Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Falck Healthcares krisstöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Falck Healthcares krisstöd"— Presentationens avskrift:

1 Falck Healthcares krisstöd mattias.klawitter@falckhealthcare.se

2 Arbetsmiljöverkets författningssamling 1999:7 >5§ På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. >7 § Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

3 Hur definierar vi begreppet kris?

4 Krisdefinitioner >En händelse där individen upplever sin (eller närståendes) fysiska existens, trygghet, sociala identitet eller livsmål allvarligt hotade >En reaktion/ett psykiskt tillstånd där en persons tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att förstå eller hantera den aktuella situationen. >Enkla definitionen: Krisen är - plötslig - oväntad - ger upphov till en förlust av något slag

5 Riskanalys >När kan det uppstå en kris på arbetet? Vilka situationer kräver särskild krishantering? - Vilka särskilda risker finns det på arbetsplatsen? - Vilka generella risker finns det på arbetsplatsen?

6 Privata kriser >Allvarlig sjukdom >Svåra olyckor >Oförväntat dödsfall >Självmord >Svåra brottshändelser >Psykiska problem, missbruk, misshandel mm >Skilsmässa

7 Arbetsrelaterade kriser >Rånhändelser/ våld och hot >Svåra konflikter/ trakasserier >Svår stress/ utbrändhet >Oegentligheter/ förskingring >Bränder/ svåra arbetsplatsolyckor >Större organisatoriska förändringar, nedskärningar >Svåra katastrofer

8 Olika typer av personliga kriser >Livskris? >Traumatisk händelse? Likhet: Under en period har man inte riktigt tillgång till sig själv

9 Kriskurvan ChockReaktionBearbetningNyorientering Tid Stress 0-3 dagar4-6 veckor1 år

10 Akuta krisreaktioner (adrenalineffekter..) >Fight – flight – freeze >Kroppsliga reaktioner >Känslomässiga reaktioner >Kognitiva reaktioner

11 Krisreaktionen som kontrollförlust >Reaktionen är instinktiv – går inte att påverka med viljan >Reaktioner – starka eller svaga – är normala reaktioner på en onormal händelse

12 Modern krishantering >stabiliserande åtgärder >normaliserande förhållningssätt >avlastande samtal >fokus på chefsstöd LEON = Lägsta Effektiva Omhändertagande Nivå (inte göra för mycket - inte göra för lite)

13 Vad påverkar krisreaktionen? >Händelsens karaktär, personlig utsatthet >Personlig sårbarhet >Tidigare händelser >Upplevelsen av stöd

14 Krischecklista - personalansvarig chef (1) >Hur är jag själv påverkad? >Träffa de som drabbats >Kommunikation med övrig krisorganisation/ ledning >Säkra trygghet, skydda från ytterligare stress - Fara eller starka intryck, massmedia, eventuell publik >Skapa en stödjande atmosfär - Medmänsklig omsorg, normalisering av reaktioner

15 Krischecklista (2) >Underlätta telefonkontakt med anhöriga >Undersök vilket stöd det finns i hemmet >Möjliggör hemtransport >Planera/ informera om tidpunkt för nästa möte med de drabbade >Diskutera med krisansvarig/ledning och ev FHC: - Behov av ytterligare insatser - Hur den ordinarie verksamheten kan skötas under krisen - Behov av eget stöd >Dokumentera det som gjorts

16 Falck Healthcares krisjour 0200 – 24 7 365 Krisansvarig/ chef Krisspecialist i krisjouren Situationsbedömning Chefsstöd över telefon Återkoppling – bedömning och utvärdering Individstöd över telefon Akuta krisinsatser på plats Gruppsamtal efter krishändelsen Individuella behandlingsinsatser

17 Beslutsfattares adrenalinreaktioner >Vanligt med adrenalinpåslag för chef i ansvarsposition, även om man inte är direkt exponerad för händelsen >Behov av att vilja agera och fatta beslut i det akuta skedet >Eller: distansering, osäkerhet inför att agera i det akuta skedet (genom att förminska värdet av sin roll, rädsla för att överdramatisera, osäkerhet över att kliva utanför den ordinarie chefsrollen osv)

18 Chefsstöd vid kris >Ständigt återkommande tema hos drabbade: - hur viktigt det var att känna ett bra stöd från chefen - hur svårhanterligt det blev när stödet saknades >Känslomässigt stöd: - chefens fysiska närvaro - att den drabbade känner ett genuint engagemang (att man blir tagen på allvar i en situation som man själv inte kunnat styra över) >Praktiska åtgärder: - säkerhetshöjande insatser, ändring av arbetsrutiner - avlastning från ansvar och/ eller belastande stress (vilket - om det görs i samråd - även har en psykologisk betydelse för upplevd kontroll och känsla av stöd)

19 Chefsstöd vid kris - positiva återverkningar >Ökad lojalitet med arbetsgivaren/ den egna organisationen >Ökad identifikation med yrkesrollen >Ökad motivation för arbetsuppgifterna

20 Krishantering – sammanfattning >Viktigaste stödet kommer från chefer, medarbetare, familj >Arbetsrelaterad krishantering påverkar inte bara individens psykiska mående och återgång i arbete, utan även långsiktigt engagemang och motivation för arbetet >Hur man upplever stödinsatserna är viktigare för den långsiktiga återhämtningen än själva händelsens karaktär


Ladda ner ppt "Falck Healthcares krisstöd"

Liknande presentationer


Google-annonser