Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskap i gymnasieskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskap i gymnasieskolan"— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörskap i gymnasieskolan gudrun.svedberg@educ.umu.se

2 Företagsamt/entreprenöriellt lärande Förhållningssätt, processer, aktiviteter, handlingar och miljöer som stödjer och utvecklar elevernas entreprenöriella kompetenser.

3 Uppdragsskolan U-programmet Projektskolan P- programmet Två fall

4 Ett kulturellt-institutionellt fokus

5 Ett situerat fokus

6 Ett interpersonellt fokus

7 Likställer - Företagsam den vardagliga motsvarigheten till entreprenöriell (Johannesson & Madsén, 1997) Vidgar - En dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter samt omformar idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter. Denna process kan kopplas till olika sammanhang, där det ekonomiska endast är ett av flera, och sociala och kulturella sammanhang är andra exempel (Nutek, 2006) Tudelar - En snäv definition sammankopplar entreprenörskap med ”business” och att starta företag och en bred definition handlar om att förändra skolans pedagogik mot vad som benämns entreprenöriellt lärande (OECD, 1989) Omdefinierar - Entreprenörskapets drivkrafter handlar om skapande och kreativitet (Hjorth, 2003) Entreprenörskap/företagsamhet i skolan

8 OECD- rapport 1989 (Towards an enterprising culture – a challenge for education and training). Snäv ansats - utbildning om entreprenörskap. Bred ansats – utbildning genom entreprenörskap, personlighetsutveckling. Europeiska rådet i Lissabon, 2000 (Lissabonstrategin). Entreprenörskap ses om en grundläggande färdighet, kopplad till skola och livslångt lärande Politiska initiativ på överstatlig nivå

9 I propositionen 1995/96:222, Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, framskrivs attitydernas avgörande roll för företagsamhet och entreprenörskap och enligt propositionen måste grunden för entreprenörskap läggas i skolan. Politiska initiativ på nationell nivå Nuteks nationella program, Treårig satsning på entreprenörskap för ungdomar, syftar framför allt till att öka kunskapen om och intresset för entreprenörskap i utbildningssystemet. Elever ska ges möjlighet att utveckla färdigheter som kreativitet och handlingskraft. Den nya gymnasieskolan?

10 Program specialutformat program/ej kursutformning Läraren handledare/processpedagog Skoldagens indelning lektioner/arbetspass(tid?) Lokaler klassrum/arbetsplatser (möblering?) Arbetsformer projekt/uppdrag Samarbete med närsamhälle/arbetsliv mentorskap/redovisa för närsamhället Lärares/elevers ansvar obl. genomgång/förfrågan om lektion rast/paus frånvaro Stabila och föränderliga skolstrukturer

11  Gränsöverskridande utåt / inom skolan (praxisgemenskaper)  Förändrade avvägningar mellan reifikation och deltagande Samarbetslärande (organiserat ömsesidigt beroende och aktivt samspel vid kooperativt, kollaborativt och komparativt lärande) Risker (trivialisering, free riders, konsensussträvan som leder till enstämmighet)

12  Att förändra undervisningsformer och lärprocesser  Att uppmuntra elevers kreativitet och initiativ  Att förändra attityder  Att utveckla samarbetet mellan skola och närsamhälle/arbetsliv  Att undervisningen innefattar övningsföretagande Företagsamhet/entreprenörskap i skolan


Ladda ner ppt "Entreprenörskap i gymnasieskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser