Normer är svåra att studera
De flesta normer är inte medvetna, de är internaliserade: “the operations of norms are at a large extent blind, compulsive, mechanical and unconscious” (Elster 1992)

10 Vad är normer?

11 Normföljare

12 Normföljare

13 Normföljare

14 Normbrytare Förändringsagent / Change Agent

15 Rektorer ska Rektorer bör Rektorer gör Relationen mellan
rektor och lagen – lagen och rektor Skollagen - ny Läroplaner - nya Rektorer ska Rektorer bör Rektorer gör rättsliga normer professionella normer handlingar

16 Tre essentiella attribut
- att identifiera normer Handlingsanvisning Socialt reproducerad Hechter & Opp, 2001 Posner, 2007 Durkheim, 1895 Homans, 1969 Rommetveit, 1955 Elster,1992 Ajzen & Fischbein, 1980 Therborn, 1993 Omgivningens förväntningar på det egna beteendet (Hydén & Svensson, 2008)

17 Essens 1 Normer är Handlingsanvisningar Handlingsdirektiv Imperativ
Jag ska… Jag bör… Ex. Rektorer bör hålla tal vid skolavslutningar Det finns många ”Rektor bör…”

18 Essens 2 Omgivningens förväntningar på det egna beteendet. Rektorer känner förväntningar från personal, elever, kanske föräldrar - och håller tal Hur påverkar förväntningar rektorer? (”korstryck”)

19 Essens 3 Normer är socialt/professionellt reproducerade Kommunicerade
Spridda Rektorer har sett andra rektorer hålla tal Hur reproduceras ”handlingsanvisningarna” så att de blir rektorers normer?

20 Varför behövs skolledarnormer?
Rättsliga normer Skollag ”ramlag” ska tolkas leda till handlingar Läroplaner… Professionella normer Professionella handlingar

21 § Rektor ska… Skollag 2010:800 Ger nya lagar nya professionella normer
§ Rektor ska… Skollag 2010:800 Ger nya lagar nya professionella normer? Läroplanerna, ”Förskolechefens/Rektorns ansvar” Vilka professionella normer blir det?

22 Rättsliga normer ska tolkas
Rektor ska… § Två vägar: 1. Formella beslut 2. Målhävdande ledarhandlingar

23 1. Formella beslut Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation … (kap. 1) Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds (kap. 3) Rektor beslutar om åtgärdsprogram (kap. 3) Vilka professionella normer utvecklas?

24 2. Målhävdande ledarhandlingar
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. (Skollagen kap. 1, § 5)

25 Rektorer bör och rektorer gör
En rättssociologisk studie om att identifiera, analysera och förstå professionella normer - för ledningen av skolans demokratiuppdrag Metod att identifiera normer: Enkäter – individuella intervjuer - fokusgrupper Vad gör rektorer? Hitta mönster. (§) Vilka ”bör” / handlingsanvisningar finns? Hur ser förväntanstrycket ut? Vilka tecken på professionell reproduktion/ kommunikation/spridning finns?

26 Rektorer bör och rektorer gör en studie av rektorers professionella normer
Ledning av skolans demokratiuppdrag: Rektorer bör få personalen delaktig eller peka med hela handen Rektorer bör vara medlare eller konfliktlösare när det finns olika åsikter Rektorer bör arbeta för likabehandling, mot kränkningar, i ”en skola för alla” Rektorer bör styra resursfördelning grundad på rätten till särskilt stöd Rektorer bör vara närvarande i verksamheten Rektorer bör ha god självkännedom, reflektera och veta sina starka och svaga sidor (Leo 2010)

27 1. Rektorer bör få personalen delaktig eller peka med hela handen
få med allas åsikter, även barnens, innan viktiga beslut fattas vara tålmodiga och uthålliga för att få långsiktighet i arbetet och våga ta beslut vara tydliga genom att stå för sina åsikter, ha egna mål och visioner Konsensuskultur!

28 2. Rektorer bör vara medlare eller konfliktlösare när det finns olika åsikter
Lyssna på parterna var för sig Sammanför och stöd kommunikation Förväntanstrycket! Att vara domare? Rektor som medlare eller ledare?

29 3. Rektorer bör arbeta för likabehandling, mot kränkningar, i ”en skola för alla”
Rektors särskilda roll – konflikt mellan individ och grupp Förhindra alla kränkningar (även när den som kränker blir kränkt)

30 4. Rektorer bör styra resursfördelning grundad på rätten till särskilt stöd
Alla lärare som speciallärare? ”Ska vi ändra på oss? Det är ju eleven som ska ändra på sig.” Ekonomin styr Speciallärare viktigaste resursen

31 5. Rektorer bör vara närvarande i verksamheten
Är det en handlingsanvisning? Rektorer bör… Upplever rektorer omgivningens förväntningar, att de bör…? (Varifrån) Är den professionellt reproducerad? Kommunicerad och spridd? (Hur?)

32 Från norm till handling
Leder normen rektorer bör vara närvarande i verksamheten till handling?

33 Norm Från norm till handling? Kunskap Möjligheter Vilja Värde
Kognition Kunskap Vilja Norm Möjligheter Hydén-Wickenberg (Se också Leo 2010) Systemvillkor

34 6. Rektorer bör ha god självkännedom, reflektera och veta sina starka och svaga sidor
Att lära genom reflektion Att lära av möten med andra Att synliggöra sina handlingar Att synliggöra normer

35 Problemområde 1: Handlingsanvisningarna
Många – vilken norm ska jag följa?

36 Problemområde 2: Förväntanstrycket
Skollagen Läroplaner Kursplaner Skolverket Skolinspektionen Lärare på egna skolan Lokala styrdokument R Skolchef Förvaltning/koncern Övrig personal elever Skolledarkollegor på egna skolan Andra skolledarkollegor vårdnadshavare

37 Problemområde 3: Professionell reproduktion?
Handlingsanvisningar kommuniceras och sprids Rektorer ska – bör – gör R .R lärare lärare. Formella och informella nätverk, rektorsprogram, rektorslyft.

38 ? Rektor ska Rektor bör Rektor gör Relationen mellan
rektor och lagen – lagen och rektor Skollagen 2010:800 Läroplaner ? Rektor ska Rektor bör Rektor gör rättsliga normer professionella normer handlingar

39 arbeta ämnesövergripande
Att synliggöra normer – på vår skola brukar vi… Uttalade/ synliga normer Outtalade/ osynliga normer Normer som stödjer önskvärd utveckling arbeta ämnesövergripande Normer som inte stödjer önskvärd utveckling

40 Att synliggöra normer – på vår skola brukar vi… Uttalade/
synliga normer Outtalade/ osynliga normer Normer som stödjer önskvärd utveckling Normer som inte stödjer önskvärd utveckling lägga scheman som passar lärarnas personliga behov

41 Att synliggöra normer – på vår skola brukar vi… Uttalade/
synliga normer Outtalade/ osynliga normer Normer som stödjer önskvärd utveckling Normer som inte stödjer önskvärd utveckling


Ladda ner ppt "Rektorer ska, rektorer bör och rektorer gör"

Liknande presentationer


Google-annonser