Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägen till entreprenörskap!. Söderhamn Bibbi Lodmark processledare Drivkraft Söderhamn rnomsorg/entreprenorielltlarande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägen till entreprenörskap!. Söderhamn Bibbi Lodmark processledare Drivkraft Söderhamn rnomsorg/entreprenorielltlarande."— Presentationens avskrift:

1 Vägen till entreprenörskap!

2 Söderhamn Bibbi Lodmark processledare Drivkraft Söderhamn http://www.soderhamn.se/utbildningochba rnomsorg/entreprenorielltlarande.

3 Drivkraft Söderhamn gästar ENTRIS 2.0 den 11 sept. 2012 Kontext 2006 ….. till Vision 2012 Kommunens målfokuserade arbete - projektets styrning Framgångskriterier på verksamhetsnivå Nuläge

4 Söderhamn 2006 Entreprenörskap är ett förhållningssätt till varandra, till lärande och till livet.Det är inte ett ämne, det ska in överallt i undervisningen. Eleverna skall från förskolan och genom alla skolstadier vara entreprenör i sitt eget lärande och i sitt eget liv.

5 Styrgrupp Politiker Kommunalråd, skolnämndsordförande LA och BUN Tjänstemän Barn och utbildning, Lärande och arbete, Näringslivsenheten företagarna Söderhamn Region Gävleborg Forsknings och Utvecklingscentrum Söderhamn

6 Framgångskriterier styrgrupp = visions- och målfokuserat arbete! satsning samsyn samverkan tydlig och synlig ledning legitimitet våga följa processen samtliga nivåer ska ”äga” målet hålla i och hålla ut!

7 Mål Barn och ungdomar i Söderhamns förskolor och skolor skall vid projektets slut möta lärandemiljöer som uppmuntrar dem att utvecklas till entreprenöriella individer. Detta skall ske genom att samtliga verksamheter kännetecknas av ett entreprenöriellt förhållningssätt.

8 .. från förskola till eftergymnasial utbildning……

9 Syfte Att barn och elever ska uppmuntras till att utvecklas till entreprenöriella individer innebär inte alla ska bli företagare. Entreprenöriellt tänkande och nya lösningar behövs överallt både för att vi själva och samhället ska kunna utvecklas.

10 Från inre till yttre entreprenörskap …inget nytt ämne ….det är en ny skolkultur ( till framtida kommunkultur) som snarare handlar om ökat elevinflytande gällande innehåll och arbetsformer för att stimulera och utveckla elevers olika entreprenöriella kompetenser…..

11 entreprenöriellt förhållningssätt/lärande arbetslivs/omvärldslärande entreprenörskapsträning Indelning ”e- resan” 2006-2012

12 Skolverket 2011 I skollagen står det att skolan ska främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läroplanen och kursplanerna för grundskolan, Skola 2011 betonar vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. Eleverna ska stimuleras att med kreativitet och nyfikenhet lösa problem och omsätta idéer i handling. Gymnasiereformen Gy 2011 lyfter fram entreprenörskap som en uppgift för hela gymnasieskolan. Entreprenörskap föreslås bli ett nytt ämne, som ska vara obligatoriskt inom vissa program Ett flertal examens mål betonar att eleverna ska få möjlighet att utveckla entreprenöriella förmågor.

13 Framgångskriterier på verksamhetsnivå: Skolplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Lönekriterium Utbildningssatsningar Arenor för goda exempel = fira framgångar på alla nivåer! Indelning i tre e- spår E- stipendier 2006-2008 Följeforskning + återkoppling Hålla i och hålla ut!

14 //..Det svåraste som finns är att förändra sitt invanda sätt att tänka. Det tar tid och det tar längre tid för en del än för andra. Entreprenöriellt förhållningssätt och lärande förutsätter en förändring av andra graden där man ifrågasätter sig själv och sina utgångspunkter både personligt och professionellt..//

15 Har just börjat fundera Har tänkt lite, vill pröva Har kommit längre Har börjat se det entreprenöriella lärandet som ett sammanhang Behöver tid, enskilt och i grupp, för reflektion och samtal Behöver idéer och inspiration Behöver material, verbalisering, konfliktlösningar (föräldrar, andra pedagoger Behöver organisatoriska förändringar Följeforskning På väg mot entreprenöriellt lärande Lotta Svensson

16 Traditionell” undervisning ”Traditionell” undervisning Nya organisations former Entreprenörskap som en aktivitet Entreprenörskap som en pedagogik AktivitetTemapedagogik Entreprenöriellt förhållningssätt /lärande Uppgifter, material & lärmiljöer Dokumentatio nbetyg & bedömning Konkreta delmål och kriterier Entreprenörskap & skolan Carina Holmgren

17 Analysera uppdraget Helhetsförståelse Mål Välja utvecklings område = lagets idé Drift & utveckling Våga hoppa – våga göra! Litteratur & reflektion Process Ny kompetens Utvärdering / ”paper”

