Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Falck Healthcares krisstöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Falck Healthcares krisstöd"— Presentationens avskrift:

1 Falck Healthcares krisstöd mattias.klawitter@falckhealthcare.se

2 Arbetsmiljöverkets författningssamling 1999:7
5§ På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. 7 § Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

3 Hur definierar vi begreppet kris?

4 Krisdefinitioner En händelse där individen upplever sin (eller närståendes) fysiska existens, trygghet, sociala identitet eller livsmål allvarligt hotade En reaktion/ett psykiskt tillstånd där en persons tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att förstå eller hantera den aktuella situationen. Enkla definitionen: Krisen är - plötslig - oväntad - ger upphov till en förlust av något slag

5 Riskanalys När kan det uppstå en kris på arbetet? Vilka situationer kräver särskild krishantering? - Vilka särskilda risker finns det på arbetsplatsen? - Vilka generella risker finns det på arbetsplatsen?

6 Privata kriser Allvarlig sjukdom Svåra olyckor Oförväntat dödsfall
Självmord Svåra brottshändelser Psykiska problem, missbruk, misshandel mm Skilsmässa

7 Arbetsrelaterade kriser
Rånhändelser/ våld och hot Svåra konflikter/ trakasserier Svår stress/ utbrändhet Oegentligheter/ förskingring Bränder/ svåra arbetsplatsolyckor Större organisatoriska förändringar, nedskärningar Svåra katastrofer

8 Olika typer av personliga kriser
Livskris? Traumatisk händelse? Likhet: Under en period har man inte riktigt tillgång till sig själv

9 Kriskurvan Stress Chock Reaktion Bearbetning Nyorientering Tid
Chock – förnekande, att försöka hålla det som känns överväldigande på avstånd, på ytan lugn, men kaos inombords. Overklighetskänslor. Insatser: omvårdnad, lugn och ro, mänsklig omsorg och värme, normalisera reaktioner, låt drabbade berätta vad som hänt om de känner behov av att prata om det, ge saklig information, bibehåll eget lugn (den drabbade behöver känna att det finns något/någon som är stabilt och pålitligt och att de känslor som väckts går att stå ut med (även om det är andra som får stå för det just då)). Reaktion – man börjar förstå vad som hänt, tillbakahållna känslor tar sig uttryck (börjar prata, närma sig tankar och känslor), ofta frågor om ”Varför just jag?”, känsla av att världen borde vara rättvis, behov av att förstå, ofta skuldbelägga eller finna syndabockar. Svårt att se en meningsfull framtid. Insatser: låta den drabbade prata, men inte älta, lyssna. Bearbetning – läkning, man integrerar, man börjar se att det finns möjlighet att livet kan gå vidare. Nyorientering – livet går vidare och glädjen kommer tillbaka. Inte längre något hinder i den dagliga livsföringen. Emotionellt: Övergivenhet, Humörsvängningar, Barnsligt beteende, Överdrivet vuxet beteende: Moget, Förnuftigt, Rationellt – men avstängt, Ilska, Skam, Sorg, Självförakt, Förlust av självkänsla. Kognitivt: Spänd, Vaksam, Behärskad, Prestationsinriktad, Konkurrensinriktad, Stark, Tålig, Styrande, Självständig Svaga eller ömma punkter: överdeterminering – påminner om något, egen erfarenhet. Tid 0-3 dagar 4-6 veckor 1 år

10 Akuta krisreaktioner (adrenalineffekter..)
Fight – flight – freeze Kroppsliga reaktioner Känslomässiga reaktioner Kognitiva reaktioner

11 Krisreaktionen som kontrollförlust
Reaktionen är instinktiv – går inte att påverka med viljan Reaktioner – starka eller svaga – är normala reaktioner på en onormal händelse

12 Modern krishantering stabiliserande åtgärder
normaliserande förhållningssätt avlastande samtal fokus på chefsstöd LEON = Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå (inte göra för mycket - inte göra för lite)

13 Vad påverkar krisreaktionen?
Händelsens karaktär, personlig utsatthet Personlig sårbarhet Tidigare händelser Upplevelsen av stöd

14 Krischecklista - personalansvarig chef (1)
Hur är jag själv påverkad? Träffa de som drabbats Kommunikation med övrig krisorganisation/ ledning Säkra trygghet, skydda från ytterligare stress - Fara eller starka intryck, massmedia, eventuell publik Skapa en stödjande atmosfär - Medmänsklig omsorg, normalisering av reaktioner

15 Krischecklista (2) Underlätta telefonkontakt med anhöriga
Undersök vilket stöd det finns i hemmet Möjliggör hemtransport Planera/ informera om tidpunkt för nästa möte med de drabbade Diskutera med krisansvarig/ledning och ev FHC: - Behov av ytterligare insatser - Hur den ordinarie verksamheten kan skötas under krisen - Behov av eget stöd Dokumentera det som gjorts

16 Falck Healthcares krisjour 0200 – 24 7 365
Krisansvarig/ chef Krisspecialist i krisjouren Situationsbedömning Chefsstöd över telefon Återkoppling – bedömning och utvärdering Individstöd över telefon Akuta krisinsatser på plats Gruppsamtal efter krishändelsen Individuella behandlingsinsatser

17 Beslutsfattares adrenalinreaktioner
Vanligt med adrenalinpåslag för chef i ansvarsposition, även om man inte är direkt exponerad för händelsen Behov av att vilja agera och fatta beslut i det akuta skedet Eller: distansering, osäkerhet inför att agera i det akuta skedet (genom att förminska värdet av sin roll, rädsla för att överdramatisera, osäkerhet över att kliva utanför den ordinarie chefsrollen osv)

18 Chefsstöd vid kris Ständigt återkommande tema hos drabbade:
- hur viktigt det var att känna ett bra stöd från chefen - hur svårhanterligt det blev när stödet saknades Känslomässigt stöd: - chefens fysiska närvaro - att den drabbade känner ett genuint engagemang (att man blir tagen på allvar i en situation som man själv inte kunnat styra över) Praktiska åtgärder: - säkerhetshöjande insatser, ändring av arbetsrutiner - avlastning från ansvar och/ eller belastande stress (vilket - om det görs i samråd - även har en psykologisk betydelse för upplevd kontroll och känsla av stöd)

19 Chefsstöd vid kris - positiva återverkningar
Ökad lojalitet med arbetsgivaren/ den egna organisationen Ökad identifikation med yrkesrollen Ökad motivation för arbetsuppgifterna

20 Krishantering – sammanfattning
Viktigaste stödet kommer från chefer, medarbetare, familj Arbetsrelaterad krishantering påverkar inte bara individens psykiska mående och återgång i arbete, utan även långsiktigt engagemang och motivation för arbetet Hur man upplever stödinsatserna är viktigare för den långsiktiga återhämtningen än själva händelsens karaktär


Ladda ner ppt "Falck Healthcares krisstöd"

Liknande presentationer


Google-annonser