18 Vilken grundsyn har jag? Vilken grundsyn har styrdokumenten? Människosyn: Hur ser vi på varandra? Citat nedan från Malaguzzi Kunskapssyn: Hur ser vi på kunskap? Citat nedan från Wyndham, m.fl. 2000 Lärande syn: Hur ser vi på lärande? Citat nedan från Wyndham, m.fl. 2000 Det sovande och fattiga barnet - som en tom container …något som väl definierat och kvantifierat.. …en process där innehållet portioneras ut och blir föremål för elevernas övning… Det vakna men fattiga barnet - som styrs utifrån … olika nivåer i elevs begreppsvärld… … en strategi för att ändra elevens kognitiva struktur.. Det rika barnet - med både kraft och resurser …en av individen själv uppbyggd, meningsfull tankevärld…. … anordnande av en inlärningsmiljö med varierat utbud av resurser…

19 Lärarnas förståelse av hur eleven fungerar och insikten om vad som krävs för att elever ska utvecklas till kunniga människor som är till glädje för sig själv och andra kommer enligt vår åsikt att fortsätta vara läraryrkets mest centrala fråga Lärare av i morgon (Carlgren & Marton 2000).

20 Elevroll Vem ska vara stjärnan? Barn och ungdomar ska vara aktiva och deltagande och känna att de har makten över sitt eget lärande och upptäcka att det de lärt sig har en praktisk tillämpbarhet – då bibehålls lusten att lära!

21 Ledarskap/lärarroll Undervisa Fånga kunnandet om lärandet = MÖTA Coacha Utmana

22 Vilka generella kompetenser ska tränas? kreativitet nyfikenhet samarbetsförmåga självförtroende initiativkraft riskvilja ansvar förmåga till problemlösning/idéutveckling

23 Gemensamt språk //..alla talar om kreativitet och hur viktigt det är men vad det specifikt innebär, hur man ska arbeta framgår inte..// Eva Leffler: Kampen om den företagsamma eleven.

24 utveckla initiativ och idéer, odla drömmar och fantasi medvetet göra egna val samt tar ansvar för egna val allt högre grad av delaktighet och reellt inflytande träna och utveckla sin reflektions- och analys förmåga vara medskapare i sitt lärande = företagare för sitt eget liv träna samverkan Söderhamns barn och ungdomar får: Konkretisering av Söderhamns mål

25 Uppdrag b alans….. Fokus på brister och svagheter genom träning och kontroll (extern motivation) Fokus på intressen, idéer och styrkor genom frigörelse (intern motivation)

26 Idéutveckling… //..Det kan förhoppningsvis leda till att en mer snäv ämnesorientering byts ut mot en vidare helhetssyn där reproduktion och resultat har ersatts av nyskapande och processer. Om man ser pedagogiskt entreprenörskap på det sättet, så harmonierar det både med skolan i övrigt och med tanken på det livslånga lärandet – det passar helt enkelt in i den existerande värdegrunden..// PH. Dr Bettina Backström - Widjeskog

27

28 Entreprenöriellt förhållningssätt = demokratiutveckling i lärande och samspel

29 29 ge resultat vara viktigt på riktigt Utmaning vuxna!

30 Utmaning barn och unga! Medvetandegöra processen hos barn och unga Varför skulle vi göra det här? Vem/vilka hade idéerna? Vad har vi bestämt? Vem/vilka bestämde hur vi skulle jobba? Hur skulle vi jobba? Etc.

31 Arbetet med entreprenörskap 2012 – 2014 delas upp i följande fem utvecklingsområden: Teknik och idéutveckling genom bl.a. Teknik college i gymnasieskolan och * KomTek. * KomTek samarbetar med både skolan och näringslivet. Kreativitet, skapande och idéutveckling (Kulturskola och *Drömverkstán) Drömverkstan är ett kreativt skapandecentrum för barns och ungas fritid. * Drömverkstan samarbetar med både skolan och näringslivet. Entreprenöriellt lärande (från förskola till vuxenutbildning) Omvärldslärande/arbetslivslärande ( från förskola till vuxenutbildning) Entreprenörskap ( Ungt Företagande och Sommarlovsentreprenörer på gymnasiet, socialt entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning)

32 Söderhamns Vision Inriktningsmål 2014: Entreprenörskap och flexibelt/ entreprenöriellt lärande

33 I kategorin främjande av entreprenörsanda vinner Drivkraft Söderhamn - Söderhamns kommun Sveriges uttagning och är i finalen i European Enterprise Promotion Awards 2012 Motivering: Söderhamns kommun har skapat en entreprenöriell kultur i hela kommunen genom sitt utvecklingsarbete och sina nyskapande insatser för att långsiktigt främja entreprenörskap och företagsamhet från barn och ungdomar till vuxna i regionen. Genom att införa entreprenöriell pedagogik på alla nivåer i skolan och övriga samhället samt att skapa arenor för att utveckla skolans samverkan med näringslivet har Drivkraft Söderhamn bidragit till att Söderhamns kommun har gått från en bottenplacering vad gäller ungdomars inställning till entreprenörskap och företagande till en ledande position. Kommunens genomgripande satsning har också skapat en positiv attitydförändring och framtidstro i hela samhället och stoppat utflyttningen.


Ladda ner ppt "Vägen till entreprenörskap!. Söderhamn Bibbi Lodmark processledare Drivkraft Söderhamn rnomsorg/entreprenorielltlarande."

Liknande presentationer


Google-annonser